5
Ndijiin lyoan ꞌin chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu
Nchga nten nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ lka Ni Krixtu nu wa msuꞌwa Ndiose ꞌin chaꞌ kan Ni lo chalyuu, chañi chaꞌ lka neꞌ sñiꞌ Ndiose. Ndiose lka Stian, loꞌo ngwañaꞌan suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ni, kanꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiyean ñaꞌaan ꞌin xka ta sñiꞌ Ndiose, taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús. Bra nu suꞌwe nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ndiose Stian, bra nu tukwaan nchga tñan nu ndlo Ni ꞌñaan, bra kanꞌ ka suꞌwe xuꞌwi tiyean ñaꞌaan ꞌin xka ta sñiꞌ Ndiose. Si chañi chaꞌ suꞌwe nka tiyean ñaꞌaan ꞌin Ni, tukwaan nchga chaꞌ nu chkwiꞌ Ni loꞌoan bra kanꞌ, chaꞌ siꞌi ska tñan nu tukwi ꞌa lka chaꞌ tukwaan ska chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni. Nchga sñiꞌ Ndiose ka tyijin lyo ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu; ka tyijiin lyoan ꞌin chaꞌ kuxi, bra nu wa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo. Nten nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ ska ti Jesús lka Sñiꞌ Ndiose, sa kanꞌ ti nten ka ꞌin tyijin lyo ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi lo chalyuu.
Nde ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesús nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose
Ska ti Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose lka Jesucristo, nu yan lo chalyuu. Mdukwatya neꞌ ꞌin yu bra kanꞌ. Ngujwi yu lo wsi, ngalu tnen yu bra kanꞌ. Loꞌo siꞌi chaꞌ nu mdukwatya ti yu, siꞌi chaꞌ nu ngujwi ti yu lo wsi ngalu tnen yu, siꞌi sa kanꞌ ti chaꞌ nu ngiꞌni chaꞌ nchka biyaꞌ tianꞌ, chaꞌ ska ti nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose lka Jesucristo. Nan wa ytsaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ jlyo tianꞌ chaꞌ chañi ꞌa lka chaꞌ kanꞌ. Nde niꞌ kwan ndukwa snan nu nchkwiꞌ chaꞌ chañi lka Jesús sñiꞌ ykwiꞌ Ni: Ndiose Sti Ni lka ska; loꞌo Jesucristo nu ndiꞌin tyukwi chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin, kanꞌ lka xka; loꞌo Tyiꞌi Ndiose, kanꞌ lka xka. Loꞌo suꞌwa nchkwiꞌ taꞌa snan, chaꞌ chañi lka chaꞌ kanꞌ. Loꞌo ngwañaꞌan, lo chalyuu snan yaꞌ ykwiꞌ Ndiose chaꞌ chañi chaꞌ ska ti nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni lka Jesucristo: ska chaꞌ ykwiꞌ Tyiꞌi Ni loꞌoan; xka chaꞌ ykwiꞌ Ni bra nu mdukwatya Jesucristo; xka chaꞌ ykwiꞌ Ni bra nu ngujwi Jesucristo lo wsi, ngalu tnen yu bra kanꞌ. Ska ti chaꞌ ykwiꞌ Ni taꞌa snan yaꞌ. Tsaa ñaꞌan tianꞌ ska chaꞌ nu nchkwiꞌ nten chalyuu loꞌoan, loꞌo ni, ndloo la ꞌñaan ska chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose loꞌoan. Taꞌa snan chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose ni, nchkwiꞌ chaꞌ ska ti Jesucristo nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni. 10 Nten nu ndyaa ñaꞌan tiꞌ ꞌin Ni chaꞌ lka Ni ska ti nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose, jlyo tiꞌ neꞌ niꞌ kasiya ꞌin neꞌ chaꞌ chañi ꞌa lka chaꞌ kanꞌ; nten nu ja xlyaa tukwa chaꞌ ꞌin Ni, chaꞌ Jesucristo lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni, kanꞌ nten lka nu ja siyaꞌ ndyaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin Sñiꞌ ykwiꞌ Ni. Kwiñi ꞌa Ndiose, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ kanꞌ. 11 Nde lka chaꞌ nu ñi nu suꞌwe ꞌa chaꞌ xñian, chaꞌ wa nda Ndiose xka chalyuu nu suꞌwe la ꞌñaan, nu ja tsaa tii ꞌa siyaꞌ ti; loꞌo Jesucristo lka nu nduꞌu ꞌñaan sa ñaꞌan ka chalyuu kanꞌ. 12 Nchga nten nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesús nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni, kanꞌ lka nu wa mjwi chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin siyaꞌ ti; nten nu ja ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo nu lka ska ti Sñiꞌ Ndiose, ja ndiꞌin chaꞌ ta Ni chalyuu kanꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ.
Bra wa tyii ti ska kityi nu ngwaꞌan Xuwa
13 Ndaꞌaǎn kityi re sikwa, chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin wan, taꞌa wan nu msñi wan chaꞌ ꞌin Jesús, ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose; loꞌo chaꞌ re ka biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ wa mjwi chalyuu kwi ꞌwan, nu wa mda Ndiose ꞌñaan.
14 Tyukwi ti tiyean ka chkwianꞌ loꞌo Ndiose sikwa. Bra nu jñaan ska chaꞌ ꞌin Ndiose nu suꞌwa ti loꞌo ska chaꞌ nu nchka tiꞌ Ni, bra kanꞌ ka jlyo tianꞌ chaꞌ kunan Ni chaꞌ nu chkwianꞌ loꞌo Ni. 15 Si jlyo tianꞌ chaꞌ nnan Ni bra nu jñaan ska chaꞌ ꞌin Ni, kwiꞌ ngwañaꞌan ka jlyo tianꞌ chaꞌ wa kaja ti chaꞌ kanꞌ ꞌñaan bra kanꞌ.
16 Bra nu ñaꞌaan ꞌin ska nten taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo chaꞌ ngiꞌni yu ska chaꞌ kuxi, loꞌo ndiꞌyaan kwenta chaꞌ ja ndiꞌin chaꞌ kanaꞌ chalyuu ꞌin yu siꞌya chaꞌ kuxi kanꞌ, bra kanꞌ suꞌwe la si jñaan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌin yu taꞌaan kanꞌ, chaꞌ ja ta Ni chabiyaꞌ kanaꞌ chalyuu ꞌin yu taꞌaan kanꞌ. Ndiya kiꞌya tnun nu ja ka kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin nten; loꞌo ja nchkwiǐnꞌ chaꞌ jñaan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ni si ngwañaꞌan ndiꞌin kiꞌya ꞌin neꞌ. 17 Chañi chaꞌ xtya Ndiose kiꞌya ꞌin taꞌaan siꞌya chaꞌ kuxi nu ngiꞌnian. Sa kanꞌ ti chaꞌ, ndiya kiꞌya nu ka kuꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin nten chaꞌ ꞌin ran.
18 Jlyo tianꞌ chaꞌ ja ngiꞌni nten ꞌin Jesucristo chaꞌ kuxi. Jesucristo, ska ti nu lka Sñiꞌ Ndiose, kanꞌ lka nu nxñi kwenta ꞌin neꞌ, chaꞌ ja ka kalaꞌ kuneꞌ xaꞌan ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
19 Jlyo tianꞌ chaꞌ nten ꞌin Ndiose lkaan, chunꞌ wa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo; xka ta nten chalyuu nu ja ndukwa chaꞌ ꞌin Ni siyaꞌ ti, ñaꞌan ti lka kuneꞌ xaꞌan xꞌnan neꞌ kanꞌ.
20 Ngwa jlyo tianꞌ chaꞌ wa yan nu lka ska ti Sñiꞌ ykwiꞌ Ndiose lo chalyuu, loꞌo ngwañaꞌan wa mda Ni chabiyaꞌ chaꞌ ka xuꞌwi chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose. Loꞌo chañi chaꞌ suꞌwa ka tiyean loꞌo Ndiose ni, chunꞌ chaꞌ suꞌwa nka tiyean loꞌo Jesucristo nu lka Sñiꞌ ykwiꞌ Ni. Chañi chaꞌ Ndiose siyaꞌ ti lka Jesús, kwiꞌ ngwañaꞌan chañi chaꞌ ja tsaa tii ꞌa chalyuu kwi nu ta Ni ꞌñaan. 21 ꞌWan sñiěnꞌ, ndii ti tiꞌ wan tyiꞌin wan lo chalyuu, chaꞌ ja sten yuꞌwi wan loꞌo xka ta joꞌo. Ngwañaꞌan ka sikwa.