20
Tsaa Palyu lo yuu nu kwenta ꞌin Macedonia loꞌo Grecia
Bra wa mdyii chaꞌ msinꞌ tiꞌ nten kichen Efeso, bra kanꞌ msiꞌya Palyu ꞌin nchga nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin kichen kanꞌ, chaꞌ tiyan neꞌ seꞌen ndiꞌin yu. Bra kanꞌ ngwaꞌu la yu chinꞌ ꞌin neꞌ; ngwañaꞌan mslaaꞌ yu loꞌo neꞌ, mdoꞌo yu ndyaa yu la lo yuu ꞌin Macedonia bra kanꞌ. Mdaꞌan yu seꞌen ndiꞌin nchga ta nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin lo yuu kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ngwa tnun tiye neꞌ chunꞌ nchga chaꞌ nu ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ kanꞌ. Loꞌo ti mdaꞌan la yu lo yuu nu kwenta ꞌin Grecia bra kanꞌ; lo yuu kanꞌ nganun yu snan koꞌ. Bra kanꞌ wa tyaa ti yu niꞌ yka naꞌan nde Siria xiyaꞌ, xa nu mgii tiꞌ yu chaꞌ nchka tiꞌ neꞌ judío nu kuxi tiye kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi loꞌo yu; kanꞌ chaꞌ ja yaa ꞌa yu niꞌ yka naꞌan. Xka tuwiin ndyaa yu bra kanꞌ. Mxitukwi yu ndyaa yu tuwiin ndyaa nde Macedonia xiyaꞌ. Loꞌo mdaꞌan Sópater nu lka ska neꞌ Berea loꞌo ba, loꞌo Aristarco loꞌo Segundo nu lka neꞌ Tesalónica, loꞌo Gayu nu lka neꞌ Derbe, loꞌo Timu kanꞌ, loꞌo Tíquico loꞌo Trófimo nu lka neꞌ Asia; taꞌa ba mdaꞌan ba loꞌo Palyu bra kanꞌ. Loꞌo nchga neꞌ taꞌa ndaꞌan Palyu kanꞌ, ndyaa neꞌ nde loo la ꞌwa nde kichen Troas; nganun Palyu loꞌoǔn bra kanꞌ (ti kwiꞌ Luka lkaǎn nu ndaꞌaǎn lo kityi re). Nganun ba kichen Filipos chaꞌ tyijin ba taꞌa nu nchku neꞌ jaxlya nu ja loꞌo skwan tiyeꞌ ndyaꞌ. Mdoꞌo ba ndyaa ba bra kanꞌ, yten ba niꞌ yka naꞌan chaꞌ tsaa ba taꞌa tyukwaa ba loꞌo neꞌ kanꞌ nde kichen Troas. Kiꞌyu tsan mdiꞌin ba niꞌ yka naꞌan chaꞌ kala ba xka laꞌa tsuꞌ tujoꞌo kanꞌ, loꞌo xa kati tsan mdiꞌin taꞌa ba kichen kanꞌ bra kanꞌ.
Mdiꞌin Palyu kichen Troas
Nu ngwa tsan timincu, ndyoꞌ tiꞌin nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesús chaꞌ suꞌwa ti ku siin neꞌ bra kanꞌ. Ngwaꞌu Palyu chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin neꞌ sa bra nu mdiya jluꞌwe tla, chaꞌ wa tyaa ti ba la xka tsan bra kanꞌ. Ngwa ska naꞌan snan pisu, loꞌo ndyoꞌ tiꞌin ba ska naꞌan nu kwan la bra kanꞌ. Kaꞌan kiiꞌ ndiya chaꞌ xuꞌwi xaa niꞌ ñaꞌan kanꞌ. Wa mdiya ska yu kuneꞌ nu naan Eutico nde kwa, nu mdukwa tuꞌ ventana. Ndyuꞌwi ꞌa sla yu kuneꞌ kanꞌ, chaꞌ chan ꞌa ykwiꞌ Palyu. Bra kanꞌ ngwiꞌya sla yu, mdiyuu yu lyuu nde chunꞌ naꞌan. Ndyaa nten chaꞌ xituun ꞌin yu, loꞌo wa ngujwi yu. 10 Bra ti ngwiꞌya Palyu lo yka slera, mdyisti Palyu lo yu nu ngujwi kanꞌ, chaꞌ xñi ꞌin yu nu nsuu lyuu kanꞌ. Bra wa msñi Palyu ꞌin yu kanꞌ, ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ bra kanꞌ:
―Ja ka xiꞌin tiꞌ wan, ti luꞌu yu re ni ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ bra kanꞌ.
11 Xiyaꞌ mxkwen Palyu lo yka slera, yku siin yu loꞌo neꞌ bra kanꞌ. Loꞌo xiyaꞌ mdyisnan yu ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ bra kanꞌ sa ñaꞌan bra ngwiꞌya xaa xka tsan. Mdoꞌo ba ndyaa ba bra kanꞌ. 12 Loꞌo yu kuneꞌ nu ngwa suꞌwe ꞌin ni, ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin yu tuꞌ naꞌan tyi yu. Suꞌwe ꞌa ngwa tiye neꞌ chaꞌ wa ndyuꞌu yu xiyaꞌ.
Mdoꞌo neꞌ kichen Troas, ndyaa neꞌ la Mileto
13 Loꞌo bra kanꞌ bare mdoꞌo ba ndyaa ba nde loo la, yten ba niꞌ yka naꞌan chaꞌ tsaa ba kichen Asón; ska ti Palyu nganun yu chaꞌ tsaa yu xka tuwiin lo yuu wtyi. 14 Xiyaꞌ ndyukwa taꞌa ba loꞌo yu nde kichen Asón kanꞌ, yten yu niꞌ yka naꞌan loꞌo ba, ndyaa ba nde kichen Mitilene bra kanꞌ. 15 Xiyaꞌ mdoꞌo ba ndyaa ba bra kanꞌ, mdijin ba lo yuu nu kwenta ꞌin Quío; la xka tsan mdiyan ba kichen Samos, loꞌo mxitñaꞌ ba chinꞌ kichen Trogilio kwiꞌ seꞌen ti bra kanꞌ. La xka tsan ngala ba kichen Mileto. 16 Ja yaa ba nde kichen Efeso, chaꞌ ja mslyaa Palyu kanun yu chan lo yuu ꞌin Asia kanꞌ; ngwa tiꞌ yu chaꞌ tyaa lya yu nde Jerusalén chaꞌ tyiꞌin yu kichen kanꞌ xa nu nchka taꞌa Pentecostés, si ka ꞌin yu.
Ngwaꞌu Palyu ꞌin neꞌ kula ꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Efeso
17 Laja nu nganun ba kichen Mileto kanꞌ, msuꞌwa Palyu ska chaꞌ ndyaa seꞌen ndiꞌin nchga neꞌ kula ꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kichen Efeso, chaꞌ tiyan neꞌ seꞌen ndiꞌin yu. 18 Bra wa mdiyan neꞌ kula kanꞌ, bra kanꞌ ngwaꞌu Palyu chinꞌ ꞌin neꞌ:
―Wa jlyo tiꞌ wan nchga chaꞌ sa ñaꞌan nu yꞌniǐn nchga tsan xa nu mdiꞌiǐn loꞌo wan lo yuu ꞌin Asia re ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ―. 19 Jlyo tiꞌ wan chaꞌ nchga tsan yꞌniǐn tñan ꞌin Jesús tyukwi ti tiyeěn, chaꞌ ja yꞌniǐn siyeěnꞌ loꞌo wan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, xiꞌin ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ꞌin nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi nde seꞌen ndiꞌin wan. Loꞌoǔn, ngwa tiꞌí ꞌñaǎn xa nu tiꞌí tiꞌ neꞌ judío nu xaꞌan tiye ꞌñaǎn. 20 Jlyo tiꞌ wan chaꞌ nchga tsan ngwaꞌuǔn nchga chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌwan, chaꞌ ka tyiꞌin suꞌwe la kasiya ꞌwan; ngwaꞌuǔn ꞌwan xa nu ndyoꞌ tiꞌin wan sa tlyu ti wan, loꞌo ngwaꞌuǔn ꞌwan tuꞌ naꞌan tyi wan, ska wan. 21 Ska ti biyaꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌo nchga nten ni siya neꞌ judío taꞌaǎn, ni siya nten xka laꞌa tsuꞌ; ska ti chaꞌ nduꞌuǔn ꞌin nchga wan, chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kulaa yaꞌ wan nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌwan bra nu xñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo chaꞌ ka Ni Xꞌnan wan. 22 Loꞌo ni, tsaꞌaǎn nde Jerusalén, chaꞌ ngwañaꞌan nchkwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌoǔn chaꞌ ndiꞌin chaꞌ tsaꞌaǎn nde kwa, ni siya ja ya ka biyaꞌ tiǎnꞌ nan ka nu ka ꞌñaǎn bra nu kalaǎn nde kwa. 23 Sa kanꞌ ti chaꞌ jlyo tiǎnꞌ, chaꞌ nchga kichen seꞌen ndaꞌaǎn nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ xñi nten xaꞌan ꞌñaǎn, chaꞌ suꞌwa neꞌ ꞌñaǎn niꞌ ñaꞌan chkwan; nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ lye ꞌa tyijiǐn nu tiꞌí nde kichen Jerusalén kanꞌ. Sa kwa ti chaꞌ jlyo tiǎnꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan lka chaꞌ nu ytsaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌñaǎn. 24 Ja ntseěn ꞌin chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ, ja nꞌni chaꞌ ꞌñaǎn ni siya kujwi neꞌ ꞌñaǎn. Ska ti chaꞌ nchka tiǎnꞌ, chaꞌ suꞌwe ti tyii tñan nu mda Ni Jesús ꞌñaǎn, chaꞌ chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose loꞌo nten chalyuu, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌin nchga nten ―ndukwin Palyu.
25 ’Wa mdaꞌaǎn loꞌo wan, wa ngwaꞌuǔn ꞌwan nchga chaꞌ sa ñaꞌan nu ka Ndiose ndloo niꞌ kasiya ꞌwan; loꞌo ni, chañi chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ re, chaꞌ ja ñaꞌan ꞌa wan ꞌñaǎn xiyaꞌ. 26 Kanꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ loꞌo wan ni, chaꞌ ja ndukwiǐn kiꞌya si kanaꞌ kasiya ꞌin ska nten taꞌa wan. 27 Wa ykwiǐnꞌ loꞌo wan nchga chaꞌ nu nchka tiꞌ Ndiose kuꞌni Ni loꞌo wan; ja ska chaꞌ yuꞌwi kutsiꞌ ꞌwan. 28 Loꞌo ni, ndiꞌin chaꞌ ñaꞌansiin wan ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan; kwiꞌ ngwañaꞌan, ñaꞌansiin wan ꞌin nchga nten ꞌin Jesucristo nde kichen tyi wan, chaꞌ wa nda Tyiꞌi Ndiose tñan ꞌwan chaꞌ ka wan ndloo ꞌin nchga ta nten kanꞌ. Tnun ꞌa tñan yꞌni Xꞌnaan chaꞌ katin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan bra nu ngujwi yu lo wsi, ngalu tnen ykwiꞌ yu. 29 Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ nde loo la xa wa ndyaꞌaǎn ni, bra kanꞌ kan nten kwiñi nu kuꞌni ñuꞌun ꞌin nchga ta nten taꞌa wan; sa ñaꞌan ngiꞌni ska ꞌni tlá, ñaꞌan tiꞌ ska ngwoꞌo nu tlá ꞌa ꞌin ska ta slyaꞌ, ngwañaꞌan kuꞌni ñuꞌun neꞌ kwiñi kanꞌ ꞌin nchga ta nten taꞌa wan. 30 Kwiꞌ ngwañaꞌan laja wan, nten taꞌa wan, tyoꞌo tukwa chinꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ; chaꞌ kwiñi kwaꞌu neꞌ, kanꞌ chaꞌ tukunꞌ neꞌ tuwiin ꞌin tyun nten ꞌin Jesucristo, chaꞌ ja tyaa yuꞌwi ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ wan loꞌo neꞌ. 31 Kiꞌya wan kwenta sikwa. Tyaa yuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ snan yijan mdiꞌiǐn loꞌo wan. Ngwaꞌuǔn ꞌwan tsan loꞌo tla; tyun ꞌa tsan ngwa xiꞌin tiǎnꞌ chaꞌ ꞌwan, nganaǎn chaꞌ ꞌwan ―ndukwin Palyu―.
32 ’Xnuǔn ꞌwan yaꞌ Ndiose ni, chaꞌ suꞌwa yaꞌ Ni ꞌwan. Kunan wan nchga chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo wan, ti kwiꞌ ti chaꞌ nu ngiꞌni chaꞌ ka tnun la tiye wan, chaꞌ tnun ꞌa lka chaꞌ ꞌin Ndiose. Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe xuꞌwa Ni ꞌwan suꞌwa ti loꞌo nchga nten nu ngulo suwi Ndiose ꞌin. 33 Ja ngwa tiǎnꞌ xñiǐn tñi ꞌin nten; kwiꞌ ngwañaꞌan, ja mslyaǎn xñiǐn ska teꞌ nu nda neꞌ ꞌñaǎn. 34 Jlyo tiꞌ wan chaꞌ yꞌniǐn tñan loꞌo yaǎnꞌ tiǎn, chaꞌ kaja tñi nu tyijin yuꞌwi ꞌñaǎn chalyuu loꞌo nchga taꞌa mdaꞌaǎn. 35 Yꞌniǐn ngwañaꞌan chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan sa ñaꞌan nu suꞌwe kuꞌni wan loꞌo nten nu ndiꞌin ꞌa chaꞌ nu lyiji ꞌin. Ndiꞌin chaꞌ tyuꞌwi tianꞌ ska chaꞌ nu wa ykwiꞌ Jesús nu nka Xꞌnaan loꞌoan: “Ni siya suꞌwe nka tiye wan bra nu ta xuꞌwe ti nten ska nan ꞌwan, tlyu la chaꞌ suꞌwe lka bra nu ta xuꞌwe ti wan ska nan ꞌin taꞌa nten wan” ndukwin Jesús ꞌñaan.
36 Xa wa mdyii ykwiꞌ Palyu loꞌo neꞌ kanꞌ, mduun xtyinꞌ ba chaꞌ chkwiꞌ ba loꞌo Ndiose; suꞌwa ti ykwiꞌ taꞌa ba loꞌo Ndiose bra kanꞌ. 37 Bra kanꞌ nganan ꞌa neꞌ kanꞌ laja nu msñi neꞌ siꞌ Palyu, ykwichaꞌ neꞌ ꞌin yu bra nu mslaaꞌ neꞌ loꞌo yu. 38 Xiꞌin ꞌa tiꞌ neꞌ chaꞌ ykwiꞌ Palyu chaꞌ ja ñaꞌan ꞌa neꞌ kanꞌ ꞌin yu siyaꞌ ti. Loꞌo ndyaa loꞌo taꞌa neꞌ kanꞌ ꞌwa tuwiin, chaꞌ tsaa ba niꞌ yka naꞌan xiyaꞌ bra kanꞌ.