4
Yom mi la' ña'tan ja'el: Che' alʌl to jini mu' bʌ caj i yʌq'uentel i chubʌ'an i tat, lajal jach bajche' x'e'tel, anquese i yumʌch jini chubʌ'añʌl. Anto ti' wenta xcʌntesajob yic'ot xcʌntayajob jinto mi' c'otel i q'uiñilel i jabil tsa' bʌ i wʌn alʌ i tat. Che' ja'el joñonla che' alobon to la, mozojonla yilal. Tsa' lac jac'be i cʌntesʌbal lac ñojte'el che' bajche' i tilel mi' ñojpel ti pañimil. Pero Dios tsi' choco tilel i Yalobil che' bʌ tsa' c'oti i yorajlel. Tsi' yila pañimil ti x'ixic. Tsa' ochi ti' wenta mandar cha'an mi' mʌñonla loq'uel ti' wenta jini mandar, cha'an mi la cochel ti' yalobil. I yalobiletla. Dios tsi' choco tilel ti lac pusic'al i yEspíritu i Yalobil mu' bʌ i yʌl: Papa, c Tat, che'en. Che' jini mach chʌn mozojetix la, pero i yalobiletix la. Mi i yalobiletla an chuqui mi caj la' wʌq'uentel ti Dios yic'ot Cristo.
Mach yomic mi la' cha' ñop yambʌ cʌntesa
Ti yambʌ ora, che' maxto anic tsa' la' ñopo Dios, tsa' la' cha'le to'ol e'tel ti' wenta jini mach bʌ mero diosic. Wʌle mi la' cʌn Dios, pero ñumen mi' cʌñetla. ¿Chucoch woli la' cha' mulan i cʌntesʌbal lac ñojte'el mach bʌ anic i p'ʌtʌlel cha'an mi' coltañetla? ¿La' wom ba la' cha' chujquel ti to'ol e'tel? 10 Mi la' mel q'uin ti' q'uiñilel tac, ti' yuwilel tac, ti' yorajlel tac, ti' jabilel tac. 11 Woli la' wʌc'on ti tsic pusic'al, ame lolomic jach tsac cha'le e'tel ti la' tojlel.
12 Quermanojob, ti wocol t'an mic subeñetla. Ajñenla ti libre che' bajche'on, come ti yambʌ ora junlajal lac pusic'al. Ma'anic tsa' la' ts'a'leyon. 13 La' wujil tsac subeyetla ili wen t'an che' ti ñaxan che' ya' añon ba' añetla cha'an ti' caj tsi' tajayon c'amʌjel. 14 Anquese leco tsa' la' q'uele jini am bʌ tic bʌc'tal, ma'anic tsa' la' bi'leyon. Ma'anic tsa' la' ts'a'leyon. Tsa' la' pʌyʌyon ochel che' bajche' juntiquil ángel ch'oyol bʌ ti Dios, che' bajche' Cristo Jesús. 15 ¿Baqui tsa' majli i tijicñʌyel la' pusic'al? Come mic ña'tan, tsa'ic mejli la' loc'san la' wut cha'an mi la' wʌq'ueñon, tsa' la' loc'sa. 16 ¿Tsa' ba ochiyon ti la' contra cha'an tsac subeyetla i sujmlel? 17 Jini yaño' bʌ bʌx mi' melob i bʌ cha'an mi la' c'uxbiñob. Pero mach uts'atic bajche' mi' melob. Yomob i tʌts'etla loq'uel tic tojlel lojon cha'an mi la' c'uxbiñob. 18 Uts'at mi bʌx mi' melob i bʌ ti chuqui uts'at ti pejtelel ora, mach cojic jach che' ya' añon la' wic'ot. 19 Calobilob, che' bajche' x'ixic woli bʌ ti bajq'uel, che'ʌch wolic cha' ubin wocol cha'añetla jinto mi' tsictiyel Cristo ti la' pusic'al. 20 Uts'at ya'ic añon la' wic'ot cha'an mic wen pejcañetla, come cabʌl woliyon ti tsic pusic'al cha'an mach cujilic bajche' añetla.
Lajiya cha'an Sara yic'ot Agar
21 Mi la' wom la' wajñel ti' wenta jini mandar, ¿mach ba anic mi la' ch'ʌmben isujm jini mandar? Subeñonla. 22 Come ts'ijbubil an cha'tiquil i yalobil Abraham, juntiquil i yalobilʌch criada, yambʌ i yalobilʌch jini libre bʌ mach bʌ criadajic. 23 I yalobil jini criada tsi' yila pañimil che' bajche' i tilel mi' yilañob pañimil alʌlob. I yalobil jini mero i yijñam bʌ tsa' tili cha'an albil bʌ i t'an Dios. 24 An i sujmlel ili lajiya. Jini cha'tiquil x'ixic i yejtalʌch cha'chajp trato. Agar, jini criada, i yejtalʌch jini trato ch'oyol bʌ ti wits i c'aba' Sinaí. Tsi' q'uele pañimil i yalobil che' chucul ti to'ol e'tel. 25 Jini Agar i yejtalʌch wits ya' ti Arabia i c'aba' Sinaí yic'ot jini tejclum Jerusalén ba chuculob ti to'ol e'tel jini ya' bʌ chumulob mu' bʌ i ñopob i taj i coltʌntel ti' jac'ol mandar. 26 Pero libre jini Jerusalén am bʌ ti chan. Jiñʌch lac ña' ti lac pejtelel. 27 Come ts'ijbubil: “Tijicñesan a pusic'al, jochol bʌ x'ixic, mach bʌ anic a walobil. C'am yom ma' cha'len t'an, jatet mach bʌ anic a bajq'uel. Come ñumen cabʌl i yalobil jini bajñel bʌ x'ixic bajche' jini am bʌ i ñoxi'al”. Che'ʌch ts'ijbubil.
28 Joñonla, hermanojob, tsa' la quila pañimil che' bajche' Isaac cha'an albil bʌ i t'an Dios. 29 Che' bajche' tsa' ujti ti' yorajlel Isaac che'ʌch mi' yujtel wʌle. Jini mu' bʌ i cha' ilañob pañimil ti Espíritu woli' tic'lʌntelob ti' tojlel jini yom bʌ i yʌc'ob ti' jac'ol mandar. 30 ¿Chuqui mi' yʌl i Ts'ijbujel Dios?: “Choco loq'uel jini criada yic'ot i yalobil, come i yalobil criada ma'anic mi' tem ch'ʌm i chubʌ'an i tat yic'ot i yalobil jini mero i yijñam bʌ”. 31 Jini cha'an hermanojob, mach i yalobilonicla criada. I yalobilonla jini libre bʌ x'ixic.