7
Cuꞌma̱ nguꞌ tyaꞌa na, nu ntsuꞌu tsa tyiquee naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ ma̱, juaꞌa̱ laca chaꞌ nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na, chaꞌ nu caca jiꞌna nde loo la. Biꞌ chaꞌ lacua, ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni tye na jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi nu ntiꞌ cuaꞌni ñuꞌu̱ jiꞌi̱ cresiya jiꞌna, jiꞌi̱ tyucui ñaꞌa̱ na. Loꞌo juaꞌa̱ lye tsa cuaꞌni na cña chaꞌ caca na ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni; na laca nu cuaꞌni na nde chalyuu, cuaꞌni na jiꞌi̱ ñiꞌya̱ ntiꞌ si cua ndu̱ ycuiꞌ Ndyosi ñaꞌa̱ Ni jiꞌna.
Nguxtyanu nguꞌ chaꞌ cuxi nu cua nguaꞌni nguꞌ
Cuaꞌni choꞌo tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ ya lacua. Ni sca quiyaꞌ ná nguaꞌni ya chaꞌ cuxi loꞌo cuꞌma̱, ni scaa cuꞌma̱ ná nguaꞌni ñuꞌu̱ ya chalyuu jiꞌi̱ ma̱; ná ntsuꞌu mala su nñiloꞌo ya jiꞌi̱ ma̱, ni sca tyaꞌa ma̱. Ná ntiꞌ naꞌ sta naꞌ quiꞌya hichu̱ꞌ ma̱. Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱, ñiꞌya̱ nu nacui̱ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ tsubiꞌ: lcaa tyempo ntsuꞌu tsa tyiquee naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱; masi cua ngujuii na, masi ñaꞌa̱ ti tya tyiqueeꞌ tyiꞌi̱ na chalyuu, pana ñaꞌa̱ ti stuꞌba ntsuꞌu tyiquee naꞌ loꞌo cuꞌma̱. Tsoꞌo tsa ntiꞌ naꞌ loꞌo ndyiꞌu tiꞌ naꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱, la cuiꞌ juaꞌa̱ ntiꞌ naꞌ loꞌo nchcuiꞌ naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo xaꞌ ñati̱. Ñaꞌa̱ ti ndyaca tlyu tyiquee naꞌ, ñaꞌa̱ ti chaa ti tiꞌ naꞌ ndiꞌi̱i̱, masi cua ngua lcaa chaꞌ tiꞌí biꞌ jiꞌi̱ ya.
Tya loꞌo ndyalaa ya ca loyuu su cuentya Macedonia re, ngaꞌaa ngujui tyempo chaꞌ chcaꞌa̱ cñaꞌ ya tsiyaꞌ ti, chaꞌ lcua ti seꞌi̱ tucui tsa cña ndyacua jiꞌi̱ ya. Lcaa seꞌi̱ su ndyaꞌa̱ ya nda tsa nguꞌ chaꞌ cusu̱u̱ loꞌo ya, loꞌo juaꞌa̱ hasta ca neꞌ cresiya jiꞌi̱ ya ndyatí̱ chaꞌ ntsi̱i̱ ya. Pana ycuiꞌ Ndyosi ni, nda la Ni juersa jiꞌi̱ ñati̱ nu xñiꞌi̱ ti tiꞌ ngaꞌa̱; biꞌ chaꞌ xaꞌ juersa nda Ni jiꞌi̱ ya chaꞌ caca nguula la tyiquee ya, xquiꞌya chaꞌ cua ndyalaa Tito ca nde. Loꞌo juaꞌa̱ tsoꞌo tsa chaꞌ nu nda yu loꞌo ya cuentya jiꞌi̱ cña nu ndyuꞌni cuꞌma̱; nacui̱ yu chaꞌ cua ntiꞌ tsa cuꞌma̱ ñaꞌa̱ loo ma̱ jiꞌi̱ ya chaca quiyaꞌ, loꞌo juaꞌa̱ nacui̱ yu chaꞌ ntyujuꞌu ti tiꞌ ma̱ ndiꞌi̱ ma̱ xquiꞌya chaꞌ cuxi nu ngua jiꞌi̱ ma̱ tya liꞌ, nacui̱ yu chaꞌ ngaꞌaa ndiya tiꞌ ma̱ chaꞌ cuxi nu nchcuiꞌ nguꞌ ꞌna tsubiꞌ la. Xquiꞌya lcaa chaꞌ biꞌ, chaa la tiꞌ naꞌ ndiꞌi̱ naꞌ juani.
Chañi chaꞌ ndube tiꞌ naꞌ chaꞌ ngua xñiꞌi̱ xi tiꞌ ma̱ xquiꞌya quityi nu nguscua naꞌ tya liꞌ, pana ná ntyujuꞌu tiꞌ naꞌ; ná tyaꞌa̱chu̱ꞌ naꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu cua nguscua naꞌ liꞌ, masi ntsuꞌu tsa̱ nu ntyujuꞌu tiꞌ naꞌ chaꞌ nguscua naꞌ chaꞌ biꞌ. Jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ ngua xñiꞌi̱ tiꞌ ma̱ nquichaꞌ, pana xtyiꞌi ti ngualo chaꞌ biꞌ. Nu juani tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee naꞌ chaꞌ cua ndaquiyaꞌ ma̱ chaꞌ biꞌ, chaꞌ cua ngua xñiꞌi̱ xi tiꞌ ma̱, loꞌo liꞌ nguxtyanu ma̱ chaꞌ cuxi nu nguaꞌni ma̱ tya liꞌ. Ngua xñiꞌi̱ tiꞌ ma̱ tuꞌni, pana ngua tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ caca tsoꞌo jiꞌi̱ ma̱ loꞌo cua ndye chaꞌ, biꞌ chaꞌ siꞌi na cua ngunuꞌu̱ tyiquee ma̱ juani xquiꞌya chaꞌ ngua tyaala naꞌ jiꞌi̱ ma̱ liꞌ. 10 Nu loꞌo ndube tiꞌ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laja loꞌo ngaꞌa̱ na xñiꞌi̱ tiꞌ na, liꞌ caja ñiꞌya̱ xtyanu na jiꞌi̱ chaꞌ cuxi nu ndyuꞌni na; clyaá na jiꞌi̱ nu cuxi liꞌ, ngaꞌaa ntsuꞌu chaꞌ culacua tsa tiꞌ na liꞌ. Pana ñati̱ nu xñiꞌi̱ xi tiꞌ, nu ná ndube tiꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ni, ná ntajaꞌa̱ ñati̱ biꞌ ca tyujuꞌu tiꞌ jiꞌi̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱; chcunaꞌ chalyuu jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ juaꞌa̱ ti liꞌ. 11 Culacua xi tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ ndyaca jiꞌi̱ ma̱ juani, tya loꞌo nguaꞌni naꞌ chaꞌ ngua xñiꞌi̱ tiꞌ ma̱ nu ngua liꞌ: tyucui tyiquee ma̱ nclyacua tiꞌ ma̱ juani, chaꞌ cua ntiꞌ tsa ma̱ juani chaꞌ tyuꞌu lubii ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ; tsa claꞌbe ngua ñasi̱ꞌ ma̱, tsa claꞌbe ti ndyutsi̱i̱ ma̱, pana ndyiꞌu tsa tiꞌ ma̱ jnaꞌ liꞌ, ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu lye tsa ngua tiꞌ ma̱ chaꞌ ñaꞌa̱ loo ma̱ ꞌna chaca quiyaꞌ; yala ti ngua tiꞌ ma̱ chcubeꞌ ma̱ jiꞌi̱ yu nu nguaꞌni chaꞌ cuxi biꞌ. Juaꞌa̱ nchca cuayáꞌ tiꞌ ya chaꞌ ngaꞌaa ndyanu yabeꞌ jiꞌi̱ ma̱ xquiꞌya chaꞌ cuxi biꞌ. 12 Biꞌ chaꞌ laca nguscua naꞌ nu quityi biꞌ; siꞌi na ngulacua tsa tiꞌ naꞌ xquiꞌya yu nu nguaꞌni chaꞌ cuxi biꞌ, ni siꞌi na ngulacua tsa tiꞌ naꞌ xquiꞌya nguꞌ nu ngua cuxi jiꞌi̱. Ngua tiꞌ naꞌ chaꞌ culacua tsoꞌo tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ya loꞌo ma̱, ñiꞌya̱ laca si ndu̱ ycuiꞌ Ndyosi ñaꞌa̱ Ni jiꞌna; biꞌ chaꞌ nguscua naꞌ quityi nu ndyaa slo ma̱ biꞌ. 13 Loꞌo nu juani tsoꞌo la ntiꞌ ya cuentya jiꞌi̱ cuꞌma̱.
Tsoꞌo ti ntiꞌ ycuiꞌ ya lacua; loꞌo juaꞌa̱ lye la chaa tiꞌ ya juani chaꞌ cua naꞌa̱ ya jiꞌi̱ Tito, chaꞌ tsoꞌo tsa ngua tiꞌ yu. Ca taꞌa cuꞌma̱ nguaꞌni ma̱ chaꞌ ti̱ ti cresiya jiꞌi̱ yu ndyalaa yu juani. 14 Loꞌo tya ndiꞌi̱ yu ca slo naꞌ, cua ni naꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ tsoꞌo tsa ngusñi ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús, loꞌo juaꞌa̱ chañi tsa chaꞌ biꞌ. La cuiꞌ juaꞌa̱ lcaa quiyaꞌ loꞌo nchcuiꞌ ya, chañi tsa laca chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu nchcuiꞌ ya loꞌo ma̱; loꞌo juaꞌa̱ chañi ngua chaꞌ nu ni naꞌ jiꞌi̱ Tito, chaꞌ tsoꞌo ti ntiꞌ ycuiꞌ ya ñaꞌa̱ ya jiꞌi̱ ma̱. 15 Tya cuayáꞌ nu tsoꞌo la ntsuꞌu tyiquee Tito ñaꞌa̱ yu jiꞌi̱ ma̱ juani, nu loꞌo ndyiꞌu tiꞌ yu jiꞌi̱ lcaa cuꞌma̱ chaꞌ cua ndaquiyaꞌ tsa ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu cua nacui̱ yu jiꞌi̱ ma̱; naꞌa̱ yu chaꞌ ndube tsa tiꞌ ma̱ xquiꞌya chaꞌ nu cua nda yu loꞌo ma̱, loꞌo juaꞌa̱ ná nguxtyacui ma̱ xi xaꞌ la chaꞌ loꞌo yu liꞌ. 16 Loꞌo juaꞌa̱ naꞌ, tsoꞌo tsa ntiꞌ naꞌ juani chaꞌ taca tyiꞌu tiꞌ naꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱ juaꞌa̱.