6
Taꞌa ngiꞌnian tñan ꞌin Ndiose lka wan; kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ ꞌa ba loꞌo wan, chaꞌ ja tnaꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose ngwa ti ñaꞌan, ti kwiꞌ chaꞌ suꞌwe kanꞌ nu wa nda Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌwan. Wa msñi wan chaꞌ kanꞌ ska yaꞌ, kanꞌ chaꞌ ti tukwa la wan chaꞌ kanꞌ ni. Nde ñaꞌan nchkwiꞌ ska chaꞌ nu ndukwa lo kityi ꞌin Ndiose sꞌni la:
Tukwaǎn chaꞌ nchkwiꞌ wan loꞌoǔn ni, chaꞌ suꞌwe ꞌa bra nu ni chaꞌ kuꞌniǐn xuꞌweěn ꞌin kasiya ꞌwan, ndukwin Ndiose.
Nchka tiǎnꞌ kulaǎn ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ndayaǎnꞌ ꞌaǎn ꞌwan ni.
Ngwañaꞌan ndukwin Ndiose. Loꞌo ni, wa mdiya bra chaꞌ kuꞌni xuꞌwe wan kasiya ꞌwan, wa mdiya bra nu kulaa Ndiose ꞌwan ꞌin nchga chaꞌ kuxi.
Ja nchka tiꞌ ba chaꞌ xtyi lyoꞌo nten ꞌwa chunꞌ tñan nu ngiꞌni ba, chaꞌ loꞌo ꞌin Ndiose xtyi lyoꞌo neꞌ bra kanꞌ si ngwañaꞌan; kanꞌ chaꞌ ja ta ba chabiyaꞌ chaꞌ tyoꞌo tukwa ska chaꞌ kuxi seꞌen ndiꞌin ba, kwiꞌ nu kuꞌni chaꞌ chkwiꞌ kuxi neꞌ ꞌwa. Suꞌwe la ka tiye ba ni siya ka biyaꞌ tiꞌ nten chaꞌ ndaꞌan ba lo tñan ꞌin Ndiose, xa nu ñaꞌan neꞌ tñan nu ngiꞌni ba chaꞌ ꞌin Ni. Ndalo ba nu tiꞌí nu ngiꞌni nten loꞌo ba, ni siya nsuꞌwi ꞌa nan nu lyiji ꞌwa, ni siya nsuꞌwi ꞌa chaꞌ tukwi nu nchka ꞌwa. Wa mjiꞌin neꞌ ꞌwa loꞌo kwerta chkwan, kwiꞌ ngwañaꞌan wa msuꞌwa neꞌ ꞌwa niꞌ ñaꞌan chkwan; wa ndyoꞌ tiꞌin nten kichen sa tlyu ti seꞌen ndiꞌin ba chaꞌ ta neꞌ nu tiꞌí ꞌwa; kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiya bra mdijin ꞌa yaꞌ ngiꞌni ba tñan, ndiya bra ja nchka kajaꞌ ba, ndiya bra lye ꞌa ngiteꞌ tiꞌ ba. Loꞌo ka biyaꞌ tiꞌ nten chaꞌ tñan ꞌin Ndiose lka nu ndaꞌan ba xa nu ñaꞌan neꞌ: chaꞌ wa ngwa luwi kasiya ꞌwa chunꞌ tñan nu yꞌni Jesús, chaꞌ nu chañi ꞌa nchka biyaꞌ tiꞌ ba chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ndalo ꞌa ba ꞌin nten, chaꞌ nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌwa, chaꞌ chañi chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye ba ñaꞌan ba ꞌin taꞌa nten ba, chaꞌ nu ñi ꞌa chaꞌ ꞌin Ndiose nu nchkwiꞌ ba loꞌo nten, chaꞌ kwiꞌ ngwañaꞌan tyukwi chabiyaꞌ ꞌin Ndiose ndiꞌin loꞌo ba. Kanꞌ chaꞌ bra nu ñaꞌan neꞌ sa ñaꞌan nu ngiꞌni ba, bra kanꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ tñan ꞌin Ndiose ndaꞌan ba. Wa ngwa suꞌwe kasiya ꞌwa ni chaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ wa mjwi jwersa ꞌwa chaꞌ xuun ba loꞌo kuneꞌ xaꞌan; kwiꞌ ngwañaꞌan, ka tyijin lyo ba ꞌin nu kanꞌ, chaꞌ ja kuꞌni ñuꞌun nu kanꞌ ꞌwa. Ndiya bra nu ngiꞌni tnun nten ꞌwa; xka bra, nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ tiꞌí ꞌwa. Nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌwa, kwiꞌ ngwañaꞌan nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ kuxi ꞌwa. Ndiya bra nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ kwiñi ꞌa ba; xka bra, nchkwiꞌ neꞌ chaꞌ chañi ꞌa chaꞌ nu nchkwiꞌ ba. Ndiya bra ngiꞌni neꞌ chaꞌ nsuꞌwi lyo neꞌ ꞌwa; xka bra ngiꞌni neꞌ chaꞌ ja siyaꞌ nsuꞌwi lyo neꞌ ꞌwa. Ndiya bra ndaꞌan ba seꞌen kuxi, seꞌen nu wa kaja ti ba, loꞌo ti luꞌu ba; lye ꞌa nda neꞌ nu tiꞌí ꞌwa, loꞌo ja nchka kujwi neꞌ ꞌwa. 10 Ni siya chañi chaꞌ xiꞌin ꞌa tiꞌ ba chunꞌ nu tiꞌí nu ndijin ba, loꞌo suꞌwe lka tiye ba seꞌen ndiꞌin ba; chañi chaꞌ tiꞌi ꞌa ba, loꞌo ndyiji jwersa ꞌwa chaꞌ tayaꞌ ba ꞌin kaꞌan nten. Ni siya ja ska nan nsuꞌwi ꞌwa siyaꞌ ti chaꞌ ndiꞌin ba lo chalyuu; kwiꞌ Ndiose nsuꞌwa yaꞌ ꞌwa, nchga nan nsuꞌwi ꞌwa bra kanꞌ.
11 ꞌWan yu Corinto taꞌaan, suꞌwe ꞌa nka tiye ba ñaꞌan ba ꞌwan, kanꞌ chaꞌ ñi ꞌa nchkwiꞌ ba loꞌo wan, nchga chaꞌ nu ndaꞌan tiye ba. 12 Siꞌi bare nu ja xlyaa ba tayaꞌ ba ꞌwan, kwiꞌ ꞌwan nu keeꞌ ꞌa nxlyaa wan tayaꞌ wan ꞌware; 13 kanꞌ chaꞌ ni, tꞌnan ꞌa nchkwiǐnꞌ loꞌo wan. Nde ñaꞌan nka tiyeěn chkwiǐnꞌ loꞌo wan, ñaꞌan tiꞌ nchkwiꞌ ska nten loꞌo sñiꞌ neꞌ: Kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌwa, tyukwi ti tiye wan chka suꞌwe ka tiye wan ñaꞌan wan ꞌware.
Kwiꞌ Ndiose nu luꞌu ndiya ꞌa tiꞌ Ni ꞌñaan chunꞌ nganun Tyiꞌi Ni niꞌ kasiya ꞌñaan
14 Ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ suꞌwe xuꞌwi wan loꞌo nten nu ja ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose, ja ka ꞌa ka wan ska ti loꞌo neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. Ja ka tyiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo neꞌ kanꞌ, chunꞌ nten nu wa ngwa luwi kasiya ꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose, ja ka ꞌa sten neꞌ chaꞌ loꞌo nten nu ja ndukwa tñan nu ndlo Ni siyaꞌ ti; kwiꞌ ngwañaꞌan, nten nu nsuꞌwi xaa ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌin, ja ka tyaꞌan neꞌ kanꞌ loꞌo nten nu ndiya la tiꞌ tyaꞌan seꞌen tla. 15 Siyaꞌ ti ja ka suꞌwa chaꞌ ꞌin Krixtu loꞌo Satanás; kwiꞌ ngwañaꞌan, nten nu wa msñi chaꞌ ꞌin Krixtu, ja ka suꞌwa chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo nten nu ja xlyaa xñi chaꞌ kanꞌ siyaꞌ ti. 16 Ñaꞌan tiꞌ ꞌwan nu ndiya ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌwan, ja ka suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌo xka ta nten nu msñi chaꞌ ꞌin ya ñaꞌan ti joꞌo; kwiꞌ Ndiose nu luꞌu ndiya ꞌa tiꞌ ꞌñaan chunꞌ nganun Tyiꞌi Ni niꞌ kasiya ꞌñaan. Nde ndiya ska chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose:
Tyiꞌiǐn nde seꞌen ndiꞌin nten kanꞌ, ndukwin Ni, kwiꞌ ngwañaꞌan tyaꞌaǎn loꞌo nten kanꞌ; kaǎn Ndiose chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ,
kanꞌ chaꞌ ka neꞌ kanꞌ nten ꞌñaǎn.
Ngwañaꞌan ndukwin Ni. 17 Loꞌo ngwañaꞌan ykwiꞌ Xꞌnaan loꞌoan lo xka kityi, nan nu wa msñian chaꞌ ꞌin Ni. Nde ndiya chaꞌ nu ykwiꞌ Ni:
Tyoꞌo tsuꞌ wan seꞌen ndiꞌin yu kuxi; ja ka suꞌwa ꞌa chaꞌ ꞌwan loꞌo yu kuxi kanꞌ, ja sten chaꞌ ꞌwan loꞌo chaꞌ kuxi nu ngiꞌni neꞌ kanꞌ.
18 Bra kanꞌ skaǎnꞌ chaꞌ loꞌo wan, chaꞌ kaǎn Sti wan bra kanꞌ;
kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, ka wan sñiěnꞌ, ni siya nu kunaꞌan, ni siya yu kiꞌyu.
Ngwañaꞌan ndukwin Ndiose Xꞌnan wan, nu nchka ꞌin Ni nchga tñan siyaꞌ ti.