4
Wa ndla ti tyii chalyuu ꞌin Palyu
Kuloǔn tñan ꞌiin chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo nu kuꞌni biyaꞌ ꞌin nchga nten nu ti luꞌu, loꞌo ꞌin nchga nten nu wa ngujwi. Ti kan Jesucristo xiyaꞌ chaꞌ ka ndloo Ni ꞌin nchga nten. Kuloǔn tñan ꞌiin chaꞌ kwaꞌuu chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin nten; ñaꞌan ti kwaꞌuu chaꞌ kanꞌ ꞌin nchga nten, ni siya nchka tiꞌ neꞌ kunan neꞌ chaꞌ kanꞌ, ni siya ja nchka tiꞌ neꞌ kunan neꞌ. Tyukwi ti tiyee kwaꞌuu ꞌin neꞌ, chaꞌ kiꞌya neꞌ kwenta ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ; ngwañaꞌan ka tayaaꞌ ꞌin neꞌ chaꞌ kulaa yaꞌ neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ. Chan taloo ꞌin neꞌ chaꞌ suꞌwe ti kwaꞌuu chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin neꞌ. Chaꞌ nu tyempu nde loo la, ja xlyaa nten kunan chaꞌ suꞌwe kanꞌ bra kanꞌ; tyaꞌan naan la neꞌ ꞌin tyun nten nu kwaꞌu ꞌin neꞌ nchga chaꞌ kuxi nu ndiya la tiꞌ neꞌ kanꞌ kunan neꞌ. Bra kanꞌ kulaa yaꞌ neꞌ nchga chaꞌ nu ñi nu wa ynan neꞌ ti kulo, chunꞌ ja nchka tiꞌ neꞌ kunan neꞌ chaꞌ nu ñi kanꞌ; xñi neꞌ nchga chaꞌ kwiñi, nchga kwentu bra kanꞌ. Nuꞌwin ni, tyaꞌan chinꞌ chaꞌ suꞌwe tiyee nan lka nu suꞌwe la kuꞌnii, chaꞌ taloo la bra nu tiꞌí ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌiin, chaꞌ ñaꞌan ti chkwiiꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose loꞌo nten, chaꞌ ti kuꞌnii la nchga tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnii chaꞌ ꞌin Ndiose.
Loꞌoǔn ni, wa tyii ti tñan ꞌñaǎn lo chalyuu, chaꞌ kwaꞌuǔn chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose ꞌin nten; wa ndla ti kajaǎn, nxkeꞌ tiǎnꞌ. Wa lye ꞌa msuꞌwaǎn jwersa chaꞌ katin chaꞌ kuxi; wa mdyii mdaꞌaǎn tuwiin ꞌin Jesucristo, kanꞌ chaꞌ wa tyaꞌaǎn tiǎn seꞌen ndiꞌin Ndiose. Chaꞌ suꞌwe nu wa msñian ni, wa nganun suꞌwe chaꞌ kanꞌ niꞌ kasiya ꞌñaǎn, kanꞌ chaꞌ jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ndiya ska chaꞌ suꞌwe nu kaja ꞌñaǎn bra kanꞌ; ta ykwiꞌ Xꞌnaan chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌñaǎn bra nu tiya tsan chaꞌ kuꞌni biyaꞌ Ni ꞌin nchga nten, chaꞌ nu ñi ꞌa ngiꞌni biyaꞌ Ndiose ꞌin nten. Ta Ni chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin nchga nten nu tyiꞌin ta ꞌa ꞌin Krixtu, sa ñaꞌan bra nu kan Ni xiyaꞌ, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin Ni; siꞌi skaǎn tiǎn nu ta Ni chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌñaǎn.
Chaꞌ nu ykwiꞌ Palyu xa wa tyii ti kityi
Kuꞌnii xuꞌwe lyaa tuwiin ꞌiin chaꞌ ndla ti kaan nde seꞌen ndiꞌiǐn re. 10 Wa ngulaa yaꞌ Dema ꞌñaǎn chunꞌ ndiya la tiꞌ yu chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi chalyuu, ndyaa yu kichen Tesalónica. Wa msuꞌwaǎn ꞌin Crescente ndyaa yu nde Galacia, kwiꞌ ngwañaꞌan wa msuꞌwaǎn ꞌin Tito ndyaa yu nde Dalmacia; 11 xka ti Luka ti ndiꞌin loꞌoǔn nde re. Tsaa naan ꞌin Marku chaꞌ kaan loꞌo ꞌin yu nde re, chaꞌ loꞌo yu nchka ꞌin yu tayaꞌ yu ꞌñaǎn loꞌo tñan re. 12 Wa nguloǔn tñan ꞌin Tíquico chaꞌ tsaa yu nde kichen Efeso. 13 Bra nu kaan nde re, kan yꞌyaa teꞌ kichanꞌ ꞌñaǎn, chunꞌ wa mxnuǔn ꞌin ran naꞌan tyi Carpo nde kichen Troas; kwiꞌ ngwañaꞌan nchga libru ꞌñaǎn loꞌo nchga la kityi ꞌñaǎn kaan loꞌo ꞌin ran.
14 Jantru, nu lka kwityi chkwan kanꞌ, lye ꞌa naꞌan tiꞌí yu ꞌñaǎn; kaꞌan ꞌa chaꞌ kuxi yꞌni yu loꞌoǔn. Wa jlyo tiꞌ Xꞌnaan nchga chaꞌ kanꞌ, loꞌo ndiꞌin chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin yu kanꞌ. 15 Chaꞌ tiya ti tiiꞌ tyiꞌiin, chaꞌ ja kuꞌni Jantru kanꞌ tukwi ꞌiin, bra nu chkwiiꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose loꞌo nten.
16 Bra nu ngwa biyaꞌ ꞌñaǎn tloo yu wsiya ti kulo ni, ja tukwin ykwiꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌñaǎn bra kanꞌ; msnan neꞌ. Kanꞌ chaꞌ njñaǎn ꞌaǎn xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ. 17 Ykwiꞌ Xꞌnaan mdayaꞌ Ni ꞌñaǎn bra kanꞌ, mdayaꞌ Ni ꞌñaǎn chaꞌ ti mdaloǔn laǎn ngwaꞌuǔn chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesucristo sa ñaꞌan yaꞌ nu ynan nchga nten xka laꞌa tsuꞌ nu ndiꞌin nde re. Sa ñaꞌan lka si wa ku ti kwichi tlá ꞌñaǎn, ngwañaꞌan ngwa xa nu yꞌni yu chaꞌ kuxi loꞌoǔn, loꞌo ngulaa Ni ꞌñaǎn yaꞌ yu kuxi kanꞌ bra kanꞌ. 18 Kwiꞌ ngwañaꞌan, ti kulaa la Ni ꞌñaǎn ꞌin nchga loo chaꞌ kuxi nu tyukwaǎn; jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ñaꞌan ti ti xñi la Ni kwenta ꞌñaǎn, chaꞌ suꞌwe ti kalaǎn la seꞌen ndlo Ndiose tñan. Loꞌo ja tyii ꞌa tsan nu kuꞌniǐn tnuǔn ꞌin Ndiose la kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ka sikwa.
Mdyii ykwiꞌ Palyu loꞌo neꞌ
19 Taa chaꞌ suꞌwe ꞌñaǎn loꞌo Prisca loꞌo Aquila, loꞌo nchga neꞌ nu ndiꞌin naꞌan tyi Onesíforo. 20 Wa nganun Rastu kichen Corinto, kwiꞌ ngwañaꞌan wa mxnuǔn ꞌin Trófimo nde kichen Mileto chaꞌ tiꞌí yu. 21 Kuꞌnii lyaa chaꞌ kaan nde re bra nu ti ji tyisnan tyempu tlyaꞌ. Nchga neꞌ re nchka tiꞌ neꞌ chkwiꞌ neꞌ loꞌoo: loꞌo Eubulo, loꞌo Pudente, loꞌo Lino, loꞌo Claudia, loꞌo nchga nten ꞌin Jesucristo kichen re.
22 Kanun Tyiꞌi ykwiꞌ Jesucristo loꞌoo, chaꞌ ka ngula la tiiꞌ niꞌ kasiya ꞌiin. Ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose chaꞌ suꞌwe loꞌo nchga wan. Ngwañaꞌan ka sikwa.