8
Nda nguꞌ cñi chaꞌ caca msta̱ cuentya jiꞌi̱ Cristo
1-2 Cuꞌma̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Cristo, juani ta naꞌ sca chaꞌ loꞌo ma̱ cuentya jiꞌi̱ la cuiꞌ nguꞌ tyaꞌa na, nu ñati̱ jiꞌi̱ Cristo nu ndiꞌi̱ ca loyuu Macedonia. Tsoꞌo tsa ngua tiꞌ ca taꞌa nguꞌ nu ndiꞌi̱ tyu̱u̱ quichi̱ su cuentya Macedonia biꞌ; cua tlyu tsa msta̱ nu nguxtiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, ñiꞌya̱ laca si na culiyaꞌ tsa nguꞌ. Masi lye tsa ngua tiꞌ nguꞌ biꞌ xquiꞌya chaꞌ tiꞌí nu cua ndyacua jiꞌi̱ nguꞌ, pana ñaꞌa̱ ti tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee nguꞌ liꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ ngua jiꞌi̱ nguꞌ nda nguꞌ msta̱ biꞌ xquiꞌya chaꞌ quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tsoꞌo nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ juaꞌa̱ ti, juaꞌa̱ ngulacua tiꞌ nguꞌ biꞌ. Chañi tsa chaꞌ nu ta naꞌ loꞌo ma̱ cuentya jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ: Chaꞌ tsoꞌo ti tyiquee nguꞌ biꞌ ni, cua nda nguꞌ lcaa ñaꞌa̱ nu ngujui ti xi jiꞌi̱ nguꞌ; loꞌo juaꞌa̱ tya quiñaꞌa̱ la cñi nda nguꞌ, masi ná ndyuꞌu scua cñi nu ndyanu jiꞌi̱ nguꞌ. Hasta ngüijña nguꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ya chaꞌ ta nguꞌ msta̱ biꞌ, chaꞌ xtyucua nguꞌ jiꞌi̱ xaꞌ la tyaꞌa ñati̱, nguꞌ nu cua ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesús ca xaꞌ quichi̱ su ntsuꞌu tsa na nu lyiji jiꞌi̱ nguꞌ. Ni ná ngulacua tiꞌ ya chaꞌ ta nguꞌ juaꞌa̱. Tya clyo ntajaꞌa̱ nguꞌ tyucui tyiquee nguꞌ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi; loꞌo liꞌ nacui̱ nguꞌ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ya chaꞌ cuaꞌni nguꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Biꞌ chaꞌ cua nchcuiꞌ ya loꞌo yu Tito biꞌ, chaꞌ cuaꞌni lyiji yu chaꞌ xtiꞌi̱ yu msta̱ nu nda cuꞌma̱ chaꞌ tsoꞌo ntsuꞌu tyiquee ma̱, chaꞌ tya tsubiꞌ la cua nguxana nxtiꞌi̱ yu msta̱ biꞌ. Nu cuꞌma̱ ni, tsoꞌo tsa jlya tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, tsoꞌo tsa nchca jiꞌi̱ ma̱ culuꞌu ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱, tsoꞌo tsa nchca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ ndyuꞌu sca chaꞌ; na cua ntiꞌ tsa ma̱ xtyucua ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ, la cuiꞌ juaꞌa̱ ntsuꞌu tsa tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ ya. Nchca tsa jiꞌi̱ ma̱ cuentya jiꞌi̱ lcaa cña, ntiꞌ ya; biꞌ chaꞌ nclyacua tiꞌ ya chaꞌ ná tyiqueeꞌ yala tsa cuaꞌni ma̱ chaꞌ xtiꞌi̱ ma̱ cñi biꞌ.
Siꞌi na nclyo naꞌ cña jiꞌi̱ ma̱ re; nu loꞌo ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ xaꞌ la nguꞌ tyaꞌa na, chaꞌ ntiꞌ tsa nguꞌ xtyucua nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ Cristo, liꞌ taca cuaꞌni cuayáꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca ma̱ si chañi ca chaꞌ ntsuꞌu tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ la cuiꞌ nguꞌ tyaꞌa ma̱. Cua jlo tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nduꞌni Jesucristo nu Xuꞌna na, chaꞌ xcuiꞌ tsoꞌo tsa nduꞌni Ni loꞌo ñati̱. Lcaa na cua ntsuꞌu jiꞌi̱ Ni, pana cua ntajaꞌa̱ Ni ngua Ni sca ñati̱ ti, ñiꞌya̱ ntiꞌ sca ñati̱ tiꞌi nu ná sca na ntsuꞌu jiꞌi̱ tsiyaꞌ ti. Xquiꞌya cuꞌma̱, biꞌ chaꞌ nguaꞌni Ni juaꞌa̱, chaꞌ tiyaꞌ la liꞌ taca caja lcaa na nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni jiꞌi̱ ma̱.
10 Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ, tsoꞌo la si cuaꞌni ma̱ chaꞌ xcua seꞌi̱ cña biꞌ lacua, chaꞌ tya yija̱ na ndyuꞌni ma̱ jiꞌi̱. Siꞌi la xña cuaꞌni ti ma̱ jiꞌi̱; pana xquiꞌya chaꞌ ndiya tiꞌ ma̱ nduꞌni ma̱ juaꞌa̱, biꞌ chaꞌ ta ma̱ msta̱ biꞌ. 11 La cuiꞌ juaꞌa̱ cuaꞌni ma̱ cña biꞌ, ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu xcua seꞌi̱ cña biꞌ. Tsoꞌo tsa ngua tiꞌ ma̱ nu loꞌo nguxana cña biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ tsoꞌo si tyucui tyiquee ma̱ cuaꞌni lyiji ma̱ jiꞌi̱, tsa ñaꞌa̱ cuayáꞌ chaꞌ tsoꞌo nu ntsuꞌu jiꞌi̱ scaa ma̱ ta ma̱ msta̱ biꞌ. 12 Si chañi chaꞌ ntsuꞌu tyiquee nguꞌ ta nguꞌ tsa ñaꞌa̱ nu ntsuꞌu xi jiꞌi̱ nguꞌ, tsoꞌo ti xñi ycuiꞌ Ndyosi msta̱ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ, ñiꞌya̱ nu nchca ti jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ; ná ntiꞌ Ni chaꞌ ta nguꞌ msta̱ si ná sca na ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ.
13 Ná ntiꞌ naꞌ chaꞌ lyiji tsa na jiꞌi̱ ma̱ laja loꞌo ta ma̱ cñi, chaꞌ caja na nu lyiji jiꞌi̱ nguꞌ tiꞌi tyaꞌa na. 14 Laca chaꞌ cua ngujui xi chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ma̱ juani ti, biꞌ chaꞌ ntsuꞌu ñiꞌya̱ nu taca xtyucua ma̱ jiꞌi̱ xaꞌ la nguꞌ tyaꞌa na nu lyiji tsa chaꞌ jiꞌi̱. Nde loo la liꞌ, si lyiji ñiꞌya̱ nu tyiji̱ yuꞌu jiꞌi̱ ma̱ chalyuu, ná tyiqueeꞌ loꞌo nguꞌ biꞌ taca xtyucua nguꞌ jiꞌi̱ cuꞌma̱ liꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ caca stuꞌba chaꞌ jiꞌi̱ ma̱ loꞌo xaꞌ la nguꞌ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 15 La cuiꞌ juaꞌa̱ nscua lo quityi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Ndiꞌya̱ nacui̱: “Masi nteje tacui cuayáꞌ nguxutiꞌi̱ nguꞌ na cacu nguꞌ, ngaꞌaa ntyucua la jiꞌi̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti liꞌ; loꞌo nu nguꞌ nu nguxutiꞌi̱ xti ti chaꞌ biꞌ, ngaꞌaa lyiji jiꞌi̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti loꞌo cua ndye chaꞌ liꞌ”.
Sca chaꞌ cuentya jiꞌi̱ Tito loꞌo tyaꞌa ndyaꞌa̱ yu
16 Tsoꞌo tsa ntiꞌ ya loꞌo nchcuiꞌ ya loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ nu Tito, tyaꞌa ndyaꞌa̱ ya cña biꞌ ni, ntiꞌ tsa yu xtyucua yu jiꞌi̱ ma̱. Stuꞌba ti ntiꞌ yu loꞌo naꞌ chaꞌ xtyucua ya jiꞌi̱ cuꞌma̱. 17 Tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee yu nguaꞌni yu cña nu cua ni naꞌ jiꞌi̱ yu; loꞌo juani ntiꞌ tsa yu xtyucua yu jiꞌi̱ ma̱, biꞌ chaꞌ tsaa yu tsaa naꞌa̱ yu jiꞌi̱ cuꞌma̱ chaca quiyaꞌ, chaꞌ jiꞌi̱ ti yu.
18 Loꞌo yu ta ya chaca yu tyaꞌa ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo Cristo, chaꞌ ca̱a̱ loꞌo Tito jiꞌi̱ yu ca slo ma̱. Cua laca ndyuloo ma̱ jiꞌi̱ yu biꞌ, chaꞌ tsoꞌo tsa nchcuiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ yu macala su ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ cuentya jiꞌi̱ Cristo, chaꞌ tsoꞌo tsa nda yu chaꞌ jiꞌi̱ Cristo loꞌo nguꞌ. 19 La cuiꞌ juaꞌa̱ nu ñati̱ jiꞌi̱ Cristo nu ndyuꞌu tiꞌi̱ lcaa quichi̱ cua ngusubi nguꞌ jiꞌi̱ yu tyaꞌa na biꞌ, chaꞌ tyaꞌa̱ yu loꞌo ya, chaꞌ xtyucua yu jiꞌi̱ ya loꞌo ndyuꞌni ya cña chaꞌ xtiꞌi̱ ya msta̱ nu nda nguꞌ. Ndyuꞌni ya cña biꞌ cuentya jiꞌi̱ nu Xuꞌna na, chaꞌ juaꞌa̱ taca cuaꞌni chi̱ ya loo Ni; loꞌo juaꞌa̱ ntiꞌ ya chaꞌ yala ti cuaꞌni ma̱ cña biꞌ, xquiꞌya chaꞌ ndiya tiꞌ ma̱ nduꞌni ma̱ juaꞌa̱. 20 Liꞌ ná taca chcuiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ ya xquiꞌya chaꞌ cua nxtiꞌi̱ ya cñi nu nda ma̱ chaꞌ xlyaꞌbe ti biꞌ. 21 Ndube tiꞌ ya jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na, loꞌo juaꞌa̱ ndube tiꞌ ya ñiꞌya̱ nu chcuiꞌ ñati̱; biꞌ chaꞌ ntiꞌ ya chaꞌ xcuiꞌ lubii ti cuaꞌni ya lcaa cña biꞌ.
22 Loꞌo juaꞌa̱ tya nda ya chaca yu tyaꞌa ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo Cristo chaꞌ stuꞌba ti ca̱a̱ yu loꞌo nu xaꞌ ñati̱ nguꞌ tyaꞌa na biꞌ. Quiñaꞌa̱ tsa cña cua nguaꞌni yu cuentya jiꞌi̱ nu Xuꞌna na, biꞌ chaꞌ jlo ti ya chaꞌ ndiya tiꞌ yu cuaꞌni yu cña loꞌo na. Masi juani tyaca̱ꞌ tyijyuꞌ chaꞌ ndyiꞌu tsa tiꞌ yu jiꞌi̱ ma̱. 23 Biꞌ chaꞌ juani si xcuane nguꞌ jiꞌi̱ ma̱ ni cña laca ndyaꞌa̱ Tito, ndiꞌya̱ ñacui̱ ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ: Tyaꞌa ndyaꞌa̱ na cña laca yu re. Loꞌo juaꞌa̱ xacui̱ ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ stuꞌba ndyuꞌni yu cña loꞌo cua cuentya jiꞌi̱ cuꞌma̱. La cuiꞌ juaꞌa̱ si xcuane nguꞌ jiꞌi̱ ma̱, ni cña laca nu ndyaꞌa̱ xaꞌ la tyaꞌa ndyaꞌa̱ Tito biꞌ, ndiꞌya̱ xacui̱ ma̱ chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ: Ndyaꞌa̱ nguꞌ biꞌ cuentya jiꞌi̱ lcaa latya nguꞌ xaꞌ quichi̱ nu ndyuꞌni tlyu jiꞌi̱ Cristo, chaꞌ nduꞌni chi̱ nguꞌ loo Cristo. 24 Biꞌ chaꞌ chcuiꞌ tsoꞌo ma̱ loꞌo nguꞌ biꞌ lacua, chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ xaꞌ la nguꞌ tyaꞌa na chaꞌ chañi chaꞌ ntsuꞌu tyiquee ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ Tito loꞌo tyaꞌa ndyaꞌa̱ yu. Loꞌo juaꞌa̱ tsoꞌo tsa ntiꞌ ya loꞌo ñaꞌa̱ ya ñiꞌya̱ nu ndyuꞌni ma̱ loꞌo nguꞌ biꞌ. Ca tiyaꞌ la liꞌ caja chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ lcaa taju ñati̱ nu cuentya jiꞌi̱ Cristo biꞌ.