5
Mñi lyoꞌo Ananías loꞌo Safira ꞌin Ndiose
Loꞌo ndiya ska yu nu naan Ananías, loꞌo kwilyoꞌo yu naan Safira. Yjwiꞌ neꞌ chinꞌ yuu ꞌin neꞌ ꞌin xka nten. Kanꞌ yaa yu kiꞌyu kanꞌ seꞌen ndiꞌin nu tii tyukwa neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo; ska tkanꞌ ti tñi mda yu ꞌin neꞌ, chaꞌ mnan ti msuꞌwa kutsiꞌ yu xka tkanꞌ tñi kanꞌ niꞌ ñaꞌan tyi yu. Loꞌo ngwa biyaꞌ tiꞌ kwilyoꞌo yu nchga tñan nu yꞌni yu kanꞌ. Ykwiꞌ Tyu loꞌo yu bra kanꞌ:
―Ananías ―ndukwin Tyu―, ¿ni nan lka ngwa ꞌiin a? ¿Ni chaꞌ mdaa chabiyaꞌ ꞌin kuneꞌ xaꞌan nu naan Satanás chaꞌ ka ndloo la niꞌ kasiya ꞌiin a? Kanꞌ lka nu mdatsaa ꞌiin chaꞌ mñi lyoꞌoo ꞌin Tyiꞌi Ndiose ―ndukwin Tyu ꞌin yu kanꞌ―. Ndukwiin chaꞌ nde lka nchga tñi nu mjwi ꞌiin loꞌo yuu kanꞌ, loꞌo siꞌi nchga tñi lka re. Yuu ꞌiin ngwa ran nu ngwa xkanꞌ, loꞌo ndiya chabiyaꞌ ꞌiin kuꞌniin ya ñaꞌan ti tñan nu nchka tiiꞌ kuꞌnii loꞌo tñi kanꞌ. ¿Ni chaꞌ mñi lyoꞌoo ꞌwa sikwa a? Ja ñi tñan nu yꞌnii, chaꞌ ndukwiin chaꞌ nchga tñi kanꞌ lka re. Siꞌi loꞌo nten ti ykwiiꞌ chaꞌ kwiñi kanꞌ, wa ykwiiꞌ chaꞌ kwiñi kanꞌ loꞌo Ndiose ―ndukwin Tyu ꞌin yu kiꞌyu kanꞌ.
Xa wa ynan Ananías chaꞌ kanꞌ, bra ti ngulyuu yu loꞌo ngujwi yu bra kanꞌ. Ytsen ꞌa nchga neꞌ nu ndiꞌin kwiꞌ seꞌen ti bra kanꞌ. Bra ti yan ska ta yu kuneꞌ, mxiin neꞌ teꞌ chunꞌ ayman kanꞌ, ngulo neꞌ ꞌin jyoꞌo chunꞌ naꞌan. Kanꞌ yaa loꞌo neꞌ ꞌin yu chaꞌ katsiꞌ yu.
Wa mdijin snan bra ndyaan kwilyoꞌo ayman kanꞌ, loꞌo ja jlyo tiꞌ nan lka ngwa ꞌin ayman kanꞌ. Ykwiꞌ Tyu loꞌo nu kunaꞌan bra kanꞌ:
―Katsaaꞌ ñi ꞌñaǎn ―ndukwin―, ¿ta nde lka nchga tñi nu mda neꞌ ꞌwan chaꞌ yjwiꞌ wan yuu kanꞌ ꞌin neꞌ a?
―Kwiꞌ ―ndukwin nu kunaꞌan kanꞌ―, kwiꞌ sa kwa ti tñi mda neꞌ ꞌwa.
―¿Ni chaꞌ lka yꞌni wan ngwañaꞌan a? ―ndukwin Tyu bra kanꞌ―. Tyukwaa wan, ska ti chaꞌ yꞌni wan loꞌo kwilyoꞌo wan chaꞌ kwiñi lyoꞌo wan ꞌin Tyiꞌi Ndiose ―ndukwin―. Kunan wan sa ñaꞌan nganen kiyaꞌ yu kuneꞌ nu ndyaan yaa ytsiꞌ ꞌin ayman kwilyoꞌoo. Kwiꞌ ngwañaꞌan tsaa loꞌo yu ꞌiin ni.
10 Bra ti ngulyuu nu kunaꞌan kanꞌ lyuu tloo Tyu, ngujwi bra. Loꞌo mdiyan yu kuneꞌ kanꞌ xiyaꞌ, naꞌan yu chaꞌ loꞌo nu kunaꞌan kanꞌ ngujwi bra kanꞌ. Bra ti ngwiꞌya yu ꞌin ayman, ndyaa loꞌo yu ꞌin, chaꞌ katsiꞌ siꞌ kwaa seꞌen mtsiꞌ ayman kwilyoꞌo; la kanꞌ mtsiꞌ yu ꞌin. 11 Ytsen ꞌa nchga nten nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo chaꞌ ngwañaꞌan ngwa ꞌin ayman Ananías loꞌo kwilyoꞌo yu, kwiꞌ ngwañaꞌan ytsen ꞌa nchga nten nu ynan chaꞌ kanꞌ.
Yꞌni neꞌ tyun chaꞌ tnun chabiyaꞌ ꞌin Ndiose
12 Kaꞌan ꞌa chabiyaꞌ mda Ndiose ꞌin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, kanꞌ chaꞌ yꞌni neꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ tnun seꞌen ndiꞌin neꞌ kichen. Mdaꞌan ꞌa chaꞌ tiye nten kichen xa wa naꞌan neꞌ chaꞌ tnun kanꞌ. Nchga neꞌ nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo, ndyoꞌ tiꞌin neꞌ nde seꞌen nu naan Corredor ꞌin Salomón, chaꞌ suꞌwa ti nka tiye nchga neꞌ kanꞌ; tuꞌwa laa tnun ndukwi corredor kanꞌ. 13 Xka ta neꞌ kanꞌ, ytsen ꞌa neꞌ; ja mdaꞌan ꞌa neꞌ seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya suꞌwe ꞌa ykwiꞌ nten kichen chaꞌ ꞌin nchga neꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo. 14 Loꞌo ynan tyun nten chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nka Xꞌnaan, ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Suꞌwa ti msñi neꞌ chaꞌ kanꞌ, ni siya neꞌ kunaꞌan, ni siya yu kiꞌyu, msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Xꞌnaan. 15 Loꞌo ndyaa neꞌ kichen kanꞌ, yaa yꞌya neꞌ ꞌin nchga neꞌ tiꞌí nu nskwa seꞌen ndiꞌin neꞌ bra kanꞌ. Mstya neꞌ ꞌin neꞌ tiꞌí kanꞌ lo jaaꞌ, lo kiꞌyan, chaꞌ tsaa loꞌo neꞌ ꞌin neꞌ tiꞌí kanꞌ tuꞌwa tuwiin seꞌen tyijin Tyu. Nchka tiꞌ neꞌ ni siya tyijin xaa tlaꞌ ꞌin Tyu seꞌen nskwa neꞌ tiꞌí kanꞌ, chaꞌ chkaa neꞌ tiꞌí kanꞌ bra kanꞌ. 16 Nganen chaꞌ kanꞌ nchga kichen kwiꞌ seꞌen ti, nchga seꞌen ndiꞌin nten tiꞌí; kanꞌ chaꞌ mdiyan loꞌo neꞌ ꞌin nchga neꞌ tiꞌí nu nskwa seꞌen ndiꞌin neꞌ, loꞌo ꞌin neꞌ nu wa msñi kwiꞌin tnun ꞌin neꞌ. Yaa loꞌo neꞌ ꞌin nchga neꞌ tiꞌí kanꞌ seꞌen ndiꞌin Tyu nde kichen Jerusalén, loꞌo ngwañaꞌan nchkaa nchga neꞌ tiꞌí kanꞌ bra kanꞌ.
Mda neꞌ nu tiꞌí ꞌin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús
17 Loꞌo msinꞌ ꞌa tiꞌ xꞌnan sti joꞌo ꞌin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo, chunꞌ nu kaꞌan ꞌa chaꞌ tnun ngiꞌni neꞌ chabiyaꞌ ꞌin Jesús. Loꞌo neꞌ saduceo taꞌa ndaꞌan sti joꞌo kanꞌ, tiꞌí tiꞌ neꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. 18 Kanꞌ chaꞌ ngulo sti joꞌo kanꞌ tñan chaꞌ xñi neꞌ ꞌin taꞌa tii tyukwa neꞌ kanꞌ, chaꞌ tsaa loꞌo neꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan. 19 Xa wa tla, bra kanꞌ mdiyan ska angajle, mslaa tunaꞌan chkwan seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ chaꞌ lyaa neꞌ. Xa wa mdoꞌo neꞌ nde liyaꞌ, bra kanꞌ ykwiꞌ angajle loꞌo neꞌ:
20 ―Yaa lya wan ―ndukwin―, yaa wan niꞌ lyaa tnun kwa chaꞌ kwaꞌu wan nchga chaꞌ ꞌin Jesús ꞌin nten ―ndukwin―. Katsaꞌ wan ꞌin neꞌ sa ñaꞌan ka kaja kasiya kwi ꞌin neꞌ si sten neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo.
21 Ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ angajle kanꞌ loꞌo neꞌ; kanꞌ chaꞌ bra nu ngwiꞌya xaa, bra ti yaa neꞌ niꞌ lyaa tnun chaꞌ kwaꞌu neꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌin nten nu ndiꞌin la kanꞌ.
Kanꞌ mdiꞌin xꞌnan sti joꞌo loꞌo taꞌa ndaꞌan yu, ngulo yu tñan chaꞌ tyoꞌ tiꞌin nchga yu kula, nchga nu nka ndloo ꞌin neꞌ Israel bra kanꞌ. Loꞌo ngulo yu tñan chaꞌ tsaa kulo neꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ seꞌen nsuꞌwi neꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan bra kanꞌ, chaꞌ kan loꞌo neꞌ ꞌin neꞌ tloo yu. 22 Ndyaa neꞌ bra kanꞌ; loꞌo bra nu mdiyan neꞌ tuꞌ naꞌan chkwan, ja tukwin ꞌa nsuꞌwi nde kwa bra kanꞌ. Bra ti mxituun neꞌ ndyaan neꞌ seꞌen ndiꞌin yu kula kanꞌ.
23 ―Xa wa mdiya ba tuꞌ naꞌan chkwan ―ndukwin neꞌ ꞌin neꞌ nu nka ndloo kanꞌ―, ngaꞌan yaꞌ tunaꞌan chkwan kanꞌ, loꞌo ñaꞌan ti ndiꞌin neꞌ kwan ―ndukwin―. Loꞌo bra nu mslaa ba tunaꞌan chkwan, ja tukwin naꞌan ba nsuꞌwi niꞌ ran bra kanꞌ.
24 Mdaꞌan ꞌa chaꞌ tiye sti joꞌo loꞌo nu lka ndloo ꞌin yu xta nu ndiꞌin kwan niꞌ lyaa, xa wa ynan neꞌ chaꞌ ja nsuꞌwi ꞌa presu kanꞌ. 25 Bra kanꞌ mdiyan ska nten seꞌen ndiꞌin neꞌ:
―¿Ja jlyo tiꞌ wan la nde yaꞌ ndiꞌin neꞌ nu msuꞌwa wan niꞌ ñaꞌan chkwan kaa a? ―ndukwin yu ꞌin neꞌ kula kanꞌ. ―Ni, mdiya neꞌ kanꞌ niꞌ lyaa tnun nduꞌu neꞌ ꞌin nten nde kwa.
26 Bra ti mdoꞌo nu lka ndloo ꞌin neꞌ nu ndiꞌin kwan kanꞌ, ndyaa yu loꞌo xta ꞌin yu, yaa yꞌya neꞌ ꞌin presu kanꞌ. Ja msuꞌwa xta jwersa ꞌin neꞌ kanꞌ xa nu msñi yu ꞌin neꞌ, chaꞌ ntsen xta ꞌin neꞌ kichen, si kuun neꞌ kee ꞌin xta. 27 Mdiyan loꞌo yu ꞌin neꞌ kanꞌ tloo yu kula chaꞌ ka biyaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Bra kanꞌ mdyisnan sti joꞌo nu lka ndloo ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ kanꞌ:
28 ―Wa ngulo ba tñan ꞌwan ―ndukwin sti joꞌo ꞌin neꞌ kanꞌ―, chaꞌ ja kwaꞌu ꞌa wan chaꞌ ꞌin ayman Jesús kanꞌ ꞌin nten ―ndukwin yu―. ¿Ni nan lka ngwa ꞌwan ni a? ¿Ni chaꞌ ja nnan wan a? ―ndukwin yu―. Nduꞌu wan chaꞌ kanꞌ ꞌin nchga neꞌ kichen Jerusalén re, loꞌo nchka tiꞌ wan xtya wan kiꞌya ꞌwa chaꞌ yjwi ba ꞌin Jesús kanꞌ, ndukwin wan.
29 Mxkwen Tyu ꞌin yu kula kanꞌ, chaꞌ ꞌin nchga neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo ykwiꞌ Tyu:
―Ndiꞌin chaꞌ tukwa ba tñan nu ngulo Ndiose ꞌwa, ni siya xka tñan kulo nten chalyuu ꞌwa ―ndukwin Tyu ꞌin neꞌ―. 30 Wa yjwi wan ꞌin Jesús, mjiꞌin kaꞌan wan ꞌin yu lo wsi. Loꞌo ni, Ndiose nu lka Ndiose ꞌin nchga ayman kula ꞌñaan, kanꞌ lka nu yꞌni chaꞌ ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ. 31 Nchka ꞌin Jesús kanꞌ kuꞌni tyii Ni chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin nten chalyuu. Ska ti Jesús nka Xꞌnaan, kanꞌ chaꞌ laꞌa seꞌen kwin nde seꞌen ndukwa Ndiose, nda Ni seꞌen tyukwa Jesús. Wa yꞌni Ndiose ngwañaꞌan chaꞌ ka jyuꞌu tianꞌ chunꞌ kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan, nan nu lkaan neꞌ Israel, loꞌo ngwañaꞌan kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaan bra kanꞌ. 32 Chañi chaꞌ nu ykwiꞌ ba loꞌo wan chaꞌ wa mdaꞌan ba loꞌo Jesús kanꞌ. Wa mda Ndiose Tyiꞌi Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌin nchga nten nu kuꞌni tñan nu ndlo Ni ꞌin neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose chaꞌ ka jlyo tiꞌ ba chaꞌ chañi lka chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nduꞌu ba ꞌin nchga nten.
33 Lye ꞌa msinꞌ tiꞌ yu kula, xa wa ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Tyu loꞌo neꞌ; ngwa ꞌa tiꞌ neꞌ kujwi neꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo bra kanꞌ. 34 Bra ti mdyituun ska yu kula tloo neꞌ bra kanꞌ. Gamaliel naan yu kula kanꞌ. Neꞌ fariseo ngwa Gamaliel kanꞌ, loꞌo suꞌwe ꞌa ngwaꞌu yu chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin taꞌa kichen tyi yu. Ngwaꞌu ñi yu chaꞌ nu ngwaꞌan ayman kula lo kityi nu ngwa sꞌni, loꞌo ndiya ꞌa tiꞌ nchga nten ꞌin yu kula kanꞌ. Ykwiꞌ yu loꞌo taꞌa yu kula chaꞌ tsaa neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo kanꞌ chunꞌ naꞌan ska bra ti. 35 Bra wa mdoꞌo neꞌ kanꞌ ykwiꞌ Gamaliel loꞌo nchga yu kula bra kanꞌ:
―ꞌWan, lka wan ndloo la ꞌin neꞌ Israel ―ndukwin yu ꞌin neꞌ―, suꞌwe la si kiꞌyaan kwenta ni sa ñaꞌan tñan kuꞌnian loꞌo neꞌ kwa ―ndukwin―. 36 Ndyuꞌwi tianꞌ chaꞌ ti ngwa xkanꞌ mdiyan ska yu kiꞌyu nu tlá ꞌa, nu naan Teudas; mdiꞌin yu chinꞌ lo yuu re. Yaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ nten chaꞌ nu ykwiꞌ yu kanꞌ, chaꞌ ndukwin yu chaꞌ nten tnun ngwa yu. Kanꞌ mdaꞌan jakwa siyentu yu kiꞌyu loꞌo yu; bra nu yjwi nten ꞌin yu, msnan ji nchga yu taꞌa ndaꞌan yu, mdyii chaꞌ ꞌin yu ya ñaꞌan ti bra kanꞌ. 37 Chunꞌ ndiꞌin la mdoꞌo tukwa ska neꞌ Galilea, bra nu mdaꞌan neꞌ nu lka tñan ndaꞌan neꞌ nin neꞌ kichen; ayman Juda ngwa yu kanꞌ. Ngunin ayman Juda kanꞌ ꞌin tyun nten chaꞌ tyoꞌo ñaꞌan neꞌ ꞌin yu, chaꞌ xuun neꞌ loꞌo sndaru. Loꞌo sa ñaꞌan nu ngwa ꞌin ayman Teudas kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ngwa ꞌin ayman Juda kanꞌ, chaꞌ yjwi nten ꞌin yu. Mdyii chaꞌ ꞌin yu ya ñaꞌan ti bra kanꞌ, msnan nchga taꞌa ndaꞌan yu bra kanꞌ. 38 Kanꞌ chaꞌ ni, suꞌwe la si ja ska nan kuꞌnian loꞌo neꞌ nu nduun chunꞌ naꞌan re; suꞌwe la si ja kalaanꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. Si nten ti ngulo tñan ꞌin neꞌ kanꞌ, tyii chaꞌ ꞌin neꞌ ya ñaꞌan ti; 39 o ta si chañi chaꞌ Ndiose lka nu ngulo tñan ꞌin neꞌ kanꞌ, ꞌwan, ja ka ꞌwan kuꞌni tyii wan chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Nan nxuun wan loꞌo Ndiose si ja ta wan chabiyaꞌ chkwiꞌ nten ꞌin Ni.
40 Ynan yu kula chaꞌ nu ykwiꞌ Gamaliel kanꞌ loꞌo neꞌ. Bra kanꞌ msiꞌya neꞌ ꞌin taꞌa tii tyukwa yu nu nduun chunꞌ naꞌan kanꞌ, chaꞌ tyaan neꞌ niꞌ ñaꞌan xiyaꞌ. Ngulo yu kula tñan ꞌin xta chaꞌ jwiꞌin ꞌin presu kanꞌ loꞌo ti su. Loꞌo ñi ꞌa ngulo neꞌ tñan ꞌin presu kanꞌ, chaꞌ ja chkwiꞌ ꞌa neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo xka la nten. Xa wa mdyii chaꞌ, bra kanꞌ ngulaa neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo. 41 Mdoꞌo neꞌ, suꞌwe ꞌa nsuꞌwi tiye neꞌ bra kanꞌ, ni siya wa yꞌni tlá neꞌ nu lka ndloo kanꞌ ꞌin neꞌ, kwiꞌ mxnun jyuꞌu neꞌ ꞌin neꞌ chunꞌ msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús. 42 Nchga tsan ngwaꞌu neꞌ ꞌin nten niꞌ lyaa tnun, loꞌo tuꞌ naꞌan tyi nten; xkwiꞌ ngwaꞌu neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo ꞌin neꞌ, chaꞌ ska ti Jesús lka Xꞌnaan, chaꞌ kanꞌ lka nu mdiꞌin ta ꞌa neꞌ ꞌin nu ngwa ti sꞌni.