2
Ndiꞌya̱ cuaꞌni na loꞌo chcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi
Ngaꞌa̱ chaꞌ chcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ lcaa ñati̱ chalyuu, nu loꞌo jña na chaꞌ jiꞌi̱ Ni, lcaa chaꞌ nu lyiji jiꞌi̱ ñati̱; chcuiꞌ na cuentya jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱ loꞌo nchcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ nu Xuꞌna na, juaꞌa̱ loꞌo tya na xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ ñati̱. Ngaꞌa̱ chaꞌ chcuiꞌ na loꞌo ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ lcaa nguꞌ nu laca loo, cuentya jiꞌi̱ lcaa nguꞌ nu laca cña; jña ma̱ chaꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee na, chaꞌ ná xu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ laca loo biꞌ loꞌo na, chaꞌ ta nguꞌ biꞌ chacuayáꞌ chaꞌ cuaꞌni na lcaa lo chaꞌ tsoꞌo, ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cuaꞌni na. Juaꞌa̱ ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi nu nduꞌni lyaá jiꞌna; tsoꞌo ntiꞌ Ni si juaꞌa̱ chcuiꞌ na loꞌo Ni, chaꞌ ntiꞌ Ni chaꞌ cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱ chalyuu, ntiꞌ Ni chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ lcaa ñati̱ ñiꞌya̱ nu ntsuꞌu chaꞌ liñi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Sca ti ycuiꞌ Ndyosi ntsuꞌu tsiyaꞌ ti, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu sca ti ñati̱ nu ndiꞌi̱ slo ycuiꞌ Ni nu nchcuiꞌ loꞌo Ni cuentya jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu; la cuiꞌ Jesucristo laca nu ñati̱ biꞌ. Nda Jesucristo chacuayáꞌ chaꞌ ndyujuii nguꞌ jiꞌi̱ yu cua tsubiꞌ la; juaꞌa̱ nda yu cayaꞌ lo quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu, nu loꞌo ngujuii yu lo crusi. Nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi cña biꞌ la cuiꞌ hora loꞌo ngua tiꞌ Ni chaꞌ cuaꞌni Ni jiꞌi̱. Ngusubi Ni ꞌna chaꞌ ndyaꞌa naꞌ nda naꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ loꞌo ñati̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, chaꞌ loꞌo nguꞌ xaꞌ tsuꞌ ndyuna nguꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ liꞌ; ndyaꞌa naꞌ nguluꞌu naꞌ jiꞌi̱ nguꞌ ñiꞌya̱ caca xñi nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Chaꞌ liñi nscua naꞌ nde, siꞌi chaꞌ cuiñi nchcuiꞌ naꞌ.
Biꞌ chaꞌ lacua, lcaa seꞌi̱ su ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo Jesucristo tsa tlyu ti, ntiꞌ naꞌ chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Tsoꞌo ti tyiquee nguꞌ ta nguꞌ chaꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi liꞌ, chaꞌ ná tsoꞌo chcuiꞌ nguꞌ loꞌo Ni si ñasi̱ꞌ nguꞌ, ni ná tsoꞌo chcuiꞌ nguꞌ loꞌo Ni laja loꞌo nxu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ. Loꞌo nu nguꞌ cunaꞌa̱ ni, cacuꞌ nguꞌ steꞌ tsoꞌo ti, siꞌi lateꞌ nu quiñaꞌa̱ tsa ngaꞌa̱; ná talyaꞌ lye nguꞌ quicha̱ꞌ hique nguꞌ, ná cacuꞌ lye nguꞌ oro ni quee ndubi nu quiñaꞌa̱ tsa ngaꞌa̱, chaꞌ ná tsoꞌo chaꞌ cuaꞌni tyixi tsa nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ ca nguꞌ chaꞌ xñaꞌa̱ xaꞌ nu quiꞌyu jiꞌi̱ nguꞌ liꞌ; 10 tsoꞌo la ñaꞌa̱ nu cunaꞌa̱ nu xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo nduꞌni cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 11 Ngaꞌa̱ chaꞌ tyiꞌi̱ ti̱ ti nguꞌ cunaꞌa̱ loꞌo culuꞌu nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laja loꞌo ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ loꞌo nguꞌ cunaꞌa̱ biꞌ ca tsaꞌa̱ loꞌo nguꞌ, chaꞌ loꞌo nguꞌ cunaꞌa̱ taquiyaꞌ jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ. 12 Ná ta naꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ sca nu cunaꞌa̱ chaꞌ culuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ loꞌo ndyuꞌu tiꞌi̱ nguꞌ tsa tlyu ti, chaꞌ ná tsoꞌo si culo nu cunaꞌa̱ cña jiꞌi̱ nu quiꞌyu juaꞌa̱. Ti̱ ti tyiꞌi̱ nguꞌ cunaꞌa̱ tsoꞌo la. 13 Nu ngua tya clyo ni, ngüiñá ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nu quiꞌyu Adán; tiyaꞌ la xi, liꞌ ngüiñá Ni jiꞌi̱ sca nu cunaꞌa̱ nu ngua naa Eva. 14 Loꞌo juaꞌa̱ siꞌi jiꞌi̱ jyoꞌo Adán biꞌ nguaꞌni nu xñaꞌa̱ ngana tyempo biꞌ; jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ jiꞌi̱ yu nguaꞌni biꞌ ngana, nu loꞌo nguaꞌni jyoꞌo Eva biꞌ chaꞌ cuxi. 15 Biꞌ chaꞌ tlyu tsa cña ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ cunaꞌa̱ loꞌo cala sñiꞌ nguꞌ juani; pana cuaꞌni lyaá ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ cunaꞌa̱ si xñi tsoꞌo nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Ni, si ntsuꞌu tyiquee nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ. Cuaꞌni Ni chaꞌ ca lubii cresiya jiꞌi̱ nguꞌ cunaꞌa̱ biꞌ, si talo nguꞌ cuaꞌni nguꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ, si nchca jiꞌi̱ nguꞌ cunaꞌa̱ biꞌ cuaꞌa jiꞌi̱ ycuiꞌ ca nguꞌ chaꞌ ná ca tyucuaa tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ ñati̱.