4
Ñaꞌan biyaanꞌ sa ñaꞌan chaꞌ nu ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌin skaa nten
ꞌWan, ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, chaꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Krixtu lkaan, ja xñi wan ndla ꞌa ska chaꞌ nu chkwiꞌ ya ñaꞌan ti nten nu chkwiꞌ chaꞌ wa nda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni ꞌin neꞌ kanꞌ. Ñaꞌan biyaꞌ wan ꞌin neꞌ kanꞌ kulo ndukwa la, chaꞌ tyija lyo chaꞌ ꞌwan loꞌo neꞌ si chañi chaꞌ ndiꞌin Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ, o ta chaꞌ kwiñi lka nu nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ. Wa tyun ꞌa neꞌ kwiñi mdoꞌo tukwa lo chalyuu ni, nu nñi lyoꞌo ꞌin nten chaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nchkwiꞌ neꞌ. Nde ñaꞌan ka biyaꞌ tianꞌ sa ñaꞌan lka nten nu ndiꞌin Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin: nchga nten nu chkwiꞌ chañi chaꞌ Jesucristo lka ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose ti bra nu ngula yu lo chalyuu chaꞌ ngwa yu nten, nchga nten kanꞌ wa nsuꞌwi Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ; loꞌo nten nu chkwiꞌ chaꞌ siꞌi Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose lka Jesucristo ti bra nu ngula yu lo chalyuu sa ñaꞌan nu ndlya nten, ja nsuꞌwi Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ. Chaꞌ ꞌin nu kwiñi nu nchka tiꞌ tyijin lyo ꞌin Jesucristo lka chaꞌ nu ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan wa nchka biyaꞌ tiꞌ wan ni, chaꞌ wa kan ti nu kwiñi kanꞌ; loꞌo ni siya ni ti, wa lka ndiꞌin nu kwiñi kanꞌ lo chalyuu.
ꞌWan sñiěnꞌ, wa ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ndiose, loꞌo ngwañaꞌan, wa ngula la tiꞌ niꞌ kasiya ꞌwan chunꞌ nu nganun Tyiꞌi Ni niꞌ kasiya ꞌwan ni; kanꞌ chaꞌ nchka ꞌwan tyijin lyo wan ꞌin neꞌ kwiñi nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo kuneꞌ xaꞌan. Ti kwiꞌ kuneꞌ xaꞌan lka nu ndlo tñan ꞌin nten kuxi lo chalyuu. Wa ndiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ kwiñi kanꞌ loꞌo chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu, loꞌo xkwiꞌ chaꞌ ꞌin kuneꞌ xaꞌan nchkwiꞌ neꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ ndiya ꞌa tiꞌ nten chalyuu kunan chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ, nchga nten nu ja ndukwa chaꞌ nu nchkwiꞌ Jesucristo siyaꞌ ti. Nten ꞌin Ndiose lkaan. Bra nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin nten loꞌo Ndiose, kunan neꞌ nchga chaꞌ nu chkwianꞌ loꞌo neꞌ bra kanꞌ; nten nu ja ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose siyaꞌ ti, kanꞌ lka nu ja nnan chaꞌ nu nchkwianꞌ. Ngwañaꞌan ka tyija lyo chaꞌ ꞌñaan ti ka lka nu chañi ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ni, ti ka lka nu chaꞌ kwiñi ti nchkwiꞌ chaꞌ ꞌin Ni.
Xkwiꞌ suꞌwe nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌin nten
ꞌWan neꞌ taꞌaan nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, ndiꞌin chaꞌ suꞌwe xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean; Ndiose lka nu ndlo tñan chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean. Loꞌo nchga nten nu suꞌwe nka tiye ñaꞌan ꞌin taꞌa nten, sñiꞌ Ndiose lka neꞌ kanꞌ, loꞌo ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose. Nten nu ja suꞌwe nka tiye ñaꞌan ꞌin taꞌa nten siyaꞌ ti, ja ndyiji ñaꞌan nu xuꞌwi chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose, chaꞌ Ndiose ni, suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌin nten. Ngwaꞌu Ni ꞌñaan sa ñaꞌan nu suꞌwe ꞌa nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan, bra nu msuꞌwa Ni ꞌin ska ti nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni mdiyan lo chalyuu, chaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Sñiꞌ Ni ka kaja chalyuu kwi ꞌñaan. 10 Nde lka chaꞌ nu nchkwiǐnꞌ loꞌo wan: Kulo ndukwa la kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe ka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ msuꞌwa Ni ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ Ni yan lo chalyuu chaꞌ kaja yu lo wsi chaꞌ ꞌñaan. Siꞌi nan, nu suꞌwe la nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose. Wa ngwa kuxi tiyean loꞌo Ndiose Xꞌnaan siꞌya chaꞌ kuxi nu yꞌnian. Loꞌo Jesucristo, ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose, kanꞌ lka nu wa mdijin nu tiꞌí chaꞌ ꞌñaan; yꞌni tyii Ni yuweꞌ nu mdiꞌin ꞌñaan ti kulo.
11 ꞌWan taꞌaan nu ndiya ꞌa tiǎnꞌ ꞌwan, ndiꞌin chaꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean, chaꞌ ngwañaꞌan kaꞌan ꞌa chaꞌ suꞌwe nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌñaan. 12 Ja ya ñaꞌan nten chalyuu ꞌin Ndiose; sa kanꞌ ti chaꞌ, bra nu ni ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ suꞌwa nka tiyean loꞌo Ni, bra nu ñaꞌaan ꞌin taꞌaan, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean. Sa ñaꞌan nu suꞌwe ꞌa nka tiye Jesucristo ñaꞌan Ni ꞌin nten chalyuu, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌnian loꞌo taꞌa ntean bra kanꞌ. 13 Wa nda Ndiose Tyiꞌi ykwiꞌ Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ ngwa jlyo tianꞌ chaꞌ suꞌwa nka tiyean loꞌo Ni, loꞌo ngwañaꞌan suꞌwa nka tiye Ni loꞌoan. 14 Ykwiꞌ ba wa naꞌan ba ꞌin Jesús. Loꞌo chañi lka chaꞌ nu nchkwiꞌ ba loꞌo wan ni, chaꞌ wa nda Ndiose Sti Jesús chabiyaꞌ ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ Ni chaꞌ kulaa ꞌin nchga nten ꞌin chaꞌ kuxi. 15 Nten nu xlyaa katsaꞌ ꞌin taꞌa nten chaꞌ Jesucristo lka ska ti Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose, suꞌwa nka tiye Ndiose loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, loꞌo ngwañaꞌan suꞌwa nka tiye neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose.
16 Ngwa biyaꞌ tianꞌ bra kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌñaan; kwiꞌ ngwañaꞌan, ndyaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌin nten chalyuu. Loꞌo nten nu ngwañaꞌan suꞌwe nka tiye ñaꞌan ꞌin taꞌa nten, nu xkwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni neꞌ bra nu ndiꞌin neꞌ lo chalyuu, suꞌwa ka tiye neꞌ kanꞌ loꞌo Ndiose; kwiꞌ ngwañaꞌan suꞌwa ka tiye Ni loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 17 Suꞌwe ti nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose sikwa, chaꞌ bra nu tiya tsan nu tyaan Jesucristo xiyaꞌ chaꞌ kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten, bra kanꞌ tyukwi ti tiyean ka tyukwa taꞌaan loꞌo Ni. Ndiꞌin Ni loꞌoan bra nu ndiꞌian lo chalyuu, sa ñaꞌan nu mdiꞌin Ni loꞌo Jesucristo bra nu mdiꞌin yu lo chalyuu, kanꞌ chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ kutsean. 18 Loꞌo ja kutsean chaꞌ ta Ndiose nu tiꞌí ꞌñaan, si chañi chaꞌ suꞌwe nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ni; ti ji xuꞌwi suꞌwe tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose, si ñaꞌan ti ntsean chaꞌ ta Ndiose nu tiꞌí ꞌñaan. Nten nu ntsen ꞌa ꞌin Ndiose ni, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ ta Ndiose nu tiꞌí ꞌin neꞌ.
19 Suꞌwe nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose, chaꞌ nu kulo ndukwa la suꞌwe ꞌa ngwa tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan. 20 Ya ñaꞌan ti nten nu nchkwiꞌ chaꞌ: “Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn ñaꞌaǎn ꞌin Ndiose”, loꞌo bra kanꞌ ñaꞌan ti tiꞌí tiꞌ yu ꞌin taꞌa yu, chaꞌ kwiñi lka nu nchkwiꞌ yu. Nde ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ: nchka ꞌñaan ñaꞌaan ꞌin taꞌa ntean, loꞌo Ndiose ni, ja siyaꞌ ka ñaꞌaan ꞌin Ni; kanꞌ chaꞌ sikwa, si ja suꞌwe nka tiyean ñaꞌaan ꞌin taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo nu ñaꞌaan lo chalyuu, bra kanꞌ ja ka chkwianꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose Stian, nu ja siyaꞌ naꞌaan. 21 Wa ngulo Ni tñan re ꞌñaan sikwa: Suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin Ndiose, loꞌo ngwañaꞌan, xkwiꞌ suꞌwe ti xuꞌwi tiye wan ñaꞌan wan ꞌin taꞌa nten wan.