13
Ñi nchkwiꞌ Palyu loꞌo neꞌ bra wa tyii ndaꞌan yu kityi
Wa mdaꞌa snan yaꞌ ni, chaꞌ ndijyaǎn naꞌaǎn ꞌwan. Nde ñaꞌan kuꞌniǐn ni: ndiꞌin chaꞌ kuꞌniǐn biyaǎnꞌ ꞌin nchga nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi; ni siya xkwiꞌ loꞌo tukwa snan nten nu wa naꞌan chaꞌ kuxi kanꞌ, ngwañaꞌan kuꞌni biyaǎnꞌ ꞌin neꞌ. Kanꞌ lka chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo taꞌa wan neꞌ Corinto nu wa msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo, kwiꞌ ngwañaꞌan nchkwiǐnꞌ loꞌo nchga wan nde kwa nu yꞌni chaꞌ kuxi ti ngwa sꞌni la. Bra nu yiꞌaǎn nde kwa nu nka tyukwa yaꞌ ni, wa ytsaǎnꞌ chaꞌ re ꞌwan bra kanꞌ. Loꞌo ni, chaꞌ ndiꞌiǐn tijyuꞌ, ti chkwiǐnꞌ chaꞌ re loꞌo wan xiyaꞌ: Ja tukwin nu ngiꞌni chaꞌ kuxi tyoꞌo laa ꞌñaǎn bra nu tiyaǎn xiyaꞌ; kuꞌniǐn biyaǎnꞌ ꞌin nchga neꞌ kanꞌ. Loꞌo bra kanꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ti kwiꞌ Krixtu lka nu nda chabiyaꞌ chaꞌ chkwiǐnꞌ; loꞌo siꞌi chinꞌ ti tñan nchka ꞌin Krixtu xa nu ta Ni nu tiꞌí ꞌwan, ni siya lye la kuꞌni Ni tñan chaꞌ kaja nu tiꞌí ꞌwan bra kanꞌ. Chañi ꞌa chaꞌ ngwa naꞌan tiꞌ Krixtu bra nu yjwi neꞌ ꞌin yu, bra nu mstya neꞌ ꞌin yu lo wsi; chunꞌ ndiꞌin la tnun ꞌa chaꞌ yꞌni Ndiose Sti yu chaꞌ ꞌin yu, kanꞌ chaꞌ ti luꞌu Ni ni. Ñaꞌan tiꞌ Krixtu, chaꞌ ngwa naꞌan ꞌa tiꞌ yu bra nu yjwi neꞌ ꞌin yu, kwiꞌ ngwañaꞌan bare, naꞌan chinꞌ tiꞌ ba bra nu ngulo ba tñan ꞌwan nu ngwa xkanꞌ; loꞌo ni, ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ti luꞌu ba chinꞌ, chaꞌ ti kwiꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ndaꞌan loꞌo ba ndijyan ba, ti kwiꞌ taꞌa chabiyaꞌ nu ndiya ꞌin Krixtu.
¡Kuꞌni biyaꞌ wan ꞌwan, ti ykwiꞌ ti wan sikwa! Ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ wan si chañi chaꞌ ti nganun tyukwi chaꞌ ꞌin Jesucristo niꞌ kasiya ꞌwan. Ndiꞌin chaꞌ tyaa yuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ nganun Tyiꞌi Jesucristo niꞌ kasiya ꞌin ska wan; ska ti si chaꞌ kwiñi ti msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose, ja kanun Ni loꞌo wan bra kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ja lka ba nu kwiñi. Taꞌa ti njñan ba chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ja ta Ni chabiyaꞌ chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ kuxi; nchka tiꞌ ba chaꞌ suꞌwa yaꞌ Ni ꞌwan chaꞌ ka suꞌwe ka tiye wan seꞌen ndiꞌin wan lo chalyuu. Ja nduwe tiꞌ ba, ni siya ndiya nten nu ndukwin chaꞌ ja nchka ꞌwa siyaꞌ ti. Ja nꞌni chaꞌ kuꞌni tlá ba ꞌwan si ti nganun suꞌwe chaꞌ ꞌin Ni niꞌ kasiya ꞌwan, ti kwiꞌ chaꞌ ꞌin Jesús nu wa msñi wan. Bra nu kuꞌni ñuꞌun wan ꞌin chaꞌ nu ꞌin Jesús kanꞌ, bra kanꞌ kuꞌni tlá ba ꞌwan. Bra nu suꞌwe ꞌa nganun tsaa chaꞌ ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan, suꞌwe ꞌa nka tiye ba bra kanꞌ, ni siya chinꞌ ti chaꞌ nchka ꞌin ykwiꞌ ba; kanꞌ chaꞌ njñan ba chaꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan, chaꞌ xñi ñi tiye wan chaꞌ ꞌin Ni. 10 Kanꞌ chaꞌ ndaꞌaǎn kityi re, ni siya tijyuꞌ ꞌa ndiꞌin wan, chaꞌ ja kuꞌniǐn tláǎn ꞌwan bra nu tiyaǎn kichen tyi wan. Chañi chaꞌ wa nda ykwiꞌ Xꞌnaan chabiyaꞌ ꞌñaǎn, chaꞌ kaja ñaꞌan kanun tsaa la chaꞌ ꞌin Ni niꞌ kasiya ꞌwan, loꞌo ja nsuꞌwi chabiyaꞌ ꞌñaǎn chaꞌ kuꞌniǐn ñuꞌun jiǐn ꞌwan.
11 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo, nslaǎnꞌ loꞌo wan ni, xa wa tyii ti kwaꞌaǎn kityi re. Kuꞌni ji wan sa ñaꞌan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ lka wan nten ꞌin Ndiose. Kunan suꞌwe wan nchga chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ lo kityi re. Ka suꞌwa ka tiye wan loꞌo xka ta taꞌa nten wan. Suꞌwe ti tyiꞌin wan loꞌo nchga nten. Loꞌo bra kanꞌ ti kwiꞌ Ndiose, tyiꞌin Ni loꞌo wan nchga tsan; suꞌwe ꞌa ka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, kwiꞌ ngiꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌian niꞌ kasiya ꞌñaan. 12 Tyukwi ti tiye wan chkwiꞌ wan loꞌo taꞌa wan, xñi wan yaꞌ taꞌa wan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu. 13 Loꞌo nchga neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose nde re, nchka tiꞌ neꞌ chkwiꞌ neꞌ “¿Ni rsun nda wan?” ꞌin nchga neꞌ taꞌa wan nu ndiꞌin nde kwa.
14 Loꞌo ni, nchka ꞌa tiǎnꞌ chaꞌ ja tsaa tii chaꞌ suꞌwa yaꞌ Jesucristo nu nka Xꞌnaan ꞌin nchga wan, chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe ngiꞌni Ni loꞌoan nchga tsan. Kwiꞌ ngwañaꞌan nchka tiǎnꞌ chaꞌ nchga tsan kuwe tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, nchka tiǎnꞌ chaꞌ kanun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan, chaꞌ kwiꞌ Ni ngiꞌni Ni chaꞌ suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ni, loꞌo xka ta nten taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose. Ngwañaꞌan ka sikwa.