9
Lomstan nu nda wan chaꞌ tayaꞌ wan ꞌin neꞌ taꞌaan
Ja nꞌni chaꞌ chkwiǐnꞌ laǎn loꞌo wan chaꞌ ꞌin lomstan nu nxoꞌ tiꞌin wan chaꞌ tayaꞌ wan ꞌin neꞌ taꞌaan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Krixtu, chaꞌ wa jlyo tiǎnꞌ chaꞌ suꞌwe ti nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin neꞌ. Taꞌa ti nchkwiǐnꞌ loꞌo neꞌ Macedonia re, chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni wan, ꞌwan neꞌ Acaya; nchkwiǐnꞌ loꞌo neꞌ re chaꞌ ndla ꞌa tiꞌ wan, chaꞌ ti yijan nan lye ꞌa yꞌni wan tñan chaꞌ xoꞌ tiꞌin wan lomstan kanꞌ. Loꞌo neꞌ Macedonia re, wa ngwa suꞌwe la tiye neꞌ xa wa naꞌan neꞌ chaꞌ ndla ꞌa ngiꞌni wan tñan kanꞌ. Ni siya ngwañaꞌan, ti suꞌwaǎn laǎn ꞌin yu taꞌaan kanꞌ, chaꞌ kan yu seꞌen ndiꞌin wan. Bra kanꞌ ka kuꞌni wan sa ñaꞌan nu wa ytsaǎnꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ ngiꞌni wan, loꞌo siꞌi chaꞌ kwiñi ti nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌwan sikwa. Kanꞌ chaꞌ xoꞌ tiꞌin lya wan lomstan kanꞌ, chaꞌ wa lka mdyii yꞌni wan tñan kanꞌ bra nu kalaǎn. Ja jlyo tiǎnꞌ si loꞌo chinꞌ yu taꞌaan nu lka neꞌ Macedonia re kaǎn loꞌoǔn bra kanꞌ. ¿Ni sa ñaꞌan kuꞌniǐn bra kanꞌ, si ñaꞌan neꞌ chaꞌ ja ngiꞌni ndla wan tñan kanꞌ a? Ka jyuꞌu ꞌa tiꞌ ba bra kanꞌ, chaꞌ wa ykwiꞌ ba loꞌo neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni wan; kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, ka jyuꞌu ꞌa tiꞌ wan bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ wa ykwiǐnꞌ loꞌo yu taꞌaan re, chaꞌ tsaa yu kulo ndukwa la; ti chunꞌ ndiꞌin la chinꞌ kaǎn. Tayaꞌ neꞌ ꞌwan chaꞌ kuꞌni xuꞌwe wan lomstan, sa ñaꞌaan nu ndukwin wan ꞌñaǎn chaꞌ ta wan; wa lka mxoꞌ tiꞌin wan nan kanꞌ bra nu kalaǎn. Kanꞌ lka ska tñan suꞌwe nu ngiꞌni wan chunꞌ chaꞌ ndiya ti tiꞌ wan; ja nka ran ska tñan nu mdatsaa ꞌa ba ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan bra kanꞌ.
Tyuꞌwi tiꞌ wan sa ñaꞌan nchka bra nu kataan ska nan kwiñi. Si chinꞌ ti mta nan kwiñi kataan, chinꞌ ti nan tyoꞌo loo ran bra kanꞌ; si kaꞌan mta kataan, kaꞌan la nan tyoꞌo loo ran bra kanꞌ. Ti kwiꞌ ti chaꞌ, bra nu taan tñi xuꞌwe ti ꞌin nten, ndiꞌin chaꞌ jñiin tianꞌ sa ñaꞌan nan taan kwenta skaan. Ja suꞌwe si chaꞌ kwiñi ti taan ꞌin ran, kwiꞌ ja suꞌwe si chaꞌ jwersa ti taan ꞌin ran; ndiya la tiꞌ Ndiose si chaꞌ suꞌwe nka tiyean taan ꞌin ran. Loꞌo nchka ꞌa ꞌin Ndiose tayaꞌ Ni ꞌwan loꞌo kaꞌan la lo nan, chaꞌ kaja nchga nan nu lyiji ꞌwan; ti kaja la ñaꞌan tayaꞌ wan ꞌin xka ta nten loꞌo nchga tñan suꞌwe bra kanꞌ. Nde nchkwiꞌ ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula:
Ska nten nu nnan suꞌwe chaꞌ ꞌin Ndiose, kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe nda yu ꞌin yu tiꞌi taꞌa yu;
loꞌo nchga bra tyuꞌwi tiꞌ nten tñan suꞌwe nu wa yꞌni yu.
10 Ti kwiꞌ Ndiose nu nda nan kwiñi kataan, ti kwiꞌ Ni nu nda Ni nan kuan, loꞌo ti kwiꞌ Ni ta Ni nchga nan nu lyiji ꞌwan chaꞌ ka ska tñan suꞌwe; loꞌo tayaꞌ Ni ꞌwan chaꞌ suꞌwe ti tsaa toꞌo ska chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni wan, chaꞌ ka suꞌwe ka tiye nten. 11 Ngwañaꞌan kaja nchga nan ꞌwan, loꞌo ti kaja chinꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌwan nu ta wan ꞌin xka ta nten. Xa wa mdyii chaꞌ, bra kanꞌ suꞌwe ꞌa tya neꞌ xuꞌwe ꞌin Ndiose chunꞌ lomstan nu wa nda wan, kwiꞌ nu tsaa loꞌo ba nde seꞌen ndiꞌin neꞌ tiꞌi taꞌaan kanꞌ. 12 Xa wa nda wan nan nu tayaꞌ ꞌin neꞌ taꞌaan ni, bra kanꞌ kaja nan nu lyiji chaꞌ tyijin yuꞌwi ꞌin neꞌ kanꞌ chalyuu; kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa ka tiye neꞌ kanꞌ. Bra nu chkwiꞌ neꞌ loꞌo Ndiose, 13 kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ni bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, bra nu ñaꞌan neꞌ ꞌwan, loꞌo ñaꞌan neꞌ tñan nu wa yꞌni wan chaꞌ ta wan chaꞌ suꞌwe ꞌin neꞌ, bra kanꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ chañi chaꞌ ndukwa wan chaꞌ suꞌwe nu wa ykwiꞌ Krixtu loꞌo wan. Kuꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ, chunꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye wan nda wan lomstan ꞌin neꞌ kanꞌ, ti kwiꞌ sa ñaꞌan nu nda wan ꞌin nchga nten. 14 Bra kanꞌ chkwiꞌ neꞌ loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌwan, chaꞌ suꞌwe ꞌa ka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌwan; tyuꞌwi tiꞌ neꞌ chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ndiose loꞌo nten chunꞌ lomstan nu wa nda wan ꞌin neꞌ kanꞌ. 15 ¡Tyaan xuꞌwe ꞌin Ndiose sikwa, chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe nu wa nda Ni ꞌñaan, loꞌo ja nchka ꞌa ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ kanꞌ!