4
Ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin Tyu loꞌo Xuwa
Ti nduun Tyu loꞌo Xuwa nchkwiꞌ yu loꞌo nten niꞌ lyaa bra nu mdiyan sti joꞌo. Mdiyan neꞌ loꞌo xꞌnan neꞌ policía nu ndiꞌin kwan niꞌ lyaa tnun, loꞌo neꞌ saduceo mdiyan neꞌ. Msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ nu nka ndloo kanꞌ, chaꞌ nduꞌu Tyu loꞌo Xuwa ꞌin nten; nduꞌu neꞌ sa ñaꞌan chaꞌ ngwa bra nu ndyuꞌu Jesucristo xiyaꞌ xa wa ngujwi yu, chaꞌ loꞌo nchga nten nu wa ngujwi ndiꞌin chaꞌ tyuꞌu neꞌ xiyaꞌ nde loo la. Kanꞌ chaꞌ ngulo sti joꞌo tñan chaꞌ xñi neꞌ policía ꞌin Tyu loꞌo Xuwa, chaꞌ suꞌwa neꞌ ꞌin yu niꞌ ñaꞌan chkwan ska tla, chaꞌ msiin ꞌa bra nu msñi policía kanꞌ ꞌin yu. Ja nꞌni chaꞌ ni siya msinꞌ ꞌa tiꞌ nu nka ndloo kanꞌ, kaꞌan ꞌa nten suꞌwe ꞌa ynan neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwaꞌu yu kanꞌ, bra ti msñi neꞌ chaꞌ kanꞌ. Wa nsuꞌwi ni siya kiꞌyu mi nu kiꞌyu ti nu yten chaꞌ ꞌin Jesucristo xa wa mdyii ykwiꞌ Tyu chaꞌ kanꞌ.
La xka tsan ndyoꞌ tiꞌin neꞌ nu nka ndloo kichen Jerusalén, loꞌo yu kula kichen kanꞌ, loꞌo mstru nu nduꞌu chaꞌ joꞌo ꞌin neꞌ niꞌ lyaa. Mdiꞌin Anás nu ngwa xꞌnan sti joꞌo nu ngwa xkanꞌ, loꞌo mdiꞌin Caifás, loꞌo yu kula Xuwa, loꞌo Jantru, ndiꞌin nchga sti joꞌo nu nka ndloo. Ngulo neꞌ ꞌin Tyu loꞌo Xuwa niꞌ ñaꞌan chkwan, mdiyan loꞌo neꞌ ꞌin yu tloo neꞌ nu nka ndloo. Kanꞌ mnichaꞌ neꞌ ꞌin yu:
―¿Ni sa ñaꞌan yꞌni wan chaꞌ nchkaa yu tiꞌí kiyaꞌ re a? ―ndukwin neꞌ ꞌin yu―. ¿Ti ka nu nda chabiyaꞌ ꞌwan chaꞌ kuꞌni chkaa wan ꞌin yu a?
Loꞌo suꞌwe ꞌa mdayaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌin Tyu bra kanꞌ, chaꞌ ngwa ꞌin yu mxkwen yu ꞌin neꞌ nu lka ndloo la, loꞌo ꞌin yu kula kanꞌ:
―ꞌWan, yu kula nu nka ndloo la ꞌwa ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―, nñichaꞌ wan ꞌwa, ni chaꞌ lka mdayaꞌ ba ꞌin yu tiꞌí kiyaꞌ re ―ndukwin―, ni chaꞌ lka yꞌni chkaa ba ꞌin yu re ―ndukwin―. 10 Kunan suꞌwe wan chinꞌ sikwa. Chkwiǐnꞌ ska chaꞌ loꞌo wan loꞌo nchga nten lo yuu re, chaꞌ Jesucristo lka nu yꞌni chaꞌ nchkaa yu tiꞌí re. Ti kwiꞌ Jesús Nazaret nu yjwi wan lo wsi, kanꞌ lka nu yꞌni Ndiose chaꞌ ndyuꞌu xiyaꞌ xa wa ngujwi. Loꞌo Jesús kanꞌ mda chabiyaꞌ chaꞌ nchkaa yu re, kanꞌ chaꞌ nduun suꞌwe ti yu re ni. 11 Ñaꞌan tiꞌ ska nten nu nñan naꞌan, nu nxkwan ska kee tnun chaꞌ ja suꞌwe ran, nxkeꞌ tiꞌ yu, ni siya lkwa ꞌa ñaꞌaan loo ran, ngwañaꞌan lka wan chaꞌ ja xlyaa wan kunan wan chaꞌ nu ykwiꞌ Jesús loꞌo wan. Ñaꞌan tiꞌ kee nu wa nxkwan wan, ngwañaꞌan lka Jesús kanꞌ, chaꞌ ja ndukwa wan chaꞌ nu ykwiꞌ yu siyaꞌ ti. Loꞌo ni, ndloo la nka Jesús kanꞌ, 12 kanꞌ chaꞌ nchka ꞌin Ni kulaa Ni ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan. Ja ndiya xka nten ñaꞌaan chalyuu nu nchka la ꞌin, chaꞌ ska ti ꞌin Jesús nda Ndiose chabiyaꞌ kuꞌni tñan kanꞌ.
13 Ynan neꞌ nu nka ndloo kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu, loꞌo ñaꞌan kwiꞌya ꞌa neꞌ ꞌin Tyu loꞌo Xuwa bra kanꞌ:
―¿Ni chaꞌ lka ja ntsen yu re chkwiꞌ yu loꞌoan a? ―ndukwin neꞌ ꞌin taꞌa lka neꞌ tñan―. Siꞌi nten nu tnun nchka lka yu re, siꞌi nten nu yꞌni xaꞌan kityi lka yu re.
Bra kanꞌ mgii tiꞌ yu kula kanꞌ, chaꞌ wa mdaꞌan yu loꞌo Jesús. 14 Ja mjwi la chaꞌ nu chkwiꞌ yu kula loꞌo yu kanꞌ, chaꞌ suꞌwa ti nduun yu nu ngwa tiꞌí kanꞌ loꞌo yu. 15 Kanꞌ chaꞌ ngulo neꞌ tñan chaꞌ tyoꞌo taꞌa snan yu kanꞌ nde chunꞌ naꞌan, chaꞌ mnan ti chkwiꞌ yu kula loꞌo taꞌa lka neꞌ tñan:
16 ―¿Ni sa ñaꞌan kuꞌnian loꞌo yu kwa a? ―ndukwin yu kula―. Wa yꞌni yu ska chaꞌ tnun, loꞌo jlyo tiꞌ nchga nten kichen Jerusalén re chaꞌ kanꞌ ―ndukwin neꞌ―. Ja ka chkwianꞌ chaꞌ kwiñi chaꞌ kanꞌ ―ndukwin neꞌ―. 17 Loꞌo ja suꞌwe si kunan xka la nten chaꞌ ꞌin Jesús; kanꞌ chaꞌ suꞌwe la si xitsean ꞌin yu kwa, chaꞌ ja kwaꞌu ꞌa yu ꞌin xka la nten ti ka nu lka Jesucristo kanꞌ.
18 Loꞌo msiꞌya yu kula ꞌin yu kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ kan yu niꞌ ñaꞌan xiyaꞌ. Ngulo yu kula tñan ꞌin yu kanꞌ:
―Ja chkwiꞌ wan siyaꞌ ti chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo xka la nten ―ndukwin yu kula ꞌin yu kanꞌ.
19 Mxkwen Tyu loꞌo Xuwa ꞌin yu kula bra kanꞌ:
―Ja kuwe ꞌa tiꞌ wan, yu kula ―ndukwin yu ꞌin neꞌ kanꞌ―. ¿Ta ndloo la ꞌwa chaꞌ kuꞌni ba tñan nu kulo wan ꞌwa a? ¿O ta suꞌwe la kuꞌni ba tñan nu ngulo Ndiose ꞌwa, xkeꞌ tiꞌ wan a? 20 Suꞌwe la nxkeꞌ tiꞌ ba chaꞌ kuꞌni ba tñan nu ngulo Ndiose ꞌwa; kanꞌ chaꞌ ja ka tyii chkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo nten, nchga chaꞌ nu wa naꞌan ba loꞌo nchga chaꞌ nu wa ynan ba, xa nu ykwiꞌ Ni loꞌo ba.
21 Ngwa tiꞌ yu kula xitsen neꞌ ꞌin Tyu loꞌo Xuwa, kanꞌ chaꞌ xiyaꞌ lye la ykwiꞌ yu kula kanꞌ loꞌo yu. Chunꞌ ndiꞌin la mda yu kula chabiyaꞌ chaꞌ tyaa yu suꞌwe ti; ja ngwa ꞌin neꞌ nu lka ndloo la ta neꞌ nu tiꞌí ꞌin Tyu loꞌo Xuwa, chaꞌ ntsen yu kula kanꞌ ꞌin nten kichen, chaꞌ ndiya tiꞌ neꞌ chaꞌ wa nchkaa yu tiꞌí kiyaꞌ, kwiꞌ lye ꞌa ndya neꞌ kichen xuꞌwe ꞌin Ndiose. 22 Wa mdijin tuꞌwa yijan nsuꞌwi yu nu ngwa tiꞌí kanꞌ, xa nu yꞌni Ndiose chaꞌ nchkaa yu.
Nchga nten ꞌin Jesucristo ykwiꞌ loꞌo Ndiose
23 Xa wa mda yu kula chabiyaꞌ chaꞌ tyaa yu suꞌwe ti, bra ti mdoꞌo yu ndyaa yu seꞌen ndiꞌin neꞌ taꞌa ndaꞌan neꞌ. Ytsaꞌ Tyu loꞌo Xuwa ꞌin nchga taꞌa neꞌ nchga chaꞌ nu ykwiꞌ sti joꞌo loꞌo yu, nchga chaꞌ nu ykwiꞌ yu kula kanꞌ loꞌo yu. 24 Bra wa ynan taꞌa neꞌ chaꞌ kanꞌ, suꞌwa ti ykwiꞌ nchga neꞌ loꞌo Ndiose:
―Ndiose Sti ba ―ndukwin neꞌ―, nuꞌwin lkaa Xꞌnan ba, nuꞌwin lkaa nu nka ndloo la ti ―ndukwin neꞌ―. Wa ngwiñaan nchga chalyuu, loꞌo nchga niꞌ kwan, loꞌo nchga tujoꞌo; wa ngwiñaan nchga nan nu nsuꞌwi chalyuu ―ndukwin neꞌ―. 25 Wa mdaa Tyiꞌi ykwiiꞌ ꞌin David ayman kula ꞌwa, xa nu ngwaꞌan yu chaꞌ ꞌiin lo kityi. Nde lka chaꞌ nu ngwaꞌan yu lo kityi kanꞌ:
¿Ni chaꞌ lka tlá ꞌa neꞌ xka la chalyuu a?
Ndaꞌan ꞌa chaꞌ tiye neꞌ kanꞌ, chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi, loꞌo ja nchka ꞌin neꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ.
26 Wa ndyoꞌ tiꞌin nchga nu nka xꞌnan chalyuu re loꞌo nu nka ndloo la nchga kichen, chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi loꞌo Ndiose nu lka Xꞌnaan,
kwiꞌ ngwañaꞌan loꞌo Krixtu nu ngulo suwi Ndiose ꞌin.
27-28 ’Sa ñaꞌan nu ykwiꞌ kityi nu ngwaꞌan ayman David nu ngwa sꞌni chaꞌ ꞌiin ―ndukwin neꞌ ꞌin Stian Ndiose―, kwiꞌ ngwañaꞌan wa ndyoꞌ tiꞌin neꞌ nu nka ndloo kichen re chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi loꞌo Jesús nu lka Sñiꞌ nuꞌwin, ni siya xkwiꞌ luwi kasiya ꞌin Jesús kanꞌ; ti kwiꞌ nu ngulo suwi nuꞌwin ꞌin yu ―ndukwin neꞌ―. Wa ndyoꞌ tiꞌin Herodes loꞌo Poncio Pilato, loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, loꞌo neꞌ taꞌa kichen tyi bare, loꞌo yꞌni neꞌ nchga tñan nu mda nuꞌwin chabiyaꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ; sa ñaꞌan nu ykwiiꞌ loꞌo neꞌ nu ngwa sꞌni chaꞌ ka, kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa yijan re ―ndukwin neꞌ ꞌin Ndiose―. 29 Xꞌnan ba, ñaꞌaan kwiꞌyaa ꞌware ni, chaꞌ lye ꞌa ngiꞌni neꞌ chaꞌ xaꞌan loꞌo wa. Nchka tiꞌ ba kuꞌni ba tñan nu nguloo ꞌwa, kanꞌ chaꞌ tayaaꞌ ꞌwa ni, chaꞌ kaja jwersa ꞌwa, chaꞌ ja kutsen ba bra nu chkwiꞌ ba chaꞌ ꞌiin loꞌo nten re ―ndukwin neꞌ―. 30 Taa chabiyaꞌ chaꞌ chkaa neꞌ tiꞌí. Luwi ꞌa kasiya ꞌin Jesús nu lka sñiiꞌ, kanꞌ chaꞌ kuꞌnii chaꞌ ti kuꞌni Ni kaꞌan ꞌa chaꞌ tnun lo chalyuu chaꞌ kuwe ꞌa tiꞌ nten ꞌiin bra nu ñaꞌan neꞌ ꞌin ran. Sa kwa ti chaꞌ chkwiꞌ ba ni.
31 Xa wa mdyii ykwiꞌ neꞌ chaꞌ loꞌo Ndiose, bra kanꞌ mñan naꞌan seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ chañi chaꞌ nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin taꞌa neꞌ, loꞌo ja ytsen ꞌa neꞌ chkwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo xka la nten bra kanꞌ.
Nchga nan nu ndiya ꞌin neꞌ msuꞌwe neꞌ ꞌin ran loꞌo taꞌa neꞌ
32 Ska seꞌen ti ndiꞌin nchga neꞌ nu yten chaꞌ ꞌin Jesucristo; suꞌwa ꞌa yꞌni nchga neꞌ kanꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, ska ti chaꞌ lka tiye nchga neꞌ. Mda neꞌ kanꞌ nchga nan nu nsuꞌwi ꞌin neꞌ chaꞌ kunanjoꞌo ꞌin nchga neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ. 33 Loꞌo neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, tnun ꞌa tiye neꞌ kanꞌ ykwiꞌ neꞌ loꞌo xka ta nten chaꞌ ti kwiꞌ neꞌ wa naꞌan neꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan bra nu wa ndyuꞌu yu xiyaꞌ xa wa ngujwi yu. Loꞌo mdayaꞌ Ndiose ꞌin nchga neꞌ kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ti kuꞌni neꞌ loꞌo ya ñaꞌan ti nten. 34 Suꞌwe ꞌa nka tiye nchga neꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo, kanꞌ chaꞌ ja ska ꞌa taꞌa neꞌ lyiji nan ꞌin, chaꞌ nchga neꞌ kanꞌ nu nsuꞌwi naꞌan ꞌin, nchga neꞌ nu nsuꞌwi chinꞌ yuu ꞌin, yjwiꞌ neꞌ ꞌin ran chaꞌ kaja nan nu tyijin yuꞌwi ꞌin neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ. 35 Mda neꞌ tñi kanꞌ ꞌin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, chaꞌ kutsaa neꞌ tñi kanꞌ ꞌin taꞌa neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ neꞌ kanꞌ jlyo tiꞌ bra nu ndiya nan nu lyiji ꞌin xka taꞌa neꞌ. 36 Kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni ska neꞌ Chipre nu naan Se. Neꞌ Leví lka yu. (Ñaꞌan tiꞌ xta nu ngiꞌni tñan niꞌ lyaa, ngwañaꞌan yꞌni neꞌ Leví kanꞌ tñan). Xka nin mstya nu tii tyukwa neꞌ kanꞌ ꞌin Se kanꞌ; Bernabé ngwa naan yu bra kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni tlaꞌ yu tiye taꞌa nten yu. 37 Ndiꞌin chinꞌ yuu ꞌin Bernabé kanꞌ. Xa wa yjwiꞌ yu yuu kanꞌ ꞌin xka nten, bra ti mdiyan yu, mda yu nchga tñi nu ngwa kiyaꞌ yuu kanꞌ ꞌin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo.