5
Librejonixla ti Cristo
Librejonla. Cristo tsi' yʌc'ʌyonla ti colel ba' chuculonla. Jini cha'an yom libre mi la' chʌn ajñel. Mach mi la' cha' ac' la' bʌ ti chujquel ti to'ol e'tel.
Awilan joñon, Pablo, mic subeñetla, mi woli la' ch'ʌm tsep pʌchʌlel, ma'anic i c'ʌjñibal Cristo ti la' tojlel. Mic cha' subeñetla, majqui jach mi' ch'ʌm tsep pʌchʌlel, wersa mi' jac' pejtelel i mandar Moisés. Ti pejteletla mu' bʌ la' lon ña'tan woli la' ch'ʌjmel ti' wenta Dios cha'an i jac'ol jini mandar, chocbiletixla ti Cristo. Mach cʌyʌletixla ti' yutslel i pusic'al Dios. Joñonla tsa' bʌ lac ñopo Dios woli lac pijtan laj coltʌntel ti' p'ʌtʌlel jini Espíritu cha'an mi laj q'uejlel ti toj. Come ti Cristo Jesús ma'anic chuqui mi' cha'len mi tsepbil lac pʌchʌlel, o mi mach tsepbilic lac pʌchʌlel. Pero jiñʌch mero ganar che' ñopolix lac cha'an jini wen t'an mu' bʌ i yʌq'ueñonla laj c'uxbin lac bʌ.
Ti yambʌ ora tsa' la' jac'ʌ ti uts'at jini wen t'an. ¿Majqui tsi' mʌctayetla cha'an mi la' cʌy la' ch'ujbin i sujmlel? Mach tilemic ti Dios mu' bʌ i pʌyetla. Jasʌl ts'ita' levadura cha'an mi' laj xaxan caxlan waj. 10 Cʌyʌlon ti lac Yum wolij c'ajtiben cha'an mi' cʌntañetla ame mi la' jac' yambʌ t'an. Dios mi caj i yʌq'uen i toj i mul majqui jach mi' tic'lañetla. 11 Come ma'anic i tic'lʌntel jini mu' bʌ i sub tsep pʌchʌlel, pero joñon wolic sub jini wen t'an cha'an jini cruz. Jini cha'an wolic tic'lʌntel. 12 Uts'at muq'uic i junyajlel tsepob i bʌ cha'an mi' loq'uelob ti la' tojlel jini woli bʌ i tic'lañetla.
13 Hermanojob, tsa' pʌjyiyetla cha'an libre mi la' wajñel. Wʌle, mach la' jac'ben i tsuculel la' pusic'al che' libre añetla. Ti la' c'uxbiya coltan la' pi'ʌlob. 14 Come uts'at woli la' jac' jini mandar ti pejtelel che' mi la' jac' ili t'an: “C'uxbin a pi'ʌlob che' bajche' ma' c'uxbin a bʌ”, che'en. 15 Pero mi woli la' c'ux la' bʌ yilal, mi woli la' jach' la' bʌ yilal, tsajiletla ame la' jisan la' bʌ.
I yʌc'bal jini Espíritu
16 Mic subeñetla: Cha'lenla xʌmbal ti jini Espíritu cha'an ma'anic mi la' jac' i colosojlel la' pusic'al. 17 Come i colosojlel lac pusic'al mi' contrajin jini Espíritu. Jini Espíritu mi' contrajin lac tsucul pusic'al. Jini cha'an mach mejlic la' mel jini la' wom bʌ la' mel. 18 Mi' woli' toj'esañetla majlel jini Espíritu, mach chʌn añetixla ti' wenta jini mandar.
19 Tsiquil i mul lac tsucul pusic'al. Jini mu' bʌ i jac'ob mi' tajob i yixic, mi' cha'leñob ts'i'lel, mi' melob chuqui bibi'. 20 Mi' ch'ujutesañob dios tac, mi' cha'leñob wujt, yujilob ts'a'leya yic'ot leto. Tsʌytsʌyña jax i pusic'al cha'an chubʌ'añʌl. Yujilob mich'ajel yic'ot a'leya. Mi' t'oxob i bʌ ti leto yic'ot ti yambʌ i ñopbal. 21 Tsʌytsʌyña i pusic'al cha'an i wenlel yaño' bʌ. Mi' cha'leñob jontolil, yic'ot yʌc'ʌjel, yic'ot leco bʌ q'uiñijel yic'ot yan tac bʌ mach bʌ wenic. Mic cha' subeñetla che' bajche' tsac subeyetla ti yambʌ ora, jini mu' bʌ i cha'len che' bajche' jini, ma'anic mi caj i yochel ti' yumʌntel Dios.
22 Pero i yʌc'bal jini Espíritu jiñʌch laj c'uxbiya, i tijicñʌyel lac pusic'al, i ñʌch'tʌlel lac pusic'al, lac p'ʌtʌlel ti' cuchol wocol, yic'ot p'untaya, coltaya, i xuc'tʌlel lac pusic'al, 23 la cutslel, yic'ot i tic'ol lac pusic'al. Mach tic'bilic jini mu' bʌ i mel bajche' iliyi. 24 Pejtelel i cha'año' bʌ Cristo tsa'ix i ch'ijiyob ti cruz i tsucul pusic'al yic'ot pejtelel i colosojlel yic'ot chuqui mi' mulan. 25 Mi cuxulonla cha'an jini Espíritu, la' lac cha'len chuqui yom Dios ti' p'ʌtʌlel jini Espíritu. 26 La' laj cʌy lac chañ'esan lac bʌ. Mach yomic mi lac techbeñob i mich'ajel lac pi'ʌlob. Mach yomic tsʌytsʌyña lac pusic'al cha'an i wenlel lac pi'ʌlob.