4
Tñan suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian lo chalyuu
Loꞌo ni, ꞌwan neꞌ taꞌaan, njñan ba ꞌwan chabiyaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan, chaꞌ ti kuꞌni wan nchga chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian bra nu ndiꞌian lo chalyuu. Bra kanꞌ suꞌwe la ka kuꞌni wan tñan ꞌin Ni. Chañi chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni wan. Loꞌo ni, nchka tiꞌ ba chaꞌ ti kuꞌni la wan ti kwiꞌ tñan nu wa ngwaꞌu ba ꞌwan nu ngwa ti xkanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose.
Tyuꞌwi tiꞌ wan tñan nu ngulo ba ꞌwan chaꞌ ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan, chaꞌ nde lka tñan nu nchka tiꞌ Ni, chaꞌ ka luwi kasiya ꞌwan, chaꞌ ja sten yuꞌwi wan loꞌo xka nten nu siꞌi kwilyoꞌo wan; nchga wan, suꞌwe kaja kwilyoꞌo wan, loꞌo ja sten yuꞌwi wan loꞌo xka nu kunaꞌan bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ti tyiꞌin wan loꞌo kwilyoꞌo wan; suꞌwe ꞌa ka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin kwilyoꞌo wan, chaꞌ ja nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo kwilyoꞌo wan, sa ñaꞌan nu ngiꞌni nten nu ja ya kunan chaꞌ ꞌin Ndiose siyaꞌ ti. Ja xitukwi tiꞌ wan ꞌin nu kunaꞌan ꞌin yu taꞌa wan, ni siya kwilyoꞌo yu, ni siya sñiꞌ yu. Wa ykwiꞌ ꞌa ba loꞌo wan chaꞌ nchga chaꞌ ñaꞌan nu nka Xꞌnaan; jlyo tiꞌ Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu ja ndukwa chaꞌ kanꞌ, chaꞌ wa ngulo suwi Ni ꞌñaan chaꞌ ka luwi kasiya ꞌñaan, siꞌi chaꞌ kuꞌnian chaꞌ kuxi. Siꞌi ska chaꞌ nu nchkwiꞌ nten chalyuu ti lka chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan ni; ska chaꞌ nu ñi nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌoan lka chaꞌ re; kanꞌ chaꞌ si ja tukwa wan chaꞌ re, kulaa yaꞌ wan ꞌin Ndiose nu nda Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan.
Ja nꞌni chaꞌ kwaꞌaǎn laǎn chaꞌ lo kityi re chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ndiose; wa lka suꞌwe ꞌa nka tiye wan ñaꞌan wan ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ wa ngwaꞌu Ni ꞌwan sa ñaꞌan nu kuꞌni wan loꞌo taꞌa wan. 10 Jlyo tiꞌ ba chaꞌ siꞌi ska ta ti taꞌa kichen tyi wan nsuꞌwi tiye wan ꞌin, loꞌo nsuꞌwi ꞌa tiye wan ñaꞌan wan ꞌin nchga taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose nchga kichen lo yuu ꞌin Macedonia. Taꞌaan lka neꞌ kanꞌ, kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ ba loꞌo wan chaꞌ ti kuꞌni la wan chaꞌ suꞌwe kanꞌ loꞌo neꞌ. 11 Suꞌwe ti kuꞌni wan loꞌo taꞌa wan chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌwan bra kanꞌ. Ja suꞌwe si kulo wan tñan ꞌin taꞌa wan, loꞌo bra kanꞌ ndaja ꞌa tiꞌ ykwiꞌ wan; kuꞌni wan tñan chaꞌ kaja chinꞌ nan ku wan sa ñaꞌan nu wa ykwiꞌ ba loꞌo wan, 12 chaꞌ ka chkwiꞌ nten chaꞌ ꞌwan chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni wan tñan. Ja lyiji ꞌa chaꞌ tyijin yuꞌwi ꞌwan lo chalyuu bra kanꞌ.
Ti kan Jesús nu nka Xꞌnaan xiyaꞌ
13 Loꞌo ni, ꞌwan taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, chkwiꞌ ba chinꞌ loꞌo wan chaꞌ ꞌin taꞌaan nu wa ngujwi, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ sa ñaꞌan lka si wa lajaꞌ neꞌ, ngwañaꞌan lka ꞌin ayman kanꞌ. Ja ka xiꞌin tiꞌ wan chaꞌ ꞌin ayman taꞌa wan nu wa ngujwi; ja kuꞌni wan sa ñaꞌan ngiꞌni nten nu ja ya kunan chaꞌ ꞌin Krixtu. 14 Jlyo tianꞌ chaꞌ ngujwi Jesús, loꞌo bra kanꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ; kanꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ bra nu kan ykwiꞌ Jesús lo chalyuu xiyaꞌ, bra kanꞌ kuꞌni Ndiose chaꞌ xiyaꞌ tyuꞌu nchga ayman nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, chaꞌ suꞌwa ti kan neꞌ loꞌo Jesús bra kanꞌ.
15 Wa ykwiꞌ Xꞌnaan sa ñaꞌan ka ꞌñaan taꞌaan tsan kanꞌ, bra nu kan Ni xiyaꞌ. Taꞌaan nu ti luꞌu ni, ja tyijiin lyoun laan ꞌin taꞌaan nu wa ngujwi. 16 Nde ñaꞌan ka chaꞌ bra nu tiya tsan kanꞌ: Nde niꞌ kwan kan ykwiꞌ Xꞌnaan, kiꞌya Ni lyuu; bra kanꞌ suꞌwa ti kanen Tyiꞌi Ndiose loꞌo tyiꞌi angajle nu nka ndloo la, ngwañaꞌan kanen kuwi ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Kulo ndukwa la skwen nchga ayman nten ꞌin Jesucristo tyaa neꞌ nde niꞌ kwan; 17 bra kanꞌ skwen nchga taꞌaan nu ti luꞌu, chaꞌ tsaa loꞌo Ni ꞌñaan. Laja koo nde niꞌ kwan tyukwa taꞌaan loꞌo ayman taꞌaan bra kanꞌ, chaꞌ suꞌwa ti tyukwa taꞌaan loꞌo nu nka Xꞌnaan nde kwa. Ja tyii ꞌa chaꞌ tyiꞌian loꞌo Ndiose bra kanꞌ. 18 Kanꞌ chaꞌ katsaꞌ wan chaꞌ re ꞌin taꞌa wan sikwa, chaꞌ ka ngalaꞌ tiꞌ neꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ.