19
Ngala Palyu kichen Efeso
Xa nu ti ndiꞌin Polo kichen Corinto, ti kwiꞌ bra ndyaa Palyu nde lo kiꞌya la, sa ñaꞌan yaꞌ ngala yu kichen Efeso. La kanꞌ ndyukwa taꞌa yu loꞌo chinꞌ neꞌ kichen nu ngiꞌni tnun ꞌin Ndiose ykwiꞌ.
―¿Ta wa nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan ti bra nu msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose a? ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ.
―Ja nganun ran ―ndukwin neꞌ ꞌin Palyu―. Ja jlyo tiꞌ ba ni nan lka Tyiꞌi Ndiose.
―¿Ni chaꞌ lka mdukwatya neꞌ ꞌwan sikwa? ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ bra kanꞌ.
―Sa ñaꞌan chaꞌ nu ngwaꞌu ayman Xuwa ꞌin neꞌ, ngwañaꞌan mdukwatya neꞌ ꞌwa ―ndukwin neꞌ kanꞌ ꞌin yu.
―Mdukwatya Xuwa ꞌin nten chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ xka la nten chaꞌ wa ngulaa yaꞌ neꞌ nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌin neꞌ ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ―. Ykwiꞌ Xuwa loꞌo neꞌ chaꞌ wa kan ti Krixtu, ti kwiꞌ nu lka Jesús; loꞌo ndiꞌin chaꞌ xñi neꞌ chaꞌ ꞌin yu kanꞌ bra kanꞌ.
Ynan neꞌ kanꞌ chaꞌ nu ngwaꞌu Palyu ꞌin neꞌ, kanꞌ chaꞌ xiyaꞌ mdukwatya yu ꞌin neꞌ chabiyaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan. Mstya Palyu yaꞌ ke neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, loꞌo nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ bra kanꞌ; bra ti ykwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ nten xka kichen tijyuꞌ la, ngwa ꞌin neꞌ kanꞌ chkwiꞌ neꞌ nchga chaꞌ nu ytsaꞌ Ndiose ꞌin neꞌ chaꞌ chkwiꞌ neꞌ loꞌo nten kichen kanꞌ. Tii tyukwa yu kiꞌyu Efeso kanꞌ ngwatya yu bra kanꞌ.
Loꞌo ndyaa Palyu niꞌ lyaa ꞌin neꞌ judío la kwa, chaꞌ chkwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo neꞌ, chaꞌ kwaꞌu yu ꞌin neꞌ sa ñaꞌan tñan nu ndlo Ndiose ꞌñaan. Mdaꞌa snan koꞌ yꞌni yu ngwañaꞌan. Loꞌo mdiya chinꞌ nten nu nchkwiꞌ chaꞌ xaꞌan ꞌin chaꞌ nu ngwaꞌu Palyu kanꞌ, chaꞌ liyeꞌ tiꞌ neꞌ; ja siyaꞌ mslyaa neꞌ kanꞌ xñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús. Bra kanꞌ mdoꞌo Palyu ndyaa loꞌo yu ꞌin neꞌ nu wa yten chaꞌ kanꞌ, ndyaa neꞌ niꞌ ñaꞌan xla ꞌin ska yu kula nu naan Tiranno. Loꞌo ti ngwaꞌu la Palyu ꞌin neꞌ nchga tsan. 10 Tukwa yijan yꞌni yu ngwañaꞌan, sa ñaꞌan bra nu ynan nchga nten chaꞌ ꞌin Jesús tyukwi lo yuu ꞌin Asia. Ykwiꞌ yu loꞌo nchga neꞌ kanꞌ, ni siya loꞌo neꞌ judío, ni siya loꞌo xka nten. 11 Loꞌo mda Ndiose chabiyaꞌ ꞌin Palyu chaꞌ kuꞌni yu tyun chaꞌ tnun nde seꞌen ndiꞌin nten, chaꞌ yꞌni chkaa yu tyun nten tiꞌí. 12 Msñi nten nchga teꞌ nu wa ylaꞌ Palyu, ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin teꞌ kanꞌ seꞌen ndiꞌin neꞌ tiꞌí taꞌa neꞌ. Loꞌo nchga neꞌ tiꞌí kanꞌ nchkaa bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, neꞌ tiꞌí nu msñi kwiꞌin kuxi ꞌin neꞌ, mdoꞌo kwiꞌin ꞌin neꞌ kanꞌ ndyaa bra kanꞌ.
13 Kichen kanꞌ mdiꞌin chinꞌ neꞌ judío nu ja la nsuꞌwi kichen tyi neꞌ, xkwiꞌ mdaꞌan yuꞌwi ti neꞌ kanꞌ. Ykwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ nchka ꞌin neꞌ kulo neꞌ kwiꞌin kuxi nu msñi ꞌin nten. Loꞌo neꞌ kanꞌ, ngwa tiꞌ neꞌ chaꞌ kulo neꞌ kwiꞌin chabiyaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan, ni siya ja msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús.
―Chabiyaꞌ ꞌin Jesús tyoꞌo kwiꞌin nu nsuꞌwi ꞌwan ―ndukwin neꞌ ꞌin neꞌ tiꞌí―, ti kwiꞌ Jesús nu nduꞌu Palyu chaꞌ ꞌin ―ndukwin neꞌ.
14 Ngwañaꞌan yꞌni taꞌa kati sñiꞌ Esceva; loꞌo yu kula Esceva ni, ngwa yu ska sti joꞌo nu ngwa ndloo ꞌin neꞌ judío. 15 Loꞌo ngwa ska yaꞌ, ngwañaꞌan ykwiꞌ sñiꞌ Esceva kanꞌ loꞌo ska neꞌ tiꞌí. Bra ti mxkwen nu tiꞌí kanꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ, siꞌya kwiꞌin kuxi nu nsuꞌwi ꞌin yu:
―Wa nsuꞌwi lyoǔn ꞌin Jesús ―ndukwin kwiꞌin kanꞌ―, loꞌo nsuꞌwi lyoǔn ꞌin Palyu ―ndukwin―. Loꞌo nu ꞌwan ni, ¿ni neꞌ ka lka wan a?
16 Loꞌo msñi yu tiꞌí kanꞌ ꞌin taꞌa sñiꞌ Esceva bra kanꞌ, yꞌni tiꞌí yu ꞌin neꞌ, mjiꞌin ꞌa yu ꞌin neꞌ, sa bra nu msnan neꞌ mdoꞌo neꞌ kunaꞌ ti neꞌ, chaꞌ mdyii steꞌ neꞌ mdaaꞌ ran. Tiꞌí ꞌa ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 17 Wa ynan nchga neꞌ kichen Efeso chaꞌ kanꞌ, ni siya neꞌ judío, ni siya xka ta nten. Ytsen ꞌa neꞌ bra kanꞌ. Yꞌni tnun ꞌa neꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan chunꞌ nu wa naꞌan neꞌ chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
18 Loꞌo mdiyan tyun nten nu yten chaꞌ ꞌin Jesucristo bra kanꞌ, ytsaꞌ neꞌ tloo nten kaꞌan chaꞌ wa ngwa jyuꞌu ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu yꞌni neꞌ; 19 kwiꞌ ngwañaꞌan, nten nu yꞌni chaꞌ taꞌá, mdiyan loꞌo neꞌ ꞌin kityi kuxi kanꞌ ꞌin neꞌ, mdikin neꞌ kityi chaꞌ taꞌá kanꞌ bra kanꞌ. Mdukwa neꞌ ni sa kwa nsuꞌwi lyo kityi nu mdikin neꞌ kanꞌ; loꞌo tuꞌwatyii mi tñi plata, sa kwa nsuꞌwi lyo kityi nu mdikin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 20 Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ kaꞌan la nten ngwa biyaꞌ tiꞌ chaꞌ ꞌin Xꞌnaan, ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ nchka kuꞌni nu nka Xꞌnaan.
21 Chunꞌ ndiꞌin la ngwa tiꞌ Palyu tsaa la yu lo yuu ꞌin Macedonia, loꞌo lo yuu ꞌin Acaya, chaꞌ tsaa yu seꞌen ndiꞌin nchga ta nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin lo yuu kanꞌ. Chunꞌ ndiꞌin la, bra kanꞌ tsaa yu nde Jerusalén xiyaꞌ, ngwa tiꞌ yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ykwiꞌ Palyu chaꞌ ndiꞌin chaꞌ tsaa yu la kichen Roma nde loo la. 22 Kulo ndukwa ykwiꞌ yu loꞌo tukwa yu taꞌa ndaꞌan yu nu ngwa Timu loꞌo Rastu, chaꞌ tsaa neꞌ nde Macedonia nde loo la ꞌin yu. Ti kanun la chinꞌ Palyu nde lo yuu Asia, ngwa tiꞌ yu.
Msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ Efeso
23 Loꞌo mdyisnan nten kichen Efeso msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin nten nu wa yten chaꞌ ꞌin Xꞌnaan bra kanꞌ. 24 Nde ñaꞌan ngwa chaꞌ msinꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ. Ska nten nu naan Demetrio mskwen tikeeꞌ yu ꞌin neꞌ kichen chaꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ; kwityi plata lka yu, nñan yu nkwin laa ꞌin joꞌo Diana loꞌo plata. Ndiꞌin ꞌa msu ꞌin Demetrio kanꞌ, chaꞌ kuꞌni yu tñan kanꞌ. Loꞌo kaꞌan ꞌa nten ndaꞌan chaꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin joꞌo kanꞌ, chaꞌ xꞌnan kichen kanꞌ lka joꞌo Diana. Loꞌo ngwañaꞌan, ndijyan ꞌa kanan ꞌin kwityi plata loꞌo tñan kanꞌ. 25 Kanꞌ ndyoꞌ tiꞌin nchga nten ꞌin Demetrio kanꞌ, loꞌo nchga kwityi plata nu ndiꞌin kichen kanꞌ, ndyoꞌ tiꞌin neꞌ ska seꞌen ti bra kanꞌ.
―ꞌWan, taꞌa ngiꞌnian tñan ―ndukwin Demetrio ꞌin neꞌ―, jlyo tiꞌ wan chaꞌ ndijyan ꞌa kanan ꞌñaan loꞌo tñan nu ndiya ꞌñaan ―ndukwin yu―. 26 Loꞌo ni, wa naꞌan wan chaꞌ ndaꞌan Palyu kanꞌ kichen tyian re, sa ñaꞌan nu ndaꞌan yu nchga kichen lo yuu nu kwenta ꞌin Asia re. Wa ynan wan chaꞌ nu nduꞌu yu kanꞌ ꞌin nten, chaꞌ ja suꞌwe kuꞌni tnun neꞌ ꞌin joꞌo nu nñan nten chalyuu ti. Nchkwiꞌ Palyu kwa chaꞌ siꞌi Ndiose ykwiꞌ lka joꞌo kanꞌ. Loꞌo ni, ndiya ꞌa nten kichen re nu wa yten chaꞌ nu ykwiꞌ yu kanꞌ ―ndukwin Demetrio―. 27 Kuxi ꞌa ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ ꞌñaan, si ja nchka ꞌa tiꞌ nten xiꞌi nkwin nu nñaan; ja kaja ꞌa tñan nu kuꞌnian bra kanꞌ. Loꞌo ja xlyaa nten kuꞌni tnun ꞌin jyaꞌaan joꞌo Diana nu nka ndloo siyaꞌ ti niꞌ lyaa kichen tyian re bra kanꞌ ―ndukwin Demetrio―. Nchga nten lo yuu ꞌin Asia re ngiꞌni tnuan ꞌin joꞌo kanꞌ, loꞌo nchga nten ñaꞌaan chalyuu ngiꞌni tnun ꞌin joꞌo kanꞌ. Ja suꞌwe si kuꞌni tyi neꞌ chaꞌ ꞌin joꞌo tnun nu ndiꞌin ꞌñaan ―ndukwin Demetrio.
28 Xa wa ynan nten nu nñan nkwin joꞌo chaꞌ kanꞌ, msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ bra kanꞌ. Kwen msiꞌya neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ bra kanꞌ:
―¡Tnun ꞌa nchka jyaꞌaan joꞌo Diana, kanꞌ nu lka joꞌo ꞌin nchga neꞌ Efeso taꞌaan! ―ndukwin neꞌ.
29 Ni siya ja jlyo tiꞌ nten kichen nan lka ngwa ꞌin neꞌ kanꞌ, ni chaꞌ msiꞌya ꞌa neꞌ ngwañaꞌan, kanꞌ msnan taꞌa neꞌ ndyaa neꞌ chaꞌ ñaꞌan kwiꞌya neꞌ chinꞌ ꞌin neꞌ. Loꞌo msñi neꞌ ꞌin Gayu loꞌo Aristarco taꞌa ndaꞌan Palyu bra kanꞌ, ni siya yu Macedonia lka yu kanꞌ, ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin yu kanꞌ nde seꞌen ndyoꞌ tiꞌin nten kichen. 30 Loꞌo Palyu, ngwa tiꞌ yu tsaa yu seꞌen ndyoꞌ tiꞌin nten kaꞌan bra kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ yu loꞌo nten kichen kanꞌ. Loꞌo ja mda ꞌa taꞌa nten ꞌin Jesús chabiyaꞌ ꞌin yu chaꞌ tsaa yu. 31 Loꞌo ndiya chinꞌ taꞌa suꞌwe nsuꞌwi Palyu la kanꞌ, kwiꞌ nu nka tñan nde lo yuu ꞌin Asia kanꞌ, loꞌo neꞌ kanꞌ ykwiꞌ neꞌ loꞌo Palyu chaꞌ ja tsaa ꞌa yu siyaꞌ ti nde seꞌen ndyoꞌ tiꞌin nten kichen. 32 Kaꞌan ꞌa nten ndyoꞌ tiꞌin ska seꞌen ti bra kanꞌ; ska chaꞌ nchkwiꞌ ska ta nten, xka chaꞌ nchkwiꞌ xka ta nten bra kanꞌ, chaꞌ ja jlyo tiꞌ neꞌ kichen ni tñan lka ndyoꞌ tiꞌin neꞌ nde kwa. 33 Bra kanꞌ mjwakii neꞌ judío ꞌin ska yu kiꞌyu chaꞌ tyituun yu tloo neꞌ kichen kanꞌ, Jantru naan yu. Loꞌo yꞌni yaꞌ yu ꞌin neꞌ chaꞌ seen tyiꞌin taꞌa neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ ka chkwiꞌ yu loꞌo neꞌ. 34 Bra nu ndii tiꞌ nten kichen chaꞌ loꞌo Jantru lka yu neꞌ judío, lye la msiꞌya neꞌ kichen bra kanꞌ. Mdyii tukwa bra nu xkwiꞌ msiꞌya ti nten kaꞌan kanꞌ loꞌo taꞌa neꞌ:
―¡Tnun ꞌa nchka jyaꞌaan joꞌo Diana, kanꞌ nu lka joꞌo ꞌin nchga neꞌ Efeso taꞌaan! ―ndukwin neꞌ msiꞌya neꞌ.
35 Loꞌo kanꞌ yꞌni skaranu kichen chaꞌ ka tiin nten kaꞌan kanꞌ:
―ꞌWan, neꞌ Efeso ―ndukwin skaranu kanꞌ ꞌin neꞌ kichen―, jlyo tiꞌ nten tyukwi ñaꞌaan chalyuu chaꞌ taꞌaan ñaꞌansian ꞌin laa ꞌin jyaꞌaan joꞌo Diana ―ndukwin skaranu―. Lka chaꞌ ñaꞌansian ꞌin ti kwiꞌ joꞌo Diana nu mdoꞌo la niꞌ kwan mdiyuu lo chalyuu re. 36 Ja tukwin ka chkwiꞌ chaꞌ siꞌi ngwañaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ mnan ti tyiꞌin wan sikwa, kuwe chinꞌ tiꞌ wan nan lka kuꞌni wan tsan ni ―ndukwin skaranu―. 37 Wa yan loꞌo wan ꞌin nten re, ni siya ja ska chaꞌ kuxi yꞌni neꞌ niꞌ lyaa ꞌwan, ja siyaꞌ ykwiꞌ neꞌ chaꞌ chen ñaꞌan chaꞌ ꞌin joꞌo ꞌwan. 38 Loꞌo Demetrio kwa, loꞌo taꞌa ngiꞌni yu tñan, si ndiya kiꞌya chaꞌ xtya neꞌ ꞌin nten re, ndiꞌin chaꞌ tsaa neꞌ tuꞌ naꞌan tñan; tloo wse xtya neꞌ kiꞌya ꞌin nten, chaꞌ ka biyaꞌ chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 39 Si ndiya xka la chaꞌ nu nchka tiꞌ wan chkwiꞌ wan chaꞌ ꞌin nten re, chkwiꞌ wan chaꞌ kanꞌ loꞌo yu kula kichen re bra nu tyoꞌ tiꞌin neꞌ ―ndukwin skaranu―. 40 ¿Ni sa ñaꞌan ka chkwiǐnꞌ loꞌo gobierno a? Si kan neꞌ gobierno kanꞌ, chaꞌ xtya neꞌ kiꞌya ꞌin kichen re chaꞌ lye ꞌa msuan tsan ni, ja ka jlyo tiǎnꞌ ni chaꞌ xkweěn ꞌin neꞌ bra kanꞌ. Ja chan xkeꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ nxuun wan loꞌo ti kwiꞌ gobierno ni.
41 Ngwañaꞌan ykwiꞌ skaranu loꞌo nten kaꞌan. Loꞌo ngulo yu tñan ꞌin neꞌ chaꞌ tyaa neꞌ naꞌan tyi neꞌ bra kanꞌ. Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ ngwa tiin chaꞌ kanꞌ, ndyaa neꞌ bra kanꞌ.