3
Ska chaꞌ kwi nu tka nchkwiꞌ Ndiose loꞌoan
Ja nchkwiꞌ ba chaꞌ siyeꞌ loꞌo wan. Ja nchka tiꞌ ba chaꞌ chkwiꞌ wan chaꞌ tnun ꞌa nten nka ba. Bra nu ndaꞌan ba seꞌen ndiꞌin wan, ja ndiꞌin chaꞌ kwiꞌya ba ska kityi nu nchkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ti ngiꞌni ba tñan; kwiꞌ ngwañaꞌan, bra nu tsaa ba xka seꞌen, ja nꞌni chaꞌ jñan ba ska kityi ngwañaꞌan ꞌwan. Ja ndiꞌin chaꞌ kulo ba kityi nu ngwañaꞌan, chunꞌ ka ñaꞌan nten ꞌin ykwiꞌ wan. Wa jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ chunꞌ tñan nu yꞌni bare ynan suꞌwe wan chaꞌ ꞌin Jesús, loꞌo jlyo tiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye ba ñaꞌan ba ꞌwan. Krixtu yꞌni tñan kanꞌ niꞌ kasiya ꞌwan, xa nu msuꞌwa Ni ꞌwa chaꞌ ndyaa ba seꞌen ndiꞌin wan; kanꞌ lka ska tñan nu yꞌni Tyiꞌi ykwiꞌ Ndiose nu nchga bra luꞌu, kwiꞌ lka tñan nu wa yꞌni Ni niꞌ kasiya ꞌwan, nten chalyuu; ja ngwa tñan kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin ska chaꞌ nu ngwaꞌan nten chunꞌ ska kee kwajaꞌ ti.
Ka chkwianꞌ ngwañaꞌan, chunꞌ tnun ꞌa kasiya ꞌñaan chaꞌ wa ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ wa ytean chaꞌ ꞌin Jesús. Nan ni, ja nchka ꞌñaan kuꞌnian tñan ꞌin Ndiose siyaꞌ ti; kwiꞌ Ndiose ngiꞌni loꞌoan chaꞌ ka ꞌñaan kuꞌnian nchga lo tñan nu ngiꞌnian chaꞌ ꞌin Ni. Wa mdiya ska chaꞌ kwi re nu tka nchkwiꞌ Ndiose loꞌoan, ska tñan nu ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose lka chaꞌ re. Ja lka ran ñaꞌan tiꞌ ska tñan nu ndatsaa kityi kula kanꞌ ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian. Wa mdyii chaꞌ ꞌñaan siyaꞌ ti siꞌya yuweꞌ nu ndiꞌin ꞌñaan chunꞌ tñan nu ndlo kityi kula kanꞌ ꞌñaan, loꞌo ni, wa mjwi chalyuu kwi ꞌñaan chunꞌ tñan nu ngiꞌni Tyiꞌi Ndiose.
Tñan ꞌin Ndiose nu ngulo Moisés ꞌin nten sꞌni ni, chunꞌ kee kwajaꞌ mdukwa chaꞌ kanꞌ; ngwaꞌan Ni letra chunꞌ kee kwajaꞌ kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ nten lo chaꞌ kanꞌ. Laa ꞌa mdijin xaa ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni kanꞌ, bra nu tka mda ti Ni chaꞌ kula kanꞌ; luwi ꞌa xaa ñaꞌaan tloo yu kula Moisés, loꞌo ja mdalo taꞌa neꞌ Israel ñaꞌan kwiꞌya neꞌ tloo yu kula kanꞌ. Bra ti mdijin chaꞌ kanꞌ, sa ndijin ti yuꞌwi xaa kanꞌ tloo yu bra kanꞌ. Loꞌo xaa luwi kanꞌ mdiyan chaꞌ kula kanꞌ sikwa, ni siya ndyiji nten chalyuu siꞌya yuweꞌ nu ndiꞌin ꞌin neꞌ chunꞌ tñan nu ndlo chaꞌ kula kanꞌ; loꞌo ni, ¡tnun la chaꞌ nchka bra nu chkwianꞌ chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo nten, chunꞌ chaꞌ ngiꞌni Tyiꞌi ykwiꞌ Ni tñan niꞌ kasiya ꞌin neꞌ! Tñan nu ndlo chaꞌ kula kanꞌ ni, kanꞌ ngiꞌni chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan; loꞌo ndiꞌin chaꞌ tyijian nu tiꞌí bra kanꞌ, ni siya luwi ꞌa xaa nu ngwa seꞌen ndukwa kiyaꞌ chaꞌ kula kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ ni, ¡tnun la ti chaꞌ nu ꞌin ykwiꞌ Jesús, kwiꞌ nu ngiꞌni chaꞌ nchka luwi kasiya ꞌñaan chaꞌ ꞌin Ndiose! 10 Tnun la chaꞌ suꞌwe nchka seꞌen ndiꞌian ni, kanꞌ chaꞌ ja suꞌwe ñaꞌan chaꞌ kula kanꞌ chaꞌ ꞌñaan, ni siya suꞌwe ꞌa ñaꞌan ngwa chaꞌ kula kanꞌ ti kulo. 11 Chinꞌ ti bra mdalo chaꞌ kula kanꞌ, ni siya tnun ꞌa xaa ngwa bra nu ti ji tyii chaꞌ kanꞌ. Tyukwi tyempu nu ndijyan nde loo la, ja tyii chaꞌ kwi nu tka mdyisnan ti ni; tnun la ti chaꞌ re.
12 Kanꞌ chaꞌ ni, ja ntsean chkwianꞌ loꞌo nten, chunꞌ jlyo tianꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa lka chaꞌ ꞌin Jesús nu nchkwianꞌ re. 13 Ja nꞌni chaꞌ chkunꞌ ska teꞌ tloan sa ñaꞌan nu yꞌni ayman Moisés nu ngwa sꞌni, chaꞌ ja ñaꞌan neꞌ Israel tloo yu xa wa mdijin xaa kanꞌ ngwañaꞌan ti. 14-15 Wa ngwa tla ꞌa ke neꞌ Israel bra kanꞌ, chaꞌ ja ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose siyaꞌ ti. Ni siya chalyuu ni, kwiꞌ ngwañaꞌan lka loꞌo kityi chaꞌ joꞌo nu ngwaꞌan ayman Moisés, ti kwiꞌ tñan nu ngulo Ndiose ꞌin nten nu ngwa sꞌni lka kanꞌ; xa nu chkwiꞌ neꞌ judío lo kityi chaꞌ joꞌo kanꞌ, ja nchka kiꞌya chaꞌ kanꞌ ke neꞌ. Siyaꞌ ti ka kiꞌya chaꞌ kanꞌ ke neꞌ bra nu sten neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús; bra kanꞌ kalaa ke neꞌ chaꞌ kunan suꞌwe neꞌ chaꞌ ꞌin Ni. 16 Bra nu stean chaꞌ ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan, bra kanꞌ tsaa tii chaꞌ nu tla kean. 17 Seꞌen nu tka nchkwiꞌ ti kityi re chaꞌ ꞌin “Xꞌnaan”, kanꞌ nchka tiꞌ chkwiꞌ chaꞌ Tyiꞌi Ndiose lka nu kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, bra nu ka Tyiꞌi Ndiose Xꞌnaan, ja ka ꞌa ꞌin nten kuxi tatsaa la ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian tñan nu kuxi bra kanꞌ. 18 Kwiꞌ ngwañaꞌan lka chaꞌ ꞌñaan, taꞌaan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesús, chkanꞌ tijyuꞌ chaꞌ wa nda Xꞌnaan ska xaa nu xuꞌwi tloan. Ja nꞌni chaꞌ chkunꞌ ska teꞌ tloan, chaꞌ ti kwiꞌ chaꞌ tnun kanꞌ lka nu ti ngiꞌni tñan loꞌoan, loꞌo lye la ngiꞌni chaꞌ kanꞌ tñan ni, chaꞌ xaꞌan tyukwi ñaꞌaan, chaꞌ kaan sa ñaꞌan lka Ndiose Xꞌnaan siyaꞌ ti. Nde seꞌen ndiꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan nu lka Tyiꞌi ykwiꞌ Ni, nde kwa ndyoꞌo chaꞌ tnun kanꞌ.