Quityi nu nguscua San Pablo tya clyo chaꞌ ndyaa ca slo Timoteo
1
Pablo laca naꞌ. Sca ñati̱ nu ndyaꞌa̱ nchcuiꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo nde xaꞌ quichi̱ laca naꞌ, chaꞌ ycuiꞌ Ndyosi nu nduꞌni lyaá jiꞌi̱ ñati̱ ngulo cña jnaꞌ chaꞌ cuaꞌni naꞌ cña biꞌ; ngulo Jesucristo cña jnaꞌ, la cuiꞌ nu Cristo nu ndu̱ tiꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ tya̱a̱ Ni chaca quiyaꞌ. Nscua naꞌ quityi re chaꞌ ca̱a̱ slo nuꞌu̱, Timoteo, chaꞌ ñiꞌya̱ si laca nuꞌu̱ sñiꞌ naꞌ, juaꞌa̱ ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jinuꞌu̱, chaꞌ ngusñi nuꞌu̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo tya loꞌo nguluꞌu naꞌ chaꞌ biꞌ jinuꞌu̱. Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ, chaꞌ ñaꞌa̱ ti cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi Sti na chaꞌ tsoꞌo loꞌo nuꞌu̱, chaꞌ cuaꞌni tyaꞌna tiꞌ Ni jinuꞌu̱, chaꞌ juaꞌa̱ cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ cresiya jinuꞌu̱ xquiꞌya Jesucristo nu Xuꞌna na.
Ná tsoꞌo chaꞌ jlya tiꞌ nguꞌ cuentyu ti
Loꞌo cua tsaꞌa ti naꞌ ca Macedonia, liꞌ cua nchcuiꞌ naꞌ loꞌo nuꞌu̱ chaꞌ tyanu nuꞌu̱ nde quichi̱ Efeso; chaca quiyaꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo nuꞌu̱ juani, chaꞌ tyanu nuꞌu̱ ca quichi̱ biꞌ. Ntsuꞌu nguꞌ quichi̱ Efeso nu ncluꞌu xaꞌ lo chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na; ngaꞌa̱ chaꞌ culo nuꞌu̱ cña jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ ngaꞌaa culuꞌu tsa nguꞌ xaꞌ la chaꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ culo nuꞌu̱ cña chaꞌ ngaꞌaa ca tsaꞌa̱ nguꞌ cuentyu cusuꞌ, ngaꞌaa cuaꞌa̱ jyaca̱ nguꞌ jiꞌi̱ cña cua̱ nu ndyanu jiꞌi̱ jyoꞌo cusuꞌ jiꞌi̱ nguꞌ saꞌni. Nguichi̱ tsa chaꞌ biꞌ, loꞌo juaꞌa̱ ná tye chca chaꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti. Ná xtyucua chaꞌ biꞌ jiꞌna chaꞌ cuaꞌni na cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; sca ti si xñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesús, liꞌ caca cuaꞌni na cña jiꞌi̱ Ni.
Culo nuꞌu̱ cña jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ tsoꞌo tsa tyuꞌu tyiquee nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ, chaꞌ biꞌ laca cña nu nduꞌni ñati̱ nu ngua lubii cresiya jiꞌi̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; jlo tiꞌ ñati̱ biꞌ ñiꞌya̱ laca cña tsoꞌo, loꞌo juaꞌa̱ ndyuꞌni nguꞌ biꞌ cña tsoꞌo biꞌ liꞌ. Chañi chaꞌ ngusñi nguꞌ biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi si ntsuꞌu tyiquee nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ. Pana ntsuꞌu xi xaꞌ la ñati̱ nu ná ntajaꞌa̱ nguꞌ cuna nguꞌ chaꞌ biꞌ; xaꞌ tyucui̱i̱ ngusñi nguꞌ biꞌ, chaꞌ nchcuiꞌ tsa nguꞌ cuentyu. Mstru caca nguꞌ biꞌ, ntiꞌ nguꞌ, nguꞌ nu ncluꞌu ñiꞌya̱ cña nu ngulo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ñati̱, nu nguscua jyoꞌo Moisés; pana ná nda nguꞌ biꞌ cuentya ñiꞌya̱ ndyuꞌu chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ ca nguꞌ, ñiꞌya̱ ndyuꞌu chaꞌ nu nda chaꞌ cusuꞌ biꞌ, masi lye tsa ncluꞌu nguꞌ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ nguꞌ.
Jlo tiꞌ na chaꞌ tsoꞌo tsa chaꞌ cusuꞌ nu nguscua jyoꞌo Moisés biꞌ, si taquiyaꞌ na jiꞌi̱. Pana siꞌi xquiꞌya ñati̱ nu tsoꞌo tyiquee nda ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cusuꞌ biꞌ; na cua nda Ni chaꞌ biꞌ xquiꞌya ñati̱ nu ná ntiꞌ cuaꞌni chaꞌ tsoꞌo, xquiꞌya ñati̱ nu ná ntajaꞌa̱ taquiyaꞌ jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ, xquiꞌya ñati̱ nu ná ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, xquiꞌya ñati̱ nu ntsuꞌu quiꞌya jiꞌi̱, xquiꞌya ñati̱ nu cuxi tyiquee, xquiꞌya ñati̱ nu nchcuiꞌ subaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, xquiꞌya ñati̱ nu ndujuii jiꞌi̱ sti nguꞌ, jiꞌi̱ xtyaꞌa̱ nguꞌ, xquiꞌya ñati̱ nu ndujuii jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱, 10 xquiꞌya ñati̱ nu nduꞌni subaꞌ loꞌo nu cunaꞌa̱, xquiꞌya nu cunaꞌa̱ nu nduꞌni subaꞌ loꞌo nu quiꞌyu, xquiꞌya nu quiꞌyu nu nduꞌni subaꞌ loꞌo tyaꞌa quiꞌyu ti, xquiꞌya ñati̱ nu ntucuaana jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ chaꞌ tsaloꞌo jiꞌi̱ nguꞌ juaꞌa̱ ti, xquiꞌya nu cuiñi, xquiꞌya ñati̱ nu nchcuiꞌ chaꞌ cuiñi slo nguꞌ tisiya. Nda ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cusuꞌ biꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ ca cuayáꞌ tiꞌ lcaa ñati̱ nu ná ntiꞌ taquiyaꞌ jiꞌi̱ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu liñi ca nu ncluꞌu na cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 11 La cuiꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ ncluꞌu naꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi juani, loꞌo ncluꞌu naꞌ chaꞌ tlyu tsa laca ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌna.
Tsoꞌo tsa nduꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na
12 Ndya tsa naꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ Jesucristo nu Xuꞌna na chaꞌ nguaꞌni Ni chaꞌ caca cuaꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ Ni; ndya naꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ Ni chaꞌ ngusubi Ni jnaꞌ chaꞌ cuaꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ Ni, chaꞌ jlo tiꞌ Ni chaꞌ ndaquiyaꞌ naꞌ jiꞌi̱ Ni. 13 Ngusubi Ni jnaꞌ, masi subaꞌ tsa nchcuiꞌ naꞌ jiꞌi̱ Ni cua saꞌni la, tyempo loꞌo nguxcubeꞌ naꞌ jiꞌi̱ ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo; tyaala tsa naꞌ nu ngua liꞌ. Pana ná jlo tiꞌ naꞌ tyempo biꞌ, chaꞌ bilya xñi naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, biꞌ chaꞌ ngua tyaꞌna tsa tiꞌ Ni jnaꞌ. 14 Ntsuꞌu tsa tyiquee nu Xuꞌna na ñaꞌa̱ Ni ꞌna, biꞌ chaꞌ ngusñi naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesucristo liꞌ; loꞌo nu juani ntsuꞌu tyiquee naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ Jesús, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu tyiquee naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱ naꞌ.
15 Taca xñi tsoꞌo nguꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ ndiꞌya̱: Cua ya̱a̱ Jesucristo nde chalyuu chaꞌ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu nu ntsuꞌu quiꞌya jiꞌi̱. Loꞌo naꞌ, tlyu la xquiꞌya naꞌ que xaꞌ la ñati̱, chaꞌ cuxi tsa cña nu nguaꞌni naꞌ loꞌo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nu ngua saꞌni la. 16 Ngüiꞌya tsa Jesucristo chaꞌ clyu tiꞌ ꞌna loꞌo ngüityi̱ Ni quiꞌya nu ntsuꞌu ꞌna, chaꞌ culuꞌu ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ xaꞌ la ñati̱ ñiꞌya̱ caca xñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni. Ñiꞌya̱ loꞌo tyaꞌna tiꞌ Jesús jnaꞌ tya clyo, juaꞌa̱ ca tyaꞌna tiꞌ Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu xñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesús ca nde loo la, chaꞌ si jlya tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ Ni, ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye chalyuu jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ. 17 Biꞌ chaꞌ cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi juani, cuaꞌni chi̱ na loo Ni, chaꞌ ná tye tsa̱ nu laca Ni loo tyucui ñaꞌa̱ chalyuu; ná tye chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ ná ntsuꞌu chaꞌ cajaa Ni. Ná nchca jiꞌna ñaꞌa̱ na jiꞌi̱ Ni chaꞌ laca na ñati̱ chalyuu ti, pana sca ti ycuiꞌ Ni laca ycuiꞌ Ndyosi. Juaꞌa̱ laca chaꞌ jiꞌi̱ Ni tuꞌni.
18 Culo naꞌ cña jinuꞌu̱ juani, Timoteo, chaꞌ ñiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ sca sñiꞌ naꞌ, juaꞌa̱ ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jinuꞌu̱: Tya cuaꞌni la nuꞌu̱ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ñiꞌya̱ nu cua nacui̱ nguꞌ nu laca tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni chaꞌ cuaꞌni nuꞌu̱; tyiꞌu tiꞌ nuꞌu̱ chaꞌ nu cua nchcuiꞌ nguꞌ biꞌ jinuꞌu̱ tya tsubiꞌ la, chaꞌ caca nguula la tiꞌ tyiquee nuꞌu̱. Liꞌ ñiꞌya̱ caca jiꞌi̱ sca sendaru tsoꞌo, juaꞌa̱ taca jinuꞌu̱ xu̱u̱ tyaꞌa loꞌo nu cuxi nu ntsuꞌu chalyuu; 19 taca xu̱u̱ tyaꞌa nuꞌu̱ loꞌo nu cuxi biꞌ si xñi tsoꞌo nuꞌu̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo, si xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo cuaꞌni nuꞌu̱ loꞌo ñati̱. Ntsuꞌu nguꞌ nu ngua jlo tiꞌ ñiꞌya̱ laca sca chaꞌ liñi, pana ngaꞌaa ndyuꞌni nguꞌ chaꞌ liñi biꞌ juani; cua ndyaꞌa̱chu̱ꞌ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ nguxtyanu nguꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ. 20 Ñiꞌya̱ ntiꞌ yu Himeneo loꞌo yu Alejandro ni, ngaꞌaa ndaquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ liñi, biꞌ chaꞌ cua nguxtyanu naꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ yaꞌ nu xñaꞌa̱, chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ tlyu tsa chaꞌ cuxi laca loꞌo nchcuiꞌ nguꞌ chaꞌ subaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi.