7
ꞌWan taꞌaan, nu suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan, kanꞌ lka ska chaꞌ nu wa mskanꞌ Ndiose loꞌoan, chaꞌ ka ꞌñaan chunꞌ ndiꞌin la. Kanꞌ chaꞌ sikwa, ndiꞌin chaꞌ kulaa yaanꞌ nchga chaꞌ kuxi chaꞌ ja ka ñuꞌun kasiya ꞌñaan, ja ka ñuꞌun tyukwi ñaꞌaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, lye ꞌa kuꞌnian tñan chaꞌ kaan nten ꞌin Ndiose; nchga tñan nu kuꞌnian lo chalyuu, kuꞌnian ꞌin ran ñaꞌan tiꞌ si wa nduun Ndiose ñaꞌan kwiꞌya Ni ꞌñaan.
Ngulaa yaꞌ neꞌ Corinto chaꞌ kuxi nu yꞌni neꞌ
¡Kuꞌni xuꞌwe tiye wan ñaꞌan wan ꞌwa sikwa! Ja ska chaꞌ kuxi yꞌni ba loꞌo wan, ja yꞌni ñuꞌun ba chalyuu ꞌin ska wan siyaꞌ ti; ni ska yu taꞌa wan, ja siyaꞌ mñi lyoꞌo ba ꞌwan. Ja nchka tiǎnꞌ xtyaǎn kiꞌya ꞌwan. Nde lka chaꞌ nu nchka tiǎnꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo wan, sa ñaꞌan nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan nu ngwa xkanꞌ, chaꞌ nchga bra suꞌwe ꞌa nsuꞌwi tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌwan; ni siya kajaan, ni siya ti xꞌni la xuꞌwian chalyuu. Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn xa nu ndyuꞌwi tiǎnꞌ ꞌwan, kwiꞌ ngwañaꞌan nka tiyeěn bra nu nchkwiǐnꞌ chaꞌ ꞌwan loꞌo xka ta nten. Ñaꞌan ti ngula tiꞌ kasiya ꞌñaǎn, ñaꞌan ti suꞌwe nka tiyeěn seꞌen ndiꞌiǐn, ni siya ndijin ba nchga nu tiꞌí kanꞌ.
Ti bra nu ngala ba lo yuu ꞌin Macedonia ni, ja mjwi bra chaꞌ xitñaꞌ ba siyaꞌ ti, chaꞌ ti ndyuwa seꞌen tukwi ꞌa tñan nu ndyukwa ba. Nchga seꞌen mdaꞌan ba lye ꞌa msuun neꞌ loꞌo ba, kwiꞌ ngwañaꞌan ytsen ꞌa kasiya ꞌwa. Loꞌo Ndiose ni, lye la ndayaꞌ Ni ꞌin nten nu xiꞌin tiꞌ ndiꞌin; kanꞌ chaꞌ xka jwersa mda Ni ꞌwa chaꞌ ka ngula la tiꞌ kasiya ꞌwa, chunꞌ ngala Tito nde re. Loꞌo ngwañaꞌan, suꞌwe ꞌa ykwiꞌ yu loꞌo ba chaꞌ ꞌin tñan nu ngiꞌni wan; ndukwin yu chaꞌ nchka ꞌa tiꞌ wan ñaꞌan tloo wan ꞌwa xiyaꞌ, kwiꞌ ndukwin yu chaꞌ njyuꞌu ꞌa tiꞌ wan ndiꞌin wan siꞌya chaꞌ kuxi nu yꞌni wan ti sꞌni kanꞌ; ndukwin yu chaꞌ ja ndiya tiꞌ wan chaꞌ kuxi nu ykwiꞌ neꞌ ꞌñaǎn bra kanꞌ. Chunꞌ nchga chaꞌ kanꞌ, suꞌwe la nka tiyeěn seꞌen ndiꞌiǐn ni.
Chañi chaꞌ nduwe tiǎnꞌ chaꞌ ngwa xiꞌin tiꞌ wan la chinꞌ, chunꞌ kityi nu msuꞌwaǎn ti bra kanꞌ, ni siya ja njyuꞌu ꞌa tiǎnꞌ; ja tyaꞌan chuǔnꞌ ꞌin chaꞌ nu ngwaꞌaǎn bra kanꞌ, ni siya ndiya tsan nu njyuꞌu tiǎnꞌ chaꞌ ngwaꞌaǎn chaꞌ kanꞌ. Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ngwa xiꞌin tiꞌ wan bra kanꞌ, ni siya xiꞌi ti mdalo chaꞌ xiꞌin kanꞌ. Loꞌo ni, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn chaꞌ wa mdukwa wan chaꞌ kanꞌ, chaꞌ wa ngwa xiꞌin chinꞌ tiꞌ wan, chaꞌ bra kanꞌ ngulaa yaꞌ wan chaꞌ kuxi nu yꞌni wan bra kanꞌ. Chañi chaꞌ ngwa xiꞌin tiꞌ wan ti xiꞌi, ni siya Ndiose ngwa tiꞌ chaꞌ ka suꞌwe la chaꞌ ꞌwan xa wa mdyii chaꞌ, kanꞌ chaꞌ ja ngwa ñuꞌun ji tiye wan ni chunꞌ yꞌniǐn tláǎn ꞌwan bra kanꞌ. 10 Xa nu nduwe tianꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ nu xiꞌin tianꞌ ndiꞌian, bra kanꞌ kaja ñaꞌan kulo chuanꞌ chaꞌ kuxi nu ngiꞌnian; tyoꞌo laan ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ bra kanꞌ, ja nꞌni chaꞌ ti tyaꞌan chuanꞌ laan bra kanꞌ. Nten nu xiꞌin tiꞌ, nu ja nduwe tiꞌ ꞌin Ndiose ni, ja xlyaa nten kanꞌ chka jyuꞌu tiꞌ ꞌin kiꞌya nu ndukwi neꞌ; kanaꞌ chalyuu ꞌin neꞌ ngwañaꞌan ti bra kanꞌ. 11 Kuwe chinꞌ tiꞌ wan sa ñaꞌan chaꞌ nchka ꞌwan ni, ti nu yꞌniǐn chaꞌ ngwa xiꞌin tiꞌ wan nu ngwa bra kanꞌ: tyukwi ti tiye wan ndaꞌan chaꞌ tiye wan ni, chaꞌ nchka ꞌa tiꞌ wan tyoꞌo luwi wan ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ; sa jluꞌwe msinꞌ tiꞌ wan, sa jluꞌwe ytsen wan, kwiꞌ ndyaa yuꞌwi ꞌa tiꞌ wan ꞌñaǎn bra kanꞌ, sa bra nu lye ꞌa ngwa tiꞌ wan ñaꞌan wan ꞌñaǎn ykwiǐnꞌ xiyaꞌ; bra ti ngwa tiꞌ wan ta wan nu tiꞌí ꞌin yu nu yꞌni chaꞌ kuxi kanꞌ. Ngwañaꞌan nchka biyaꞌ tiꞌ ba chaꞌ ja nganun yuweꞌ ꞌwan siꞌya chaꞌ kuxi kanꞌ. 12 Kanꞌ chaꞌ ngwaꞌaǎn kityi kanꞌ; ja lye ꞌa mdaꞌan chaꞌ tiyeěn chaꞌ ꞌin yu nu yꞌni chaꞌ kuxi kanꞌ, ti kwiꞌ ti chaꞌ ja lye mdaꞌan chaꞌ tiyeěn siꞌya neꞌ nu ngwa kuxi ꞌin. Ngwa tiǎnꞌ chaꞌ kuwe suꞌwe tiꞌ wan ꞌin chaꞌ nu wa ykwiꞌ ba loꞌo wan, ñaꞌan tiꞌ si nduun Ndiose ñaꞌan kwiꞌya Ni ꞌñaan; kanꞌ chaꞌ ngwaꞌaǎn kityi kanꞌ nu ndyaa seꞌen ndiꞌin wan. 13 Loꞌo ni, suꞌwe la nka tiye ba chaꞌ ꞌwan.
Suꞌwe ti nka tiye ykwiꞌ ba sikwa; kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe la nka tiye ba ni, chaꞌ wa naꞌan ba ꞌin Tito, chaꞌ suꞌwe ꞌa ngwa tiye yu. Taꞌa wan yꞌni wan chaꞌ tiin ti mdiꞌin kasiya ꞌin yu ngala yu ni. 14 Xa nu ti mdiꞌin yu seꞌen ndiꞌiǐn, wa ytsaǎnꞌ ꞌin yu chaꞌ suꞌwe ꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, loꞌo ngwañaꞌan chañi ꞌa chaꞌ kanꞌ. Nchga yaꞌ nu ykwiꞌ ba loꞌo wan, chañi ꞌa ngwa chaꞌ ꞌin Jesús nu ykwiꞌ ba; kwiꞌ ngwañaꞌan, chañi ngwa chaꞌ nu ytsaǎnꞌ ꞌin Tito, chaꞌ suꞌwe nka tiye ykwiꞌ ba ñaꞌan ba ꞌwan. 15 Loꞌo xka chaꞌ nu suꞌwe la ngwa tiye Tito ñaꞌan yu ꞌwan ni, ska chaꞌ nu ndyuꞌwi tiꞌ yu ꞌin taꞌa wan, chaꞌ naꞌan yu chaꞌ nduwe ꞌa tiꞌ wan nnan wan nchga chaꞌ nu ykwiꞌ yu loꞌo wan, loꞌo ngwañaꞌan ja mxkwen ꞌa wan xka la chaꞌ kuxi ꞌin yu bra kanꞌ. 16 Kwiꞌ ngwañaꞌan loꞌoǔn, suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ni, chaꞌ ndyuꞌwi tiǎnꞌ ꞌwan chaꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni wan.