13
Lajiya cha'an xwejch'uya pac'
(Mr. 4.1‑12; Lc. 8.4‑8; 10.23‑24)
Ti ili q'uin Jesús tsa' loq'ui ti otot. Tsa' buchle ti' t'ejl colem ñajb. Bajc'ʌl winicob x'ixicob tsa' caji i tempañob i bʌ ba'an. Jini cha'an tsa' ochi ti buchtʌl Jesús ti barco. Tsa' cʌleyob ti' ti' ja' pejtel winicob x'ixicob. An cabʌl chuqui tsi' subeyob ti lajiya tac. Tsi' yʌlʌ: Awilan, tsa' majli juntiquil winic ti wejch'uya pac'. Che' woli' wejch'un majlel tsa' yajli ts'ita' ti' ti' bij. Tsa' tili te'lemut. Tsi' c'uxu. Yambʌ tsa' yajli ti xajlelol ba' ma'anic cabʌl lum. Tsa' bʌc' pasi come mach tamic i lumil. Che' bʌ tsa' chan'a q'uin, c'ux tsi' yubi. Tsa' tiqui come ma'anic i wi'. Yambʌ tsa' yajli ti ch'ixol. Tsa' coli jini ch'ix. Tsi' tsʌnsa. Yambʌ tsa' yajli ti wen bʌ lum. Tsi' yʌc'ʌ i wut ti jo'c'al, ti uxc'al, ti lujump'ejl i cha'c'al. Jini am bʌ i chiquin cha'an mi' yubin, la' i yubin, che'en Jesús.
10 Tsa' tiliyob xcʌnt'añob ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌyob: ¿Chucoch ma' pejcañob ti lajiya? che'ob. 11 Jesús tsi' subeyob: Come aq'uebiletla cha'an mi la' cʌn i sujmlel cha'an i yumʌntel panchan mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora. Pero mach aq'uebilobic. 12 Come majqui jach an i cha'an mi caj i yʌq'uentel yambʌ jinto mi' wen oñ'an. Majqui jach ma'anic i cha'an mi caj i lu' chilbentel chuqui an i cha'an. 13 Jini cha'an mic chʌn pejcañob ti lajiya come mi' q'uelob, pero ma'anic mi' c'otelob i wut. Mi' yubiñob, pero ma'anic mi' yochel ti' chiquin. Ma'anic mi' ch'ʌmbeñob isujm, che'en Jesús. 14 Che'i tsa' ts'ʌctiyi i t'an Isaías tsa' bʌ i yʌlʌ: “Mi caj la' wubin t'an pero ma'anic mi caj la' ch'ʌmben isujm. Mi caj la' q'uel pero ma'anic mi caj i c'otel la' wut. 15 Come tsa' ochi ti tonto i pusic'al jini winicob x'ixicob. Mach yomic i chʌn ubiñob t'an. Tsi' muts'uyob i wut ame i q'uelob ti' wut, ame i yubiñob ti' chiquin, ame i ch'ʌmbeñob isujm ti' pusic'al, ame i cha' sutq'uiñob i bʌ cha'an mic lajmesañob”, che'en. 16 Tijicñayetla come mi' c'otel la' wut. Mi la' wubin t'an ti la' chiquin. 17 Isujm mic subeñetla cabʌl x'alt'añob yic'ot winicob toj bʌ i pusic'alob wersa yomob i q'uel jini woli bʌ la' q'uel pero ma'anic tsi' q'ueleyob. Yomob i yubin jini woli bʌ la' wubin pero ma'anic tsi' yubiyob.
I sujmlel jini lajiya cha'an xwejch'uya pac'
(Mr. 4.13‑20; Lc. 8.11‑15)
18 Ubinla i sujmlel jini lajiya cha'an jini winic tsa' bʌ majli ti wejch'uya pac'. 19 Che' an majqui mi' yubin jini wen t'an cha'an i yumʌntel Dios, mi ma'anic tsi' ch'ʌmbe isujm, ora mi' tilel jini xjontolil i chilben loq'uel jini pac' ti' pusic'al. Jiñʌch i sujmlel jini wejch'ubil bʌ ti' ti' bij. 20 Jini wejch'ubil bʌ ti xajlelol jiñʌch mu' bʌ i yubin jini wen t'an. Tijicña i pusic'al mi' bʌc' jac'. 21 Ma'anic i wi' ti' pusic'al. Ts'ita jach mi' jalijel. Che' mi' yubin wocol yic'ot i tic'lʌntel cha'an jini wen t'an, ti ora mi' tejchel tile bixel bʌ i pusic'al. 22 Jini wejch'ubil bʌ ti ch'ixol jiñʌch mu' bʌ i jac' jini wen t'an. Cabʌl i c'ojo'ol cha'an pañimil yic'ot i lotintel cha'an chubʌ'añʌl. Mi' c'unte' jisan jini wen t'an ti' pusic'al cha'an ma'anic mi' yʌc' i wut. 23 Jini wejch'ubil bʌ ti wen bʌ lum jiñʌch mu' bʌ i yubin jini wen t'an, mu' bʌ i ch'ʌmben isujm. Mi' yʌc' i wut ti jo'c'al, ti uxc'al, ti lujump'ejl i cha'c'al. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Lajiya cha'an mach bʌ wenic bʌ jam
24 Tsi' subeyob yambʌ t'an ti lajiya. Tsi' yʌlʌ: I yumʌntel jini am bʌ ti panchan lajalʌch bajche' juntiquil winic tsa' bʌ i wejch'u wen bʌ pac' ti' lum. 25 Che' bʌ wʌyʌlob winicob, tsa' tili juntiquil i contra. Tsi' wejch'u mach bʌ wenic bʌ pac' ba' wejch'ubil jini trigo. Tsa' majli. 26 Tsa' caji ti pasel i yopol. Tsa' caji i yʌc' i wut jini jam. Tsa' caji ti pasel jini mach bʌ wenic bʌ pac' ja'el. 27 Tsa' tiliyob x'e'telob i cha'an i yum otot. Tsi' subeyob: “C Yum, ¿mach ba wenic jini pac' tsa' bʌ a wejch'u ti a lum? ¿Baqui ch'oyol jini mach bʌ wenic woli bʌ ti pasel?” che'ob. 28 Tsi' subeyob: “Juntiquil xcontra tsi' cha'le jini”, che'en. Jini x'e'telob tsi' c'ajtibeyob: “¿A wom ba mic majlel c boc lojon loq'uel jini mach bʌ wenic bʌ jam?” che'ob. 29 I yum tsi' yʌlʌ: “Mach comic, ame bojquic jini trigo che' mi la' boc loq'uel jini mach bʌ wenic. 30 La' to tem colic jinto mi' lojtel trigo. Ti' yorajlel c'ajbal che' mi lac lot mi caj c suben x'e'telob cha'an mi' ñaxan tempañob jini mach bʌ wenic. Mi caj i tempañob cha'an mi' pulel. Pero jini trigo mi caj i cuchob tilel ti' yotlel”, che'en i yum otot. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Lajiya cha'an i pac' mostaza yic'ot levadura
(Mr. 4.30‑34; Lc. 13.18‑21)
31 Tsi' subeyob yambʌ t'an ti lajiya. Tsi' yʌlʌ: I yumʌntel jini am bʌ ti panchan lajalʌch bajche' i bʌc' pimel i c'aba' mostaza tsa' bʌ i ch'ʌmʌ winic. Tsi' wejch'u ti lum. 32 Ma'anic yambʌ pac' ñumen biq'uit bʌ bajche' jini. Che' mi' colel mi' ñusan jini pimel. Mi' colel bajche' te'. Mi' tilel te'lemut, mi' mel i c'u' ti' c'ʌb jini te', che'en Jesús.
33 Tsi' subeyob yambʌ t'an ti lajiya: I yumʌntel jini am bʌ ti panchan lajalʌch bajche' levadura. Tsi' ch'ʌmʌ juntiquil x'ixic. Tsi' yotsa ti uxp'is harina jinto tsi' xaxa ti pejtelel, che'en.
34 Jesús tsi' subeyob tempʌbilo' bʌ winicob x'ixicob pejtelel jini t'an ti lajiya tac. Cojach ti lajiya tsi' pejcayob 35 cha'an mi' ts'ʌctiyel i t'an jini x'alt'an tsa' bʌ i yʌlʌ: “Mi caj c cha'len t'an ti lajiya tac. Mi caj c sub jini maxto bʌ anic tsa' tsictiyi c'ʌlʌl ti' cajibal pañimil”, che'en.
I sujmlel jini jam mach bʌ wenic
36 Che' bʌ tsi' choco majlel jini tempʌbilo' bʌ, Jesús tsa' ochi ti otot. Tsa' tiliyob xcʌnt'añob i cha'an ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌyob: Subeñon lojon i sujmlel jini lajiya. ¿Chuqui jini jam mach bʌ wenic ya' ti jamil? che'ob. 37 Jesús tsi subeyob: Jini winic mu' bʌ i wejch'un wen bʌ pac' jiñʌch i Yalobil Winic. 38 Jini jamil jiñʌch pañimil. Jini wen bʌ pac' jiñʌch i yalobilob i yumʌntel Dios. Jini jam mach bʌ wenic jiñʌch i yalobilob jini xjontolil. 39 Jini xcontra tsa' bʌ i wejch'u pac' mach bʌ wenic jiñʌch xiba. I yorajlel c'ajbal che' mi' lojtel jini jam jiñʌch i jilibal pañimil. Jini x'e'telob jiñʌch ángelob. 40 Che' bajche' mi' tempʌyel jini mach bʌ wenic bʌ jam cha'an mi' pulel, che'ʌch mi' caj i yujtel ti' jilibal ili ora. 41 I Yalobil Winic mi caj i choc tilel i yángelob. Mi caj i tempañob loq'uel ti' yumʌntel pejtelel mu' bʌ i yʌsañob ti mulil i pi'ʌlob yic'ot jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil. 42 Mi caj i chocob ochel ti c'ajc. Ya' mi' cajelob ti cabʌl uq'uel yic'ot quech'ecña bʌ i bʌquel i yej. 43 Ti jim bʌ ora mi' caj ti tsictiyel i sʌclel jini tojo' bʌ i pusic'al che' bajche' q'uin ya' ti' yumʌntel i Tat. Jini am bʌ i chiquin cha'an mi' yubin, la' i yubin.
Jini mucul bʌ chubʌ'añʌl yic'ot letsem bʌ i tojol perla
44 Che' yilal ja'el i yumʌntel jini am bʌ ti panchan bajche' jump'ejl chubʌ'añʌl wen letsem bʌ i tojol, mucul bʌ ti jamil. Tsi' taja juntiquil winic. Tsi' cha' mucu. Wen tijicña i pusic'al tsa' majli i chon pejtelel i chubʌ'an. Tsi' mʌñʌ jini jamil.
45 Che' yilal ja'el i yumʌntel panchan bajche' juntiquil xmʌñoñel woli bʌ i sajcan wen bʌ perla tac. 46 Che' bʌ tsi' taja jump'ejl wen letsem bʌ i tojol, tsa' majli i laj chon pejtelel i chubʌ'an. Tsi' mʌñʌ jini perla.
Chimo'chʌy
47 Che' yilal ja'el i yumʌntel jini am bʌ ti panchan bajche' chimo'chʌy tsa' bʌ chojqui ochel ti colem ñajb. Tsi' much'qui cabʌl chʌy ti chajp ti chajp. 48 Che' but'ulix tsi' tujc'ayob loq'uel winicob ti' ti' ñajb. Tsa' buchleyob. Tsi' yajcayob ochel wen bʌ chʌy ti chiquib tac. Tsi' chocoyob jini mach bʌ wenic. 49 Che' ja'el mi' caj ti ujtel ti' jilibal ili ora. Jini ángelob mi caj i tilelob. Parte mi caj i yʌc'ob jini tojo' bʌ. Parte mi caj i yʌc'ob jini jontolo' bʌ. 50 Mi caj i chocob ochel ti c'ajc. Ya' mi' cajelob ti uq'uel, yic'ot quech'ecña bʌ i bʌquel i yej, che'en Jesús.
Tsiji' bʌ chubʌ'añʌl yic'ot tsucul bʌ
51 Jesús tsi' subeyob: ¿Tsa' ba la' wen ch'ʌmbe isujm ti pejtelel? che'en. Tsi' jac'beyob: Tsa' cu, c Yum, che'ob. 52 Jesús tsi' cha' subeyob: Jini cha'an jujuntiquil sts'ijbaya cʌntesʌbil bʌ ti' sujmlel i yumʌntel jini am bʌ ti panchan lajalʌch bajche' i yum otot mu' bʌ i loc'san ti' yajñib i chubʌ'an tsijib tac bʌ yic'ot oñiyix bʌ, che'en.
Tsa' ts'a'lenti Jesús ya' ti Nazaret
(Mr. 6.1‑6; Lc. 4.16‑30)
53 Che' bʌ tsa' ujti ti lajiya tac, Jesús tsa' loq'ui majlel ya'i. 54 Che' bʌ tsa' c'oti Jesús ti' lumal, tsi' cha'le cʌntesa ti' sinagoga judíojob. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al winicob. Tsi' yʌlʌyob: ¿Baqui tsi' taja i ña'tʌbal yic'ot i p'ʌtʌlel cha'an ñuc bʌ i melbal? 55 ¿Mach ba jinic i yalobil jini xjuc'te'? ¿Mach ba jinic María i ña'? ¿Mach ba i yijts'iñobic Jesús jini Jacobo, yic'ot José, Simón yic'ot Judas? 56 ¿Mach ba i yijti'añobic ili año' bʌ la quic'ot? ¿Baqui tsi' taja pejtelel i ña'tʌbal? Che' tsi' yʌlʌyob. 57 Tsa' caji i mich'leñob Jesús. Jesús tsi' subeyob: Mi' q'uejlel ti ñuc pejtel x'alt'an, pero ya' ti' lumal yic'ot ti' yotot ma'anic mi' q'uejlel ti ñuc, che'en. 58 Jesús ma'anic tsa' mejli i cha'len cabʌl ñuc bʌ i ye'tel ya'i, come ma'anic tsi' ñopoyob jini winicob x'ixicob.