22
―ꞌWan, neꞌ kula, neꞌ taꞌaan ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ―, kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni ―ndukwin―, si ka lyaǎn loꞌo chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan.
Ynan neꞌ judío chaꞌ nchkwiꞌ Palyu chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo neꞌ, kanꞌ chaꞌ tiin ti mdiꞌin neꞌ laja nu nchkwiꞌ ti yu:
―Neꞌ judío taꞌa wan lkaǎn ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ―. Kichen Tarso ngulaǎn la lo yuu ꞌin Cilicia; chunꞌ ndiꞌin la mdiyaǎn kichen Jerusalén re, chaꞌ nu yꞌni xaꞌaǎn nde xla ꞌin mstru Gamaliel bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa yꞌni xaꞌaǎn nchga chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo ayman kula ꞌñaan, chaꞌ nu ngwaꞌan neꞌ lo kityi. Tyukwi ti tiyeěn ndukwaǎn nchga chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose, ti kwiꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni wan sa bra ni ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ judío―. Nu ngwa sꞌni, loꞌoǔn lye ꞌa msuǔn loꞌo neꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo, chaꞌ kujwiǐn ꞌin neꞌ, ngwa tiǎnꞌ. Msñiǐn ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya yu kiꞌyu, ni siya nu kunaꞌan, msuꞌwaǎn ꞌin neꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan. Jlyo tiꞌ xꞌnan sti joꞌo, loꞌo neꞌ kula kichen re, jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ mda neꞌ kityi ꞌñaǎn nu ngwaꞌan neꞌ chaꞌ tsaꞌaǎn seꞌen ndiꞌin neꞌ judío taꞌaan nde kichen Damasco. Yiꞌaǎn la kanꞌ, chaꞌ tsaꞌaǎn naan laǎn ꞌin nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo, chaꞌ tyaǎn loꞌoǔn ꞌin neꞌ kanꞌ nde Jerusalén re, chaꞌ ta wan nu tiꞌí ꞌin neꞌ kanꞌ ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ judío―.
Ytsaꞌ Palyu ꞌin neꞌ sa ñaꞌan nu msaꞌan Jesús kasiya ꞌin yu
’Xa nu mdaꞌaǎn tuwiin, wa tiyaǎn tiǎn nde kichen Damasco kanꞌ. Ndiꞌya kwan ngwa, loꞌo ska yaꞌ ti msti ska xaa tlyu nde seꞌen mduǔn bra kanꞌ; wa mdoꞌo xaa kanꞌ seꞌen ndiꞌin Ndiose nde niꞌ kwan, ñaꞌaan seꞌen mduǔn msti xaa kanꞌ. Mlyuǔn tuwiin bra kanꞌ, ynaǎn chaꞌ nchkwiꞌ ska nten loꞌoǔn: “Saulo, Saulo” ndukwin yu, “¿ni chaꞌ lka nxuun ꞌaa loꞌoǔn a?” “¿Ti ka nu lkaa a?, yu kula” niǐn ꞌin yu bra kanꞌ. “Jesús Nazaret lkaǎn” ndukwin yu ꞌñaǎn. “Nxuun loꞌoǔn, kanꞌ chaꞌ ndijiǐn nu tiꞌí.” Loꞌo naꞌan neꞌ taꞌa mdaꞌaǎn xaa kanꞌ. Ytsen ꞌa neꞌ bra kanꞌ, ni siya ja ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Jesús loꞌoǔn. 10 “¿Xꞌnaǎn, ni ñaꞌan nan nchka tiiꞌ chaꞌ kuꞌniǐn a?” niǐn ꞌin Jesús bra kanꞌ. “Tyituun lyaa” ndukwin Xꞌnaan ꞌñaǎn, “tsaa nde kichen Damasco. Nde kwa ndiꞌin ska nten nu kwaꞌu ꞌiin nchga tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnii.” 11 Loꞌo ngwa kwityiǐnꞌ kiloǔn loꞌo xaa tlyu kanꞌ, kanꞌ chaꞌ msñi taꞌa mdaꞌaǎn yaǎnꞌ chaꞌ tsaa la ba tuwiin nde kichen Damasco kanꞌ ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ judío―.
12 ’Mdiꞌin ska yu kula nu naan Ananías kichen kanꞌ, mdukwa ꞌa yu nchga chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Moisés lo kityi nu ngwa sꞌni. Nchga neꞌ judío taꞌaan nu ndiꞌin kichen Damasco, ykwiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa tiye Ananías kanꞌ. 13 Mdiyan yu kula kanꞌ seꞌen mdiꞌiǐn bra kanꞌ: “Saulo taꞌaǎn” ndukwin yu ꞌñaǎn, “kuꞌni Ndiose chaꞌ kala xaa kiloo xiyaꞌ ni.” Loꞌo bra ti ngala xaa kiloǔn xiyaꞌ, naꞌaǎn ꞌin Ananías bra kanꞌ. 14 “Ti kwiꞌ Ndiose nu yꞌni tnun ayman stian ꞌin, ti kwiꞌ Ni ngulo suwi Ni ꞌiin ti sꞌni” ndukwin Ananías ꞌñaǎn. “Ngulo suwi Ndiose ꞌiin chaꞌ ka biyaꞌ tiiꞌ nchga chaꞌ nu nchka tiꞌ Ni chaꞌ ka; loꞌo nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ ñaꞌaan ꞌin Ni nu ñi la ngiꞌni, chaꞌ kunaan chaꞌ nu chkwiꞌ Ni loꞌoo” ndukwin yu ꞌñaǎn. 15 “Ndiꞌin chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nten nchga kichen chaꞌ katsaaꞌ ꞌin neꞌ nchga chaꞌ nu wa naꞌaan, nchga chaꞌ ꞌin Ndiose nu wa ynaan. 16 Ja ndiꞌin chaꞌ kataa la ni. Tyituun lyaa; wa yꞌni tyii Ndiose kiꞌya nu ndukwii, chunꞌ wa msñii chaꞌ ꞌin Jesús. Loꞌo suꞌwe tukwatya neꞌ ꞌiin ni, chabiyaꞌ ꞌin Jesús.” Ngwañaꞌan ykwiꞌ Ananías loꞌoǔn bra kanꞌ ―ndukwin Palyu―.
Ndyaa Palyu seꞌen ndiꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ
17 ’Xa nu mdoꞌoǔn ndyaǎn nde Jerusalén, laja nu yuꞌwiǐn niꞌ lyaa tlyu kwa nchkwiǐnꞌ loꞌo Ndiose, bra kanꞌ naꞌaǎn ꞌin ti kwiꞌ nu nka Xꞌnaan. Ñaꞌan tiꞌ si nchkwiꞌ slaǎn, 18 ngwañaꞌan naꞌaǎn ꞌin Xꞌnaan. “Yaa lyaa” ndukwin Xꞌnaan ꞌñaǎn, “tyoꞌoo kichen Jerusalén re; yaa lyaa” ndukwin Ni, “chaꞌ ja xlyaa nten kichen re tsaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ nu chkwiiꞌ chaꞌ ꞌñaǎn.” 19 “Xꞌnaǎn” niǐn ꞌin Ni bra kanꞌ, “jlyo tiꞌ neꞌ kichen re chaꞌ wa yiꞌaǎn niꞌ lyaa nchga kichen, chaꞌ wa msñiǐn ꞌin nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo nuꞌwin, msuꞌwaǎn ꞌin nten kanꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan, mjiꞌiǐn ꞌin neꞌ kanꞌ. 20 Bra nu mguun neꞌ kee ꞌin Steba, ngalu tnen yu, yjwi neꞌ ꞌin yu chunꞌ nu ykwiꞌ yu chaꞌ nu ñi ꞌiin loꞌo neꞌ. Loꞌoǔn ni, suꞌwa ti mduǔn loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, naꞌ naꞌansiǐn steꞌ neꞌ nu yjwi ꞌin yu. Suꞌwe ngwa tiyeěn bra kanꞌ, chaꞌ nu naꞌaǎn chaꞌ ngujwi Steba kanꞌ.” Ngwañaꞌan ykwiǐnꞌ loꞌo Ndiose niꞌ lyaa kanꞌ. 21 “Yaa lyaa ni” ndukwin Xꞌnaan ꞌñaǎn bra kanꞌ. “Kuloǔn tñan ꞌiin chaꞌ tsaa kichen nu wa tijyuꞌ la, chaꞌ kwaꞌuu chaꞌ ꞌñaǎn ꞌin nchga nten; siꞌi xkwiꞌ neꞌ judío taꞌaa ti kwaꞌuu chaꞌ kanꞌ ꞌin.” Yaa tii chaꞌ nu ykwiꞌ Palyu.
Mdiꞌin Palyu presu ꞌin xꞌnan sndaru
22 Xa wa ynan nten kichen chaꞌ kanꞌ, ja mslyaa ꞌa neꞌ ti kunan la neꞌ chaꞌ bra kanꞌ. Msiꞌya loꞌo ꞌa neꞌ ꞌin sndaru chaꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ:
―¡Yjwi lya wan ꞌin yu re ―ndukwin neꞌ―. Ja suꞌwe chaꞌ ti tyiꞌin la yu lo chalyuu!
23 Kwen msiꞌya loꞌo neꞌ ꞌin Palyu bra kanꞌ, msaaꞌ neꞌ steꞌ neꞌ ti ykwiꞌ ti neꞌ, kwan mskwin neꞌ yuu kata chaꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ. 24 Kanꞌ chaꞌ ngulo xꞌnan sndaru tñan chaꞌ tsaa loꞌo sndaru ꞌin presu niꞌ ñaꞌan, chaꞌ jwiꞌin sndaru ꞌin yu loꞌo ti kijin nu ndukwa chkwan loo. Kuꞌni neꞌ ngwañaꞌan chaꞌ bra kanꞌ xlyaa yu katsaꞌ yu nchga chaꞌ kuxi nu yꞌni yu, ngwa tiꞌ xꞌnan sndaru; katsaꞌ yu ni chaꞌ msiꞌya ꞌa nten kichen. 25 Mskanꞌ neꞌ ꞌin Palyu bra kanꞌ, chaꞌ jwiꞌin neꞌ ꞌin yu loꞌo ti kijin, loꞌo ykwiꞌ yu loꞌo capitán ꞌin neꞌ bra kanꞌ:
―¿Ta ndiya chabiyaꞌ ꞌwan jwiꞌin wan ꞌin ska neꞌ romano a? ―ndukwin Palyu ꞌin capitán―. ¿Ta ja ndiꞌin chaꞌ kuꞌni biyaꞌ neꞌ wsiya ꞌin neꞌ romano kulo ndukwa la a?
26 Bra ti msnan capitán ndyaa ytsaꞌ ꞌin xꞌnan sndaru bra kanꞌ:
―Kiꞌya wan kwenta ni sa ñaꞌan kuꞌni wan loꞌo yu kwa ―ndukwin capitán ꞌin xꞌnan―, ska neꞌ romano lka yu.
27 Bra ti mdiyan xꞌnan sndaru kanꞌ seꞌen ndiꞌin Palyu bra kanꞌ.
―¿Ta chañi chaꞌ lkaa neꞌ romano a? ―ndukwin ꞌin Palyu.
―Chañi ―ndukwin Palyu ꞌin yu.
28 ―Kaꞌan ꞌa tñi mdaǎn chaꞌ lkaǎn neꞌ romano ―ndukwin xꞌnan sndaru bra kanꞌ.
―Ja loꞌoǔn mdaǎn tñi, chaꞌ neꞌ romano lka stiǐn ―ndukwin Palyu ꞌin yu.
29 Nchga sndaru nu mdiya seꞌen ndiꞌin Palyu chaꞌ jwiꞌin neꞌ ꞌin yu, bra ti mdoꞌo tsuꞌ neꞌ bra wa ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ yu. Ytsen ꞌa xꞌnan sndaru bra kanꞌ, chaꞌ ti kwiꞌ yu wa ngulo tñan ꞌin neꞌ, chaꞌ mskanꞌ neꞌ ꞌin ska neꞌ romano, ni siya ja loꞌo chabiyaꞌ ꞌin wse.
Mduun Palyu tloo neꞌ nu nka ndloo ꞌin neꞌ judío
30 La xka tsan, ti ngwa tiꞌ xꞌnan sndaru chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ ni sa ñaꞌan kiꞌya lka nu mstya neꞌ judío kanꞌ ꞌin Palyu. Mxtiꞌ neꞌ karenan chkwan nu nchkanꞌ Palyu bra kanꞌ. Ngulo xꞌnan sndaru tñan ꞌin sti joꞌo nu nduun loo la loꞌo nchga neꞌ kula chaꞌ tyoꞌ tiꞌin neꞌ ska seꞌen ti. Bra kanꞌ ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin Palyu tloo neꞌ kanꞌ.