10
Ndiose nda chabiyaꞌ la seꞌen ngiꞌni Palyu tñan
Palyu lkaǎn nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan ni. Kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn, ni siya chkwiǐnꞌ ñi loꞌo wan. Ndiya nten nu ndukwin chaꞌ ntseěn ꞌaǎn chkwiǐnꞌ loꞌo wan xa nu ndiꞌiǐn seꞌen ndiꞌin wan, loꞌo ngiꞌniǐn tláǎn ꞌaǎn ꞌwan xa nu ndiꞌiǐn tijyuꞌ; ngwañaꞌan ndukwin neꞌ. Tyaa yuꞌwi tiꞌ wan sikwa, chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ti nka tiye Krixtu ñaꞌan Ni ꞌñaan. Kanꞌ chaꞌ ni, tꞌnan nchkwiǐnꞌ loꞌo wan, chaꞌ ja kuꞌni ꞌa wan chaꞌ kuxi nu wa yꞌni wan, chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ kuꞌniǐn tláǎn ꞌwan xiyaꞌ bra nu kalaǎn seꞌen ndiꞌin wan. Chañi chaꞌ ka ꞌñaǎn kuꞌniǐn tláǎn ꞌin nten, kwiꞌ nten nu wa mñi lyoꞌo ꞌwan chaꞌ kuxi ꞌa tñan ngiꞌni ba. 3-4 Chañi ꞌa chaꞌ lkaan nten chalyuu, ni siya ja ngiꞌnian sa ñaꞌan nu ngiꞌni xka ta nten; nxuan loꞌo chaꞌ kuxi, ni siya siꞌi sa ñaꞌan nu nxuun nten chalyuu. Ndiose ni, nchka ꞌa ꞌin Ni, kanꞌ lka nu nsuꞌwa jwersa ꞌñaan chaꞌ ka tyijiin lyoan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu nxuun loꞌoan. Ndiꞌin chaꞌ tyijiin lyoan ꞌin nchga chaꞌ kwiñi nu nchkwiꞌ nten chaꞌ ꞌin Krixtu; kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiꞌin chaꞌ tyijiin lyoan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiya ꞌa tiꞌ nten, nu ndatsaa ꞌa ꞌin neꞌ chaꞌ ja xñi neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Bra nu wa ngulaa yaꞌ neꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi kanꞌ, bra kanꞌ ka kuꞌnian chaꞌ tukwa neꞌ nchga chaꞌ nu nchkwiꞌ Krixtu. Kanꞌ chaꞌ loꞌo ꞌwan ni, ndiꞌin chaꞌ tukwa ji wan nchga chaꞌ nu ꞌin Krixtu, chaꞌ chunꞌ ndiꞌin la ka kulaa tiꞌin ba ꞌin nchga nten nu ja xlyaa tukwa chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti.
Ndla ꞌa tiꞌ wan nchkwiꞌ wan chaꞌ ꞌwa. Suꞌwe la si kuwe chinꞌ tiꞌ wan ti kulo la sa ñaꞌan ndyoꞌo skaa chaꞌ nu ñi; nchga nten nu nxkeꞌ tiꞌ chaꞌ lka neꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu, nꞌni chaꞌ kuwe suꞌwe la tiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ loꞌo bare lka ba chaꞌ ꞌin Krixtu. Wa ykwiǐnꞌ ꞌaǎn loꞌo wan chaꞌ wa nda ykwiꞌ Xꞌnaan chabiyaꞌ ꞌwa, chaꞌ tyaꞌan ba seꞌen ndiꞌin wan; loꞌo ngwañaꞌan, ja njyuꞌu ꞌa tiǎnꞌ ni siya chkwiǐnꞌ ngwañaꞌan loꞌo wan. Wa loꞌo chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ndaꞌan ba, chaꞌ ka sten la wan chaꞌ ꞌin Ni; ja nchka tiꞌ ba kuꞌni ñuꞌun ji ba kasiya ꞌwan. Ja nchka tiǎnꞌ chaꞌ chkwiꞌ wan chaꞌ mxitseěn ꞌwan loꞌo kityi nu ngwaꞌaǎn ndyaa seꞌen ndiꞌin wan. 10 Ndiya nu nchkwiꞌ loꞌo wan: Tnun ꞌa chaꞌ nchkwiꞌ Palyu kwa, tlá ꞌa yu ꞌñaan, xa nu ndiꞌin yu tijyuꞌ. Nchkwiꞌ yu chaꞌ ti ndijyan yu nde seꞌen ndiꞌian, ndukwin neꞌ ꞌwan, loꞌo ja nchka ꞌin yu kulo suꞌwe yu tñan ꞌñaan xa nu ndiꞌin yu loꞌoan; ja nnaan siyaꞌ ti chaꞌ nu nchkwiꞌ yu, ndukwin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 11 Suꞌwe si ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ sikwa. Ska ti ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ nu ndaꞌan ba lo kityi xa nu ndiꞌin ba tijyuꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni ba loꞌo wan xa nu tyiꞌin ba seꞌen ndiꞌin wan.
12 Loꞌo bare, ja ka suꞌwa chaꞌ ꞌwa loꞌo nten kanꞌ, nxkeꞌ tiꞌ ba; siyeꞌ ꞌa neꞌ kanꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, ja nsuꞌwi ꞌa chaꞌ tiya ꞌin neꞌ kanꞌ. Ti ykwiꞌ ti neꞌ wa yꞌni biyaꞌ neꞌ ꞌin neꞌ, kanꞌ chaꞌ nxkeꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni ykwiꞌ neꞌ. 13 Loꞌo ja nchka tiꞌ ba chaꞌ chkwiꞌ siyeꞌ neꞌ chaꞌ ꞌwa chunꞌ ska tñan nu wa yꞌni xka ta nten; suꞌwe ni siya chkwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin tñan nu ngiꞌni ti ba, chaꞌ Ndiose lka nu nda chabiyaꞌ la seꞌen kuꞌni skaa ba tñan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, mda Ni chabiyaꞌ chaꞌ ngala ba nde seꞌen ndiꞌin wan, neꞌ Corinto. 14 Kanꞌ chaꞌ ni, wa loꞌo chabiyaꞌ ꞌin Ndiose yaa ba nde seꞌen ndiꞌin wan ti kulo, chaꞌ ykwiꞌ ba chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin ꞌin Krixtu loꞌo wan; loꞌo ja mdijin ta ba chabiyaꞌ nu wa mda Ni ꞌwa. 15 Ja nchkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin tñan nu ngiꞌni xka ta nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose; nchkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin sa kwa ti tñan nu nda Ni chabiyaꞌ chaꞌ kuꞌni ykwiꞌ ba nde seꞌen ndiꞌin wan. Sa kanꞌ ti chaꞌ nchka tiꞌ ba, chaꞌ xñi suꞌwe la wan chaꞌ ꞌin Ndiose chunꞌ ndiꞌin la, chaꞌ bra kanꞌ kaꞌan la tñan ka kuꞌni ba loꞌo wan, ti kwiꞌ ñaꞌan nu wa nda Ni chabiyaꞌ chaꞌ kuꞌni ba. 16 Chunꞌ ndiꞌin la kaja ñaꞌan chkwiꞌ ba chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin ꞌin Krixtu loꞌo neꞌ tyun kichen nu ndiꞌin tijyuꞌ la, nde loo la seꞌen ndiꞌin wan. Kanꞌ chaꞌ ja nꞌni chaꞌ chkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin tñan nu ngiꞌni xka ta nten chaꞌ ꞌin Krixtu sikwa.
17 Si ndiꞌin chaꞌ chkwianꞌ ska chaꞌ, suꞌwe la chkwianꞌ chaꞌ ꞌin ska tñan nu ngiꞌni Ndiose sikwa. 18 Ja nxñi Ndiose chaꞌ nu nchkwiꞌ nten nu nchkwiꞌ ꞌa chaꞌ ꞌin tñan nu ngiꞌni neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ; xñi Ni chaꞌ nchkwiꞌ nchga nten nu chkwiꞌ Ni chaꞌ suꞌwe ngiꞌni neꞌ tñan.