6
Mda neꞌ tñan ꞌin kati nten
Xa wa ngwa kaꞌan ꞌa neꞌ judío nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo, ja suꞌwa ngwa tiye neꞌ nu nchkwiꞌ chaꞌ griego loꞌo neꞌ nu nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ judío:
―Ja suꞌwa ntsaa neꞌ nan ku nu kunaꞌan nu nganun ska ti, xa wa ngujwi kwilyoꞌo neꞌ ―ndukwin neꞌ nu nchkwiꞌ chaꞌ griego―. Ja suꞌwe ngiꞌni neꞌ, chaꞌ nda neꞌ kaꞌan la ꞌin nu kunaꞌan nu nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ judío, loꞌo chinꞌ ti nda neꞌ ꞌin nu kunaꞌan taꞌa ba nu nchkwiꞌ chaꞌ griego ―ndukwin neꞌ.
Kanꞌ chaꞌ msiꞌya tii tyukwa neꞌ kanꞌ ꞌin nchga nu lka nten ꞌin Jesucristo, chaꞌ tyoꞌ tiꞌin neꞌ chaꞌ chkwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ:
―Jlyo tiꞌ wan chaꞌ ndiya tñan ꞌwa chaꞌ kwaꞌu ba chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin nchga nten ―ndukwin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús kanꞌ―, kanꞌ chaꞌ ja suꞌwe si xkwiꞌ ndaꞌan chaꞌ tiye ba chaꞌ ꞌin nan ku neꞌ re ―ndukwin neꞌ kanꞌ―. ꞌWan neꞌ taꞌaan, suꞌwe la si kulo suwi wan xa kati yu taꞌa wan nu ka tñan kanꞌ, chaꞌ suꞌwa ti tayaꞌ neꞌ ꞌin nchga neꞌ tiꞌi taꞌaan. Ndiꞌin chaꞌ ka yu kanꞌ nten nu suꞌwe ꞌa nchkwiꞌ xka ta nten chaꞌ ꞌin neꞌ, nten nu suꞌwe ndaꞌan chaꞌ tiye ꞌin nchga chaꞌ, nten nu nsuꞌwi Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin, chaꞌ ta la jwersa ꞌin yu; ska ti ngwañaꞌan ka ñaꞌansiin suꞌwe yu nchga chaꞌ nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian. Suꞌwe si kwiꞌ ngwañaꞌan ka nten nu kulo suwi wan chaꞌ ka neꞌ tñan kanꞌ. Loꞌo kaja la chinꞌ bra ꞌin bare bra kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ ba loꞌo Ndiose, chaꞌ kwaꞌu ba chaꞌ ꞌin Jesucristo ꞌin xka ta nten.
―Suꞌwe sikwa ―ndukwin nchga nten kanꞌ―, ngwañaꞌan kuꞌni ba.
Kanꞌ ngulo suwi neꞌ ꞌin Steba, ska yu nu ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ ꞌin Jesucristo; loꞌo chañi chaꞌ nsuꞌwi Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin yu kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ngulo suwi neꞌ ꞌin Lpe, loꞌo Prócoro, loꞌo Nicanor, loꞌo Timón, loꞌo Parmenas, loꞌo Nicolás nu ngwa neꞌ kichen Antioquía. Kulo ndukwa wa msñi Nicolás kanꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ judío, nu ti ji sten yu chaꞌ ꞌin Jesús. Kanꞌ ndyaa loꞌo nchga nten nu ndiꞌin kanꞌ ꞌin kati yu kanꞌ seꞌen ndiꞌin tii tyukwa neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo kulo ndukwa la. Loꞌo tii tyukwa neꞌ kanꞌ, ykwiꞌ neꞌ loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌin kati yu kanꞌ. Bra kanꞌ mstya yaꞌ neꞌ ke yu kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ kanun yu loo tñan kanꞌ.
Nchga tsan ykwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo kaꞌan la nten nu mslyaa kunan suꞌwe chaꞌ kanꞌ. Ngwañaꞌan ngwa kaꞌan la neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo kichen Jerusalén, loꞌo tyun sti joꞌo ꞌin neꞌ judío msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo bra kanꞌ.
Msñi neꞌ ꞌin Steba
Suꞌwe ꞌa nka tiye Steba kanꞌ chunꞌ ndiya Tyiꞌi Ndiose loꞌo yu. Wa nda Ni chabiyaꞌ ꞌin yu chaꞌ kuꞌni yu tyun chaꞌ tnun chaꞌ kuwe tiꞌ nten kichen ꞌin Jesucristo. Kanꞌ ndiya xka ta nten nu mdoꞌo xka laꞌa tsuꞌ, loꞌo neꞌ Cirene, loꞌo neꞌ kichen Alejandría, loꞌo neꞌ Cilicia, loꞌo neꞌ Asia; taꞌa neꞌ kanꞌ ndaꞌan neꞌ niꞌ lyaa ꞌin nten libertados, seꞌen ndyoꞌ tiꞌin neꞌ nu ngwa presu ꞌin nten nu ngwa sꞌni la. Mdyisnan neꞌ kanꞌ msuun ꞌa neꞌ loꞌo Steba bra kanꞌ. 10 Loꞌo ja ngwa ꞌin neꞌ kuꞌni neꞌ kanan ꞌin Steba, chaꞌ wa nda Tyiꞌi Ndiose jwersa ꞌin yu, kanꞌ chaꞌ ngwa ꞌin yu xkwen yu ꞌin neꞌ kanꞌ. 11 Kanꞌ msiꞌya neꞌ kanꞌ ꞌin xka ta nten, mda neꞌ tñi ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ neꞌ chinꞌ chaꞌ kwiñi loꞌo neꞌ kichen. Ndukwin neꞌ kwiñi kanꞌ, chaꞌ wa ynan neꞌ chaꞌ kuxi nu wa ykwiꞌ Steba ꞌin Ndiose; kwiꞌ ngwañaꞌan ykwiꞌ yu chaꞌ kuxi ꞌin ayman Moisés, ndukwin neꞌ kwiñi kanꞌ. 12 Ykwiꞌ ꞌa neꞌ kwiñi kanꞌ nchga chaꞌ kanꞌ laja neꞌ kichen, ni siya loꞌo neꞌ kula, ni siya loꞌo neꞌ nu nduꞌu chaꞌ joꞌo niꞌ lyaa. Xa wa ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ loꞌo neꞌ, msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌin Steba bra kanꞌ. Msñi neꞌ ꞌin yu, ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin yu tloo neꞌ nu lka ndloo chaꞌ ka biyaꞌ chaꞌ ꞌin yu loꞌo neꞌ. 13 Loꞌo neꞌ kwiñi kanꞌ ndyaa loꞌo neꞌ.
―Nchga tsan chen ꞌa ñaꞌan nchkwiꞌ yu kiꞌyu re ―ndukwin neꞌ kwiñi kanꞌ―. Nchkwiꞌ kaꞌan yu ꞌin laa tnun re, loꞌo nchkwiꞌ kaꞌan yu ꞌin kityi seꞌen ngwaꞌan ti kwiꞌ tñan nu ngulo Ndiose ꞌñaan ―ndukwin neꞌ―. 14 Wa ynan ba chaꞌ nu ykwiꞌ yu re chaꞌ kuꞌni ñuꞌun Jesús kanꞌ ꞌin laa tnun re, ti kwiꞌ jyoꞌo Jesús Nazaret kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, xka chaꞌ ngwaꞌu yu ꞌin nten, ska chaꞌ nu lka kontra ꞌin chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Moisés lo kityi nu ngwa sꞌni; loꞌo ñi ꞌa ngwaꞌan Moisés kanꞌ nchga tñan ꞌin Ndiose nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian ―ndukwin neꞌ kwiñi kanꞌ ꞌin neꞌ.
15 Naꞌan kwiꞌya ꞌa yu kula nu nka ndloo kanꞌ ꞌin Steba bra kanꞌ, loꞌo ñaꞌan tiꞌ tloo angajle, ngwañaꞌan ñaꞌan tloo Steba, chaꞌ ngwa yu ska nten nu luwi ꞌa kasiya ꞌin.