12
Ngwaꞌu tloo Ndiose ꞌin Palyu laja sla yu
Ndiꞌin chaꞌ ti chkwiǐnꞌ la chinꞌ chaꞌ ꞌñaǎn, ti ykwiǐnꞌ tiǎn, ni siya ja suꞌwe chkwiǐnꞌ ngwañaꞌan loꞌo xka nten. Kitsaǎnꞌ ska chaꞌ ꞌwan sa ñaꞌan chaꞌ nu ykwiꞌ slaǎn. Laja slaǎn ngwaꞌu tloo ykwiꞌ Xꞌnaan ꞌñaǎn, ykwiꞌ Ni ska chaꞌ loꞌoǔn bra kanꞌ. Nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Krixtu lkaǎn; loꞌo ni, wa nsuꞌwi tii lkwa yijan ti bra nu mgii tiǎnꞌ chaꞌ nu yan yꞌya Ndiose ꞌñaǎn, chaꞌ bra kanꞌ yiꞌaǎn la xka chalyuu nde kwan la, nde seꞌen ndiꞌin Ndiose. Ja jlyo tiǎnꞌ si chañi chaꞌ yiꞌaǎn la kwa, o ta laja slaǎn tiǎn ngwaꞌu tloo Ni ꞌñaǎn; ska ti Ndiose jlyo tiꞌ. Xiyaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan chaꞌ ja jlyo tiǎnꞌ si chañi chaꞌ ndyaa loꞌo lye Ndiose ꞌñaǎn nde chalyuu kanꞌ seꞌen suꞌwe ꞌa ñaꞌan nchga nan, ta si nan mskeꞌ ti tiǎnꞌ chaꞌ nu yiꞌaǎn la kanꞌ; ska ti Ndiose jlyo tiꞌ. La kanꞌ ynaǎn kaꞌan ꞌa chaꞌ nu ja nchka chkwiǐnꞌ ꞌin ran, kwiꞌ ngwañaꞌan ja ndyiji ñaꞌan chkwiꞌ nten chalyuu ꞌin chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Suꞌwe si chkwiǐnꞌ chinꞌ loꞌo wan, chaꞌ ngwañaꞌan ngwa ꞌñaǎn ti bra kanꞌ; ja suꞌwe chkwiǐnꞌ xka la chaꞌ ꞌñaǎn, ti ykwiǐnꞌ tiǎn, ska ti si chkwiǐnꞌ chinꞌ chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ seꞌen nu ja ndaloǔn seꞌen ndiꞌiǐn ykwiǐnꞌ tiǎn. Siꞌi nan wa mnaꞌ chaꞌ tiya ꞌñaǎn nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌñaǎn ti ykwiǐnꞌ tiǎn. Chañi lka chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan ni. Ja nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ loꞌo wan, chunꞌ ja nchka tiǎnꞌ chaꞌ kuꞌni tnun neꞌ ꞌñaǎn si ja ya ñaꞌan neꞌ sa ñaꞌan ngiꞌniǐn, ta ja ya kunan neꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ. Xa wa nsuꞌwi lyo neꞌ ꞌñaǎn, kanꞌ ka chkwiꞌ suꞌwe neꞌ chaꞌ ꞌñaǎn bra kanꞌ, nka tiyeěn.
Bra kanꞌ mda Ndiose chabiyaꞌ chaꞌ nu mdijiǐn chinꞌ nu tiꞌí, chaꞌ ja ka siyeěnꞌ lye ꞌa loꞌo nten chunꞌ chaꞌ tnun nu wa naꞌaǎn laja slaǎn nde niꞌ kwan; mda Ni ska lo nu tiꞌí ꞌñaǎn nu tiꞌí ꞌa ngiꞌni loꞌoǔn. Wa lka ran ñaꞌan tiꞌ ska kicheꞌ tnun nu yojoꞌ tiꞌí laja kunaǎnꞌ, ñaꞌan tiꞌ si ndiꞌian yaꞌ kuneꞌ xaꞌan chaꞌ ta yu nu tiꞌí ꞌñaan, chaꞌ lye ꞌa ngiꞌni nu tiꞌí kanꞌ loꞌoǔn, chaꞌ ja ka siyeěnꞌ loꞌo xka ta nten. Wa mdaꞌa snan yaꞌ ykwiǐnꞌ loꞌo Ndiose; tꞌnan ꞌa ykwiǐnꞌ loꞌo Ni chaꞌ tyoꞌo tsuꞌ nu tiꞌí kanꞌ ꞌñaǎn. Loꞌo nde ñaꞌan mxkwen Ni ꞌñaǎn bra kanꞌ: “Sa kanꞌ ti chaꞌ ndiꞌin chaꞌ tyuꞌwi tiiꞌ, chaꞌ kaꞌan xuꞌwe ngiꞌniǐn loꞌoo ngwañaꞌan ti. Kwiꞌ lye la ka kuꞌniǐn tñan loꞌoo, bra nu ja nsuꞌwi ꞌa jwersa ꞌiin” ndukwin Ni ꞌñaǎn. Kanꞌ chaꞌ ni, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ni siya ja nchka ꞌñaǎn lye, chaꞌ bra kanꞌ ka kuꞌni ykwiꞌ Krixtu tñan niꞌ kasiya ꞌñaǎn chaꞌ ka ꞌñaǎn. 10 Kanꞌ chaꞌ suꞌwe nka tiyeěn, ni siya ja nchka ꞌñaǎn siyaꞌ ti, ni siya kaꞌan ꞌa chaꞌ tiꞌí chkwiꞌ nten ꞌñaǎn, ni siya tiꞌí ꞌa ꞌñaǎn, ni siya lye ꞌa tiꞌí tiꞌ nten ꞌñaǎn, ni siya tukwi ꞌa tñan seꞌen ndiꞌiǐn chaꞌ ꞌin Krixtu; ti kwiꞌ ñaꞌan bra nu ja nchka ꞌñaǎn siyaꞌ ti, ti kwiꞌ bra kanꞌ suꞌwe la ndyiji jwersa ꞌñaǎn, kwiꞌ jwersa nu nda Krixtu.
Mdaꞌan ꞌa chaꞌ tiye Palyu sa ñaꞌan nchka ꞌin neꞌ Corinto nu msñi chaꞌ ꞌin Krixtu
11 ꞌWan yꞌni loꞌo wan ꞌñaǎn chaꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ mnaꞌ re, ni siya ndiꞌin chaꞌ chkwiꞌ suꞌwe wan ꞌñaǎn. Ndiya ꞌa tiꞌ wan ngiꞌni wan tñan ꞌin neꞌ kwiñi kanꞌ; ni siya xkeꞌ tiꞌ wan chaꞌ chinꞌ la tñan ngiꞌniǐn loꞌo kaꞌan la tñan ngiꞌni yu kwiñi kanꞌ. 12 Wa mdaloǔn nchga chaꞌ kuxi nu ngwa ꞌñaǎn, chunꞌ ngiꞌniǐn tñan nu wa mda Xꞌnaan ꞌñaǎn, chaꞌ nduǔn nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌin Ni loꞌo wan. Wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ Ndiose lka nu mda tñan re ꞌñaǎn, xa wa naꞌan wan chaꞌ tnun nu wa yꞌni Ni nde seꞌen ndiꞌin wan laja nu mdiꞌiǐn loꞌo wan, chaꞌ ngwañaꞌan kuwe la tiꞌ wan ꞌin Ni. Ja nchka kuꞌni nten chalyuu tñan kanꞌ ngwañaꞌan ti. 13 Sa kanꞌ ti chaꞌ, ja mjñaǎn ꞌwan chaꞌ tayaꞌ wan ꞌñaǎn, kanꞌ chaꞌ nxkeꞌ tiꞌ wan chaꞌ chen nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan; suꞌwe la ngiꞌniǐn loꞌo neꞌ xka kichen, nxkeꞌ tiꞌ wan. ¡Kuꞌni wan chinꞌ chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn, chaꞌ ja njñaǎn chaꞌ kanꞌ ꞌwan sikwa!
14 Wa tyaǎn tiǎn nde seꞌen ndiꞌin wan xiyaꞌ. Nde mdaꞌa snan yaꞌ ndijyaǎn seꞌen ndiꞌin wan ni, ti kwiꞌ ti chaꞌ ja ndijyaǎn chaꞌ kuloǔn ska tñan tukwi ꞌwan. Siyaꞌ ti nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka wan nten ꞌin Ndiose; ja nka tiyeěn chaꞌ nu jñaǎn tñi ꞌwan. Ñaꞌan tiꞌ nten nu nsuꞌwi sñiꞌ, nu ta liyaꞌ loo nchga nan nu lyiji ꞌin sñiꞌ; siꞌi sñiꞌ neꞌ ta liyaꞌ kanꞌ. 15 Kwiꞌ ngwañaꞌan naꞌ, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ni siya kwijiǐn jiǐn ti chinꞌ ti nan nu nsuꞌwi ꞌñaǎn, ni siya ka naꞌan tiǎnꞌ siyaꞌ ti, chaꞌ kaja ñaꞌan tayaǎnꞌ chinꞌ ꞌwan. Kanꞌ chaꞌ ja suꞌwe si chinꞌ ti nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌñaǎn, loꞌo suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan.
16 Ja kaꞌan ꞌa tñi ngwiji wan loǔn bra kanꞌ, loꞌo ti nsuꞌwi chinꞌ neꞌ taꞌa wan nu nchkwiꞌ chaꞌ wa mñi lyoꞌoǔn ꞌwan chaꞌ kuꞌniǐn kanan ꞌwan. 17 ¿Ni sa ñaꞌan ngwa chaꞌ kanꞌ a? Ja nguloǔn tñan ꞌin nten nu ndijyan seꞌen ndiꞌin wan chaꞌ xñi neꞌ liyaꞌ ꞌwan chaꞌ ꞌñaǎn, siꞌi ngwañaꞌan nka tiyeěn. 18 Chañi chaꞌ ykwiǐnꞌ loꞌo Tito kanꞌ, chaꞌ tsaa yu seꞌen ndiꞌin wan nu ngwa xkanꞌ; ndyaa yu loꞌo kwiꞌ xka yu taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús bra kanꞌ. Loꞌo ja yꞌni Tito kanan ꞌwan; ska ti ñaꞌan ngiꞌni yu tñan sa ñaꞌan nu ngiꞌniǐn tñan, ska ti chaꞌ nsuꞌwi tiye ba taꞌa tyukwaa ba.
19 Siꞌi nan nchka tiꞌ ba chaꞌ tyoꞌo luwi chaꞌ ꞌwa loꞌo wan; wa lka nduwe tiꞌ ba chaꞌ ñaꞌan Ndiose ꞌwa, kanꞌ chaꞌ sa kwa ti chaꞌ nchkwiꞌ ba, sa ñaꞌan chaꞌ nu nchka tiꞌ Krixtu chaꞌ chkwiꞌ ba loꞌo wan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, nchga tñan nu ngiꞌni ba, ngiꞌni ba tñan kanꞌ chaꞌ tayaꞌ ba ꞌwan, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye ba ñaꞌan ba ꞌwan taꞌa suꞌwe ndiꞌin ba. 20 Kaꞌan chinꞌ chaꞌ ndaꞌan tiyeěn chaꞌ ꞌwan ni. Bra nu tiyaǎn seꞌen ndiꞌin wan, ¿ta tyija lyo chaꞌ ꞌwan ꞌñaǎn chaꞌ xka ñaꞌan ngiꞌni wan, siꞌi sa ñaꞌan nu ngwaꞌuǔn ꞌwan ti kulo a? ¿Ni sa ñaꞌan kuꞌniǐn loꞌo wan bra kanꞌ a? Ka biyaꞌ tiꞌ wan bra kanꞌ, chaꞌ ka ꞌñaǎn kuꞌniǐn tláǎn chinꞌ ꞌwan, ni siya ja ndiya tiꞌ wan chaꞌ kuꞌniǐn ngwañaꞌan. Nduwe ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ndiya chinꞌ neꞌ taꞌa wan nu ti nxuun neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, nu liyeꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ, nu msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ, nu ska lo ti chaꞌ ꞌin neꞌ nduwe tiꞌ neꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, nchkwiꞌ ꞌa neꞌ kwentu ꞌin taꞌa neꞌ, nchkwiꞌ lyoꞌo neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ, lye ꞌa ngiꞌni siyeꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ. Nchga lo chaꞌ kuxi kanꞌ ngiꞌni neꞌ chunꞌ ja nduwe tiꞌ neꞌ ꞌin Ndiose siyaꞌ ti. 21 Bra nu tiyaǎn xiyaꞌ seꞌen ndiꞌin wan, si tyija lyo chaꞌ ꞌñaǎn chaꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni wan, ja chan lye ꞌa ka jyuꞌu tiǎnꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose nu nka Xꞌnaan, bra nu ñaꞌaǎn chaꞌ kuxi nu ngiꞌni ꞌwan. Ja chan kunaǎn ꞌaǎn bra kanꞌ chaꞌ ꞌwan; ka xiꞌin ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ꞌin nten nu yꞌni chaꞌ kuxi kanꞌ ti ngwa sꞌni la, chaꞌ ja ya ka jyuꞌu tiꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin chaꞌ kuxi nu yꞌni neꞌ, chaꞌ nsuꞌwi ꞌa chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, chaꞌ ja luwi kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti.