12
Xcʌnt'añob tsi' tuc'uyob i wut jam ti' q'uiñilel c'aj o
(Mr. 2.23‑28; Lc. 6.1‑5)
Che' ti' q'uiñilel c'aj o, tsa' ñumi Jesús ti jamil. Tsi' yubiyob wi'ñal xcʌnt'añob i cha'an. Tsa' caji i tuc'ob jini c'uxbil bʌ i wut jam cha'an mi' c'uxob. Jini fariseojob che' bʌ tsi' q'ueleyob, tsi' subeyob Jesús: Awilan, jini xcʌnt'añob a cha'an woli' melob ti' yorajlel c'aj o chuqui tic'bil ti mandar, che'ob. Jesús tsi' subeyob: ¿Mach ba anic tsa' la' q'uele ti jun chuqui tsi' cha'le David che' bʌ tsi' yubi wi'ñal yic'ot i pi'ʌlob? Tsa' ochi ti' yotot Dios, tsi' c'uxu jini waj tsa' bʌ ajq'ui ti mesa, anquese tic'bil mi' c'uxob winicob. Cojach jini motomajob mi mejlel i c'uxob. ¿Mach ba anic tsa' la' q'uele ti mandar bajche' mi' cha'leñob e'tel ti Templo jini motomajob che' ti' yorajlel c'aj o? pero mach mulilic che' jini. Mic subeñetla, wʌ'an ñumen ñuc bʌ bajche' jini Templo. Com i yutslel la' pusic'al, mach comic tsʌnsʌbil bʌ c majtan. Tsa'ic la' ch'ʌmbe isujm, ma'anic tsa' la' subu ti xmulil jini mach bʌ añobic i mul. Come i Yalobil Winic i Yumʌch jini q'uin che' mi laj c'aj la co. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Winic am bʌ tiquin bʌ i c'ʌb
(Mr. 3.1‑6; Lc. 6.6‑11)
Che' bʌ tsi' cʌyʌyob, tsa' majli ti ochel ti sinagoga. 10 Awilan, ya'an juntiquil winic tiquin bʌ i c'ʌb. Cha'an yomob i jop'beñob i mul tsi' c'ajtibeyob Jesús: ¿Tic'bil ba lajmesaya che' ti' yorajlel c'aj o? che'ob. 11 Jesús tsi' subeyob: Mi an a cha'an tiñʌme', mi tsa' yajli ti ch'en ti' yorajlel c'aj o, ¿mach ba muq'uic a chuc loq'uel? 12 Ñumen ñuc i c'ʌjñibal winic bajche' tiñʌme'. Jini cha'an mach tic'bilic ti mandar i melol chuqui uts'at ti' yorajlel c'aj o, che'en. 13 Jesús tsi' sube jini winic: Sʌts'ʌ a c'ʌb, che'en. Tsi' sʌts'ʌ. Tsa' cha' wen'a. Lajal tsa' majli bajche' yambʌ i c'ʌb. 14 Jini fariseojob tsa' majliyob. Tsi' pejcayob i bʌ cha'an mi' ña'tañob bajche' mi caj i tsʌnsañob Jesús.
Yajcʌbil bʌ x'e'tel
15 Che' bʌ tsi' ña'ta Jesús tsa' loq'ui majlel. Cabʌl winicob x'ixicob tsi' tsajcayob majlel. Tsi' lu' lajmesayob. 16-17 Jesús tsi' subeyob cha'an ma'anic mi' yʌc'ob ti cʌjñel, cha'an mi' ts'ʌctiyel i t'an jini x'alt'an Isaías tsa' bʌ i yʌlʌ: 18 “Q'uelela x'e'tel c cha'an tsa' bʌ c yajca, jini mu' bʌ j c'uxbin. Tijicña c pusic'al mij q'uel. Mi caj c bujt'esan ti quEspíritu. Jini mi caj i subeñob gentilob chuqui toj. 19 Ma'anic mi caj i cha'len leto, mi c'am bʌ t'an. Ma'anic majqui mi caj i yubin i t'an ti calle tac. 20 Ma'anic mi caj i c'ʌs jini pets' t'uchtʌbil bʌ chiquib jam. Ma'anic mi caj i junyajlel yʌp unjax bʌ ya wistʌl i c'ʌc'al i pislel cas jinto mi' yujtel ti uts'at toj bʌ i meloñel. 21 Jini gentilob ti' xuc'tilel i pusic'al mi caj i cha'leñob pijt ti' c'aba'”, che'en.
P'ajoñel ti' contra Ch'ujul bʌ Espíritu
(Mr. 3.20‑30; Lc. 11.14‑23; 12.10)
22 Tsa' pʌjyi tilel ba'an Jesús juntiquil x'uma' xpots' am bʌ i xibʌjlel. Che' bʌ tsi' lajmesa jini x'uma' xpots' tsi' cha'le t'an. Tsa' c'oti i wut. 23 Tsa' toj sajtiyob i pusic'al pejtelel winicob x'ixicob. Tsi' yʌlʌyob: ¿Jim ba i Yalobil David? che'ob. 24 Che' bʌ tsi' yubiyob fariseojob tsi' yʌlʌyob: Ti' p'ʌtʌlel jach Beelzebú, i yum xibajob, mi' choc loq'uel xibajob jini winic, che'ob. 25 Yujil Jesús chuqui woli' yʌlob ti' pusic'al. Tsi' subeyob: Mi tsi' t'oxoyob i bʌ ti leto i winicob juntiquil yumʌl, mi caj i jisʌbeñob i yumʌntel. Ma'anic mi' caj ti jalijel jump'ejl tejclum mi otot ba' mi' t'oxob i bʌ ti leto. 26 Mi woli' bajñel choc loq'uel i bʌ Satanás, woli jach i bajñel contrajin i bʌ. Che' jini ¿bajche' mi' mejlel ti jalijel i yumʌntel? 27 Mi wolic choc loq'uel xiba ti' p'ʌtʌlel Beelzebú, ¿baqui mi' tajob i p'ʌtʌlel la' walobilob cha'an mi' chocob loq'uel? Jini cha'an la' walobilob mi caj i tsictesañob la' mul. 28 Mi wolic choc loq'uel xibajob ti' p'ʌtʌlel i yEspíritu Dios, isujmʌch tsa'ix juli i yumʌntel Dios ba' añetla.
29 ¿Bajche' mi mejlel ti ochel juntiquil ti' yotot jini p'ʌtʌl bʌ winic cha'an mi' chilben loq'uel i chubʌ'an, mi ma'anic tsi' ñaxan cʌchʌ jini p'ʌtʌl bʌ winic? Che' mi' yujtel i cʌch mi mejlel i chilben i chubʌ'an. 30 Jini mach bʌ anic quic'ot woli' contrajiñon. Jini mach bʌ anic mi' pʌy tilel tiñʌme' quic'ot woli jach i pam puc. 31 Jini cha'an mic subeñetla, pejtelel mulil yic'ot p'ajoñel mi mejlel i ñusʌbentel winicob x'ixicob. Cojach jini p'ajoñel ti' contra Espíritu mach mejlic ti ñusʌbentel. 32 Majqui jach mi' cha'len t'an ti' contra i Yalobil Winic mi caj i ñusʌbentel i mul. Majqui jach mi' cha'len t'an ti' contra Ch'ujul bʌ Espíritu mach mejlic i taj i ñusʌbentel i mul, mi wʌle ti ili pañimil, mi ti yambʌ pañimil mu' bʌ i tilel.
Jini te' yic'ot i wut
(Lc. 6.43‑45)
33 Che' c'oc' jini te', mi la' wʌl c'oc' i wut ja'el. Mi mach wenic jini te', mi la' wʌl mach wenic i wut. Come mi' cʌjñel jini te' ti' wut. 34 Jatetla i yalobiletla xc'ʌñʌñej. ¿Bajche' mi mejlel la' cha'len t'an ti toj che' jontoletla? Come chuqui jach but'ul ti lac pusic'al mi' tsictiyel ti lac t'an mu' bʌ i loq'uel ti la quej. 35 Jini uts'at bʌ winic mi' loc'san uts'at tac bʌ ti uts'at bʌ i pusic'al. Jini jontol bʌ winic mi' loc'san jontol tac bʌ ti jontol bʌ i pusic'al. 36 Pero mic subeñetla, mi caj i melob i bʌ winicob x'ixicob ti' q'uiñilel tojmulil cha'an jujump'ejl t'an tsa' bʌ i yʌlʌyob mach bʌ anic i c'ʌjñibal. 37 Mi uts'at a t'an mi caj a sujbel ti toj. Mi mach uts'atic a t'an mi caj a sujbel ti xmulil. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Yomob i q'uel i yejtal i p'ʌtʌlel Jesús
(Lc. 11.24‑26, 29‑32)
38 Cha'tiquil uxtiquil sts'ijbayajob yic'ot fariseojob tsi' subeyob: Maestro, com lojon j q'uel i yejtal a p'ʌtʌlel, che'ob. 39 Jesús tsi' subeyob: Jini jontolo' bʌ cabʌlo' bʌ i ts'i'lel, woli' wersa c'ajtiñob i q'uel i yejtal c p'ʌtʌlel. Ma'anic mi caj i yʌq'uentelob i q'uel, jini jach i yejtal c p'ʌtʌlel tsa' bʌ pʌsle ti Jonás, jini x'alt'an. 40 Che' bajche' tsa' cʌle Jonás uxp'ejl q'uin uxp'ejl ac'ʌlel ti' ñʌc' colem chʌy, che' ja'el mi caj i cʌytʌl i Yalobil Winic ti' mal lum uxp'ejl q'uin uxp'ejl ac'ʌlel. 41 Jini winicob ch'oyolo' bʌ ti Nínive mi caj i wa'tʌlob ti' q'uiñilel melo' mulil yic'ot jini winicob x'ixicob año' bʌ wʌle. Mi caj i subeñob i mul. Come tsi' cʌyʌyob i mul che' bʌ tsi' cha'le subt'an Jonás. Awilan, umba'an ñumen ñuc bʌ bajche' Jonás. 42 Jini x'ixic tsa' bʌ i cha'le yumʌl ya' ti sur mi caj i wa'tʌl ti' q'uiñilel melo' mulil yic'ot jini winicob x'ixicob año' bʌ wʌle. Mi caj i subeñob i mul. Come jini x'ixic tsa' tili ti ñajtʌl cha'an mi' yubin i ña'tʌbal Salomón. Awilan, umba'an ñumen ñuc bʌ bajche' Salomón.
I xibʌjlel winic
(Lc. 11.24‑26)
43 Che' mi' loq'uel i xibʌjlel ti' pusic'al winic, mi' cha'len xʌmbal ba'an tiquin pañimil. Mi' sajcan ba' mi' c'aj i yo. Ma'anic mi' taj. 44 Jini cha'an mi' yʌl: “Muq'uix c cha' majlel ti cotot ba' tsa' loq'uiyon”, che'en. Che' mi' c'otel, jocholix mi' taj. Wen misubilix. Wen chajpʌbilix. 45 Mi' cha' majlel i pʌy tilel yambʌ wuctiquil espíritujob ñumen jontolo' bʌ. Mi' yochelob. Ya' mi' cajelob ti chumtʌl. Ñumen leco mi' caj ti ajñel jini winic ti wi'il bajche' ti ñaxan. Lajal mi caj i yujtelob jini jontolo' bʌ winicob x'ixicob año' bʌ ti pañimil wʌle, che'en Jesús.
I ña', i yijts'iñob Jesús
(Mr. 3.31‑35; Lc. 8.19‑21)
46 Che' woli' pejcan winicob x'ixicob, awilan ya' wa'alob ti' pat otot i ña' yic'ot i yijts'iñob. Woli' c'ajtiñob cha'an mi' pejcañob. 47 Juntiquil tsi' sube Jesús: Awilan, ya' wa'alob a ña' yic'ot a wijts'iñob ti' pat otot. Yomob i pejcañet, che'en. 48 Jesús tsi' sube jini tsa' bʌ ujti ti t'an: ¿Majqui c ña'? ¿Majqui quijts'iñob? che'en. 49 Tsi' jʌmts'u i c'ʌb ba'an xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌlʌ: Wʌ' añob c ña' yic'ot quijts'iñob. 50 Come majqui jach mi' cha'len chuqui yom c Tat am bʌ ti panchan jiñʌch quijts'in, quijti'an yic'ot c ña', che'en Jesús.