Ngwaꞌan Palyu kityi ndyaa seꞌen ndiꞌin Tito
1
Palyu lkaǎn. Ndaꞌaǎn lo tñan ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan, mda Jesucristo tñan ꞌñaǎn chaꞌ tsaꞌaǎn chkwiǐnꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌin Jesús loꞌo nten nu ndiꞌin tyun kichen tijyuꞌ; ndiꞌin chaꞌ chkwiǐnꞌ loꞌo nten nu wa ngulo suwi Ndiose ꞌin chaꞌ ka neꞌ nten ꞌin Ni, chaꞌ suꞌwe la tsaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin Ni bra kanꞌ. Wa msuꞌwa Jesucristo ꞌñaǎn ndijyaǎn chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ nchga chaꞌ nu ñi ꞌin Ni, chaꞌ nchgaan ka kuꞌniin tnuan ꞌin Ndiose; kwiꞌ ngwañaꞌan, ka tyiꞌin ta neꞌ ꞌin chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌñaan bra kanꞌ. Ja kwiñi Ndiose. Sꞌni ꞌa ykwiꞌ Ni chaꞌ kaja chalyuu kanꞌ ꞌñaan, ti bra nu mñan Ni chalyuu re; ti bra kanꞌ ytsaꞌ Ni ꞌin nten chalyuu nu wa yten chaꞌ ꞌin Ni, chaꞌ chañi ka tyiꞌin neꞌ seꞌen ndiꞌin ykwiꞌ Ni. Loꞌo ni, wa mdiya bra nu suꞌwe ꞌa chaꞌ kanen tijyuꞌ chaꞌ suꞌwe nu nchkwiꞌ Ndiose Stian, nu ka kulaa ꞌñaan ꞌin nchga chaꞌ kuxi; kwiꞌ ngwañaꞌan, wa ngulo Ni tñan ꞌñaǎn chaꞌ kwaꞌuǔn chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin nchga nten. Ndaꞌaǎn kityi re chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin nuꞌwin, Tito, chaꞌ ñaꞌan tiꞌ sñiěnꞌ, ngwañaꞌan nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌiin, chaꞌ ska ti ñaꞌan msñian chaꞌ ꞌin Ndiose. Loꞌo ni, nchka tiǎnꞌ chaꞌ ñaꞌan ti kuꞌni Ndiose Stian chaꞌ suꞌwe loꞌoo, chaꞌ ñaꞌan ti chka tꞌnan tiꞌ Jesucristo ꞌiin, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tiin ti tyiꞌin niꞌ kasiya ꞌiin bra kanꞌ.
Tñan nu ngiꞌni Tito lo yuu ꞌin Creta
Wa ykwiǐnꞌ loꞌoo chaꞌ ti kanuun laa lo yuu Creta kwa, chaꞌ kuꞌnii jii tñan nu ndiꞌin chaꞌ kuꞌnii, chaꞌ nuꞌwin kulo suwii yu kula nu ka ndloo ꞌin nten taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús nchga kichen nde kwa; kulo suwii ꞌin yu kula kanꞌ sa ñaꞌan nu niǐn ꞌiin nu ngwa xkanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe ti kuꞌni yu kula kanꞌ, chaꞌ ja kaja ñaꞌan nu xtya nten kiꞌya ꞌin neꞌ. Kaja kwilyoꞌo neꞌ kanꞌ loꞌo ska ti nu kunaꞌan. Loꞌo sñiꞌ yu kula kanꞌ, ndiꞌin chaꞌ xñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo, chaꞌ ja kuꞌni neꞌ chaꞌ kuxi loꞌo xka ta nten; ndiꞌin chaꞌ tukwa neꞌ chaꞌ nu chkwiꞌ yu kula sti yu. Kwiꞌ ngwañaꞌan, nten nu ka ndloo la ꞌin nchga ta neꞌ taꞌaan ni, ja suꞌwe si ndiꞌin chaꞌ xtya xka nten kiꞌya ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ tñan ꞌin Ndiose ngiꞌni neꞌ kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ, nuꞌwin Tito, ndiꞌin chaꞌ kunaan ꞌin nten nu ja tiji tloo, nten nu ja msinꞌ tiꞌ, nten nu ja kuꞌwi, nten nu ja ndiꞌin chaꞌ wsuun loꞌo taꞌa nten, nten nu ja ndiya ꞌa tiꞌ tñi; kunaan ꞌin nten nu nda seꞌen tyiꞌin yu nu ndyoꞌo xka kichen tijyuꞌ, nten nu xkwiꞌ ndiya tiꞌ kuꞌni chaꞌ suꞌwe, nten nu suꞌwe ti nchkwiꞌ loꞌo taꞌa nten, nten nu ska ti chaꞌ ꞌin Jesús ndaꞌan tiye, nten nu ngiꞌni sa ñaꞌan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian, nten nu nchka ꞌin kuꞌni kwenta ꞌin, ti ykwiꞌ ti. Suꞌwe ꞌa ka neꞌ tñan kanꞌ xa wa ndyaꞌan ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌin chaꞌ nu ñi nu ngwaꞌuǔn ꞌiin, chaꞌ ka ꞌin neꞌ kwaꞌu neꞌ chaꞌ nu ñi kanꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ, chaꞌ ka ꞌin neꞌ xkwen neꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ kwiñi.
10 Wa ndiya tyun nten nu ja xlyaa tukwa chaꞌ nu nchkwiꞌ nu nka ndloo, loꞌo kaꞌan ꞌa neꞌ judío ndiya nu ngwañaꞌan ngiꞌni; nchkwiꞌ ꞌa neꞌ kanꞌ chaꞌ mnaꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan, nñilyoꞌo neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ. 11 Ndiꞌin chaꞌ tukunꞌ wan tuꞌwa yu kwiñi kanꞌ, chaꞌ ja kwaꞌu ꞌa yu chaꞌ kuxi kanꞌ ꞌin kaꞌan nten, taꞌa ndiꞌin wan ska niꞌ ñaꞌan nu wa msñi wan chaꞌ nu ñi ꞌin Jesús. Nduꞌu yu kanꞌ chaꞌ kwiñi ꞌñaan taꞌaan, chunꞌ nchka tiꞌ yu kaja la tñi ꞌin yu.
12 Chañi ykwiꞌ ska ayman taꞌa kichen tyi neꞌ Creta seꞌen ndiꞌiin, bra nu ykwiꞌ yu chaꞌ joꞌo re: “Kwiñi ꞌa nchga neꞌ Creta taꞌaan, xaꞌan ꞌa neꞌ. Kaꞌan ꞌa nan nchku neꞌ, loꞌo ja xlyaa ꞌa neꞌ kuꞌni neꞌ tñan” ndukwin ayman kanꞌ. 13 Chañi chaꞌ nu ykwiꞌ ayman kanꞌ; kanꞌ chaꞌ lye ꞌa chkwiiꞌ loꞌo neꞌ kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ti xñi neꞌ nchga chaꞌ ꞌin Jesús nu wa ynan neꞌ, 14 chaꞌ ja kunan ꞌa neꞌ kwentu nu nchkwiꞌ neꞌ judío, chaꞌ ja tukwa ꞌa neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ nten chalyuu nu wa ngulaa yaꞌ nchga chaꞌ nu ñi.
15 Luwi ꞌa nchga loo nan, lka chaꞌ nu ndaꞌan tiye nchga nten nu luwi kasiya ꞌin tloo Ndiose; loꞌo nten nu kuxi kasiya ꞌin, ja ska nan luwi ndiya lo chalyuu, nxkeꞌ tiꞌ neꞌ, chunꞌ ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ nu ñi ꞌin Ndiose. Ngiꞌni neꞌ kanꞌ chaꞌ kuxi, loꞌo ja ndiꞌya yu kwenta chaꞌ kuxi ran, chunꞌ ndiꞌin ꞌa chaꞌ kuxi niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. 16 Nten ꞌin Ndiose lka neꞌ kanꞌ, ndukwin neꞌ, loꞌo ja siyaꞌ ngiꞌni neꞌ tñan nu nchka tiꞌ Ndiose; kanꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tianꞌ chaꞌ kwiñi neꞌ kanꞌ. Kuxi ꞌa ngiꞌni neꞌ, chunꞌ ja xlyaa neꞌ tukwa neꞌ chaꞌ nu ñi; kwiꞌ ngwañaꞌan, ja ska ꞌa chaꞌ suꞌwe ka kuꞌni neꞌ kanꞌ siyaꞌ ti.