10
Ykwiꞌ Tyu loꞌo Cornelio
Kichen Cesarea ndiꞌin ska yu kiꞌyu nu naan Cornelio. Nka yu capitán ꞌin ska ta sndaru nu nchkwiꞌ nten chaꞌ neꞌ Italiano lka neꞌ. Ngiꞌni tnun Cornelio kanꞌ ꞌin Ndiose nu tlyu la ti loꞌo nchga taꞌa ndiꞌin yu, ni siya neꞌ xka laꞌa tsuꞌ lka yu. Suꞌwe ꞌa tiye yu, ndayaꞌ ꞌa yu ꞌin neꞌ judío nu tiꞌi. Nchga tsan ndiꞌin yu nchkwiꞌ yu loꞌo Ndiose. Loꞌo mdiya ska tsan mdiyan ska angajle seꞌen ndiꞌin yu, bra wa snan siin mdiyan angajle kanꞌ. Ñaꞌan tiꞌ nchkwiꞌ sla ti yu, ngwañaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ. Ykwiꞌ angajle kanꞌ loꞌo yu bra kanꞌ:
―¡Cornelio! ―ndukwin angajle ꞌin yu.
Ytsen ꞌa Cornelio chaꞌ naꞌan yu ꞌin angajle kanꞌ.
―Xꞌnaǎn ―ndukwin yu―, ¿ni sa ñaꞌan tñan nchka tiiꞌ chaꞌ kuꞌniǐn a?
―Wa ynan Ndiose chaꞌ nu wa ykwiiꞌ loꞌo Ni ―ndukwin angajle kanꞌ―. Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa naꞌan Ni chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌnii loꞌo neꞌ tiꞌi, kanꞌ chaꞌ ndyuꞌwi tiꞌ Ndiose ꞌiin. Loꞌo ni, kuloo tñan ꞌin nten ꞌiin chaꞌ tsaa neꞌ kichen Jope. Kichen kanꞌ ndiꞌin ska yu kiꞌyu nu naan Simón, Tyu lka nin yu. Wa ngala yu tuꞌ naꞌan tyi xka Simón nu nka kwityi kijin, nu ndukwa naꞌan tyi kwiꞌ seꞌen ti tuꞌwa tyiꞌa tujoꞌo. Katsaꞌ Tyu Simón kanꞌ ska chaꞌ ꞌiin, ni sa ñaꞌan tñan ndiꞌin chaꞌ kuꞌnii.
Mdoꞌo angajle kanꞌ, ndyaa bra kanꞌ. Loꞌo kanꞌ msiꞌya Cornelio ꞌin tukwa msu ꞌin yu, loꞌo ska sndaru nu ngiꞌni tñan ꞌin yu; loꞌo sndaru kanꞌ ngiꞌni tnun ꞌin Ndiose. Kanꞌ ytsaꞌ Cornelio ꞌin taꞌa snan neꞌ kanꞌ nchga chaꞌ nu ngwa ꞌin yu ti tsan la; loꞌo ngulo yu tñan ꞌin neꞌ chaꞌ tsaa tiꞌin neꞌ ꞌin Tyu nde kichen Jope bra kanꞌ.
Ngwiꞌya xaa xka tsan, ti mdaꞌan neꞌ tuwiin nde kichen Jope. Xa wa mdiya ndiꞌya kwan, wa ndla ti kala neꞌ kichen kanꞌ. Ti kwiꞌ bra kanꞌ mxkwen Tyu ndyaa yu ke naꞌan chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo Ndiose. Ykwa ꞌa ke naꞌan kanꞌ. 10 Loꞌo ndukwa Tyu ngiteꞌ ꞌa tiꞌ yu ku yu tyija bra kanꞌ; wa mdyisnan ndikeeꞌ neꞌ skwa, ti chinꞌ ti lyiji keeꞌ ran. Kwiꞌ bra kanꞌ ngwiꞌya sla yu, ykwiꞌ sla yu bra nu ndukwa yu ke naꞌan kanꞌ. 11 Nde ñaꞌan ngwa chaꞌ nu ykwiꞌ sla yu. Naꞌan yu niꞌ kwan, naꞌan yu chaꞌ wa mslaa Ndiose niꞌ kwan; nde kwa ndukwi ñaꞌan tiꞌ ska teꞌ tnun ꞌa. Taꞌa jakwa nskan teꞌ kanꞌ nchkanꞌ ti su chaꞌ ndukwi ran, ngwiꞌya teꞌ kanꞌ lyuu. Ngwañaꞌan ykwiꞌ sla yu, mskeꞌ tiꞌ yu. 12 Tyun ꞌa ꞌni kuxi nsuꞌwi niꞌ teꞌ nu ngwiꞌya lyuu kanꞌ. Ndiya ꞌni nu ndukwa kiyaꞌ, ndiya ꞌni nu ndukwa jluꞌwe, ndiya kunan. 13 Loꞌo ynan Tyu chaꞌ nchkwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo yu bra kanꞌ, mskeꞌ tiꞌ yu:
―Tyu ―ndukwin Ni ꞌin yu―, kujwii lyaa ꞌni kwa chaꞌ kuu ꞌin iꞌ.
14 ―Ja nchka ꞌñaǎn, Xꞌnaǎn ―mxkwen Tyu ꞌin Ndiose―. Ja ya siyaꞌ kuǔn kunaꞌ ꞌni kwa, ꞌni chen ñaꞌan kwa, nu ja luwi chaꞌ ꞌware.
15 Xiyaꞌ ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu bra kanꞌ:
―Ja suꞌwe chkwiiꞌ chaꞌ ꞌni chen ñaꞌan lka kwa, xa wa ndukwin Ndiose chaꞌ luwi iꞌ.
16 Snan yaꞌ ykwiꞌ Ndiose loꞌo Tyu ngwañaꞌan, bra kanꞌ mdoꞌo teꞌ kanꞌ ndyaa niꞌ kwan xiyaꞌ, ñaꞌan ti ndukwi ran lo ti su kanꞌ. 17 Laja nu nduwe ꞌa tiꞌ Tyu, chaꞌ ja ngwa biyaꞌ tiꞌ yu ni chaꞌ lka ykwiꞌ sla yu ngwañaꞌan, bra kanꞌ mdiyan neꞌ kanꞌ tuꞌ naꞌan; ti kwiꞌ taꞌa snan nten nu wa ngulo Cornelio tñan ꞌin neꞌ chaꞌ tsaa neꞌ. Mnichaꞌ neꞌ ꞌin neꞌ kichen la nde yaꞌ ndukwa naꞌan tyi Simón nu nka kwityi kijin, kanꞌ chaꞌ mjwi tuwiin ꞌin neꞌ mdiyan neꞌ tuꞌ naꞌan tyi yu. 18 Loꞌo kwen msiꞌya neꞌ ꞌin nu nka naꞌan tyi seꞌen ndiꞌin Tyu Simón. 19 Laja bra nu kaꞌan ꞌa chaꞌ ndaꞌan tiye Tyu ni chaꞌ ykwiꞌ sla yu ngwañaꞌan, ykwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo yu bra kanꞌ:
―Wa mdiyan snan nten ndaꞌan naan neꞌ ꞌiin ―ndukwin Ni ꞌin Tyu seꞌen ndukwa yu ke naꞌan kanꞌ―. 20 Kiꞌyaa lyaa lyuu re, chaꞌ tsaa loꞌo neꞌ re ꞌiin ska seꞌen. Ja kuwe tiiꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ, naꞌ nguloǔn tñan ꞌin neꞌ chaꞌ kan neꞌ nde re.
21 Bra ti ngwiꞌya Tyu lyuu chaꞌ chkwiꞌ loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ:
―Ti kwiǐnꞌ lkaǎn nu ndaꞌan naan wan ꞌñaǎn ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―. ¿Ni sa ñaꞌan tñan nchka tiꞌ wan chaꞌ kuꞌniǐn a?
22 ―Ngulo yu kula Cornelio tñan ꞌwa chaꞌ kan ba nde re ―ndukwin neꞌ ꞌin Tyu―. Suꞌwe ꞌa tiye Cornelio kanꞌ, ngiꞌni tnun yu ꞌin Ndiose nu tlyu la ti, loꞌo suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ nchga neꞌ judío taꞌa wan chaꞌ ꞌin yu kula kanꞌ. Wa ykwiꞌ angajle loꞌo Cornelio chaꞌ suꞌwa yu ꞌwa kan ba nde re, kan yꞌya ba ꞌwan chaꞌ tsaan la seꞌen ndiꞌin yu kula kanꞌ, nde kichen Cesarea. Ndiꞌin chaꞌ kunan Cornelio kanꞌ nchga chaꞌ nu chkwiꞌ wan loꞌo yu.
23 ―Tyan wan ñaꞌan ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―. Ndiya seꞌen kajaꞌ wan nde re. La tyaa tsaan nde kwa.
Ngwiꞌya xaa xka tsan, bra kanꞌ mdoꞌo neꞌ kichen Jope ndyaa neꞌ bra kanꞌ. Loꞌo tukwa snan nten ꞌin Jesucristo nu taꞌa kichen tyi Simón ndyaa loꞌo neꞌ kanꞌ.
24 La mdaꞌa tukwa tsan ngala neꞌ kichen Cesarea. Mdiꞌin ta Cornelio ꞌin neꞌ; wa lka ndyoꞌ tiꞌin nten naꞌan tyi yu, nchga nten taꞌa yu kula loꞌo taꞌa ndaꞌan ti neꞌ. 25 Bra nu mdiyan Tyu tuꞌ naꞌan tyi Cornelio, bra kanꞌ mdoꞌo yu kula kanꞌ ndyaa yu nde chunꞌ naꞌan, mduun xtyinꞌ yu tloo Tyu chaꞌ kuꞌni tnun yu ꞌin yu, ngwa tiꞌ Cornelio, sa ñaꞌan ngiꞌniin tnuan ꞌin Ndiose. 26 Bra ti msñi Tyu yaꞌ Cornelio, mxituun yu ꞌin yu kula kanꞌ bra kanꞌ.
―Tyaa tuun lyaa, yu kula ―ndukwin Tyu ꞌin yu―, chunꞌ taꞌa tyukwaan lkaan nten chalyuu ti.
27 Ti nchkwiꞌ la Tyu loꞌo neꞌ xa nu ndyaa neꞌ niꞌ ñaꞌan kanꞌ. Loꞌo naꞌan Tyu chaꞌ wa kaꞌan nten ndyoꞌ tiꞌin niꞌ ñaꞌan kanꞌ. 28 Ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ:
―Jlyo tiꞌ wan chaꞌ lka ba neꞌ judío, loꞌo ja nsuꞌwi chabiyaꞌ ꞌwa, chaꞌ tyoꞌ tiꞌin ba loꞌo wan, neꞌ xka laꞌa tsuꞌ ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―. Ja nsuꞌwi chabiyaꞌ sten ba niꞌ ñaꞌan ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ ―ndukwin―. Loꞌo ni, wa ngwaꞌu Ndiose ꞌñaǎn chaꞌ ja suꞌwe chkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin xka la nten kanꞌ, chaꞌ nten xaꞌan lka neꞌ, chaꞌ siꞌi nten luwi lka neꞌ, ni siya neꞌ xka laꞌa tsuꞌ lka neꞌ. 29 Kanꞌ chaꞌ ndijyaǎn nde re ni. Bra nu mdiyan msu ꞌiin seꞌen ndiꞌiǐn, bra ti mdoꞌoǔn ndijyaǎn loꞌo neꞌ nde re; ja ykwiǐnꞌ ꞌaǎn loꞌo msu kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ni, ¿ni sa ñaꞌan tñan nchka tiꞌ wan chaꞌ kuꞌniǐn a?
30 Mxkwen Cornelio ꞌin Tyu bra kanꞌ:
―Wa ngwa jakwa tsan ykwiǐnꞌ loꞌo Ndiose niꞌ ñaꞌan re ―ndukwin ꞌin Tyu―, loꞌo bra ti mdiyan ska nten seꞌen ndiꞌiǐn. Lkuꞌ yu teꞌ ngaten, luwi ꞌa xaa lo teꞌ kanꞌ. Bra wa snan siin mdiyan yu kanꞌ, bra nu ja ya kuǔn tyija bra kanꞌ. 31 Ykwiꞌ yu kanꞌ loꞌoǔn: “Cornelio” ndukwin yu, “wa ynan Ndiose chaꞌ nu ykwiiꞌ loꞌo Ni, wa naꞌan Ni chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌnii loꞌo neꞌ tiꞌi; kanꞌ chaꞌ ndyuꞌwi tiꞌ Ndiose ꞌiin. 32 Loꞌo ni, kuloo tñan ꞌin nten ꞌiin chaꞌ tsaa neꞌ kichen Jope. Kichen kanꞌ ndiꞌin ska yu kiꞌyu nu naan Simón. Tyu lka nin yu. Tsaa ytsaꞌ neꞌ ꞌin yu chaꞌ kan yu nde re. Ndiꞌin yu naꞌan tyi xka Simón nu nka kwityi kijin nu ndukwa naꞌan tyi kwiꞌ seꞌen ti tuꞌwa tyiꞌa tujoꞌo. Xa nu tiyan yu nde re, kwaꞌu yu ska chaꞌ nu suꞌwe ꞌa ꞌiin.” 33 Ngwañaꞌan ndukwin nten kanꞌ ꞌñaǎn ―ndukwin Cornelio―. Kanꞌ chaꞌ bra ti nguloǔn tñan ꞌin msu ꞌñaǎn chaꞌ tsaa neꞌ nde seꞌen ndiꞌin wan. Loꞌo suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ni, chaꞌ wa mdiyan wan seꞌen ndiꞌiǐn; kanꞌ chaꞌ wa ndyoꞌ tiꞌin taꞌa ba ska seꞌen ti chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kunan ba nchga chaꞌ nu wa ytsaꞌ Ndiose ꞌwan chaꞌ chkwiꞌ wan loꞌo ba.
Chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu loꞌo neꞌ seꞌen ndiꞌin Cornelio
34 Kanꞌ mdyisnan Tyu ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ kanꞌ:
―Wa nchka biyaꞌ tiǎnꞌ ni, chaꞌ suꞌwa ꞌa ngiꞌni Ndiose loꞌo nchga nten chalyuu ―ndukwin―. 35 Suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌin nchga nten chalyuu nu tyukwi ti tiye ngiꞌni tnun ꞌin Ni, nten nu ngiꞌni nchga chaꞌ nu ndiya tiꞌ Ni. 36 Wa ytsaꞌ Ndiose ꞌwa nu lka ba neꞌ Israel, chaꞌ ka tyiꞌin tiin ti nten chalyuu chunꞌ tñan nu yꞌni Jesucristo, nu lka Xꞌnan nchga nten. 37 Jlyo suꞌwe tiꞌ wan nchga chaꞌ nu mdijin nu ngwa sꞌni lo yuu re, kichen tyi neꞌ judío. Ti kulo ykwiꞌ Xuwa chaꞌ kanꞌ loꞌo nten xa nu mdukwatya yu ꞌin neꞌ, kanꞌ ngwaꞌu Jesús chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ judío taꞌa ba nde Galilea. Nde loo la ngwaꞌu Jesús chaꞌ kanꞌ ꞌin nchga neꞌ Israel taꞌa ba nde kichen tyi ba. 38 Jlyo tiꞌ wan sa ñaꞌan mdiꞌin Jesús lo chalyuu, ti kwiꞌ Jesús Nazaret. Wa ngulo suwi Ndiose Sti yu ꞌin yu, loꞌo ti mda la Ni jwersa ꞌin Jesús bra nu mdiyan Tyiꞌi Ndiose ñaꞌaan chunꞌ yu. Nchga seꞌen mdaꞌan yu yꞌni yu chaꞌ suꞌwe loꞌo nten; kwiꞌ ngwañaꞌan, yꞌni yu chaꞌ nchkaa neꞌ nu tiꞌí ꞌa, ni siya nten nu msñi kwiꞌin kuxi ꞌin. Ngwañaꞌan yꞌni Jesús tñan, chaꞌ mdayaꞌ ꞌa Ndiose ꞌin yu. 39 Wa naꞌan ba nchga tñan nu yꞌni Jesús nde kichen Jerusalén, loꞌo tñan nu yꞌni yu nde kichen tyi neꞌ judío taꞌa ba. Wa mdaꞌan ba loꞌo yu, kanꞌ chaꞌ chañi chaꞌ nu nchkwiꞌ ba loꞌo wan. Chunꞌ ndiꞌin la msñi nten ꞌin Jesús, mjiꞌin kaꞌan neꞌ ꞌin yu lo wsi; ngwañaꞌan ngujwi yu bra kanꞌ. 40 Xa wa mdaꞌa snan tsan, bra kanꞌ yꞌni Ndiose chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ. 41 Nde loo la mdoꞌo tukwa yu nde seꞌen ndiꞌin ba; ja naꞌan nchga nten kichen kanꞌ ꞌin yu, wa ka ti nten taꞌa ba naꞌan ba ꞌin yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ngulo suwi Ndiose ꞌwa chaꞌ kwaꞌu ba chaꞌ ꞌin Ni ꞌin nten, chunꞌ naꞌan ba ꞌin Jesús chaꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ. Suꞌwa ti yku ba loꞌo yu bra kanꞌ. 42 Ti bra kanꞌ ngulo Jesús tñan ꞌwa chaꞌ katsaꞌ ba chaꞌ nu ñi ꞌin Ni ꞌin nten, chaꞌ wa ngulo Ndiose Sti yu tñan ꞌin Jesús, chaꞌ kuꞌni biyaꞌ ꞌin nchga nten chalyuu, ni siya wa ngujwi neꞌ, ni siya ti luꞌu neꞌ. 43 Wa ngwaꞌan ayman kula ꞌwa chaꞌ ꞌin Ndiose lo kityi nu ngwa sꞌni; nchga kityi kanꞌ nchkwiꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kan ska nten nu tnun nchka lo chalyuu nde loo la; kanꞌ lka nu kuꞌni tyii kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin nchga nten, bra nu xñi neꞌ chaꞌ ꞌin yu, nchkwiꞌ chaꞌ nu ndukwa lo kityi kanꞌ. Nan wa yan yu nu tnun nchka kanꞌ lo yuu re ni, Jesús naan yu kanꞌ.
Nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ
44 Ti nduun Tyu nchkwiꞌ loꞌo neꞌ bra kanꞌ, mdiyan Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin nchga nten nu ynan chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu loꞌo neꞌ. 45 Nduwe ꞌa tiꞌ nten ꞌin Jesucristo taꞌa ndaꞌan Tyu. Neꞌ judío lka neꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ nduwe ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ loꞌo nten xka laꞌa tsuꞌ, mda Ndiose Tyiꞌi Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. 46 Jlyo tiꞌ neꞌ judío kanꞌ, chaꞌ chañi chaꞌ mda Ndiose Tyiꞌi Ni ꞌin Cornelio loꞌo taꞌa yu, chaꞌ ynan neꞌ chaꞌ nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ xka kichen tijyuꞌ, ni siya ja ya chkwiꞌ neꞌ ngwañaꞌan nu ngwa xkanꞌ. Loꞌo lye ꞌa ngiꞌni tnun neꞌ kanꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Ykwiꞌ Tyu loꞌo taꞌa ndaꞌan yu:
47 ―Sa ñaꞌan ngwa bra nu nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan, kwiꞌ ngwañaꞌan nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ re ni ―ndukwin Tyu ꞌin taꞌa ndaꞌan yu―, kanꞌ chaꞌ suꞌwe la si tukwatyaan ꞌin neꞌ re.
48 Loꞌo ykwiꞌ Tyu loꞌo Cornelio loꞌo taꞌa yu bra kanꞌ:
―Suꞌwe la si tukwatya ba ꞌwan ni, chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nten kichen re chaꞌ nten ꞌin Jesucristo lka wan.
Xa wa ngwa chaꞌ kanꞌ, lye ngunin neꞌ ꞌin Tyu chaꞌ ti kanun la yu tukwa snan la tsan loꞌo neꞌ.