21
Tsaa Palyu nde Jerusalén
Kanꞌ nganun nten taꞌa ba kichen kanꞌ bra kanꞌ. Loꞌo bare, mdoꞌo ba ndyaa ba niꞌ yka naꞌan la lo yuu nu kwenta ꞌin Cos bra kanꞌ. La xka tsan mdiyan ba kichen Rodas, chunꞌ ndiꞌin la ngala ba kichen Pátara. Ti kwiꞌ kichen Pátara mjwi xka yka naꞌan ꞌwa nu tsaa lo yuu ꞌin Fenicia. Yten ba niꞌ yka naꞌan kanꞌ, mdoꞌo ba ndyaa ba bra kanꞌ. Mdijin ba kwiꞌ seꞌen ti lo yuu Chipre, laꞌa seꞌen kaa nganun yuu wtyi kanꞌ, chaꞌ tsaa ñi ba la lo yuu ꞌin Siria. Nde kichen Tiro tsaa yka naꞌan kanꞌ loꞌo yuꞌwa ꞌin neꞌ kwa. Bra nu ngala ba kichen kanꞌ mdoꞌo ba niꞌ yka naꞌan kanꞌ, ndyaa ba seꞌen ndiꞌin nchga nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin kichen kanꞌ; kati tsan nganun ba loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Ykwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo Palyu chaꞌ ja tsaa ꞌa yu kichen Jerusalén, chaꞌ Tyiꞌi Ndiose ytsaꞌ Ni ꞌin neꞌ sa ñaꞌan chaꞌ tnun nu ka ꞌin Palyu nde kichen kanꞌ. Mdaꞌa kati tsan, mdoꞌo ba ndyaa ba bra kanꞌ. Mdayaꞌ ꞌa neꞌ kanꞌ ꞌwa tuwiin seꞌen ndyaa ba tuꞌwa tujoꞌo; loꞌo nchga nu kunaꞌan, loꞌo nu xuwe sñiꞌ neꞌ, ndyaa neꞌ loꞌo ba. Bra kanꞌ mduun xtyinꞌ taꞌa ba tuꞌwa tujoꞌo chaꞌ suꞌwa ti chkwiꞌ ba loꞌo Ndiose. Mslaaꞌ neꞌ loꞌo ba, msñi siꞌ neꞌ ꞌwa, yten ba niꞌ yka naꞌan xiyaꞌ bra kanꞌ. Mxitukwi neꞌ yan neꞌ tuꞌ naꞌan tyi neꞌ bra kanꞌ.
Kanꞌ mdoꞌo ba kichen Tiro ndyaa ba kichen Tolemaida. Mdoꞌo ba niꞌ yka naꞌan bra kanꞌ, ndyaa ba lo kichen; kanꞌ mda ba kasiya ꞌin nten ꞌin Jesucristo taꞌaan nu ndiꞌin kichen kanꞌ, loꞌo nganun ba loꞌo neꞌ kanꞌ ska tla ti bra kanꞌ. La xka tsan mdoꞌo ba ndyaa ba tuwiin nu tsaa kichen Cesarea; ngala ba naꞌan tyi Lpe bra kanꞌ, ti kwiꞌ Lpe nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan loꞌo nten. Lpe kanꞌ lka ska nu kati nten nu ngulo suwi taꞌa nten ꞌin Jesucristo nu ngwa sꞌni, chaꞌ ka tñan ꞌin neꞌ. Nganun ba seꞌen ndiꞌin yu bra kanꞌ. Ndiya jakwa sñiꞌ Lpe, xkwiꞌ nu kunaꞌan nu ja ya kaja kwilyoꞌo lka neꞌ kanꞌ. Wa nda Ndiose chabiyaꞌ ꞌin neꞌ kunaꞌan kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ neꞌ nchga chaꞌ nu nchka tiꞌ Ndiose chkwiꞌ Ni loꞌo nten. 10 Mdiꞌin ba seꞌen ndiꞌin neꞌ tyun tsan, loꞌo kanꞌ mdiyan ska yu kiꞌyu nu naan Agabo; lo yuu nu kwenta ꞌin Judea mdoꞌo yu kanꞌ. Ska nu nchkwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose lka yu kanꞌ, nchka ꞌa ꞌin yu ndii tiꞌ yu nan nu ka nde loo la. 11 Xa nu mdiyan yu seꞌen ndiꞌin ba, bra kanꞌ mxtiꞌ yu kijin nchkanꞌ siꞌ Palyu, loꞌo ti ykwiꞌ ti yu mskanꞌ yu yaꞌ yu loꞌo kiyaꞌ yu loꞌo kijin kanꞌ. Kanꞌ nu ykwiꞌ Agabo loꞌo ba:
―Wa ytsaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌñaǎn ―ndukwin Agabo ꞌwa― chaꞌ kwiꞌ ngwañaꞌan skanꞌ nten ꞌin yu nu nka xꞌnan kijin re; sa ñaꞌan nu nchkaǎnꞌ ykwiǐnꞌ, ngwañaꞌan skanꞌ neꞌ judío taꞌaan ꞌin yu re nde Jerusalén ―ndukwin Agabo ꞌwa―. Tsaa loꞌo neꞌ ꞌin yu re seꞌen ndiꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ chaꞌ ta neꞌ nu tiꞌí ꞌin yu ―ndukwin.
12 Ynan ba chaꞌ nu ykwiꞌ Agabo, loꞌo taꞌa ba loꞌo neꞌ Cesarea taꞌaan, tꞌnan ꞌa ykwiꞌ ba loꞌo Palyu chaꞌ ja tsaa ꞌa yu nde Jerusalén bra kanꞌ.
13 ―¿Ni chaꞌ lye ꞌa nganan wan a? ―ndukwin Palyu ꞌwa bra kanꞌ―. ¿Ni chaꞌ ngiꞌni wan chaꞌ ka xiꞌin tiǎnꞌ a? ―ndukwin―. Wa nka chaꞌ tsaꞌaǎn Jerusalén; nka tiyeěn tsaꞌaǎn, ni siya skanꞌ neꞌ ꞌñaǎn, ni siya kujwi neꞌ ꞌñaǎn nde kwa chunꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan.
14 Ngwa biyaꞌ tiꞌ ba bra kanꞌ chaꞌ ja ska chaꞌ ka kuꞌni ba chaꞌ ja tsaa yu la kwa.
―Suꞌwe si ka ꞌin yu sa ñaꞌan nu ndukwin Ndiose chaꞌ ka ꞌin yu sikwa ―ndukwin ba bra kanꞌ.
15 Bra wa yꞌni xuꞌwe ba ꞌwa, mdoꞌo ba ndyaa ba nde Jerusalén bra kanꞌ. 16 Tyun neꞌ taꞌaan ndyaa loꞌo ꞌwa chaꞌ kwaꞌu neꞌ ꞌwa la seꞌen ndiꞌin xka yu taꞌaan nu naan Mnasón. Neꞌ Chipre lka Mnasón kanꞌ. Wa yten yu chaꞌ ꞌin Jesús ti sꞌni la, loꞌo ni, ndukwa naꞌan tyi yu nde Jerusalén. Nganun ba seꞌen ndiꞌin yu bra kanꞌ.
Yaa naꞌan Palyu ꞌin Santiago
17 Suꞌwe ngwa tiye nten ꞌin Jesucristo taꞌaan chaꞌ wa ngala ba Jerusalén. 18 Bra nu ngwiꞌya xaa xka tsan ndyaa Palyu loꞌo ba seꞌen ndiꞌin Santiago. Nde kwa ndyoꞌ tiꞌin nchga neꞌ kula ꞌin neꞌ taꞌaan nu msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo kichen kanꞌ. 19 Mda Palyu kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ. Bra kanꞌ ytsaꞌ yu ꞌin neꞌ nchga tñan nu yꞌni Ndiose xa wa mdiꞌin ba lo yuu ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. 20 Bra wa ynan neꞌ chaꞌ kanꞌ, yꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Kanꞌ ykwiꞌ neꞌ loꞌo Palyu:
―Suꞌwe ꞌa sikwa ―ndukwin neꞌ ꞌin yu―. Loꞌo ni, jlyo tiiꞌ chaꞌ wa ndiya tyun mi neꞌ judío taꞌaan nu wa msñi chaꞌ ꞌin Jesús ti ngwa sꞌni la. Ndukwin neꞌ kanꞌ chaꞌ nchgaan ndiꞌin chaꞌ tukwaan nchga chaꞌ kula nu wa mdatsaa ayman Moisés ꞌñaan nu ngwa sꞌni chaꞌ kuꞌnian ―ndukwin neꞌ―. 21 Loꞌo ni, nchkwiꞌ neꞌ judío kanꞌ loꞌo taꞌa neꞌ chaꞌ xka chaꞌ nduꞌu nuꞌwin ꞌin neꞌ judío taꞌaan nu ndiꞌin xka kichen: nduꞌuu chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ tukwa neꞌ kanꞌ chaꞌ kula nu ngwaꞌan ayman Moisés lo kityi, kwiꞌ nduꞌuu chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ siꞌyu neꞌ kijin ꞌin sñiꞌ kiꞌyu neꞌ chaꞌ lkwan neꞌ, kwiꞌ nduꞌuu ꞌin neꞌ chaꞌ ja kuꞌni ꞌa neꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌnian taꞌaan nu lkaan neꞌ judío, ndukwin neꞌ kanꞌ. 22 ¿Ni ñaꞌan nan kuꞌnian sikwa a? Ja chan tyoꞌ tiꞌin nchga neꞌ judío taꞌaan bra nu kunan neꞌ chaꞌ wa ngalaa kichen re. 23 Kanꞌ chaꞌ katsaꞌ ba ꞌiin sa ñaꞌan tñan kuꞌnii ni ―ndukwin yu kula―. Wa ndiꞌin jakwa yu kiꞌyu re nu wa mskanꞌ ska chaꞌ loꞌo Ndiose. 24 Tsaa loꞌoo ꞌin neꞌ kanꞌ niꞌ lyaa tnun, chaꞌ suꞌwa ti kuꞌni ji wan chaꞌ nu wa mskanꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose. Nuꞌwin taa liyaꞌ loo nchga nan nu ndiꞌin chaꞌ ka lomstan ꞌin neꞌ kanꞌ niꞌ lyaa. Bra kanꞌ ka siꞌyu neꞌ kichanꞌ ke neꞌ bra wa mdyii chaꞌ kanꞌ. Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten, chaꞌ loꞌo nuꞌwin ndukwaa nchga tñan nu mdatsaa ayman ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian. Loꞌo ja chañi chaꞌ nu wa ykwiꞌ nten chaꞌ ꞌiin sikwa ―ndukwin yu kula―. 25 Loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ nu wa yten chaꞌ ꞌin Jesucristo ni, wa ngwaꞌan ba ska kityi nu ndyaa seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ suꞌwa kuꞌni neꞌ nchga chaꞌ nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ judío taꞌaan. Nde lka chaꞌ nu ngwaꞌan ba: chaꞌ ja suꞌwe ku neꞌ kunaꞌ ꞌni nu wa mda neꞌ chaꞌ ka lomstan ꞌin joꞌo, loꞌo ja suꞌwe ku neꞌ tnen, ja suꞌwe ku neꞌ kunaꞌ ꞌni nu ja ngalu suꞌwe tnen iꞌ bra wa yjwi neꞌ ꞌin iꞌ, loꞌo ja la suꞌwe xuꞌwi chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo xka nten nu siꞌi kwilyoꞌo neꞌ.
Msñi neꞌ ꞌin Palyu presu tuꞌwa laa tlyu
26 La xka tsan, ndyaa loꞌo Palyu ꞌin jakwa nten kanꞌ, yꞌni luwi neꞌ ti ykwiꞌ ti neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Loꞌo kanꞌ ndyaa neꞌ niꞌ lyaa tlyu, chaꞌ katsaꞌ neꞌ ꞌin nten nu nka ndloo niꞌ lyaa kanꞌ bra nu tyii tsan ꞌin neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, chaꞌ bra kanꞌ ka kan neꞌ niꞌ lyaa kwa, kan loꞌo neꞌ lomstan nu ta neꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ.
27 Wa ka ti mdaꞌa kati tsan chaꞌ tyii tñan ꞌin neꞌ, bra kanꞌ ndiya chinꞌ neꞌ judío nu lka neꞌ Asia niꞌ lyaa tlyu kanꞌ, naꞌan neꞌ ꞌin Palyu seꞌen ndaꞌan yu niꞌ lyaa. Bra ti msuꞌwa neꞌ ska kwentu ꞌin nten kichen, chaꞌ kasinꞌ tiꞌ neꞌ ꞌin Palyu bra kanꞌ. 28 Msiꞌya neꞌ judío kanꞌ ꞌin neꞌ kichen bra kanꞌ:
―¡ꞌWan, neꞌ Israel taꞌaan ―ndukwin neꞌ kanꞌ―, tayaꞌ wan ꞌwa! ―ndukwin neꞌ―. Nchga kichen seꞌen ndaꞌan yu kiꞌyu re nduꞌu yu ꞌin nten chaꞌ ja suꞌwean, nan nu lkaan neꞌ judío; ja suꞌwe chaꞌ kuꞌni tnuan chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Moisés lo kityi, ndukwin yu; loꞌo nduꞌu yu chaꞌ ja suꞌwe laa tlyu re. Loꞌo xka chaꞌ kuxi, wa mdiyan loꞌo yu re ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ niꞌ lyaa tlyu re ꞌñaan, chaꞌ kuꞌni ñuꞌun neꞌ ꞌin laa seꞌen ngiꞌni tnuan ꞌin Ndiose.
29 Ykwiꞌ neꞌ ngwañaꞌan chaꞌ wa naꞌan neꞌ ꞌin Palyu mdaꞌan yu lo kichen loꞌo Trófimo, ska neꞌ Efeso. Kanꞌ chaꞌ mskeꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ wa yaa loꞌo yu ꞌin yu kanꞌ niꞌ lyaa tlyu kanꞌ.
30 Msnan nchga nten kichen ndijyan neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ xñi tiꞌin neꞌ ꞌin Palyu. Bra ti ngulo neꞌ ꞌin yu niꞌ lyaa, mdukunꞌ neꞌ laa bra kanꞌ. 31 Ngwa tiꞌ neꞌ kujwi neꞌ ꞌin Palyu; kanꞌ chaꞌ bra ti ndyaa xka ta nten seꞌen ndiꞌin xꞌnan sndaru neꞌ romano, ndyaa ytsaꞌ neꞌ ꞌin yu chaꞌ lye ꞌa nxuun nchga nten kichen. 32 Kanꞌ chaꞌ ngulo xꞌnan sndaru tñan ꞌin capitán ꞌin yu chaꞌ tsaa loꞌo neꞌ ꞌin ñaꞌaan ta sndaru, chaꞌ tsaa neꞌ loꞌo xꞌnan neꞌ kanꞌ lo kiyaꞌ. Msnan neꞌ ndyaa neꞌ seꞌen ndyoꞌ tiꞌin nchga nten kichen bra kanꞌ. Bra ti mdyii mjiꞌin neꞌ ꞌin Palyu xa wa naꞌan neꞌ chaꞌ ndijyan sndaru loꞌo xꞌnan neꞌ. 33 Loꞌo ndyaa xꞌnan sndaru kanꞌ kwiꞌ seꞌen nduun Palyu bra kanꞌ; ngulo xꞌnan tñan ꞌin sndaru chaꞌ xñi neꞌ ꞌin yu, chaꞌ skanꞌ neꞌ ꞌin yu loꞌo tukwa ta karenan chkwan. Bra kanꞌ mnichaꞌ xꞌnan sndaru kanꞌ ꞌin nten kichen, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ ni nten nu nka presu kanꞌ, ni ñaꞌan kiꞌya ndiꞌin ꞌin yu. 34 Msiꞌya ꞌa nten kichen ndiꞌin neꞌ bra kanꞌ. Ndiya nu msiꞌya ska chaꞌ loꞌo ndiya nu msiꞌya xka chaꞌ, kanꞌ chaꞌ ja jlyo ꞌa tiꞌ xꞌnan sndaru kanꞌ nan lka ngwa ꞌin neꞌ. Kanꞌ chaꞌ ngulo yu tñan chaꞌ tsaa loꞌo sndaru ꞌin Palyu tuꞌ naꞌan tyi sndaru. 35 Xa wa ngala sndaru seꞌen ndukwa slera kee nu nskwen neꞌ tuꞌ naꞌan tyi neꞌ, bra kanꞌ msñi sndaru ꞌin Palyu, mskwen kwan neꞌ ꞌin yu, chunꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ nten kichen kanꞌ ꞌin yu. 36 Loꞌo kaꞌan ꞌa nten ndyaa ñaꞌan ꞌin sndaru bra kanꞌ.
―¡Yjwi lya wan ꞌin yu kwa! ―ndukwin neꞌ kanꞌ ꞌin sndaru kanꞌ.
Ytsaꞌ Palyu ꞌin nten kichen sa ñaꞌan ngwa ꞌin yu
37 Wa sten ti neꞌ naꞌan tyi sndaru, bra kanꞌ ykwiꞌ Palyu loꞌo xꞌnan sndaru kanꞌ:
―Yu kula, kuꞌnii chaꞌ suꞌwe taa chabiyaꞌ chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌoo ―ndukwin Palyu ꞌin xꞌnan sndaru.
―¿Ta nchka ꞌiin chkwiiꞌ chaꞌ griego a? ―ndukwin xꞌnan sndaru ꞌin Palyu bra kanꞌ.
―Nchka ꞌñaǎn ―ndukwin Palyu.
38 ―¿Ta siꞌi nuꞌwin lkaa neꞌ Egipto kanꞌ nu ngwa ndloo ꞌin neꞌ nu msuun loꞌo gobierno nu ngwa xkanꞌ a? ―ndukwin xꞌnan sndaru ꞌin Palyu―. ¿O ta siꞌi nuꞌwin yaa loꞌo ꞌin jakwa mi nten kuxi lo ntenꞌ wtyi a?
39 ―Siꞌi naꞌ ―ndukwin Palyu―. Neꞌ judío lkaǎn. Tarso naan kichen tyiǐn, kanꞌ lka kichen tlyu la lo yuu nu kwenta ꞌin Cilicia ―ndukwin―. Kuꞌnii chaꞌ suꞌwe taa chabiyaꞌ ꞌñaǎn chkwiǐnꞌ chinꞌ loꞌo nten kichen re ni.
40 Bra kanꞌ mda xꞌnan sndaru chabiyaꞌ chkwiꞌ Palyu, kanꞌ chaꞌ mdyituun yu ke slera nu ndiꞌin tuꞌ naꞌan kanꞌ bra kanꞌ, mdukwi yaꞌ yu chaꞌ ka tiin nten kaꞌan kanꞌ. Bra nu wa ngwa tiin neꞌ, bra kanꞌ ykwiꞌ Palyu chaꞌ hebreo loꞌo neꞌ, kanꞌ lka chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ judío.