3
Tsa' aq'uentiyob Espíritu che' bʌ tsi' ñopoyob
¡Sojquemetla añet bʌ la ti Galacia! ¿Majqui tsi' socoyetla cha'an mi la' cʌy la' jac'ben i sujmlel jini wen t'an tsa' bʌ wen subentiyetla cha'an tsa' ch'ijle ti cruz Jesucristo? Cojach com j c'ajtibeñetla: ¿Tsa' ba aq'uentiyetla jini Espíritu cha'an ti' jac'ol i mandar Moisés? ¿Mach ba cha'anic tsa' la' ñopo jini wen t'an che' bʌ tsa' la' wubi? ¿Chucoch sojquem la' pusic'al? Tsa' caji la' ñop Cristo ti' p'ʌtʌlel jini Espíritu. Wʌle, ¿mu' ba mejlel la' taj la' wenlel ti la' bajñel wersa? Tsa' la' ñusa cabʌl wocol cha'an jini wen t'an. Mach to'olic jach. Diosʌch mu' bʌ i yʌq'ueñetla jini Espíritu. Mi' cha'len ñuc bʌ i ye'tel ba' añetla. ¿Cha'an ba tsa' la' jac'ʌ jini mandar? ¿Mach ba cha'anic tsa' la' ñopo che' bʌ tsa' la' wubi?
Abraham ja'el tsi' ñopo Dios. Jini cha'an Dios tsi' yotsʌbe ti' wenta. Tsi' q'uele ti toj. Ña'tanla che' jini, pejtel mu' bʌ i ñopob Dios i yalobilobʌch Abraham. Wʌn ts'ijbubil ti' t'an Dios, mi caj i ñusʌbeñob i mul. Mi caj i yotsañob jini gentilob ti' wenta che' mi' ñopob Dios. Jini cha'an tsa' wʌn subenti Abraham jini wen t'an: “Ti a tojlel mi caj i tajob i wenlel pejtel tejclumob”. Jini cha'an, majqui jach mi' ñop Dios mi' taj i wenlel yic'ot Abraham tsa' bʌ i ñopo Dios.
10 Come pejtelel mu' bʌ i ñopob i coltañob i bʌ ti' jac'ol jini mandar mi caj i chojquelob ti Dios. Come ts'ijbubil: “Mux i chojquelob ti Dios pejtelel mu' bʌ i wis cʌyob i mel ti ts'ʌcʌl chuqui tac ts'ijbubil ti' juñilel jini mandar”. 11 Tsiquil che' jini, Dios ma'anic mi' ñusʌben i mul, ma'anic mi' yotsan ti' wenta mi juntiquilic cha'an ti' jac'ol jini mandar. Come mi' yʌl: “Jini otsʌbilix bʌ ti' wenta Dios cha'an tsi' ñopo Dios, cuxul mi' yajñel”, che'en. 12 Mach lajalic i jac'ol mandar bajche' i ñopol Cristo, come mi' yʌl: “Jini mu' bʌ i jac' jini mandar ti ts'ʌcʌl mi' taj i cuxtʌlel”, che'en. 13 Pero ya' ti cruz Cristo tsi' mʌñʌyonla loq'uel ti' p'ʌtʌlel jini mandar mu' bʌ i yʌc'onla ti chojquel, come tsa' chojqui ti Dios cha'añonla, come ts'ijbubil: “Chocbil ti Dios majqui jach mi' joc'chocontel ti te'”. 14 Che'ʌch tsa' ujti cha'an mi' tajob i wenlel gentilob ja'el ti Cristo Jesús, che' bajche' Dios tsi' wʌn sube Abraham, cha'an mi lac laj aq'uentel jini Espíritu che' mi lac ñop.
Jini Mandar yic'ot jini Albil bʌ t'an
15 Mic cha'len lajiya hermanojob. Wʌ' ti pañimil che' mi lac ts'ijban ti jun bajche' mi' caj ti t'oxtʌl lac chubʌ'an che' mi lac chʌmel, ma'anic majch mi mejlel i jem. Ma'anic majch mi mejlel i xʌ' ts'ijban yambʌ t'an che' anix i sellojlel. 16 Dios tsi' yʌq'ue Abraham yic'ot juntiquil i p'olbal jini albil bʌ t'an. Ma'anic tsi' yʌlʌ i p'olbalob, pero i p'olbal, come juntiquil jach, jiñʌch Cristo. 17 Jiñʌch i sujmlel woli bʌ c sub: Dios tsi' wʌn subu cha'an mi caj i tilel Cristo. Che' ñumenix jumbajc' yic'ot lujump'ejl i cha'c'al (430) jab, tsi' yʌc'ʌ jini mandar. Jini mandar tsa' bʌ tili ti wi'il ma'anic tsi' jeme jini t'an tsa' bʌ i ñaxan alʌ. 18 Mi cha'anʌch jini mandar mi laj coltʌntel, che' jini mach cha'anic jini albil bʌ t'an. Pero Dios ti' yutslel i pusic'al tsi' colta Abraham che' bʌ tsi' yʌq'ue jini albil bʌ i t'an.
19 ¿Chuqui i ye'tel jini mandar che' jini? Dios tsi' yʌq'ueyonla jini mandar cha'an mi' tsictesʌbeñonla lac mul. Pero ma'anix i c'ʌjñibal jini mandar che' tilemix i P'olbal che' bajche' wʌn albil. Dios tsi' c'ʌñʌ i yángelob i yʌq'uen mandar Moisés i wenta xñusa t'an. 20 Che' an juntiquil jach mach wersajic yom xñusa t'an. Pero Dios, che' bʌ tsi' lʌc'ʌ i t'an cha'an mi' coltan winicob x'ixicob, tsi' bajñel wa'choco.
21 Jixcu jini mandar, ¿i contra ba jini t'an albil bʌ i cha'an Dios? Mach i contrajic. Actan tsa'ic aq'uentiyonla laj cuxtʌlel cha'an ti' jac'ol jini mandar, che' jini, isujmʌch mi laj q'uejlel ti toj cha'an ti' jac'ol jini mandar. 22 Pero i t'an Dios mi' yʌl woli' yajñelob ti' p'ʌtʌlel mulil pejtelel año' bʌ ti pañimil cha'an mi la cʌq'uentel jini albil bʌ ti Dios che' mi lac ñop Jesucristo, come majqui jach mi' ñop mi' coltʌntel.
23 Che' maxto tilemic jini wen t'an mu' bʌ lac ñop, añon to la ti' wenta jini mandar. Ñup'ulonla jinto tsa' tsictesʌbentiyonla jini wen t'an mu' bʌ lac ñop. 24 Jini mandar tsi' cʌntesayonla cha'an mi lac ñop Cristo, cha'an mi laj q'uejlel ti toj che' mi lac ñop. 25 Wʌle tilemix jini wen t'an mu' bʌ lac ñop. Mach chʌn añonixla ti' wenta jini mandar. 26 I yalobiletla Dios ti la' pejtelel cha'an tsa' la' ñopo Cristo Jesús. 27 Ti pejteletla tsa' bʌ ochiyetla ti Cristo ti Espíritu, tsa'ix la' xojo Cristo. 28 Mi judíojet, mi griegojet, mi añet ti a yum, mi to'ol che' jach añet, mi winiquet, mi x'ixiquet, ma'anic chuqui mi' cha'len, come juntiquilet jach la ti Cristo Jesús. 29 Mi i cha'añetla Cristo, mero i p'olbaletla Abraham. Mi caj la' taj chuqui mi la' wʌq'uentel che' bajche' albil i cha'an Dios.