4
Kanꞌ chaꞌ ja nchka ndaja tiꞌ ba ꞌin tñan nu ngiꞌni ba. Ti kwiꞌ Ndiose lka nu wa nda tñan kanꞌ ꞌwa, chunꞌ nchka tꞌnan tiꞌ Ni ꞌwa. Wa ngulaa yaꞌ ba nchga chaꞌ kuxi nu ngiꞌni nten mnan ti, ya ñaꞌan ti chaꞌ nu njyuꞌu ꞌa tiꞌ nten kuꞌni neꞌ. Ja nñilyoꞌo ba ꞌin nten, kwiꞌ ngwañaꞌan ja nxaꞌan ba chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo xka la chaꞌ, bra nu nchkwiꞌ ba chaꞌ kanꞌ loꞌo nten; suꞌwe ti nduꞌu ba nchga chaꞌ nu ꞌin Jesús ꞌin neꞌ. Loꞌo chañi ꞌa chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ngwañaꞌan ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten chaꞌ tyukwi ti tiye ba ngiꞌni ba tñan ꞌin Ni, sa ñaꞌan lka si nduun ba tloo ykwiꞌ Ndiose. Loꞌo si ndiya nten nu chkwiꞌ chaꞌ tukwi ꞌa ndyoꞌo chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesús nu nchkwiꞌ ba loꞌo neꞌ, ñi la ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ chaꞌ ngiꞌni nten kanꞌ tñan mnaꞌ, kanꞌ chaꞌ ja nchka kunan suꞌwe neꞌ chaꞌ kanꞌ. Ja xlyaa nten nu kuxi kanꞌ xñi chaꞌ kanꞌ siꞌya kuneꞌ xaꞌan nu nñi lyoꞌo ꞌin nten chalyuu. Ndukunꞌ nu kuxi kanꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ ja kunan ꞌa neꞌ chaꞌ suꞌwe nu ꞌin Krixtu, kanꞌ chaꞌ ja nchka kanun xaa luwi ꞌin Krixtu niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ. Tnun ꞌa chaꞌ lka chaꞌ nu ꞌin Krixtu; nchga chaꞌ nu ndiꞌin ꞌin Ni, suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin Ni loꞌo Ndiose Sti Ni nde seꞌen ndiꞌin Ni. Chaꞌ nu nchkwiꞌ ba loꞌo nten ni, siꞌi chaꞌ ꞌwa ti ykwiꞌ ti ba nchkwiꞌ ba. Nde ndiya chaꞌ nu nchkwiꞌ ba loꞌo neꞌ: Jesucristo lka Xꞌnan tyukwi ñaꞌaan nde niꞌ kwan, kwiꞌ ngwañaꞌan nka Ni ndloo tyukwi ñaꞌaan lo chalyuu. Kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ ba chaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan ngiꞌni ba tñan chaꞌ ꞌwan. Ti kwiꞌ Ndiose lka nu msuꞌwa xaa luwi ꞌin Ni nu nganun niꞌ kasiya ꞌñaan; kanꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ nchga chaꞌ tnun nu suꞌwe ꞌa nu nsuꞌwi seꞌen ndiꞌin Ni, ti kwiꞌ ti chaꞌ ndii tianꞌ chaꞌ ngiꞌni Ni tñan niꞌ kasiya ꞌñaan bra nu stean chaꞌ ꞌin Krixtu. Ti kwiꞌ Ndiose lka nu ngulo tñan chaꞌ xuꞌwi xaa la seꞌen ngwa chalyuu tla nu ngwa ti sꞌni.
Nde ñaꞌan tyiꞌian lo chalyuu, chunꞌ nu wa ytean chaꞌ ꞌin Ndiose
Ni siya tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌñaan ni nu nda Krixtu ꞌñaan, ti lkaan nten chalyuu, siꞌi nan ngula la tiꞌ kasiya ꞌñaan ti ykwiinꞌ tian. Ñaꞌan tiꞌ ska katunꞌ yuu nu xiꞌi ndalo, ngwañaꞌan lkaan. Loꞌo suꞌwe la ngwañaꞌan, chaꞌ bra kanꞌ ka ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ska ti Ndiose lka nu nchga tñan nchka ꞌin Ni; siꞌi chaꞌ ꞌñaan ti ykwiinꞌ tian nu nchka la ꞌñaan. Ti ndyuwa ti seꞌen ndaꞌan ba, tlyu ꞌa tñan ndyukwa ba, loꞌo ja nchka ꞌa ꞌin chaꞌ kuxi tyijin lyo ꞌwa. Nduwe ꞌa tiꞌ ba ndiꞌin ba chunꞌ kaꞌan chaꞌ tukwi nu ndijin ba; ni siya xiꞌin tiꞌ ba, ja nchka ndaja tiꞌ ba. Nsuꞌwi ꞌa nu nxuun loꞌo ꞌwa, ti kwiꞌ ti chaꞌ ja lyiji taꞌa suꞌwe nsuꞌwi ba. Ni siya ndiya nten nu lye ꞌa tiꞌí tiꞌ ꞌwa, ja nchka kuꞌni tyii neꞌ ꞌwa. 10 Nchga seꞌen ndaꞌan ba lo chalyuu, taꞌa ti ndijin ba nu tiꞌí; nsuꞌwi ꞌa nu tiꞌí nu ngiꞌni nten loꞌo ba, sa ñaꞌan nu tiꞌí nu mdijin Krixtu xa nu yan yu lo chalyuu, bra nu yjwi nten ꞌin yu. Kanꞌ chaꞌ ni, ka jlyo tiꞌ xka la nten chaꞌ ti luꞌu ykwiꞌ Krixtu, xa nu ñaꞌan neꞌ ꞌwa chaꞌ ti luꞌu ba. 11 Nchga bra nu ndiꞌin ba lo chalyuu ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuxi nu ka kujwi ꞌwa, chaꞌ kaꞌan ꞌa chaꞌ tukwi ndyukwa ba nchga seꞌen ndaꞌan ba lo tñan ꞌin Jesús. Ngwañaꞌan ka ñaꞌan nten chaꞌ ti ndiꞌin Jesús loꞌo ba; kanꞌ chaꞌ ti nsuꞌwi ba chalyuu, ni siya tiꞌí ti ñaꞌan ndaꞌan ba. 12 Nde ñaꞌan ndiꞌin ba lo chalyuu, ñaꞌan tiꞌ si wa tyii ti chaꞌ ꞌwa tyukwi ñaꞌaan ba siꞌya nu tiꞌí nu ndyukwa ba; loꞌo ꞌwan ni, wa mjwi chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa siyaꞌ ti ꞌwan chunꞌ tñan nu ngiꞌni bare.
13 Ndiya ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi kula seꞌen ykwiꞌ ska nten chaꞌ re: “Wa ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ chaꞌ chañi lka chaꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ nchkwiǐnꞌ chaꞌ nu ñi re loꞌo xka ta nten” ndukwin ayman kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan bare, nchkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Jesús chaꞌ wa yten ba chaꞌ ꞌin yu, bra nu msñi ba chaꞌ kanꞌ. 14 Loꞌo chañi chaꞌ ndyaa ñaꞌan tiꞌ ba chaꞌ ngulo Ndiose ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan nde seꞌen yuꞌwi yu mtsiꞌ yu, kwiꞌ ngwañaꞌan tyaan Ni xiyaꞌ, kan yꞌya Ni ꞌñaan, chaꞌ suꞌwa ti kalaan seꞌen ndiꞌin ykwiꞌ Ni. 15 Ndalo ba nchga nu tiꞌí nu ndyukwa ba chaꞌ ꞌwan; loꞌo ni, wa ndiya kaꞌan ꞌa taꞌa nten wan nu wa mjwi xuꞌwe nu nda Ndiose ꞌwan, kanꞌ chaꞌ chunꞌ ndiꞌin la ka tyituun kaꞌan la taꞌa nten wan nu tya xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwa. Loꞌo suꞌwa ꞌa ka kuꞌni tnuan ꞌin ykwiꞌ Ni bra kanꞌ.
16 Kanꞌ chaꞌ ja nchka ndaja tianꞌ ꞌin tñan nu ngiꞌnian chaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya wa tsaa tii ti ñaꞌaan kunaanꞌ ngwañaꞌan ti; loꞌo taꞌa ti ngiꞌni Ndiose chaꞌ chka suꞌwe la kasiya ꞌñaan. 17 Ja tlyu lye nu tiꞌí nu ndyukwaan lo chalyuu re ni, loꞌo chinꞌ ti bra talo nu tiꞌí kanꞌ; chunꞌ ndiꞌin la, tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe ndiꞌin chaꞌ kaja ꞌñaan nde seꞌen ndiꞌin Ndiose, loꞌo ja tsaa tii ꞌa chaꞌ suꞌwe kanꞌ siyaꞌ ti. Ja suꞌwa nu tiꞌí re loꞌo chaꞌ suꞌwe nu ndiꞌin chaꞌ kaja ꞌñaan nde loo la. 18 Ja nka tiyean ꞌin ska nan nu suꞌwe ñaꞌan ti, chaꞌ ja talo siyaꞌ ti ya ñaꞌan ti nan nu suꞌwe ñaꞌan kanꞌ; nan ndaꞌan naan ska chaꞌ nu ja chkanꞌ ñaꞌaan bra ni, chunꞌ ndiꞌin la ka chkanꞌ chaꞌ kanꞌ, ñaꞌaan ꞌin ran bra kanꞌ. Kanꞌ lka chaꞌ nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan siyaꞌ ti.