5
Jlyo tianꞌ chaꞌ ñaꞌan tiꞌ ska naꞌan kuxi ti, kwiꞌ ngwañaꞌan nchka kunaanꞌ; bra nu kajaan, tsaa tii kunaanꞌ siyaꞌ ti bra kanꞌ. Loꞌo wa yꞌni xuꞌwe Ndiose xka naꞌan nu kaja ꞌñaan, xka chaꞌ lka kanꞌ; Ndiose xaꞌan tyukwi ñaꞌaan, loꞌo ja tsaa tii ꞌa chaꞌ ꞌñaan siyaꞌ ti bra kanꞌ. Nde seꞌen ndiꞌin Ndiose lka chaꞌ kanꞌ, siꞌi nten chalyuu nu kwiñan naꞌan kanꞌ. Ja suꞌwe nka tiyean seꞌen ndiꞌian lo chalyuu, chaꞌ xkwiꞌ ndijian nu tiꞌí. Chañi chaꞌ nchka ꞌa tianꞌ tyoꞌoan lo chalyuu re, chaꞌ tyaan lyaan nde seꞌen ndiꞌin Ndiose, chaꞌ ndla la kaja naꞌan kwi kanꞌ ꞌñaan bra kanꞌ. Naꞌan kanꞌ lka nu tukunꞌ chunꞌ tyukwi ñaꞌaan, chaꞌ kaja seꞌen tyiꞌin kasiya ꞌñaan, chaꞌ ja tyiꞌian ngwañaꞌan ti. Nchka ndaja ꞌa tianꞌ seꞌen ndiꞌian lo chalyuu, chaꞌ ndijiin ꞌaan nu tiꞌí. Siꞌi chaꞌ nchka tianꞌ kajaan bra ti, ni siya nchka la tianꞌ chaꞌ ka tiji tyukwi ñaꞌaan; kanꞌ lka tñan nu kuꞌni Ndiose bra nu kalaan nde seꞌen ndiꞌin ykwiꞌ Ni. Tyii chaꞌ kuxi ꞌñaan bra kanꞌ, tsaa tii ñaꞌaan kunaanꞌ nu ndiꞌin chaꞌ kaja, chaꞌ bra kanꞌ ka tyija lyo xka chalyuu nu suꞌwe la ꞌñaan, nu ja tsaa tii ꞌa siyaꞌ ti. Wa lka yꞌni xuꞌwe Ndiose chaꞌ ngwañaꞌan ka ꞌñaan la bra kanꞌ; wa mda Ni Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan ni. Kanꞌ lka ska chaꞌ nu nda Ni ꞌñaan bra, chaꞌ tyuꞌwi tianꞌ nchga chaꞌ nu kuꞌni Ni loꞌoan chunꞌ ndiꞌin la.
Kanꞌ chaꞌ nchka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌñaan, chaꞌ xꞌni tyiꞌin taan chaꞌ kuꞌni Ni ngwañaꞌan. Xa nu ti luꞌuan lo chalyuu re, jlyo tianꞌ chaꞌ tijyuꞌ ꞌa naꞌan tyian nde seꞌen ndiꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan, chaꞌ ti ji kalaan nde kwa. Xꞌni ndaloan seꞌen ndiꞌian lo chalyuu chunꞌ ndyaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ni loꞌoan, ni siya ja ya ñaꞌaan sa ñaꞌan ka chaꞌ kanꞌ chunꞌ ndiꞌin la. Chaꞌ nu ngula tiꞌ niꞌ kasiya ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ nchka ꞌa tianꞌ kulaa tiꞌian chalyuu re seꞌen ndijian nu tiꞌí, chaꞌ tsaan tyiꞌian nde seꞌen ndiꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan; loꞌo lye ꞌa ngiꞌnian nchga tñan nu nchka tiꞌ Xꞌnaan chaꞌ ka lo chalyuu, ni siya ti luꞌuan, ni siya wa ngujwian. 10 Taꞌaan ndiꞌin chaꞌ tsaan nde seꞌen ndukwa Krixtu chaꞌ kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌñaan. Loꞌo bra kanꞌ kaja chaꞌ ꞌñaan kwenta skaan, nchga chaꞌ nu ndiꞌin chaꞌ kaja ꞌñaan chunꞌ tñan nu wa yꞌnian kwenta skaan lo chalyuu, ni siya chaꞌ nu suꞌwe, ni siya chaꞌ nu kuxi.
Sa ñaꞌan ka katin kiꞌya ꞌñaan loꞌo Ndiose
11 Chunꞌ nduwe ꞌa tiꞌ ba chaꞌ ñaꞌan Ndiose ꞌwa, kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ ꞌa ba chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo xka ta nten. Suꞌwe ꞌa nsuꞌwi lyo Ndiose ꞌwa, sa ñaꞌan ngiꞌni skaa ba. Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, nchka tiꞌ ba chaꞌ suꞌwe ꞌa xuꞌwi lyo wan ꞌwa; 12 siꞌi chaꞌ siyeꞌ ti ba lka chaꞌ nchkwiꞌ suꞌwe ba chaꞌ ꞌwa ti ykwiꞌ ti ba. Nde lka chaꞌ nu nchka tiꞌ ba, chaꞌ kaja ñaꞌan xkwen wan ꞌin nten chaꞌ ꞌwa, si suꞌwe lka tiye wan ñaꞌan wan ꞌwa, chaꞌ ndiya nten la kwa nu ja nduwe tiꞌ sa ñaꞌan kuꞌni neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, nduwe la tiꞌ neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan kuꞌni tnun nten ꞌin ykwiꞌ neꞌ. 13 Ja nꞌni chaꞌ ni siya nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ mnaꞌ chaꞌ tiya ba; ja chan si lka ba ngwañaꞌan, chunꞌ ngiꞌni ba tñan ꞌin Ndiose. Ni siya ngwañaꞌan lka ba nxkeꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ, tyukwi ti tiye ba ka tayaꞌ ba ꞌwan bra kanꞌ. 14 Wa jlyo tianꞌ chaꞌ ska ti ykwiꞌ Krixtu ngujwi lo wsi siꞌya nchga nten chalyuu; ñaꞌan tiꞌ si wa ngujwi nchga nten chalyuu siꞌya kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan lka chaꞌ, bra nu ngujwi yu lo wsi kanꞌ. Loꞌo ni, jlyo tianꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Krixtu ñaꞌan Ni nchga nten chalyuu, kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ chkwianꞌ chaꞌ ꞌin Jesús loꞌo xka ta nten. 15 Siꞌya nchga nten, kanꞌ chaꞌ mslyaa Krixtu ngujwi lo wsi. Loꞌo ni, nchka tiꞌ Ni chaꞌ ja tyiꞌin ꞌa nten chalyuu chaꞌ ꞌin neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ; xkwiꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu tyiꞌin neꞌ ni, chaꞌ kanꞌ nu wa ngujwi chaꞌ ꞌin neꞌ, kanꞌ nu wa ndyuꞌu xiyaꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ. 16 Kanꞌ chaꞌ ni, ja chkwianꞌ chaꞌ siyeꞌ loꞌo xka ta nten si ja ndiya tianꞌ sa ñaꞌan ngiꞌni neꞌ kanꞌ. Nu ngwa ti sꞌni, ti kwiꞌ ti chaꞌ ja ndiya tiꞌ ba tñan nu yꞌni ykwiꞌ Krixtu; siꞌi nten nu tnun nchka lka yu, mskeꞌ tiꞌ ba ti kulo la. Loꞌo siꞌi ngwañaꞌan nxkeꞌ tiꞌ ba chaꞌ ꞌin Krixtu ni. 17 Nde ñaꞌan lka chaꞌ kanꞌ. Bra nu wa msñi ska nten chaꞌ ꞌin Krixtu, bra kanꞌ wa mxaꞌan chaꞌ ꞌin yu kanꞌ; wa mdyii chaꞌ ꞌin yu loꞌo chaꞌ kuxi nu yꞌni yu nu ngwa sꞌni la. Wa mjwi xka chalyuu kwi ꞌin yu ni.
18 Ndiose lka nu yꞌni nchga chaꞌ kanꞌ, chaꞌ ka suꞌwe chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ni chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu. Loꞌo ni, wa mda Ni tñan ꞌñaan chaꞌ chkwianꞌ loꞌo nten sa ñaꞌan ka suꞌwe chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo Ndiose. 19 Chunꞌ tñan nu yꞌni Krixtu wa yꞌni Ni chaꞌ katin kiꞌya nu ndukwi nten chalyuu tloo Ni, kanꞌ chaꞌ ni, ja chkwiꞌ ꞌa Ni ꞌin chaꞌ kuxi nu wa yꞌni nten. Bra kanꞌ wa nda Ni tñan ꞌñaan, chaꞌ kuꞌnian tñan kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ni, chaꞌ chkwianꞌ loꞌo nten sa ñaꞌan ka suꞌwe chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo Ni; 20 kanꞌ chaꞌ ndaꞌan ba seꞌen ndiꞌin wan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu. Nchkwiꞌ ba loꞌo wan ñaꞌan tiꞌ si Ndiose nniin Ni ꞌwan chaꞌ kunan suꞌwe wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Krixtu. Nchkwiꞌ ba loꞌo wan chabiyaꞌ ꞌin Krixtu sikwa, chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ ka suꞌwe chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni. 21 Ni siya ja ndukwi Krixtu kiꞌya siyaꞌ ti, yꞌni Ndiose chaꞌ nganun kiꞌya nu ndukwian chunꞌ Krixtu. Xa wa nchka suꞌwe chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu, bra kanꞌ ka luwi kasiya ꞌñaan sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kaan.