23
Wa ndyoꞌ tiꞌin nchga neꞌ kula. Loꞌo ñaꞌan ꞌa Palyu ꞌin neꞌ kula nu kuꞌni biyaꞌ ꞌin yu bra kanꞌ.
―ꞌWan, yu kula taꞌaan ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ bra kanꞌ―, nchga tsan suꞌwe ngiꞌniǐn seꞌen ndiꞌiǐn lo chalyuu. Luwi kasiya ꞌñaǎn tloo Ndiose.
Ananías naan xꞌnan sti joꞌo yijan kanꞌ; loꞌo ngulo Ananías kanꞌ tñan ꞌin neꞌ nu mduun kwiꞌ seꞌen ti chaꞌ ykwanꞌ neꞌ tuꞌwa Palyu bra kanꞌ.
―¡Ndiose jwiꞌin ꞌiin ngwañaꞌan ni! ―ndukwin Palyu ꞌin xꞌnan sti joꞌo bra kanꞌ―. Kwiñii ꞌa nuꞌwin. ¿Ta ñi ꞌa chaꞌ yꞌnii, nxkeꞌ tiiꞌ a? Nde ngiꞌni biyaꞌ wan chaꞌ ꞌñaǎn chabiyaꞌ ꞌin chaꞌ kula nu ndiya ꞌñaan, loꞌo nguloo tñan chaꞌ ykwanꞌ neꞌ tuꞌwaǎn, ni siya ja ndiꞌin chabiyaꞌ kuꞌnii ngwañaꞌan.
Ykwiꞌ neꞌ nu mduun kwiꞌ seꞌen ti loꞌo Palyu bra kanꞌ:
―¿Ni chaꞌ tlá ꞌa nchkwiiꞌ loꞌo xꞌnan sti joꞌo nu nka tñan ꞌin Ndiose a? ―ndukwin neꞌ ꞌin Palyu.
―ꞌWan, yu kula taꞌaan ―ndukwin Palyu―, ja jlyo tiǎnꞌ si xꞌnan sti joꞌo lka ni kwa. Ja suꞌwe chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ si ngwañaꞌan, chaꞌ jlyo tiǎnꞌ chaꞌ re nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose: “Ja chkwiꞌ wan chaꞌ kuxi ꞌin xꞌnan wan”.
Ngwa biyaꞌ tiꞌ Palyu bra kanꞌ chaꞌ ndiꞌin neꞌ fariseo, loꞌo ndiꞌin chinꞌ neꞌ saduceo laja yu kula kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ kwen ykwiꞌ Palyu xiyaꞌ bra kanꞌ:
―ꞌWan, yu kula taꞌaan ―ndukwin yu ꞌin neꞌ―, neꞌ fariseo lkaǎn ―ndukwin Palyu―, loꞌo ngwañaꞌan neꞌ fariseo ngwa stiǐn. Ngiꞌni biyaꞌ wan ꞌñaǎn chunꞌ nu ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ tyuꞌu nchga ayman xiyaꞌ nde loo la.
Bra wa ynan neꞌ chaꞌ kanꞌ, lye ꞌa mxkwen neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ bra kanꞌ; neꞌ fariseo msuun loꞌo neꞌ saduceo bra kanꞌ, chunꞌ ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ saduceo chaꞌ ka tyuꞌu ska nten xiyaꞌ xa wa ngujwi; ti kwiꞌ ti chaꞌ, ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ nsuꞌwi angajle, chaꞌ ndiya kwiꞌin; loꞌo neꞌ fariseo ni, ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ nchga chaꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ lye ꞌa msuun neꞌ. Kanꞌ mdyituun chinꞌ neꞌ fariseo nu suꞌwe nsuꞌwi lyo kityi ꞌin Ndiose.
―Ja ska chaꞌ kuxi yꞌni yu re ―ndukwin neꞌ kanꞌ―. Ja suꞌwe xuan loꞌo Ndiose si chañi chaꞌ wa ykwiꞌ ska kwiꞌin suꞌwe loꞌo yu re, ni siya wa ykwiꞌ ska angajle loꞌo yu.
10 Loꞌo lye la msuun neꞌ chunꞌ chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Nduwe ꞌa tiꞌ xꞌnan sndaru si nu kujwi neꞌ ꞌin Palyu, kanꞌ chaꞌ ngulo tñan ꞌin sndaru chaꞌ kulo neꞌ ꞌin Palyu laja nten kanꞌ, chaꞌ tyaan loꞌo neꞌ ꞌin yu tuꞌ naꞌan tyi sndaru xiyaꞌ.
11 Xa wa ngwa tla lye, bra kanꞌ mdiyan Jesús nu nka Xꞌnaan seꞌen ndiꞌin Palyu.
―Kuꞌnii tnun tiyee, Palyu ―ndukwin Ni―. Ti kwiꞌ sa ñaꞌan nu wa ykwiiꞌ chaꞌ ꞌñaǎn nde kichen Jerusalén re, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ chkwiiꞌ chaꞌ ꞌñaǎn nde kichen Roma.
Ngwa tiꞌ neꞌ judío chaꞌ kujwi neꞌ ꞌin Palyu
12 Ngwiꞌya xaa xka tsan, bra kanꞌ mskanꞌ neꞌ judío chaꞌ loꞌo taꞌa neꞌ chaꞌ kujwi neꞌ ꞌin Palyu bra kanꞌ. Bra nu nganun tsaa chaꞌ ꞌin neꞌ, ykwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ:
―Ndiose ñaꞌan Ni ꞌñaan si chañi ka chaꞌ ja kuan ja koꞌoan siyaꞌ ti sa ñaꞌan bra nu wa yjwian ꞌin Palyu kanꞌ ―ndukwin neꞌ.
13 Wa mdiya tuꞌwa nten nu ngwa tiꞌ kuꞌni chaꞌ kuxi kanꞌ. 14 Kanꞌ chaꞌ ndyaa neꞌ, ykwiꞌ neꞌ loꞌo sti joꞌo nu nka ndloo loꞌo neꞌ kula kichen kanꞌ:
―Wa mskanꞌ ba chaꞌ loꞌo taꞌa ba tloo Ndiose ―ndukwin neꞌ ꞌin neꞌ nu nka ndloo―. Ykwiꞌ ba loꞌo Ni chaꞌ ja ska nan ku ba sa ñaꞌan bra nu wa yjwi ba ꞌin Palyu kanꞌ ―ndukwin neꞌ―. 15 Kanꞌ chaꞌ ni, ꞌwan, yu kula loꞌo neꞌ wsiya, taꞌa wan jñan wan ꞌin xꞌnan sndaru kanꞌ, chaꞌ kan loꞌo sndaru ꞌin Palyu nde seꞌen ndiꞌin wan xiyaꞌ. Katsaꞌ wan ꞌin xꞌnan yu kanꞌ, chaꞌ nchka tiꞌ wan kuꞌni biyaꞌ la wan chaꞌ ꞌin presu kanꞌ. Loꞌo tsaa ba xuꞌwi mnan ba tuꞌwa tuwiin bra kanꞌ, chaꞌ kujwi ba ꞌin yu laja nu tyijin sndaru loꞌo yu bra kanꞌ.
16 Loꞌo ynan sñiꞌ taꞌa Palyu nchga chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ndla tiꞌ yu kuneꞌ kanꞌ, ndyaa yu tuꞌ naꞌan tyi sndaru chaꞌ katsaꞌ yu ꞌin Palyu. 17 Bra kanꞌ msiꞌya Palyu ꞌin ska capitán:
―Kuꞌnii chaꞌ suꞌwe tsaa loꞌoo ꞌin yu kuneꞌ re nde seꞌen ndiꞌin xꞌnan wan ―ndukwin Palyu ꞌin yu―. Ndiya ska chaꞌ nu chkwiꞌ yu loꞌo xꞌnan wan.
18 Ndyaa loꞌo capitán ꞌin yu kuneꞌ kanꞌ seꞌen ndiꞌin xꞌnan sndaru bra kanꞌ:
―Msiꞌya Palyu ꞌñaǎn ―ndukwin capitán kanꞌ ꞌin xꞌnan―, ti kwiꞌ Palyu nu ndiꞌin niꞌ ñaꞌan chkwan re ―ndukwin capitán―. Ndukwin yu ꞌñaǎn chaꞌ kaǎn loꞌoǔn ꞌin yu kuneꞌ re seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ ndiya ska chaꞌ nu nchka tiꞌ yu chkwiꞌ yu loꞌo wan.
19 Msñi xꞌnan sndaru yaꞌ yu kuneꞌ kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ tsaa loꞌo ꞌin yu ntan ti seꞌen nu ja kunan ꞌa xka nten chaꞌ nu chkwiꞌ yu:
―¿Ta ndiya ska chaꞌ nu nchka tiiꞌ chkwiiꞌ loꞌoǔn a? ―ndukwin xꞌnan sndaru ꞌin yu kuneꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
20 ―Wa mskanꞌ neꞌ judío kanꞌ chaꞌ loꞌo taꞌa neꞌ chaꞌ jñan neꞌ chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌwan, chaꞌ kan loꞌo wan ꞌin Palyu tloo neꞌ wsiya kanꞌ la tyaa ―ndukwin yu kuneꞌ kanꞌ ꞌin xꞌnan sndaru bra kanꞌ―. Chkwiꞌ neꞌ loꞌo wan chaꞌ ti nchka tiꞌ neꞌ kuꞌni biyaꞌ la neꞌ ꞌin Palyu tloo neꞌ wsiya kanꞌ. 21 Chaꞌ kwiñi lka chaꞌ kanꞌ. Ndiya ni siya tuꞌwa nten nu nsuꞌwi mnan tuwiin ndiꞌin ta ꞌwan; wa ykwiꞌ yu kanꞌ loꞌo Ndiose chaꞌ ja ska nan ku yu, ja ska nan koꞌo yu, sa ñaꞌan bra nu wa yjwi yu ꞌin Palyu kanꞌ. Loꞌo wa ndiꞌin yu kanꞌ nde re ni, ngita neꞌ chaꞌ chkwiꞌ neꞌ loꞌo wan ngwañaꞌan.
22 Kanꞌ ngulo xꞌnan sndaru tñan ꞌin yu kuneꞌ kanꞌ, chaꞌ ja katsaꞌ yu ꞌin xka nten chaꞌ nu wa ykwiꞌ yu loꞌo sndaru. Mslaaꞌ yu kuneꞌ kanꞌ loꞌo xꞌnan sndaru, mdoꞌo yu ndyaa yu bra kanꞌ.
Msuꞌwa xꞌnan sndaru ꞌin Palyu chaꞌ ndyaa yu tloo Félix nu nka gobernador
23 Chunꞌ ndiꞌin la msiꞌya xꞌnan sndaru ꞌin tukwa capitán chaꞌ kan neꞌ seꞌen ndiꞌin yu. Ngulo yu tñan ꞌin capitán kanꞌ, chaꞌ kuꞌni xuꞌwe neꞌ ꞌin neꞌ, chaꞌ xoꞌ tiꞌin neꞌ kaꞌan ꞌa sndaru chaꞌ tsaa neꞌ nde kichen Cesarea; ndukwin yu chaꞌ bra wa kaa tla tyaa neꞌ. Tsaa loꞌo neꞌ ꞌin tukwa siyentu sndaru nu ndaꞌan kiyaꞌ ti, loꞌo xnan yla nsuꞌwi tii sndaru nu ndukwa kwiyu, loꞌo tyukwa siyentu sndaru nu nxuun loꞌo chkwan cha. 24 Kwiꞌ ngwañaꞌan, ngulo yu tñan chaꞌ kuꞌni xuꞌwe neꞌ kwiyu nu tyukwa Palyu. Wa lka tñan ꞌin sndaru chaꞌ kuꞌni neꞌ kwan Palyu tuwiin sa ñaꞌan bra nu kala suꞌwe ti yu seꞌen ndiꞌin gobernador Félix. 25 Loꞌo ngwaꞌan xꞌnan sndaru ska kityi chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin yu kula Félix bra kanꞌ:
26 “Claudio Lisias lkaǎn nu ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, gobernador Félix, chaꞌ lka wan ndloo. ¿Ni rsun nda wan ni a? 27 Wa msñi neꞌ judío ꞌin yu re, wa kujwi ti neꞌ ꞌin yu bra nu mdiyaǎn loꞌo sndaru. Mgii tiǎnꞌ chaꞌ neꞌ romano lka yu re, kanꞌ chaꞌ nguloǔn ꞌin yu yaꞌ neꞌ xaꞌan kanꞌ. 28 Chunꞌ ndiꞌin la ngwa tiǎnꞌ ka biyaꞌ tiǎnꞌ ni kiꞌya ndiꞌin ꞌin yu loꞌo neꞌ, kanꞌ chaꞌ yiꞌaǎn loꞌoǔn ꞌin yu tloo neꞌ nu nka ndloo ꞌin neꞌ judío. 29 Loꞌo ngwa biyaꞌ tiǎnꞌ chaꞌ wa mstya neꞌ kiꞌya ꞌin yu chabiyaꞌ ꞌin chaꞌ kula nu ndiya ꞌin taꞌa neꞌ judío ti, loꞌo chabiyaꞌ ꞌin bare ja ndiꞌin kiꞌya ꞌin yu chaꞌ kujwi neꞌ ꞌin yu, ja ndiꞌin chaꞌ suꞌwa neꞌ ꞌin yu niꞌ ñaꞌan chkwan. 30 Chunꞌ ndiꞌin la mgii tiǎnꞌ chaꞌ mnan ti mskanꞌ tyun neꞌ judío chaꞌ loꞌo taꞌa neꞌ chaꞌ kujwi neꞌ ꞌin yu re, kanꞌ chaꞌ msuꞌwaǎn ꞌin yu re ndijyan yu seꞌen ndiꞌin wan ni. Nguloǔn tñan ꞌin neꞌ judío kanꞌ, chaꞌ kan neꞌ tloo wan, chaꞌ xtya neꞌ kiꞌya ꞌin yu re, si nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ ndiꞌin kiꞌya ꞌin yu chaꞌ ꞌin neꞌ. Sa kwa ti chaꞌ ndaꞌaǎn ni.” Ngwañaꞌan chaꞌ ngwaꞌan xꞌnan sndaru lo kityi.
31 Sa ñaꞌan nu ngulo xꞌnan sndaru tñan ꞌin neꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa bra kanꞌ. Xa wa tla, ndyaa neꞌ ndyaa tiꞌin neꞌ ꞌin Palyu bra kanꞌ, ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin yu nde kichen Antípatris. 32 La xka tsan ndyaan sndaru nu ndaꞌan kiyaꞌ ti tuꞌ naꞌan tyi neꞌ. Ti ndyaa la neꞌ nu ndukwa kwiyu kanꞌ, ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin Palyu tuwiin. 33 Ngwañaꞌan mdiyan neꞌ kichen Cesarea bra kanꞌ, mda neꞌ kityi ꞌin yu kula gobernador, kwiꞌ mxnun neꞌ ꞌin presu seꞌen ndiꞌin yu bra kanꞌ. 34 Ykwiꞌ gobernador lo kityi kanꞌ, loꞌo mnichaꞌ yu ꞌin Palyu la nde yaꞌ lka kichen tyi yu bra kanꞌ. Mxkwen Palyu ꞌin yu kula bra kanꞌ:
―Nde lo yuu ꞌin Cilicia ndiꞌin kichen tyiǐn ―ndukwin Palyu.
35 ―Kuꞌniin biyaǎnꞌ sa ñaꞌan ka chaꞌ ꞌiin bra nu kan yu judío kanꞌ tloǔn chaꞌ xtya yu kiꞌya ꞌiin ―ndukwin gobernador ꞌin Palyu.
Loꞌo ngulo gobernador tñan ꞌin sndaru chaꞌ kanun Palyu presu tuꞌ naꞌan tñan seꞌen ngwa naꞌan tyi ayman ree Herodes nu ngwa sꞌni.