3
Yꞌni neꞌ joꞌó ꞌin ska yu tiꞌí kiyaꞌ
Ngwa ska tsan ndyaa Tyu loꞌo Xuwa niꞌ lyaa tnun. Wa mdiya bra wa snan siin, ti kwiꞌ bra nu nchkwiꞌ neꞌ judío taꞌa kichen tyi neꞌ loꞌo Ndiose. Ngaꞌan ska yu tiꞌí kiyaꞌ tuꞌwa laa, ngwañaꞌan tiꞌí kiyaꞌ yu ti bra nu ngula yu. Nchga tsan ndaꞌan loꞌo taꞌa yu tiꞌí kanꞌ ꞌin yu tuꞌ laa tnun kanꞌ, ska tuꞌ laa nu ndiꞌya ꞌa ñaꞌan, ndlo naan neꞌ kichen ꞌin ran. Ngaꞌan yu tuꞌ laa njñan yu lomstan ꞌin neꞌ xa nu ndijyan neꞌ tuꞌ laa bra kanꞌ. Naꞌan yu tiꞌí kanꞌ ꞌin Tyu ndaꞌan yu loꞌo Xuwa, ndijyan neꞌ chaꞌ tsaa neꞌ niꞌ lyaa. Mjñan yu lomstan ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Ndyaa tuun Tyu loꞌo Xuwa chaꞌ ñaꞌan kwiꞌya neꞌ ꞌin yu tiꞌí kanꞌ. Bra kanꞌ ykwiꞌ Tyu loꞌo yu:
―Ñaꞌan chinꞌ ꞌwa ―ndukwin Tyu ꞌin yu.
Ynan suꞌwe yu, mskeꞌ tiꞌ yu chaꞌ wa ta ti neꞌ lomstan ꞌin yu.
―Ja nsuꞌwi tñi ꞌñaǎn ―ndukwin Tyu ꞌin yu―, xka lo tñan ndiya ꞌñaǎn chaꞌ kuꞌniǐn loꞌoo ―ndukwin―. ¡Chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo Nazaret! Tyituun lyaa chaꞌ tyaꞌaan ska ti.
Kanꞌ msñi Tyu yaꞌ yu laꞌa seꞌen kwin chaꞌ xituun ꞌin yu bra kanꞌ. Bra ti nchkaa kiyaꞌ yu, loꞌo ynin kiyaꞌ yu nchkaa. Sa ꞌa mdyituun yu kanꞌ, mdyisnan yu ndaꞌan yu bra kanꞌ; yten yu ndyaa yu niꞌ lyaa tnun loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, mdaꞌan yu mdoꞌo kwan yu chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye yu, chaꞌ nchka ꞌin yu ndaꞌan yu ni. Ngiꞌni tnun yu ꞌin Ndiose nu yꞌni chaꞌ nchkaa yu. Naꞌan nchga nten ꞌin yu niꞌ lyaa, chaꞌ suꞌwe ꞌa nchka ndaꞌan yu, chaꞌ ngiꞌni tnun yu ꞌin Ndiose. 10 Nsuꞌwi lyo neꞌ ꞌin yu, chaꞌ ti kwiꞌ yu tiꞌí kiyaꞌ nu ngwaꞌan tuꞌ laa mjñan yu lomstan ꞌin neꞌ nchga tsan lka yu kanꞌ. Nduwe ꞌa tiꞌ neꞌ bra kanꞌ, kaꞌan ꞌa chaꞌ ndaꞌan tiye neꞌ chaꞌ wa nchkaa kiyaꞌ yu.
Chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu loꞌo nchga nten kwa
11 Loꞌo ti nduun Tyu loꞌo Xuwa tuꞌwa laa tnun seꞌen nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ lka Corredor ꞌin Salomón. Loꞌo yu nu nchkaa kiyaꞌ kanꞌ, suꞌwa ti nduun yu loꞌo neꞌ; ñaꞌan ti nduun yu msñi yu yaꞌ neꞌ kanꞌ. Loꞌo kaꞌan ꞌa neꞌ kichen msnan neꞌ ndijyan neꞌ seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ nduwe ꞌa tiꞌ neꞌ sa ñaꞌan ngwa, chaꞌ nchkaa kiyaꞌ yu tiꞌí kanꞌ bra kanꞌ. 12 Naꞌan Tyu chaꞌ mdiyan kaꞌan ꞌa nten seꞌen nduun, kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ yu loꞌo nten kanꞌ, nchga chaꞌ nu ngwa ꞌin yu tiꞌí kanꞌ:
―ꞌWan, neꞌ Israel ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―, ¿ni chaꞌ lka nduwe ꞌa tiꞌ wan ni a? ―ndukwin―. Nduun ti wan naꞌan kwiꞌya ꞌa wan ꞌwa ―ndukwin―. Nduwe ꞌa tiꞌ wan ñaꞌan wan nan ka ngwa ꞌwa loꞌo nu kiꞌyu re. Ndukwin wan chaꞌ nchka ꞌa ꞌwa, chaꞌ bare yꞌni ba chaꞌ nchkaa yu re chunꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni ba nchga tsan, nxkeꞌ tiꞌ wan. Siꞌi ngwañaꞌan. Jesús lka nu yꞌni chaꞌ nchkaa kiyaꞌ yu re. 13 Stian Ndiose, ti kwiꞌ Ni lka nu yꞌni tnun ayman kula ꞌñaan ti sꞌni, ni siya ayman Abraham, ni siya ayman Isaac, ni siya ayman Jacob; nchga ayman ꞌñaan yꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose kanꞌ. Ndiose nu tlyu la ti lka nu nda chabiyaꞌ ꞌin Jesús Sñiꞌ Ni chaꞌ ka yu ndloo. Msñi wan ꞌin Jesús kanꞌ nu ngwa xkanꞌ ti, ndyaa loꞌo wan ꞌin yu, ndyaa stya wan kiꞌya ꞌin yu tloo neꞌ nu nka ndloo; loꞌo xa nu ngwa tiꞌ gobernador Pilato chaꞌ tyoꞌo Jesús seꞌen laja ti, ja mslyaa wan bra kanꞌ. 14 Xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe yꞌni Jesús kanꞌ, xkwiꞌ luwi kasiya ꞌin yu, loꞌo ja mda wan chabiyaꞌ tyoꞌo yu laja ti bra kanꞌ. Mjñan wan chabiyaꞌ ꞌin gobernador kanꞌ, chaꞌ tyoꞌo laja ti xka nu lka presu, nu wa yjwi ꞌin tyun nten. 15 Loꞌo mjñan wan chabiyaꞌ yjwi neꞌ ꞌin Jesús, ni siya ti kwiꞌ Jesús lka nu nda chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin nten. Bra kanꞌ yꞌni Ndiose chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ xa wa ngujwi yu. Jlyo tiꞌ ba chaꞌ chañi lka chaꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ, chaꞌ wa naꞌan ba ꞌin yu chaꞌ luꞌu yu.
16 ’Loꞌo nsuꞌwi lyo wan ꞌin yu re chaꞌ tiꞌí yu nu ngwa xkanꞌ ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―. Loꞌo ni, wa yꞌni Jesús chaꞌ nchkaa yu re, chunꞌ nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ yu ꞌin Jesús. Nchka ꞌa ꞌin Jesús kanꞌ kuꞌni yu chaꞌ chkaa nten; ka ñaꞌan wan ꞌin yu chaꞌ chañi chaꞌ wa nchkaa yu re ni.
17 ’ꞌWan, neꞌ taꞌa kichen tyian, jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ja ngwa biyaꞌ tiꞌ wan ti lka nu ngwa Jesús bra nu mjñan wan chabiyaꞌ chaꞌ kujwi sndaru ꞌin yu. Loꞌo neꞌ nu nka ndloo ꞌwan, ja ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ ni sa ñaꞌan tñan nu yꞌni neꞌ, ta chaꞌ suꞌwe, o ta chaꞌ kuxi yꞌni neꞌ bra kanꞌ. 18 Wa lka chaꞌ ni, ti kwiꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo ayman kula ꞌñaan nu ngwa sꞌni, ti kwiꞌ chaꞌ nu ngwaꞌan neꞌ lo kityi ꞌin Ndiose. Kityi kanꞌ nchkwiꞌ chaꞌ lye ꞌa ta neꞌ nu tiꞌí ꞌin Jesucristo sa bra nu kujwi neꞌ ꞌin yu, ti kwiꞌ Jesús nu suꞌwa Ndiose chaꞌ kan yu lo chalyuu. 19 Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ka jyuꞌu tiꞌ wan ꞌin nchga kiꞌya nu ndukwi wan, bra kanꞌ jñan wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ kuꞌni tyii Ni nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi tiye wan. Kuꞌni Xꞌnaan chaꞌ ka suꞌwe kasiya ꞌwan xiyaꞌ bra kanꞌ. 20 Loꞌo kulo Ndiose tñan ꞌin Jesús chaꞌ ti kan Ni xiyaꞌ, ti kwiꞌ Jesús nu ngulo suwi Ni ꞌin chaꞌ ka Xꞌnaan. 21 Ndiꞌin chaꞌ kanun Jesús nde seꞌen ndiꞌin sa ñaꞌan bra nu tiya tsan nu kuꞌni tiji Ndiose nchga nan nu nsuꞌwi lo chalyuu, chaꞌ bra kanꞌ tiyan Jesús xiyaꞌ. Ngwañaꞌan lka chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo ayman ꞌñaan, chaꞌ nu ngwaꞌan neꞌ lo kityi nu ngwa sꞌni. 22 Loꞌo ngwaꞌan ayman Moisés chaꞌ re lo kityi: “Sa ñaꞌan ngulo Ndiose tñan ꞌñaǎn chaꞌ kitsaǎnꞌ chaꞌ ꞌwan, ngwañaꞌan kulo nu nka Xꞌnaan tñan ꞌin ska yu kula taꞌa tyian nde loo la. Kunan wan nchga chaꞌ nu chkwiꞌ yu kula kanꞌ loꞌo wan. 23 Si ndiya ska nten nu ja xlyaa kunan chaꞌ nu chkwiꞌ yu kula kanꞌ, tyii chaꞌ ꞌin nten kanꞌ bra ti; ja ka nten kanꞌ nten ꞌin Ndiose.” Kanꞌ lka chaꞌ nu ngwaꞌan yu lo kityi kanꞌ.
24 ’Kwiꞌ ngwañaꞌan ngwaꞌan nchga ayman ꞌñaan lo kityi ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni; ni siya kityi nu ngwaꞌan ayman Samuel, ni siya kityi nu ngwaꞌan nchga ayman kanꞌ, ngwaꞌan neꞌ chaꞌ kan Jesucristo lo chalyuu. Loꞌo ni, wa ngwa chaꞌ nu ykwiꞌ ayman kanꞌ. 25 Taꞌaan lkaan taꞌa nten ꞌin ayman nu ngwaꞌan kityi ꞌin Ndiose kanꞌ; wa mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo ayman kula ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ nganun chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌñaan ni. Loꞌo wa ykwiꞌ Ndiose loꞌo Abraham kanꞌ, nu lka ayman ꞌñaan: “Ska neꞌ taꞌa wan nu tyiꞌin lo chalyuu nde loo la” ndukwin Ndiose ꞌin yu, “kanꞌ ka nu kuꞌni xuꞌwe kasiya ꞌin nchga nten chalyuu.” 26 Yꞌni Ndiose chaꞌ ndyuꞌu Sñiꞌ Ni xiyaꞌ xa wa ngujwi yu, ti kwiꞌ ska ti yu lka yu Sñiꞌ Ndiose ykwiꞌ. Loꞌo ngulo Ndiose tñan ꞌin yu chaꞌ kulo ndukwa la kan yu seꞌen ndiꞌian nde re. Nchka tiꞌ Ni chaꞌ ka luwi kasiya ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ mdiyan Sñiꞌ Ndiose chaꞌ tayaꞌ Ni ꞌñaan, chaꞌ taꞌaan ka kulo tsuanꞌ nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan.