2
Mdiyan Tyiꞌi Ndiose
Ngwa tsan taꞌa Pentecostés, ska taꞌa ꞌin neꞌ judío, loꞌo ska seꞌen ti ndyoꞌ tiꞌin nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo la kanꞌ bra kanꞌ. Bra ti ynen niꞌ ñaꞌan seꞌen ndiꞌin neꞌ sa ñaꞌan lka nu lye ꞌa nxkwa kwiꞌin. Nchga neꞌ kanꞌ ynan neꞌ chaꞌ ynen kanꞌ. Bra kanꞌ mdoꞌo tukwa tyun lo nan; sa ñaꞌan si nduun kiiꞌ, ngwañaꞌan ñaꞌan ran. Nganun tiꞌin kiiꞌ kanꞌ chunꞌ nchga nten ꞌin Jesucristo kanꞌ. Ngwañaꞌan ngwa chaꞌ nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin nchga neꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ngwa ꞌin neꞌ ykwiꞌ neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ nten nu mdoꞌo tyun kichen tijyuꞌ la, chunꞌ Tyiꞌi Ndiose yꞌni loꞌo neꞌ chaꞌ ngwañaꞌan ngwa ꞌin neꞌ bra kanꞌ.
Bra nu ngwa taꞌa kanꞌ nde kichen Jerusalén mdiꞌin kaꞌan ꞌa neꞌ judío; mdoꞌo neꞌ tyun kichen lo yuu tijyuꞌ ndyaa neꞌ Jerusalén, chaꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose nde kwa. Loꞌo mdyisnan ndyoꞌ tiꞌin nten seꞌen nganen nchkwiꞌ nten ꞌin Jesucristo chaꞌ kanꞌ. Loꞌo ja ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ siyaꞌ ti ni nan lka ngwa, chaꞌ nchga neꞌ tijyuꞌ ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ nten ꞌin Jesucristo kanꞌ, ti kwiꞌ nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ tijyuꞌ kanꞌ. Nduwe ꞌa tiꞌ neꞌ tijyuꞌ kanꞌ bra kanꞌ, kaꞌan ꞌa chaꞌ mdaꞌan tiye neꞌ xa wa naꞌan neꞌ chaꞌ kanꞌ:
―¿Ta siꞌi xkwiꞌ neꞌ kichen nde lo yuu ꞌin Galilea lka neꞌ re a? ―ndukwin neꞌ kanꞌ loꞌo taꞌa neꞌ―. ¿Ni chaꞌ lka nnaan nchkwiꞌ neꞌ re chaꞌ nu nchkwianꞌ a? ―ndukwin neꞌ―. Kaꞌan ꞌa kichen seꞌen mdoꞌoan. Wa lkaan neꞌ Partia, neꞌ Media, neꞌ Elam, neꞌ Mesopotamia, neꞌ Judea, neꞌ Capadocia, neꞌ Ponto, neꞌ nde lo yuu ꞌin Asia, 10 neꞌ Frigia, neꞌ Panfilia, neꞌ Egipto, neꞌ Africa nu ndiꞌin nde loo la ꞌin kichen Cirene; kwiꞌ ngwañaꞌan neꞌ romano, loꞌo ndiꞌin neꞌ kanꞌ nde re, ni siya nten nu lka sñiꞌ neꞌ judío taꞌaan, ni siya xka ta neꞌ romano nu suꞌwa ti ngiꞌni tnun ꞌin Ndiose loꞌoan ―ndukwin neꞌ kanꞌ―. 11 Loꞌo ndiꞌin neꞌ Creta, ndiꞌin neꞌ Arabia. Taꞌaan nnaan nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ nu nchkwianꞌ, suꞌwa nnaan nchga chaꞌ tnun nu yꞌni Ndiose.
12 Nduwe ꞌa tiꞌ nchga neꞌ kanꞌ. Ja jlyo tiꞌ neꞌ siyaꞌ ti nan ka ngwa. Ti nchkwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ bra kanꞌ:
―¿Ni nan lka re a? ―ndukwin neꞌ kanꞌ.
13 Loꞌo xka ta nten mxtyi lyoꞌo neꞌ ꞌin nten ꞌin Jesucristo kanꞌ:
―Kuꞌwi ꞌa neꞌ kwa, kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ neꞌ ngwañaꞌan ―ndukwin neꞌ.
Chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu loꞌo nten
14 Loꞌo mdyituun Tyu loꞌo tii xka nten kanꞌ, kwen ykwiꞌ yu loꞌo nten kaꞌan kanꞌ bra kanꞌ:
―ꞌWan, neꞌ kula neꞌ judío ―ndukwin Tyu―, loꞌo nchga wan nu ndiꞌin kichen Jerusalén tsan ni ―ndukwin yu―, kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan ―ndukwin yu―. 15 Kuꞌwi bare, nxkeꞌ tiꞌ wan; loꞌo siꞌi nan kuꞌwi ba re, chaꞌ tka mdiya bra wa kaa tlya ni. 16 Xka ñaꞌan nchka ni. Chaꞌ tnun nu nchka re ni, wa lka ran sa ñaꞌan nu nchkwiꞌ chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Joel nu ngwa sꞌni. Nde ndukwa chaꞌ kanꞌ:
17 Nu ka nde loo la, bra wa tyii ti chalyuu, ndukwin Ndiose, taǎn Tyiꞌiǐn ykwiǐnꞌ chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌin nten chalyuu, ndukwin Ni.
Loꞌo chkwiꞌ sñiꞌ wan chaꞌ ꞌñaǎn loꞌo nten bra kanꞌ.
Kwiꞌ ngwañaꞌan, ñaꞌan nten kuneꞌ chaꞌ tnun nu ngiꞌni Ndiose, loꞌo chkwiꞌ sla neꞌ kula.
18 Taǎn Tyiꞌiǐn ykwiǐnꞌ chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌin nchga nten nu ndukwa chaꞌ nchkwiǐnꞌ, ndukwin Ni.
Loꞌo chkwiꞌ nten kanꞌ nchga chaꞌ nu niǐn ꞌin neꞌ chaꞌ chkwiꞌ neꞌ bra kanꞌ.
19 Kuꞌniǐn chaꞌ tnun nde niꞌ kwan, loꞌo ngwañaꞌan, kuꞌniǐn chaꞌ tnun lo chalyuu;
lye ꞌa xuꞌwi tnen nten nu wa ngujwi lo chalyuu, skin kiiꞌ tnun, xkwiꞌ sñii xuꞌwi lo chalyuu, ndukwin Ni.
20 Naꞌ lkaǎn nu nka Xꞌnan wan;
wa tiya ti tsan chaꞌ kuꞌni biyaǎnꞌ ꞌin nchga nten chalyuu.
Kuꞌniǐn chaꞌ ka tla lo kwichaa, ja ñaꞌan ꞌa neꞌ koꞌ; ñaꞌan tiꞌ kolo tnen, ngwañaꞌan ka ran, ndukwin Ni.
Ska tsan tnun ꞌa ka kanꞌ, ñi ꞌa ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten chalyuu chaꞌ wa ndiya tsan kanꞌ.
21 Loꞌo kulaǎn ꞌin nchga nten nu jñan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn.
Ngwañaꞌan ykwiꞌ Ndiose, kanꞌ chaꞌ ngwaꞌan ayman Joel chaꞌ kanꞌ lo kityi ―ndukwin Tyu―.
22 ’ꞌWan, neꞌ Israel ―ndukwin yu―, kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni. Neꞌ Nazaret ngwa Jesús. Mdayaꞌ Ndiose ꞌin yu chaꞌ nu yꞌni yu xkwiꞌ chaꞌ tnun seꞌen ndiꞌin wan. Kaꞌan ꞌa chaꞌ mdaꞌan tiye wan chaꞌ naꞌan wan chaꞌ tnun kanꞌ, loꞌo ngwa biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ xkwiꞌ tñan ꞌin Ndiose ngwa bra kanꞌ. 23 Nu ngwa sꞌni jlyo tiꞌ Ndiose nchga chaꞌ nu ka ꞌin Jesús, ti bra kanꞌ wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ kanꞌ loꞌo nten chalyuu. Ytsaꞌ Ni ꞌin neꞌ chaꞌ kujwi nten xaꞌan ꞌin Jesús nde loo la. Kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa bra kanꞌ; nu ngwa xkanꞌ ti msñi wan ꞌin yu, mjiꞌin kaꞌan wan ꞌin yu lo wsi. ꞌWan, yjwi wan ꞌin yu, ni siya ngulo wan tñan kanꞌ ꞌin nten xaꞌan, chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ chaꞌ ꞌwan, sa ñaꞌan nu ndukwin Ndiose chaꞌ ka. 24 Ja mdiꞌin chaꞌ kanun ayman Jesús niꞌ kwaa, kanꞌ chaꞌ yꞌni Ndiose Sti yu chaꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ. 25 Loꞌo ndiya xka chaꞌ nu ngwaꞌan ayman David sꞌni nu nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin Jesús:
Xꞌnaǎn, ndukwin yu, nchga bra ndaꞌaan loꞌoǔn;
kwiꞌ seꞌen ti ndiꞌiin seꞌen ndiꞌiǐn, chaꞌ ka tlyu tiyeěn chunꞌ nu ndayaaꞌ ꞌa ꞌñaǎn.
26 Kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyeěn; nuꞌwin ngiꞌnii chaꞌ suꞌwe ꞌa nchkwiǐnꞌ.
Nuꞌwin ngiꞌnii chaꞌ tiin ti ndiꞌin tyukwi ñaꞌaǎn, nuꞌwin ndiꞌiin chaꞌ ñaꞌansiin ꞌñaǎn.
27 Ja kanun ꞌa kasiya ꞌñaǎn seꞌen nsu ayman, ja taa chabiyaꞌ katsuꞌ kunaǎnꞌ ya ñaꞌan ti, chaꞌ nuꞌwin ndiya ꞌa tiiꞌ ꞌñaǎn;
28 wa ngwaꞌuu tuwiin ꞌñaǎn seꞌen tsaꞌaǎn chaꞌ tyiꞌiǐn nde seꞌen ndiꞌiin.
Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn chaꞌ suꞌwa tyiꞌian la kwa bra kanꞌ.
Kwiꞌ ngwañaꞌan ngwaꞌan ayman David lo kityi.
29 ’Jlyo tiꞌ wan chaꞌ chañi ngujwi David, nu ngwa ayman kula ꞌñaan ―ndukwin Tyu―. Sꞌni ꞌa ngujwi yu kanꞌ, ngutsiꞌ yu kanꞌ bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, ti ndiya kwaa ꞌin ayman kanꞌ sa bra ni. 30 Ykwiꞌ ayman David chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten; jlyo tiꞌ yu chaꞌ ykwiꞌ ñi Ndiose loꞌo yu, bra wa ykwiꞌ Ni chaꞌ kan ska nten taꞌa yu nu kala chalyuu nde loo la, kanꞌ nu ka Krixtu. Ka Krixtu kanꞌ ree, sa ñaꞌan ngwa ykwiꞌ David ree. 31 Ngwa biyaꞌ tiꞌ yu nu ngwa sꞌni chaꞌ ndiꞌin chaꞌ tyuꞌu Krixtu kanꞌ xiyaꞌ xa wa ngujwi, kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ yu chaꞌ ja kanun kasiya ꞌin Krixtu seꞌen nsu ayman, loꞌo ja katsuꞌ kunaꞌ Krixtu bra kanꞌ. 32 Chañi lka chaꞌ yꞌni Ndiose chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ ―ndukwin Tyu―. Loꞌo chañi ꞌa chaꞌ nu nchkwiꞌ ba loꞌo wan, chaꞌ wa naꞌan ba ꞌin yu xiyaꞌ chaꞌ luꞌu yu. 33 Bra kanꞌ mdiyan yꞌya Ndiose ꞌin Jesús, ndyaa yu seꞌen ndiꞌin Ni bra kanꞌ. Nde kwa ndiꞌin Jesús laꞌa seꞌen kwin seꞌen ndukwa Ndiose ni. Wa mda Ndiose Sti yu Tyiꞌi Ni nu tyuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin yu, chaꞌ kwiꞌ ngwañaꞌan ykwiꞌ Ni nu ngwa sꞌni; loꞌo ni, wa msuꞌwa Jesús Tyiꞌi Ndiose kanꞌ, chaꞌ kan Ni lo chalyuu re. Nchga chaꞌ nu ynan wan, nchga chaꞌ nu naꞌan wan tsan ni, kanꞌ lka tñan nu yꞌni ykwiꞌ Jesús. 34 Ja yaa ayman David ñaꞌan luꞌu ti la seꞌen ndiꞌin Ndiose ―ndukwin Tyu―, kanꞌ chaꞌ jlyo tiǎnꞌ chaꞌ siꞌi chaꞌ ꞌin yu, ti ykwiꞌ ti yu, lka chaꞌ nu ngwaꞌan David kanꞌ. Loꞌo xka chaꞌ ngwaꞌan yu lo kityi nu nchkwiꞌ:
Wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo nu nka Xꞌnaǎn:
“Tyukwaa lyaa laꞌa seꞌen kwin ꞌñaǎn.
35 Naꞌ kuꞌniǐn chaꞌ tyijin lyoo ꞌin nchga nten nu nxuun loꞌoo” ndukwin Ndiose ꞌin yu.
Kwiꞌ ngwañaꞌan ngwaꞌan ayman David lo kityi ―ndukwin Tyu―.
36 ’Ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ, taꞌaan nu lkaan neꞌ Israel, chaꞌ ti kwiꞌ Jesús nu mjiꞌin kaꞌan wan lo wsi chaꞌ kujwi wan ꞌin yu, ti kwiꞌ yu kanꞌ wa nda Ndiose chabiyaꞌ ꞌin yu chaꞌ ka yu Xꞌnaan, chaꞌ lka yu Krixtu.
37 Xa wa ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu, mjyuꞌu ꞌa tiꞌ neꞌ bra kanꞌ. Mnichaꞌ neꞌ ꞌin Tyu loꞌo ꞌin nchga neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo:
―¿Ni sa ñaꞌan kuꞌni ba ni a? ―ndukwin neꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ.
38 ―Suꞌwe si ka jyuꞌu tiꞌ wan ꞌin chaꞌ kuxi; nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi tiye wan, kulo chunꞌ wan chaꞌ kuxi kanꞌ ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―. Loꞌo ngwañaꞌan, tukwatya neꞌ ꞌwan chabiyaꞌ ꞌin Jesús bra kanꞌ. Katin nchga kiꞌya nu ndukwi wan bra kanꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, ta Ndiose Tyiꞌi Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌwan. 39 Ñi ꞌa chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo wan xa wa ykwiꞌ Ni chaꞌ kanun Tyiꞌi Ni niꞌ kasiya ꞌwan, loꞌo niꞌ kasiya ꞌin sñiꞌ wan, loꞌo niꞌ kasiya ꞌin nten nu ndiꞌin tijyuꞌ la; kanun Ni niꞌ kasiya ꞌin nchga nten nu wa ngulo suwi Ni.
40 Ti kaꞌan la chaꞌ ykwiꞌ Tyu loꞌo neꞌ bra kanꞌ. Ñi ꞌa ngulo yu tñan ꞌin neꞌ:
―Kulaa yaꞌ wan ꞌin nchga nten nu ngiꞌni xkwiꞌ chaꞌ kuxi ―ndukwin yu ꞌin neꞌ.
41 Nchga nten nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu loꞌo neꞌ, ndyaa neꞌ kanꞌ chaꞌ tyukwatya neꞌ chabiyaꞌ ꞌin Jesús. Ti kwiꞌ tsan kanꞌ mdyisnan mdaꞌa snan mi nten nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo. 42 Suꞌwe ꞌa ynan nchga neꞌ kanꞌ chaꞌ nu ngwaꞌu neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo kulo ndukwa la. Suꞌwe nka tiye neꞌ kanꞌ, suꞌwa ti ndiꞌin neꞌ, taꞌa ti nchkwiꞌ neꞌ loꞌo Ndiose; suꞌwa ti nchku neꞌ, suꞌwa ti ngiꞌni tnun nchga neꞌ kanꞌ ꞌin Jesucristo.
Ngwañaꞌan yꞌni nten ꞌin Jesucristo ti kulo
43 Nduwe ꞌa tiꞌ nchga neꞌ kichen kanꞌ ni tñan nka nu ngiꞌni Ndiose, chaꞌ wa kaꞌan chaꞌ tnun ngiꞌni neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo chabiyaꞌ ꞌin Ni. 44 Suꞌwa ti ndiꞌin nchga neꞌ nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo taꞌa neꞌ. Mda neꞌ nchga chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ chaꞌ kutsaa neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ. 45 Yjwiꞌ neꞌ nchga nan nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ, chaꞌ kaja tñi nu kutsaa neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ nu lyiji ꞌa chaꞌ suꞌwe ꞌin. 46 Nchga tsan ndyoꞌ tiꞌin neꞌ kanꞌ niꞌ lyaa tnun ꞌin neꞌ judío, kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwa ti nchku neꞌ kanꞌ tuꞌ naꞌan tyi taꞌa neꞌ. Suꞌwe ꞌa nka tiye neꞌ kanꞌ, suꞌwe ti ykwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, 47 chaꞌ ngiꞌni tnun neꞌ kanꞌ ꞌin Ndiose. Loꞌo suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ nchga nten kichen chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Nchga tsan kaꞌan la nten yten chaꞌ ꞌin Jesucristo; ngulaa neꞌ kanꞌ ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ bra kanꞌ, ndyoꞌ tiꞌin neꞌ loꞌo nchga nten ꞌin Jesucristo kanꞌ.