11
Ykwiꞌ Tyu loꞌo nten ꞌin Jesucristo nde Jerusalén
Wa ynan kaꞌan nten nde lo yuu ꞌin Judea, chaꞌ loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ wa msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús bra kanꞌ; wa ynan neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, loꞌo wa ynan nchga nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin la kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ bra nu mxitukwi Tyu ndyaan yu kichen Jerusalén, ndyukwa taꞌa yu loꞌo chinꞌ neꞌ judío nu msñi chaꞌ ꞌin Jesús, ni siya ti ndukwa ꞌa neꞌ chaꞌ kula ꞌin neꞌ taꞌa judío. Loꞌo mnichaꞌ neꞌ ꞌin Tyu bra kanꞌ:
―¿Ni chaꞌ lka ndyaa seꞌen ndiꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ a? ―ndukwin neꞌ ꞌin Tyu―. ¿Ni chaꞌ lka ykuu suꞌwa ti loꞌo neꞌ kanꞌ a?
Loꞌo ytsaꞌ Tyu ꞌin neꞌ sa ñaꞌan ngwa chaꞌ xa nu ndyaa yu seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ:
―Ngwa ska tsan mdiꞌiǐn kichen Jope ―ndukwin Tyu―. Bra nu nchkwiǐnꞌ loꞌo Ndiose, bra kanꞌ ykwiꞌ slaǎn. Laja nu ykwiꞌ slaǎn, bra kanꞌ naꞌaǎn kwiꞌyaǎn nde niꞌ kwan; ñaꞌan tiꞌ ndukwi ska teꞌ tnun, ngwañaꞌan ñaꞌan nan nu ndijyan niꞌ kwan ngwiꞌya lyuu re. Taꞌa jakwa nskan teꞌ kanꞌ mchkanꞌ tukwi ti su. Ngwañaꞌan ñi mdiyan teꞌ kanꞌ ndyaa tiꞌin lyuu nde seꞌen ndiꞌiǐn. Kanꞌ naꞌaǎn nchga nan nu nsuꞌwi niꞌ teꞌ kanꞌ, naꞌaǎn chaꞌ nsuꞌwi tyun lo ꞌni: nsuꞌwi ꞌni nu ndukwa kiyaꞌ, nsuꞌwi ꞌni tlá, nsuꞌwi kunan loꞌo nsuꞌwi ꞌni ndukwa jluꞌwe. Bra kanꞌ ykwiꞌ Ndiose loꞌoǔn: “Tyu” ndukwin Ni, “kujwii lyaa ꞌin ꞌni kwa chaꞌ kuu ꞌin iꞌ.” Bra ti mxkweěn ꞌin Ni: “Ja nchka ꞌñaǎn kuǔn ꞌni nu ngwañaꞌan, Xꞌnaǎn” ndukwiǐn ꞌin Ndiose. “Ja ya siyaꞌ kuǔn ꞌni chen ñaꞌan kwa, kwiꞌ nu nchkwiꞌ bare chaꞌ ja suꞌwe ku ba ꞌni nu ja luwi, nu ngwañaꞌan.” Xiyaꞌ ynen ykwiꞌ Ni nde niꞌ kwan: “Ja suꞌwe chkwiiꞌ chaꞌ ꞌni chen ñaꞌan lka iꞌ kanꞌ, xa wa ndukwin Ndiose chaꞌ ꞌni luwi lka iꞌ.” 10 Snan yaꞌ mdijin chaꞌ kanꞌ seꞌen mdiꞌiǐn, bra kanꞌ mxitukwi teꞌ kanꞌ ndyaa niꞌ kwan xiyaꞌ. 11 Bra ti mdiyan snan nten tuꞌ naꞌan seꞌen mdiꞌiǐn bra kanꞌ. Wa ngulo ska neꞌ kichen Cesarea tñan ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ tsaa neꞌ seꞌen mdiꞌiǐn. 12 Ykwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌoǔn bra kanꞌ, chaꞌ ja kuwe ꞌa tiǎnꞌ, chaꞌ suꞌwe tsaꞌaǎn loꞌo neꞌ kanꞌ. Taꞌa skwa nten re ndyaa neꞌ loꞌoǔn seꞌen ndiꞌin nten kanꞌ nde kichen Cesarea. 13 Xa wa mdiyan ba niꞌ ñaꞌan kanꞌ, ykwiꞌ yu kula kanꞌ loꞌo ba sa ñaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ. Wa naꞌan yu ska angajle nu yten niꞌ ñaꞌan ꞌin yu chaꞌ katsaꞌ ska chaꞌ ꞌin yu: “Kuloo tñan ꞌin msu ꞌiin” ndukwin angajle ꞌin yu kula kanꞌ, “chaꞌ tsaa msu kichen Jope, chaꞌ tsaa tiꞌin neꞌ ꞌin Tyu Simón chaꞌ kan yu nde re. 14 Ti kwiꞌ Simón kanꞌ katsaꞌ ska chaꞌ ꞌwan, loꞌo nchga taꞌa wan, sa ñaꞌan ka kulaa Ndiose ꞌwan ꞌin nchga chaꞌ kuxi.” Ngwañaꞌan ndukwin angajle kanꞌ ꞌin yu kula kanꞌ. 15 Loꞌo ngala ba tuꞌ naꞌan tyi neꞌ kanꞌ, mdyisnaǎn ngwaꞌuǔn chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ, loꞌo bra ti ngwiꞌya Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Kwiꞌ sa ñaꞌan nu nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan nu ngwa ti kulo, kwiꞌ ngwañaꞌan nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 16 Ndyuꞌwi tiǎnꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ti ngwa sꞌni la ykwiꞌ Xꞌnaan chaꞌ re loꞌoǔn: “Nu ngwa sꞌni la mdukwatya Xuwa ꞌin nten loꞌo tyiꞌa ti” ndukwin Ni, “loꞌo ni, xka ñaꞌan kuꞌni Ndiose. Kuꞌni Ni chaꞌ ka luwi niꞌ kasiya ꞌwan bra nu kanun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan.” 17 Sa ñaꞌan mda Ndiose Tyiꞌi Ni ꞌñaan, kwiꞌ ngwañaꞌan nda Ndiose Tyiꞌi Ni ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ xa wa msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan; kanꞌ chaꞌ ja suꞌwe si chkwianꞌ chaꞌ ja suꞌwe tñan nu wa yꞌni Ndiose sikwa.
18 Bra nu ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu loꞌo neꞌ, ja ngwa ꞌa xkwen neꞌ ꞌin Tyu. Bra kanꞌ yꞌni tnun neꞌ kanꞌ ꞌin Ndiose, ykwiꞌ neꞌ loꞌo Ni bra kanꞌ:
―¡Ndiose Sti ba, suꞌwe ꞌa yꞌnii loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, ni siya ja lka neꞌ kanꞌ judío ―ndukwin neꞌ ꞌin Ndiose―. Nuꞌwin yꞌnii chaꞌ ka jyuꞌu tiꞌ neꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, chaꞌ kaja chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin neꞌ kanꞌ!
Nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin kichen Antioquía
19 Chunꞌ ndiꞌin la chinꞌ xa wa yjwi nten ꞌin Steba, kanꞌ ngwa tiꞌ neꞌ judío ta neꞌ nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesús; kanꞌ chaꞌ tyun ꞌa nten ꞌin Jesús mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ tijyuꞌ. Ndyaa neꞌ nde lo yuu nu kwenta ꞌin Fenicia, xka ta taꞌa neꞌ ndyaa lo yuu ꞌin Chipre, loꞌo mdiya neꞌ nu ndyaa neꞌ kichen Antioquía. Nchga seꞌen mdiyan neꞌ ngwaꞌu neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo ꞌin neꞌ judío taꞌa neꞌ, loꞌo ja ngwaꞌu neꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌin xka la nten nu lka neꞌ nu ngwa tyi kichen kanꞌ. 20 Nde loo la ndyaa xka ta nten ꞌin Jesús kichen Antioquía, neꞌ nu mdoꞌo lo yuu ꞌin Chipre loꞌo neꞌ nu mdoꞌo lo yuu ꞌin Cirene lka neꞌ kanꞌ. Ngwaꞌu neꞌ kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo ꞌin nchga nten kichen kanꞌ, ni siya neꞌ judío, ni siya xka nten. 21 Tnun ꞌa chabiyaꞌ nsuꞌwi ꞌin neꞌ kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan, kanꞌ chaꞌ yten kaꞌan nten chaꞌ ꞌin Ndiose, ngulaa yaꞌ neꞌ chaꞌ kuxi nu lye ꞌa nsuꞌwi tiye neꞌ nu ngwa xkanꞌ bra kanꞌ.
22 Loꞌo ynan taꞌa nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin nde Jerusalén chaꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ msuꞌwa neꞌ ꞌin Bernabé chaꞌ tsaa yu nde kichen Antioquía kanꞌ. 23 Loꞌo mdoꞌo Bernabé ndyaa yu, mdiya yu kichen kanꞌ, naꞌan yu sa ñaꞌan chaꞌ suꞌwe nu wa yꞌni Ndiose loꞌo neꞌ kanꞌ. Suꞌwe ꞌa ngwa tiye Bernabé bra kanꞌ. Ykwiꞌ yu loꞌo nchga nten ꞌin Jesucristo la kanꞌ, chaꞌ tyukwi ti tiye neꞌ kuꞌni neꞌ tñan nchga tsan, nchga tñan nu nchka tiꞌ ti kwiꞌ Xꞌnaan chaꞌ kuꞌnian. 24 Suꞌwe ꞌa ngwa tiye Bernabé; wa nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin yu, kwiꞌ ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa ndyaa ñaꞌan tiꞌ yu ꞌin Jesucristo. Kanꞌ chaꞌ kaꞌan la nten msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Xꞌnaan chunꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Bernabé bra kanꞌ.
25 Chunꞌ ndiꞌin la mdoꞌo Bernabé ndyaa yu kichen Tarso, mdaꞌan naan yu ꞌin Saulo. Xa nu ndyija lyo Saulo ꞌin yu, mdoꞌo yu ndyaan loꞌo yu ꞌin Saulo nde kichen Antioquía xiyaꞌ. 26 La kanꞌ mdiꞌin neꞌ ska yijan loꞌo taꞌa nten ꞌin Jesucristo, ngwaꞌu neꞌ ꞌin kaꞌan nten bra kanꞌ. Kichen Antioquía kanꞌ mdukwa suun chaꞌ nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ neꞌ cristiano lka nten nu yten chaꞌ ꞌin Jesucristo.
27 Chunꞌ ndiꞌin la mdiyan tukwa snan la nten nu nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten. Mdoꞌo neꞌ kichen Jerusalén ngala neꞌ kichen Antioquía bra kanꞌ. 28 Agabo naan ska nten kanꞌ. Wa ytsaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌin Agabo, chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo neꞌ. Kanꞌ ykwiꞌ Agabo loꞌo neꞌ chaꞌ wa kan ti ska jwiꞌñan tlyu ꞌa ñaꞌaan chalyuu. Loꞌo chañi chaꞌ kanꞌ, ngwañaꞌan ngwa chaꞌ nu ykwiꞌ Agabo kanꞌ; nde loo la ngwa chaꞌ kanꞌ, xa nu ngwa Claudio ree nu nka ndloo la ti. 29 Loꞌo mskanꞌ nten ꞌin Jesús chaꞌ loꞌo taꞌa neꞌ chaꞌ ta neꞌ lomstan ꞌin taꞌa tiꞌi ti neꞌ, neꞌ nu ndiꞌin kichen nde lo yuu ꞌin Judea. 30 Ngwañaꞌan yꞌni neꞌ bra kanꞌ; mda neꞌ lomstan kanꞌ ꞌin Bernabé loꞌo Saulo chaꞌ tsaa loꞌo neꞌ ꞌin ran, chaꞌ ta neꞌ tñi kanꞌ ꞌin yu kula la kanꞌ. Bra kanꞌ kutsaa yu kula tñi kanꞌ, chaꞌ kaja chinꞌ ran ꞌin taꞌa tiꞌi neꞌ.