3
Sñiꞌ Ndiose lkaan
Tnun ꞌa chaꞌ suꞌwe lka chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose Stian ñaꞌan Ni ꞌin taꞌaan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo; kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌñaan chaꞌ lkaan sñiꞌ Ni, loꞌo chañi lka chaꞌ kanꞌ. Ja xlyaa nten chalyuu xuꞌwi lyo ꞌñaan chaꞌ sñiꞌ Ni lkaan; kwiꞌ ngwañaꞌan, bra nu mdiꞌin Jesucristo lo chalyuu, ja mslyaa neꞌ xuꞌwi lyo neꞌ ꞌin yu bra kanꞌ. ꞌWan neꞌ taꞌaan nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, wa lkaan sñiꞌ Ndiose ni, ni siya ja ya ka biyaꞌ tianꞌ sa ñaꞌan ka suꞌwe la chaꞌ ꞌñaan, bra nu tyiꞌian loꞌo Ndiose nde loo la. Sa ñaꞌan lka ykwiꞌ Jesucristo, kwiꞌ ngwañaꞌan kaan bra nu kwaꞌu tloo Jesucristo ꞌñaan xa wa mdyii chalyuu re; bra kanꞌ ka ñaꞌaan ꞌin Jesucristo sa ñaꞌan nu lka ykwiꞌ Ni. Sa kanꞌ ti chaꞌ nchka biyaꞌ tianꞌ ni. Loꞌo nchga nten nu ndiꞌin ta chaꞌ ñaꞌan ꞌin Ni nde loo la, ndiꞌin chaꞌ kuꞌni luwi neꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ, sa ñaꞌan nu luwi kasiya ꞌin Jesucristo.
Bra nu ngiꞌnian chaꞌ kuxi, kanꞌ lka chaꞌ ja xlyaan kuꞌnian tñan nu ndlo Ndiose ꞌñaan; ndiꞌin kiꞌya ꞌñaan, chunꞌ chaꞌ ja xlyaan tukwaan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni loꞌoan. Wa jlyo tiꞌ wan chaꞌ wa yan Jesucristo lo chalyuu chaꞌ kuꞌni tyii Ni kiꞌya nu ndukwi nten; loꞌo Krixtu ni, ja mdiꞌin kiꞌya ꞌin yu siyaꞌ ti. Nchga nten nu msñi suꞌwe chaꞌ ꞌin Jesucristo, ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi. Nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi nchga tsan, ngiꞌni neꞌ chaꞌ kuxi chunꞌ chaꞌ ja ya xuꞌwi lyo neꞌ ꞌin Jesucristo, ja ya xñi neꞌ chaꞌ ꞌin Ni. ꞌWan sñiěnꞌ, ja nchka tiǎnꞌ chaꞌ kwiñi lyoꞌo xka ta nten ꞌwan. Xkwiꞌ suꞌwe ti yꞌni Jesucristo lo chalyuu; kanꞌ chaꞌ sikwa, nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo, ndiꞌin chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ti kuꞌni neꞌ bra nu tyiꞌin neꞌ lo chalyuu. Nchga nten nu xkwiꞌ chaꞌ kuxi ngiꞌni, wa lka neꞌ kanꞌ sñiꞌ kuneꞌ xaꞌan nu lka xꞌnan nchga kwiꞌin xaꞌan; ti ji tyii kuꞌni kuneꞌ xaꞌan kanꞌ chaꞌ kuxi. Loꞌo Jesús nu lka ska ti Sñiꞌ Ndiose, wa yan Ni lo chalyuu chaꞌ kuꞌni tyii Ni nchga tñan nu ngiꞌni kuneꞌ xaꞌan kanꞌ.
Nten nu lka sñiꞌ Ndiose ni, ja ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi, chaꞌ wa nda Ndiose xka chaꞌ nu suꞌwe la nu kanun niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ chabiyaꞌ ꞌin Tyiꞌi Ndiose. Ja xlyaa ꞌa neꞌ kanꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi, chaꞌ sñiꞌ Ndiose lka neꞌ kanꞌ. 10 Kanꞌ chaꞌ nchka biyaꞌ tiꞌ wan ni, sa ñaꞌan nu lka sñiꞌ Ndiose; kwiꞌ ngwañaꞌan nchka biyaꞌ tiꞌ wan sa ñaꞌan ngiꞌni nten nu lka sñiꞌ kuneꞌ xaꞌan. Siꞌi sñiꞌ Ndiose lka nten nu ngiꞌni chaꞌ kuxi nchga tsan, loꞌo siꞌi sñiꞌ Ndiose lka nten nu ja suꞌwe nka tiye ñaꞌan ꞌin taꞌa nten.
Ndiꞌin chaꞌ suꞌwe xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean
11 Nde kwaꞌaǎn ti kwiꞌ chaꞌ nu wa ynan wan bra nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo. Ndiꞌin chaꞌ suꞌwe xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean. 12 Ja kuꞌnian sa ñaꞌan nu yꞌni ayman Caín; sñiꞌ kuneꞌ xaꞌan ngwa yu kanꞌ, chaꞌ nu yjwi yu ꞌin taꞌa yu. ¿Ni chaꞌ lka yꞌni yu ngwañaꞌan a? Yjwi yu ꞌin taꞌa yu chunꞌ chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ kuxi yꞌni ykwiꞌ yu, kanꞌ chaꞌ ja ndiya tiꞌ yu chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe yꞌni taꞌa yu.
13 ꞌWan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ndiose, ja tyaꞌan ꞌa kaꞌan chaꞌ tiye wan si tiꞌí ꞌa tiꞌ nten chalyuu ꞌwan. 14 Xkwiꞌ chaꞌ mnaꞌ ti mdiꞌian lo chalyuu nu ngwa sꞌni siꞌya kiꞌya nu mdiꞌin ꞌñaan; loꞌo ni, wa nda Ndiose xka chalyuu kwi ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ suꞌwe ti ka tiyean ni. Suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin xka ta taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo; kanꞌ chaꞌ ka jlyo tianꞌ chaꞌ wa nsuꞌwi xka chalyuu kwi ꞌñaan ni, chaꞌ nten nu ja suꞌwe nka tiye ñaꞌan ꞌin taꞌa nten, chaꞌ mnaꞌ ti ndiꞌin neꞌ lo chalyuu. 15 Sa ñaꞌan lka nten nu ndujwi ꞌin taꞌa nten, ngwañaꞌan lkaan si tiꞌí tianꞌ ꞌin taꞌa ntean. Jlyo tiꞌ wan chaꞌ ja kaja chalyuu kwi kanꞌ ꞌin nten nu kujwi ꞌin taꞌa nten, ti kwiꞌ taꞌa chaꞌ lka si tiꞌí ꞌa tianꞌ ꞌin taꞌa ntean. 16 Bra nu kuwe tianꞌ chaꞌ siꞌyaan mslyaa Krixtu ngujwi Ni lo wsi, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, bra kanꞌ ka biyaꞌ tianꞌ nchga chaꞌ nu suꞌwe la kuꞌnian, si suꞌwe nka tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Ni. Suꞌwe si xlyaan tayaanꞌ ꞌin taꞌa ntean ngwañaꞌan, ni siya kajaan ti ykwiinꞌ tian chaꞌ ꞌin taꞌa ntean. 17 Ndiya neꞌ taꞌaan nu ja ska ꞌa nan lyiji ꞌin neꞌ siyaꞌ ti chaꞌ tyijin yuꞌwi ꞌin neꞌ lo chalyuu. Si ngwañaꞌan suꞌwe ti ndiꞌian, loꞌo bra kanꞌ ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean nu lyiji ꞌa chaꞌ ꞌin neꞌ, loꞌo ja xlyaan chka tꞌnan tianꞌ ꞌin taꞌa ntean, bra kanꞌ ja ka ꞌñaan chkwianꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose; Ndiose ni, suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan. 18 ꞌWan sñiěnꞌ, bra nu suꞌwe ꞌa nka tiyean ni siya ñaꞌaan ꞌin Ndiose, ni siya ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean, siꞌi ska chaꞌ nu chkwianꞌ tian loꞌo neꞌ kanꞌ; tyukwi ti tiyean ndiꞌin chaꞌ tayaanꞌ ꞌin taꞌa ntean bra kanꞌ.
Ka jlyo tianꞌ chaꞌ chañi chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose
19 Si ngwañaꞌan ngiꞌnian, bra kanꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ ñi ꞌa lka chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose loꞌoan, ti kwiꞌ chaꞌ nu ndyaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan, ka jlyo tianꞌ chaꞌ chañi chaꞌ nchka suꞌwe chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose. 20 Bra nu ndii tiꞌ niꞌ kasiya ꞌñaan chaꞌ ndiꞌin kiꞌya ꞌñaan, bra kanꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ wa jlyo tiꞌ Ndiose chaꞌ kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, tlyu la lka Ndiose, ka ꞌin Ni kulaa ji Ni ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi kanꞌ. 21 ꞌWan neꞌ taꞌaan nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, bra nu jlyo tianꞌ chaꞌ ja ndiꞌin ꞌa kiꞌya ꞌñaan, tyukwi ti tiyean ka chkwianꞌ loꞌo Ndiose bra kanꞌ. 22 Nchga chaꞌ nu jñaan ꞌin Ndiose, kaja ran ꞌñaan si tukwaan tñan nu wa ngulo Ni ꞌñaan, si kuꞌnian tñan nu ndiya la tiꞌ Ni. 23 Nde lka tñan nu wa nda Ndiose ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian kwenta skaan: Ndiꞌin chaꞌ xñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Jesucristo nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose; kwiꞌ ngwañaꞌan, ndiꞌin chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean, sa ñaꞌan nu wa ngwaꞌu Ni ꞌñaan. 24 Bra nu tukwaan tñan nu wa ngulo Ndiose ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian, bra kanꞌ wa lka ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ni; kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin Ni loꞌoan bra kanꞌ. Jlyo tianꞌ chaꞌ kanꞌ, chunꞌ wa msuꞌwa Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan.