6
Nguꞌ tyaꞌa ndyuꞌni na cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca ma̱; biꞌ chaꞌ nchcuiꞌ tsa ya loꞌo cuꞌma̱, chaꞌ ná culiji ma̱ chaꞌ tsoꞌo juaꞌa̱ ti, chaꞌ tsoꞌo nu cua nda Ni chaꞌ tyanu neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱. Na cua ngusñi ma̱ chaꞌ biꞌ tsaca quiyaꞌ, biꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ ti taquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ juani. Ndiꞌya̱ nchcuiꞌ sca chaꞌ nu nscua lo quityi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi saꞌni la:
Cua ntiꞌ tsa naꞌ chaꞌ cuaꞌni choꞌo naꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱, nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ chaꞌ ntucuá naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo nchcuiꞌ ma̱ loꞌu̱.
Cua ntiꞌ naꞌ chaꞌ cuaꞌni lyaá naꞌ jiꞌi̱ ma̱, biꞌ chaꞌ nguxtyucua tsa naꞌ jiꞌi̱ ma̱.
Juaꞌa̱ nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi. Loꞌo nu juani cua laca tyempo chaꞌ cuaꞌni choꞌo Ni cresiya jiꞌi̱ ma̱, juani cua laca la cuiꞌ tyempo chaꞌ cuaꞌni lyaá ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ma̱ jiꞌi̱ nu cuxi.
Ná ntiꞌ ya chaꞌ xtyí loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ ya xquiꞌya cña nu ndyuꞌni ya, chaꞌ loꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xtyí loꞌo nguꞌ biꞌ liꞌ; biꞌ chaꞌ ná ta ya chacuayáꞌ chaꞌ tyuꞌu tucua sca chaꞌ cuxi, nu xquiꞌya biꞌ taca chcuiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ ya. Tsoꞌo la ntiꞌ ya si caca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ ndyaꞌa̱ ya lo cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nu loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ cña nu ndyuꞌni ya cuentya jiꞌi̱ Ni. Ndalo tsa ya jiꞌi̱ chaꞌ tiꞌí nu nduꞌni nguꞌ loꞌo ya, masi ntsuꞌu tsa na nu lyiji jiꞌi̱ ya, masi ntsuꞌu tsa chaꞌ tucui nu ndyaca jiꞌi̱ ya. Cua ngujuiꞌi̱ juata nguꞌ jiꞌi̱ ya, juaꞌa̱ cua ngusuꞌba nguꞌ jiꞌi̱ ya neꞌ chcua̱; cua ndyuꞌu tiꞌi̱ tsa tlyu ti ñati̱ ca slo ya chaꞌ cuaꞌni lyaꞌ tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ ya; loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu quiyaꞌ nteje tacui ya cuayáꞌ cña nu ndyuꞌni ya, ntsuꞌu quiyaꞌ ná nchca cajaꞌ ya, ntsuꞌu quiyaꞌ nu lye tsa ntyuteꞌ ya. Pana ndiꞌya̱ ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca nu ndyaꞌa̱ ya loꞌo: na cua ngua lubii cresiya jiꞌi̱ ya cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni; liñi tsa nchca cuayáꞌ tiꞌ ya chaꞌ jiꞌi̱ Ni; ndalo tsa tyiquee ya ñaꞌa̱ ya jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ ndyanu Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌi̱ ya, loꞌo juaꞌa̱ chañi chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee ya ñaꞌa̱ ya jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ ya; liñi tsa chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu nchcuiꞌ ya loꞌo ñati̱, loꞌo juaꞌa̱ tyucui chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nda Ni nu ndyaꞌa̱ loꞌo ya. Biꞌ chaꞌ nu loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ lcaa chaꞌ nu ndyaca jiꞌi̱ ya, liꞌ taca ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca nu ndyaꞌa̱ ya loꞌo. Na cua ngua tsoꞌo cresiya jiꞌi̱ ya juani cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, biꞌ chaꞌ cua ngujui juersa jiꞌi̱ ya chaꞌ taca xu̱u̱ tyaꞌa ya loꞌo nu xñaꞌa̱; juaꞌa̱ taca cuaꞌa ya jiꞌi̱ nu biꞌ, chaꞌ ná cuaꞌni ñuꞌu̱ nu biꞌ jiꞌi̱ ya. Ntsuꞌu quiyaꞌ nu nduꞌni chi̱ nguꞌ loo ya; xaꞌ la tyempo, liꞌ nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ tiꞌí jiꞌi̱ ya. Nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ya, loꞌo juaꞌa̱ nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ cuxi jiꞌi̱ ya. Nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ nu cuiñi tsa ya; xaꞌ la tyempo, liꞌ nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ liñi tsa chaꞌ nu nchcuiꞌ ya. Ntsuꞌu quiyaꞌ nduꞌni nguꞌ chaꞌ ndyuloo nguꞌ jiꞌi̱ ya; xaꞌ la quiyaꞌ, liꞌ nduꞌni nguꞌ chaꞌ ná nslo nguꞌ jiꞌi̱ ya tsiyaꞌ ti. Ntsuꞌu quiyaꞌ ndyaꞌa̱ ya su cua cajaa ti ya nchca, pana ñaꞌa̱ ti tya luꞌú ya; nchcubeꞌ tsa nguꞌ jiꞌi̱ ya, pana ná nchca cujuii nguꞌ jiꞌi̱ ya. 10 Masi xñiꞌi̱ tsa tiꞌ ya xquiꞌya chaꞌ tiꞌí nu ndyacua jiꞌi̱ ya tuꞌni, pana ñaꞌa̱ ti chaa tiꞌ ya; tiꞌi tsa ya tuꞌni, pana ndyiji juersa jiꞌi̱ ya chaꞌ xtyucua ya jiꞌi̱ tyu̱u̱ tyaꞌa ñati̱. Masi ná sca na ntsuꞌu jiꞌi̱ ya tsiyaꞌ ti loꞌo ndiꞌi̱ ya nde chalyuu; pana ycuiꞌ Ndyosi nxtyucua jiꞌi̱ ya, lcaa na ntsuꞌu jiꞌi̱ ya liꞌ.
11 Cuꞌma̱ nguꞌ tyaꞌa na, nguꞌ Corinto, ntsuꞌu tsa tyiquee ya ñaꞌa̱ ya jiꞌi̱ ma̱, biꞌ chaꞌ cua liñi tsa nchcuiꞌ ya loꞌo cuꞌma̱ lcaa chaꞌ nu ntsuꞌu tyiquee ya. 12 Siꞌi na ngaꞌaa ntiꞌ ya xtyucua ya jiꞌi̱ ma̱, la cuiꞌ cuꞌma̱ laca nu lquiꞌya tsa ntajaꞌa̱ ma̱ xtyucua ma̱ jiꞌi̱ ya; 13 biꞌ chaꞌ juani tyaꞌna tsa nchcuiꞌ naꞌ loꞌo cuꞌma̱. Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo cuꞌma̱, ñiꞌya̱ nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo sñiꞌ nguꞌ: Cuiꞌya ma̱ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ya, tyucui tyiquee ma̱ cuaꞌni choꞌo ma̱ tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ ya.
Tyacaꞌa tsa na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu luꞌú ca
14 Ná clyana ma̱ ñiꞌya̱ caca quiñi chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo ñati̱ nu ná ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, ná cuaꞌni tyaꞌa ma̱ loꞌo ñati̱ biꞌ tsiyaꞌ ti. Ná taca ca stuꞌba chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo nguꞌ biꞌ, chaꞌ nu ñati̱ nu cua ngua lubii cresiya jiꞌi̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ni, ná taca cuaꞌni tyaꞌa nguꞌ loꞌo ñati̱ nu ná ndaquiyaꞌ jiꞌi̱ Ni tsiyaꞌ ti; loꞌo juaꞌa̱ ñati̱ nu ntsuꞌu xee jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌi̱, ná taca ca stuꞌba chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ loꞌo ñati̱ nu ndiya la tiꞌ chalyuu talya. 15 Ná taca tsiyaꞌ ti ca stuꞌba chaꞌ jiꞌi̱ Cristo loꞌo Satanás; loꞌo juaꞌa̱ ñati̱ nu cua ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Cristo ni, ná taca cuaꞌni tyaꞌa nguꞌ loꞌo ñati̱ nu ná ntajaꞌa̱ xñi chaꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti. 16 Ñiꞌya̱ ntiꞌ cuꞌma̱ nu tyacaꞌa tsa ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ni, ná taca cuaꞌni tyaꞌa ma̱ loꞌo xaꞌ ñati̱ nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ cua ñaꞌa̱ ca joꞌó; tyacaꞌa tsa na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu luꞌú ca xquiꞌya chaꞌ ndyanu Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi neꞌ cresiya jiꞌna. Ndiꞌya̱ nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi:
Tyiꞌi̱ naꞌ ca slo ñati̱ biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ tyaꞌa̱ naꞌ loꞌo ñati̱ biꞌ;
caca naꞌ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ,
biꞌ chaꞌ taca caca nguꞌ biꞌ ñati̱ ꞌna.
Juaꞌa̱ nacui̱ Ni. 17 Loꞌo juaꞌa̱ nchcuiꞌ ycuiꞌ nu Xuꞌna na chaca quiyaꞌ loꞌo na, nu ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Ni. Ndiꞌya̱ nacui̱ Ni:
Tyuꞌutsuꞌ ma̱ nde su ndiꞌi̱ nguꞌ cuxi; ná cuaꞌni tyaꞌa ma̱ loꞌo nu nguꞌ cuxi biꞌ,
chaꞌ ná tyatí̱ chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo chaꞌ cuxi nu ndyuꞌni nguꞌ biꞌ.
Liꞌ quiñi chaꞌ ꞌna loꞌo ma̱,
18 caca naꞌ Sti ma̱;
juaꞌa̱ cuꞌma̱ caca ma̱ sñiꞌ naꞌ, masi nu cunaꞌa̱, masi nu quiꞌyu.
Juaꞌa̱ nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi nu Xuꞌna ma̱, nu lcaa tsiyaꞌ ti cña nchca jiꞌi̱ Ni.