11
Jini winicob chocbilo' bʌ tilel i cha'an Juan
(Lc. 7.18‑35)
Che' bʌ tsa' ujti i cʌntesan jini lajchʌntiquil xcʌnt'añob i cha'an, Jesús tsa' loq'ui ya'i. Tsa' ñumi majlel ti cʌntesa ti subt'an ti' tejclum tac Galilea. Ñup'ul Juan ti mʌjquibʌl. Che bʌ tsi' yubi chuqui woli' cha'len Cristo, tsi' choco majlel t'an yic'ot xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' c'ajtibeyob Jesús: ¿Jatet ba jini mu' bʌ i tilel? ¿Yom ba mic pijtan lojon yambʌ? che'ob. Jesús tsi' subeyob: Cucula. Subenla Juan chuqui woli la' wubin yic'ot chuqui woli la' q'uel, che'en. Wolix ti c'otel i wut xpots'ob. Woliyobix ti xʌmbal jini mach bʌ añobic i c'ʌjñibal i yoc. Lajmesʌbilob jini año' bʌ leco bʌ i tsoy. Jini xcojcob wolix i yubiñob t'an. Woli' tejchelob ch'ojyel jini chʌmeño' bʌ. Jini p'umpuño' bʌ woli' subentelob jini wen t'an. Tijicña jini mach bʌ anic mi' lon tejchel tile bixel bʌ i pusic'al cha'an c melbal, che'en Jesús.
Che' majlemobix jini cha'tiquil, Jesús tsa' caji i suben tempʌbilo' bʌ winicob x'ixicob bajche' yilal Juan: ¿Chuqui tsajni la' q'uel ti jochol bʌ lum? ¿Jim ba jini chiquib jam woli bʌ i yujcun ic'? ¿Majqui tsajni la' q'uel? ¿Jim ba juntiquil winic wen i t'ojol bʌ i pislel? La' wilan jini uts'at bʌ i pislel añob ti' yotlel reyob. ¿Majqui tsajni la' q'uel? ¿Mu' ba la' ña'tan jiñʌch x'alt'an? Isujm mic subeñetla jiñʌchi, pero ñumen ñuc i ye'tel Juan bajche' x'alt'an. 10 Come tsa' ña'tʌnti Juan ti jini t'an tsa' bʌ ts'ijbunti: “Awilan, mic ñaxan choc majlel subt'an mu' bʌ i chajpan a bijlel”. 11 Isujm mic subeñetla: Ti pejtelel i yalobilob x'ixicob ma'anic yambʌ ñuc bʌ bajche' Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'. Pero ñumen an i ñuclel jini c'ax ch'o'ch'oc bʌ ti' yumʌntel panchan bajche' Juan. 12 Ti' yorajlel Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja' c'ʌlʌl wʌle cabʌl winicob x'ixicob woli' tilelob ti pejtelel i pusic'al cha'an wersa yomob ochel ti' yumʌntel panchan. Jini mu' bʌ i cha'leñob wersa mi' yochelob. 13 Come ti pejtelel x'alt'añob yic'ot ts'ijbubil bʌ mandar c'ʌlʌl ti' yorajlel Juan tsi' wʌn subuyob jini woli bʌ ti ujtel. 14 Mi la' wom la' ñop, jiñʌch Elías tsa' bʌ ajli mi caj i tilel. 15 Jini am bʌ i chiquin cha'an mi' yubin, la' i yubin.
16 ¿Bajche' mic lajin jini winicob año' bʌ ti pañimil wʌle? Lajalob bajche' alobob buchulo' bʌ ba'an choñoñibʌl tac woli bʌ i pʌyob i pi'ʌlob ti alas. 17 Mi' yʌlob: “Tsac wusu lojon amʌy, ma'anic tsa' la' cha'le son. Tsa cuc'tʌbeyetla ch'ujlelʌl, ma'anic tsa' la' jats'ʌ la' c'ʌb”, che'ob. 18 Come tsa' tili Juan. Ma'anic chuqui tsi' c'uxu. Ma'anic chuqui tsi' japʌ. Woli' yʌlob: “An i xibʌjlel”, che'ob. 19 Tsa' tili i Yalobil Winic. An chuqui tsi' c'uxu. An chuqui tsi' japʌ. Woli yʌlob: “Q'uele jini xwo'lel, jini xjap vino. Mi' pi'len ti xʌmbal jini xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob”, che'ob. I ña'tʌbal Dios mi' tsictiyel ti' yalobilob, che'en Jesús.
I tic'ol tejclumob
(Lc. 10.13‑16)
20 Tsa' caji i yʌ'len jini tejclum tac ba' tsi' mele ñuc tac bʌ i ye'tel, come ma'anic tsi' cʌyʌyob i mul. Tsi' yʌlʌ: 21 Mi caj la' taj wocol añet bʌ la ti Corazín. Mi caj la' taj wocol añet bʌ la ti Betsaida. Come tsa'ic mejli ñuc bʌ e'tel ti Tiro yic'ot Sidón che' bajche' tsa' mejli ba' añetla, wajalix tsi' cʌyʌyob i mul. Tsa'ic ujti bajche' jini, tsi' xojoyob pisil melbil bʌ ti' tsutsel chivo, tsi' boñoyob i bʌ ja'el ti' tʌñil c'ajc. 22 Jini cha'an mic subeñetla: Ñumen wocol mi caj la' wubin ti' q'uiñilel tojmulil bajche' mi caj i yubiñob jini tsa' bʌ chʌmiyob ti Tiro yic'ot Sidón. 23 Jixcu jatet Capernaum, mu' bʌ a q'uel a bʌ ti ñuc che' bajche' i chanlel panchan, mi caj a chojquel jubel ti c'ajc. Tsa'ic mejli ya' ti Sodoma jini ñuc bʌ e'tel tsa' bʌ mejli ba' añet, c'ʌlʌl anto wʌle. 24 Jini cha'an mic subeñetla: Ñumen wocol mi caj la' wubin ti' q'uiñilel tojmulil bajche' mi caj i yubiñob jini tsa' bʌ jiliyob ti Sodoma, che'en Jesús.
La' ba' añon. C'aja la' wo
(Lc. 10.21‑22)
25 Ti jim bʌ ora Jesús tsi yʌlʌ: Mic subeñet a ñuclel, c Tat, i Yumet Panchan yic'ot Pañimil. Come tsa' mucbeyob a t'an jini año' bʌ cabʌl i ña'tʌbal yic'ot jini p'ip'o' bʌ i pusic'al, pero tsa' wʌq'ueyob i ch'ʌmbeñob isujm alʌlob. 26 Uts'atʌch, c Tat, come che' yom a pusic'al. 27 Pejtelel chuqui tac an, aq'uebilon i cha'an c Tat. Ma'anic majqui mi' cʌñon, cojach c Tat. Che' ja'el ma'anic majqui mi' cʌn c Tat, cojach joñon yic'ot majqui jach mi cʌq'uen i cʌn, come i Yalobilon. 28 La' ba' añon pejteletla woliyet bʌ la ti wocol e'tel, al bʌ la' cuch. Joñon mi cʌq'ueñetla la' c'aj la' wo. 29 Yu'u a bic' cha'an ma' wochel wʌ' tij q'uech. Ñopoyon come utson. Pec' mic mel c bʌ. Muq'uix caj la' taj c'aj o cha'an la' pusic'al. 30 Come jini j q'uech mach wocolic ti q'uechol. Sejb a cuch mu' bʌ cʌq'ueñet, che'en Jesús.