5
ꞌWan taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, ja ndiꞌin chaꞌ kwaꞌan ba ska kityi chaꞌ katsaꞌ ba ꞌwan ñaꞌan bra kan Jesús xiyaꞌ. Wa lka ngwa biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ ja ska nten chalyuu, ja tukwin jlyo tiꞌ ni tsan kan Xꞌnaan. Sa ñaꞌan nu ndijyan ska yu kunan tla tuꞌ naꞌan ꞌin ska nten chaꞌ kuꞌni yu kunan, ngwañaꞌan mnan ti kan Jesús. “Tiin ti ndiꞌian lo chalyuu, suꞌwe ti ndiꞌian” ndukwin nten; loꞌo ti kwiꞌ bra kanꞌ tyii chaꞌ ꞌin nchga nten chalyuu, ja kaja ñaꞌan xnan neꞌ bra kanꞌ. Sa ñaꞌan lka ska nu kunaꞌan tnan, ja jlyo tiꞌ ñaꞌan bra kala sñiꞌ, ñaꞌan bra nu tiyan tiꞌí ꞌin; ngwañaꞌan ka xa wa tiya bra kanꞌ, chaꞌ ja jlyo tianꞌ ni tsan ka kanꞌ. ꞌWan ni, ja ndiꞌin chaꞌ kutsen wan bra nu tiya tsan kanꞌ, ni siya ja jlyo tiꞌ wan ñaꞌan bra ka ran; ja ndiꞌin wan seꞌen tla siꞌya chaꞌ kuxi, sa ñaꞌan nu ndiꞌin xka ta nten. Wa nsuꞌwi xaa nu nda Ndiose niꞌ kasiya ꞌwan; kanꞌ chaꞌ ndiꞌin wan seꞌen ndiꞌin xaa, loꞌo luwi kasiya ꞌwan. Ja ndiꞌian seꞌen tla, loꞌo ja mnaꞌ kasiya ꞌñaan siꞌya chaꞌ kuxi. Kanꞌ chaꞌ ndii ti tianꞌ tyiꞌian lo chalyuu; ja ndiꞌin chaꞌ tyiꞌian lajaanꞌ lo chalyuu, ni siya ngwañaꞌan ngiꞌni xka ta nten nu ja ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesucristo siyaꞌ ti. Kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌnian kwenta ꞌñaan ti ykwiinꞌ tian chaꞌ ja kaan yu kuꞌwi. Nten chalyuu nu xkwiꞌ nan kuꞌwi ti lka neꞌ ñaꞌan tiꞌ nten nu wa lajaꞌ, chaꞌ ja nduwe tiꞌ neꞌ siyaꞌ ti. Nan ni, nsuꞌwi xaa ꞌin Ndiose niꞌ kasiya ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ ndii ti tianꞌ tyiꞌian lo chalyuu; xñian suꞌwe chaꞌ ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan suꞌwe xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean chabiyaꞌ ꞌin Jesús, ngwañaꞌan ñaꞌansiin ꞌñaan ti ykwiinꞌ tian chaꞌ ja kuꞌnian chaꞌ kuxi. Ñaꞌan tiꞌ ska sndaru, ndaꞌa yu ꞌin tiye yu loꞌo chunꞌ yu loꞌo chkwan nu nchkuꞌ yu. Ndiꞌin taan ꞌin Ndiose, ñaꞌan bra kuꞌni tyii ji Ni nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian kwenta ꞌñaan, ti ykwiinꞌ tian, sa ñaꞌan ndaꞌa sndaru ꞌin yu loꞌo chkwan nu ndyukwa ke yu. Ndiose ngulo suwi Ni ꞌñaan, siꞌi chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌñaan; wa ngulo suwi Ni ꞌñaan chaꞌ kulaa Ni ꞌñaan chunꞌ tñan nu yꞌni Jesucristo nu nka Xꞌnaan, 10 ti kwiꞌ Jesús nu ngujwi chaꞌ kuꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan. Kanꞌ chaꞌ ka tyiꞌian seꞌen ndiꞌin Ndiose bra kanꞌ, ni siya ti luꞌuan lo chalyuu bra nu kan Jesús xiyaꞌ, ni siya wa ngujwian bra kanꞌ; suꞌwa ti tyiꞌian nde seꞌen ndiꞌin Ni bra kanꞌ. 11 Laja nu ndiꞌin taan ꞌin Jesús, ti kwaꞌu la wan chaꞌ kanꞌ ꞌin xka ta nten taꞌa wan, chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya wan bra kanꞌ. Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni wan.
Xka chaꞌ tiya nu ykwiꞌ Palyu loꞌo neꞌ
12 ꞌWan taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, njñan ba ꞌwan chaꞌ kiꞌya wan kwenta ꞌin nchga chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni neꞌ nu nka ndloo ꞌwan. Wa nda ykwiꞌ Xꞌnaan tñan ꞌin neꞌ kanꞌ chaꞌ ka neꞌ ndloo, chaꞌ kwaꞌu neꞌ ꞌwan nchga chaꞌ suꞌwe nu ka kuꞌni wan chaꞌ ꞌin Ndiose. 13 Suꞌwe ti kuꞌni wan loꞌo neꞌ kanꞌ sikwa, chaꞌ suꞌwe ꞌa tñan ngiꞌni neꞌ kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose; suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin neꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin nchga neꞌ taꞌa wan, chaꞌ ja xuꞌwi chaꞌ wsuun ꞌwan loꞌo taꞌa wan bra kanꞌ.
14 ꞌWan taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, nde ndiya ska chaꞌ nu chkwiꞌ ba loꞌo wan: Kulo wan tñan ꞌin taꞌa wan nu ja xlya kuꞌni tñan, nu ndaja ꞌa; kuꞌni wan chaꞌ ka ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ taꞌa wan nu xiꞌin ti tiꞌ, chaꞌ xñi suꞌwe la neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús; tayaꞌ wan ꞌin neꞌ taꞌa wan nu ja ndyiji jwersa ꞌin neꞌ chaꞌ xuun neꞌ loꞌo nu kuxi, loꞌo ngwañaꞌan talo wan ꞌin nchga neꞌ taꞌa wan.
15 Si kuꞌni nten chaꞌ chen ñaꞌan loꞌo wan, ja chkwiꞌ wan chaꞌ tiꞌí loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ; tayaꞌ wan ꞌin taꞌa wan chaꞌ talo wan ꞌin neꞌ nu xaꞌan ngiꞌni, chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ti kuꞌni wan loꞌo nchga nten, ni siya loꞌo taꞌa wan, ni siya loꞌo xka ta nten.
16 Suꞌwe ti ka tiye wan nchga tsan. 17 Nchga bra chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose. 18 Kwiꞌ ngwañaꞌan, tya wan xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌin nchga chaꞌ nu nchka ꞌwan. Nchka tiꞌ Ni chaꞌ kuꞌni wan ngwañaꞌan si chañi chaꞌ msñi wan chaꞌ ꞌin Jesucristo.
19 Ñaꞌan tiꞌ ska kiiꞌ, ngwañaꞌan nchka tiꞌ Tyiꞌi Ndiose; ja suwiꞌ wan kiiꞌ kanꞌ. 20 Ja xtyi lyoꞌo wan ꞌin taꞌa wan bra nu chkwiꞌ neꞌ ska chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo wan; 21 kuꞌni biyaꞌ wan ꞌin nchga chaꞌ nu chkwiꞌ neꞌ kanꞌ, chaꞌ ka jlyo tiꞌ wan si suꞌwe, o ta ja suꞌwe chaꞌ kanꞌ. Bra kanꞌ xñi wan chaꞌ suꞌwe kanꞌ, 22 kulo chunꞌ wan nchga chaꞌ kuxi bra kanꞌ.
23 Ngiꞌni Ndiose chaꞌ tiin ti tyiꞌian lo chalyuu. Kanꞌ chaꞌ ni, kuꞌni wan chaꞌ ka wan nten nu ñi siyaꞌ ti; kuꞌni suꞌwe tiye wan, kuꞌni luwi kasiya ꞌwan, kuꞌni wan chaꞌ ka wan nten nu tyukwi ti tiye siyaꞌ ti. Si luwi kasiya ꞌwan bra nu kan Jesucristo nu nka Xꞌnaan xiyaꞌ, ja ndiꞌin chaꞌ xtya Ni kiꞌya ꞌwan bra kanꞌ. 24 Wa ngulo suwi Ni ꞌwan chaꞌ ka wan nten ꞌin Ni siyaꞌ ti. Loꞌo ja mñi lyoꞌo Ni ꞌwan bra nu ykwiꞌ Ni ngwañaꞌan loꞌo wan; chañi chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ ka luwi kasiya ꞌwan chaꞌ ꞌin Ndiose.
Mdyii ykwiꞌ Palyu loꞌo neꞌ
25 ꞌWan taꞌaan, ti chkwiꞌ la wan loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌwa.
26 Nchga tsan chkwiꞌ suꞌwe wan loꞌo taꞌa wan.
27 Nde lka tñan nu kuloǔn ꞌwan chaꞌ kuꞌni wan ni, chabiyaꞌ ꞌin ykwiꞌ Xꞌnaan, chaꞌ chkwiꞌ wan nchga chaꞌ nu ngwaꞌaǎn lo kityi re sa ñaꞌan yaꞌ nu kunan nchga neꞌ taꞌaan.
28 Kwiꞌ ngwañaꞌan, nchka tiꞌ ba chaꞌ ti kuꞌni Jesucristo nu nka Xꞌnaan chaꞌ suꞌwe loꞌo wan. Ngwañaꞌan ka sikwa.