8
Nda Jesús na ndyacu jacua mil tyaꞌa ñati̱
Ngua chaca tsa̱. Tya tsubiꞌ ndyuꞌu tiꞌi̱ quiñaꞌa̱ tsa ñati̱ slo Jesús, biꞌ chaꞌ ngaꞌaa ntsuꞌu na cacu nguꞌ juani. Liꞌ nchcuiꞌ Jesús loꞌo nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱:
―Tyaꞌna tsa tiꞌ naꞌ jiꞌi̱ nu nguꞌ quiñaꞌa̱ re ―nacui̱―, chaꞌ sna tsa̱ cua ngutaꞌa̱ nguꞌ loꞌo naꞌ. Ngaꞌaa ntsuꞌu tsiyaꞌ ti na cacu nguꞌ juani. Ná tsoꞌo culo naꞌ cña jiꞌi̱ nguꞌ re chaꞌ tyaa nguꞌ juani, ñaꞌa̱ loꞌo jbiꞌña ti ndyaꞌa̱ nguꞌ; ngaꞌaa talo nguꞌ tyaꞌa̱ nguꞌ tyucui̱i̱ chaꞌ tyalaa nguꞌ toꞌ tyi nguꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ ndiꞌi̱ xi nguꞌ nu tyijyuꞌ tsa lijya̱ nguꞌ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱.
―¿Ñiꞌya̱ cuaꞌni na ca nde? ―nacui̱ nguꞌ biꞌ liꞌ―, chaꞌ ná ndiꞌi̱ ni sca ñati̱. Ná caja ñiꞌya̱ ta na na cacu nguꞌ re ―nacui̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ biꞌ.
―¿Ni lcua tyaꞌa xlyá ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱? ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ.
―Cati tyaꞌa ti xlyá tejeꞌ loꞌo jiꞌi̱ ya ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱.
Liꞌ ngulo Jesús cña jiꞌi̱ nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ, chaꞌ tyacaꞌa̱ nguꞌ lo yuu. Ndayaꞌ yu jiꞌi̱ nu cati tyaꞌa xlyá tejeꞌ biꞌ, ndya xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya chaꞌ ntsuꞌu na cacu nguꞌ. Liꞌ ngusaꞌbe yu xlyá biꞌ, nda yu yuꞌbe jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ chaꞌ tacha nguꞌ jiꞌi̱ nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ, chaꞌ cacu nguꞌ jiꞌi̱. Loꞌo xi cualya sube ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ; biꞌ chaꞌ loꞌo ngulacua̱ Jesús jiꞌi̱ cualya biꞌ, liꞌ ngulo yu cña chaꞌ tacha nguꞌ yuꞌbe cualya biꞌ jiꞌi̱ nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ, chaꞌ cacu nguꞌ jiꞌi̱. Loꞌo ndyacu nguꞌ jiꞌi̱, nguaalaꞌ tsa jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ. Loꞌo liꞌ nguxutiꞌi̱ nguꞌ lcaa satya nu tyaꞌa ndyanu su ndyacu nguꞌ, ngutsaꞌá̱ cati tyaꞌa chcubi loꞌo yuꞌbe biꞌ. La cuiꞌ tsa̱ biꞌ cua ndyacu jacua mil tyaꞌa ñati̱. Loꞌo nchcuiꞌ salyaꞌ Jesús loꞌo nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ, 10 liꞌ ndyatí̱ yu neꞌ yaca niꞌi̱ sube loꞌo nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱, ndyaa yu loꞌo nguꞌ nde su naa Dalmanuta.
Ñaꞌa̱ cuiꞌya nguꞌ sca chaꞌ tlyu nu cuaꞌni Jesús, ntiꞌ nguꞌ
11 Liꞌ ndyuꞌu tucua xi nguꞌ fariseo slo Jesús chaꞌ xu̱u̱ nguꞌ loꞌo yu. Ngua tiꞌ nguꞌ chaꞌ caja ñiꞌya̱ chcuiꞌ nguꞌ sca chaꞌ cuxi jiꞌi̱ yu; biꞌ chaꞌ ndijña nguꞌ fariseo biꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ culuꞌu yu sca chaꞌ tlyu jiꞌi̱ nguꞌ, sca chaꞌ tonu nu tyuꞌu tucua nde cua̱ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 12 Liꞌ nda xtyiꞌi Jesús hasta ca neꞌ cresiya jiꞌi̱.
―Lcaa ñati̱ nu luꞌú nde chalyuu tyempo juani ni, ¿ni chaꞌ laca xcuiꞌ na ntiꞌ nguꞌ chaꞌ cuaꞌni naꞌ sca chaꞌ tlyu chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni chaꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱? ―nacui̱ Jesús―. Chaꞌ liñi nchcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱, chaꞌ ná ta ycuiꞌ Ni chacuayáꞌ ñaꞌa̱ ma̱ ni sca chaꞌ tlyu ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ.
13 Loꞌo liꞌ nguxtyanu yu jiꞌi̱ nguꞌ fariseo biꞌ; xaꞌ ndyatí̱ yu neꞌ yaca niꞌi̱ sube ti loꞌo nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ biꞌ, nteje tacui nguꞌ lo tayuꞌ, ngutuꞌu nguꞌ chaca tsuꞌ liꞌ.
Nguꞌ fariseo laca ñiꞌya̱ ntiꞌ scua̱ tiyeꞌ
14 Ngujlyaa tiꞌ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ Jesús chaꞌ tsaa loꞌo nguꞌ na cacu nguꞌ tsa̱ biꞌ, sca xlyá tejeꞌ ti ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ nde neꞌ yaca niꞌi̱ sube. 15 Loꞌo liꞌ nda Jesús chaca cui̱i̱ loꞌo nguꞌ:
―Tii ti tiꞌ ma̱ tyiꞌi̱ ma̱ ―nacui̱ yu―, cuiꞌya ma̱ cuentya ñiꞌya̱ nduꞌni scua̱ tiyeꞌ nu nda nguꞌ biꞌ, nu nguꞌ fariseo loꞌo nguꞌ nu cuentya jiꞌi̱ rey Herodes ni.
16 Cuaana ti nchcuiꞌ nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ loꞌo tyaꞌa nguꞌ liꞌ:
―Xquiꞌya chaꞌ ná ntsuꞌu la xlyá tejeꞌ jiꞌna, biꞌ chaꞌ nchcuiꞌ yu chaꞌ jiꞌi̱ scua̱ tiyeꞌ loꞌo na ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ.
17 Pana ngua tii Jesús chaꞌ ná ngua cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ biꞌ.
―¿Ni chaꞌ laca ndube tiꞌ ma̱ chaꞌ ná ntsuꞌu na cacu ma̱? ―nacui̱ yu jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ―. ¿Ha ná jlo tiꞌ ma̱? ¿Ha ná nchca cuayáꞌ tiꞌ ma̱? ¿Ha ndyacu̱ꞌ hique ma̱? ―nacui̱ yu―. 18 Ntsuꞌu siꞌyu cloo ma̱, ¿ha ná nchca ñaꞌa̱ ma̱? Ntucua jyaca̱ ma̱, ¿ha ná nchca cuna ma̱? ¿Ha ná ndyiꞌu tiꞌ ma̱ tsiyaꞌ ti? 19 Nu loꞌo ngusaꞌbe naꞌ caꞌyu tyaꞌa xlyá tejeꞌ ndyacu nu caꞌyu mil tyaꞌa ñati̱ biꞌ ni, ¿ni lcua tyaꞌa chcubi ntsuꞌu yuꞌbe xlyá nu cua nguxutiꞌi̱ ma̱ liꞌ? ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ.
―Tii tyucuaa tyaꞌa chcubi ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱.
20 ―La cuiꞌ juaꞌa̱ loꞌo ngusaꞌbe naꞌ cati tyaꞌa xlyá tejeꞌ ndyacu nu jacua mil tyaꞌa ñati̱ biꞌ, ¿ni lcua tyaꞌa chcubi ntsuꞌu yuꞌbe xlyá nu cua nguxutiꞌi̱ ma̱ liꞌ? ―nacui̱ yu jiꞌi̱ nguꞌ.
―Cati tyaꞌa chcubi ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱.
21 ―¿Ha bilya caca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ lacua? ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ.
Nguaꞌni Jesús joꞌo jiꞌi̱ sca nguꞌ cuityi̱ꞌ ca Betsaida
22 Loꞌo liꞌ ndyalaa nguꞌ ca nde quichi̱ Betsaida. Hora ti ñaa loꞌo nguꞌ quichi̱ jiꞌi̱ sca nu cuityi̱ꞌ slo Jesús. Ndijña tsa nguꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ sta yaꞌ yu hique nu quicha, ngua tiꞌ nguꞌ. 23 Biꞌ chaꞌ ndayaꞌ Jesús yaꞌ nu cuityi̱ꞌ, ndyaa loꞌo yu jiꞌi̱ ca toꞌ quichi̱. Ngutuꞌu hitya sañiꞌ Jesús cloo nu quicha, ngusta yaꞌ yu cloo nu cuityi̱ꞌ biꞌ liꞌ.
―¿Ha cua ñaꞌa̱ nuꞌu̱ sca na? ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nu quicha.
24 Cua ngulane ñaꞌa̱ nu quicha cacua ti liꞌ.
―Cua nchca ñaꞌa̱ naꞌ xi ―nacui̱ nu quicha―. Tsa lyiji tsa tyaca̱ꞌ ñaꞌa̱ naꞌ, ñiꞌya̱ ñaꞌa̱ yaca ñaꞌa̱ nguꞌ loꞌo ndyaꞌa̱ nguꞌ ―nacui̱ nu quicha biꞌ jiꞌi̱ Jesús.
25 Xaꞌ ngusta yaꞌ Jesús cloo nu quicha biꞌ. Loꞌo nguxñaꞌa̱ tsoꞌo nu quicha chaca quiyaꞌ, liꞌ cua ngua ñaꞌa̱ tsoꞌo jiꞌi̱ lcaa ñati̱; cua ndyaca tsoꞌo cloo liꞌ. 26 Pana ngulo Jesús cña jiꞌi̱ chaꞌ tyaa toꞌ tyi:
―Ná tsaa nuꞌu̱ nde lquichi̱ juani, ná cachaꞌ nuꞌu̱ jiꞌi̱ ñati̱ na ca nu ngua jinuꞌu̱ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nu ngua quicha biꞌ.
Ndachaꞌ liñi Pedro chaꞌ ycuiꞌ Cristo laca Jesús
27 Tya ndyaa la Jesús loꞌo nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱, ndyaa nguꞌ tyu̱u̱ tyaꞌa quichi̱ sube ti ca loyuu su cuentya Cesarea de Filipo. Laja loꞌo ndyaꞌa̱ nguꞌ tyucui̱i̱, liꞌ nchcuane Jesús jiꞌi̱ nguꞌ:
―Loꞌo nchcuiꞌ ñati̱ jnaꞌ, ¿tilaca laca naꞌ, ntiꞌ nguꞌ? ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱.
28 ―Ntsuꞌu nguꞌ nu nchcuiꞌ chaꞌ jyoꞌo Juan nu ntyucuatya jiꞌi̱ nguꞌ tya tsubiꞌ la laca nuꞌu̱ ―nacui̱ nguꞌ―. Xaꞌ la ñati̱ ni, nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ jyoꞌo cusuꞌ Elías laca nuꞌu̱; loꞌo xaꞌ la ñati̱ ni, nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ sca jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi saꞌni la laca nuꞌu̱.
29 ―Loꞌo cuꞌma̱ ni ―nacui̱ Jesús―, ¿tilaca laca naꞌ ntiꞌ ma̱? ―nacui̱ yu jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱.
Hora ti nguxacui̱ Pedro chaꞌ jiꞌi̱ yu:
―Cristo laca nuꞌu̱ ―nacui̱ Pedro liꞌ.
30 Ngulo Jesús cña jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ, chaꞌ ná cachaꞌ nguꞌ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ xaꞌ la ñati̱.
Nda Jesús chaꞌ loꞌo nguꞌ chaꞌ cua cajaa ti ycuiꞌ
31 Loꞌo liꞌ nguxana Jesús nguluꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ ndiꞌya̱:
―Ntsuꞌu chaꞌ ca̱a̱ quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tiꞌí nu caca jiꞌi̱ ycuiꞌ naꞌ, masi ycuiꞌ Ndyosi cua nda Ni ꞌna lijya̱a̱ chaꞌ caca naꞌ ñati̱ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ―. Nde loo la chcuiꞌ tsa nguꞌ cuentyu jnaꞌ; loꞌo nu nguꞌ cusuꞌ, loꞌo sti joꞌó nu laca loo, loꞌo mstru chaꞌ joꞌó ni, lcaa nguꞌ biꞌ chcuiꞌ nguꞌ chaꞌ nu cuiñi laca naꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ cujuii nguꞌ jnaꞌ liꞌ; pana loꞌo tyuꞌu scua sna tsa̱, liꞌ tyuꞌú naꞌ chaca quiyaꞌ.
32 Liñi nguluꞌu Jesús chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱; biꞌ chaꞌ ngusñi Pedro yaꞌ Jesús liꞌ, nchcuiꞌ loꞌo yu chaꞌ ngua tiꞌ cuaꞌa jiꞌi̱ yu, chaꞌ ngaꞌaa chcuiꞌ Jesús juaꞌa̱. 33 Liꞌ nguxtyacui Jesús su ndu̱ ti, nxñaꞌa̱ yu jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱; ndacu̱ꞌ yu tsiyaꞌ ti chaꞌ nu nchcuiꞌ Pedro liꞌ.
―Tyuꞌutsuꞌ nuꞌu̱ ꞌna, Satanás ―nacui̱ yu jiꞌi̱ Pedro―, chaꞌ ngaꞌaa tacu̱ꞌ loo nuꞌu̱ chaꞌ ꞌna. Siꞌi ñiꞌya̱ nu nclacua tiꞌ ycuiꞌ Ndyosi nclyacua tiꞌ nuꞌu̱ juani, sca chaꞌ nu ndyaꞌa̱ tyiquee ñati̱ chalyuu ti nclyacua tiꞌ nuꞌu̱ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ Pedro.
34 Loꞌo liꞌ ngusiꞌya Jesús jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱, loꞌo jiꞌi̱ nu quiñaꞌa̱ tsa ñati̱ nu lcaꞌa̱ jiꞌi̱ chaꞌ tya̱a̱ nguꞌ slo yu. Nchcuiꞌ yu loꞌo nguꞌ liꞌ:
―Si ntsuꞌu nguꞌ nu chañi chaꞌ ntiꞌ nguꞌ tsaa nguꞌ loꞌo naꞌ ―nacui̱ yu―, ngaꞌa̱ chaꞌ xtyanu nguꞌ biꞌ lcaa chaꞌ nu ntsuꞌu tsa tyiquee nguꞌ biꞌ jiꞌi̱, chaꞌ tyaꞌa̱ nguꞌ loꞌo naꞌ lcaa tsa̱, masi cujuii ñati̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ cuentya ꞌna. 35 Chcunaꞌ chalyuu jiꞌi̱ nguꞌ si xcuiꞌ nclyacua tsa tiꞌ nguꞌ ñiꞌya̱ caca jiꞌi̱ ycuiꞌ ti nguꞌ; pana quije chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌi̱ nguꞌ si tyajaꞌa̱ nguꞌ, masi cujuii ñati̱ jiꞌi̱ nguꞌ cuentya ꞌna, xquiꞌya chaꞌ nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ tsoꞌo jnaꞌ loꞌo xaꞌ ñati̱. 36 Ná tyanu chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ nguꞌ, masi nguaꞌni tsa nguꞌ ngana nde chalyuu nquichaꞌ; loꞌo cajaa nguꞌ, liꞌ chcunaꞌ lcaa chalyuu jiꞌi̱ nguꞌ. 37 Ná taca ta nguꞌ cayaꞌ chaꞌ caja la chalyuu jiꞌi̱ nguꞌ. 38 Caca tyujuꞌu tiꞌ naꞌ nu cua nda Ni ꞌna lijya̱a̱ chaꞌ caca naꞌ ñati̱, nu loꞌo ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ scaa ñati̱ chalyuu nu ntyujuꞌu tiꞌ jnaꞌ, masi tyujuꞌu tiꞌ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ chaꞌ tsoꞌo nu nchcuiꞌ ti naꞌ. Si xquiꞌya naꞌ tyujuꞌu tiꞌ nguꞌ biꞌ slo nguꞌ cuxi chalyuu juani, masi slo nguꞌ subaꞌ chalyuu juani, liꞌ caca tyujuꞌu tiꞌ naꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ nu loꞌo ca̱a̱ naꞌ chaca quiyaꞌ nde loo la chaꞌ caca naꞌ loo jiꞌi̱ ñati̱. Liꞌ lye tsa ñaꞌa̱ xee caca loꞌo tya̱a̱ naꞌ chaca quiyaꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Sti naꞌ. Ca̱a̱ naꞌ loꞌo xca̱ nu tacati tsa jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, chaꞌ lubii tsiyaꞌ ti nguꞌ xca̱ biꞌ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ.