10
Tsa' aq'uentiyob i ye'tel jini lajchʌntiquil
(Mr. 3.13‑19; 6.7‑13; Lc. 6.12‑16; 9.1‑6)
Jesús tsi' pʌyʌ tilel jini lajchʌntiquil xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌq'ueyob i p'ʌtʌlel ti' contra xibajob cha'an mi' chocob loq'uel, cha'an ja'el mi' lu' lajmesan c'amʌjel tac yic'ot chʌmel tac. Jiñʌch i c'aba' jini lajchʌntiquil xcʌnt'añob tsa' bʌ chojquiyob majlel ti subt'an: Ñaxan Simón i cha'p'ejlel i c'aba' Pedro, yic'ot Andrés i yijts'in Pedro, Jacobo i yalobil Zebedeo, yic'ot Juan i yijts'in Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo jini xch'ʌm tojoñel, Jacobo i yalobil Alfeo, yic'ot Lebeo, jini am bʌ i jol i c'aba' Tadeo, Simón jini cananista, yic'ot Judas Iscariote, jini tsa' bʌ i yʌc'ʌ Jesús ti' c'ʌb i contra.
Jesús tsi' choco majlel jini lajchʌntiquil. Tsi' yʌq'ueyob mandar: Mach mi la' majlel ba'an gentilob. Mach mi la' wochel mi ti jump'ejlic i tejclum jini samaritanojob. Pero ya' yom mi la' majlel ba'an sajtemo' bʌ tiñʌme' i p'olbalo' bʌ Israel. Che' woli la' majlel, subula jini wen t'an: “Lʌc'ʌlix i yumʌntel jini am bʌ ti panchan”, che'etla. Lajmesanla xc'amʌjelob. Techela ch'ojyel chʌmeño' bʌ. Lajmesanla año' bʌ leco bʌ i tsoy. Chocola loq'uel xibajob. A majtan jach tsa' aq'uentiyetla. I majtan jach mi la' wʌq'ueñob ja'el. Mach mi la' ch'ʌm majlel mi oro mi plata mi tsucu taq'uin ti' yajñib la' taq'uin. 10 Mach mi la' ch'ʌm majlel ti bij mi chim, mi cha'p'ejl la' bujc, mi xʌñʌbʌl, mi te' cha'an xʌmbal. Come yom mi' yʌq'uentel i bʌl i ñʌc' x'e'tel.
11 Baqui jach mi la' wochel mi ti tejclum, mi ti xchumtʌl, yom mi la' c'ajtibeñob mi an uts'at bʌ i pusic'al. Ya' yom mi la' jijlel jinto mi la' loq'uel majlel ti jini tejclum. 12 Che' mi la' wochel ti jump'ejl otot, aq'ueñob cortesía. 13 Mi uts'atob jini año' bʌ ti otot, aq'ueñob i yutslel la' t'an cha'an mi' tajob i ñʌch'tilel i pusic'al. Mi mach uts'atobic ma'anic mi caj i tajob i ñʌch'tilel i pusic'al. 14 Che' ma'anic majch mi' pʌyetla ochel ti' yotot, che' ma'anic mi' ñich'tʌbeñetla la' t'an, tijcanla loq'uel i ts'ubeñal la' woc. Cʌyʌla jini otot yic'ot jini tejclum. 15 Isujm mic subeñetla, ñumen mi caj i yubiñob wocol ti' q'uiñilel tojmulil jini winicob x'ixicob año' bʌ ti jini tejclum che' bajche' jini año' bʌ ti Sodoma yic'ot ti Gomorra.
Lac tic'lʌntel mu' to bʌ la cubin
(Mr. 13.9‑13; Lc. 12.2‑9, 49‑53; 14.26‑27)
16 Awilan, wolic choquetla majlel che' bajche' tiñʌme' joyol bʌ ti bʌte'el ts'i'. Yom p'ip'etla che' bajche' lucum. Yom utsetla che' bajche' x'ujcuts. 17 Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an winicob, come mi caj i pʌyetla ba'an año' bʌ i ye'tel. Mi caj i jats'etla ti asiyal ti sinagoga. 18 Mi caj la' pʌjyel ti' tojlel yumʌlob yic'ot ti' tojlel reyob cha'an tij c'aba', cha'an mi la' wʌc'on ti cʌjñel ti' tojlelob yic'ot ti' tojlel gentilob. 19 Che' mi' yʌq'uetla ti' c'ʌb yumʌlob, mach mi la' mel la' pusic'al cha'an bajche' mi' caj ti loq'uel la' t'an mi chuqui mi caj la' sub. Come ti jim bʌ ora mi caj la' wʌq'uentel t'an mu' bʌ caj la' sub. 20 Come mach jateticla muq'uetla ti t'an, pero i yEspíritu la' Tat mi' c'ʌn la' wej ti t'an.
21 Winicob mi caj i yʌc'ob ti chʌmel i yerañob. Tatʌl mi caj i yʌc' ti chʌmel i yalobil. Winicob x'ixicob mi caj i contrajiñob i tat i ña'. Mi caj i yʌc'ob ti tsʌnsʌntel. 22 Mi caj la' ts'a'lentel cha'an pejtelel winicob x'ixicob cha'an tij c'aba'. Pero jini mu' bʌ i cuch i wocol c'ʌlʌl ti' jilibal mi caj i coltʌntel. 23 Che' mi' ts'a'leñetla ti jump'ejl tejclum, puts'enla majlel ti yambʌ tejclum. Come isujm mic subeñetla, che' maxto lu' ñumeñeticla ti pejtelel i tejclum tac israelob, mi caj i tilel i Yalobil Winic. 24 Mach ñuquic xcʌnt'an bajche' i maestro. Mach ñuquic x'e'tel bajche' i yum. 25 La' ajnic jini xcʌnt'an che' bajche' i maestro. La' ajnic jini x'e'tel che' bajche' i yum. Mi tsa' pejcʌnti i yum otot ti Beelzebub, ¿mach ba ñumen lecojic mi caj i pejcʌntelob jini año' bʌ ti' yotot?
26 Jini cha'an mach mi la' bʌc'ñañob, come ma'anic mosol tac bʌ mach bʌ anic mi caj i pʌstʌl. Ma'anic mucul tac bʌ mach bʌ anic mi caj i ña'tʌntel. 27 Jini mu' bʌ c mucul subeñetla subula ti jamʌl. Jini mu' bʌ la' mucul ubin pam subula ti pejtelel otot tac. 28 Mach mi la' bʌc'ñan jini mu' bʌ i tsʌnsañob la' bʌc'tal, come mach mejlic i tajob la' ch'ujlel. Yom mi la' bʌc'ñan jini mu' bʌ mejlel i jisan la' ch'ujlel yic'ot la' bʌc'tal ti c'ajc. 29 ¿Mach ba anic mi' chojñel cha'cojt xpuruwoc ti jump'ejl taq'uin? Pero mi mach yomic la' Tat, ma'anic mi' yajlel ti lum mi juncojtic. 30 Laj tsicbil i tsutsel la' jol. 31 Jini cha'an, mach mi la' cha'len bʌq'uen. Come ñumen an la' c'ʌjñibal bajche' cabʌl xpuruwoc.
32 Majqui jach mi' suben winicob cha'an tsi' cʌñʌyon, joñon ja'el mi caj c sub ya' ti' tojlel c Tat am bʌ ti panchan cha'an tsa'ix j cʌñʌ jini winic. 33 Majqui jach mi' suben winicob x'ixicob mach i cʌñʌyonic, joñon ja'el mi caj c sub ya' ti' tojlel c Tat am bʌ ti panchan mach j cʌnʌyic jini winic.
34 Mach mi la' lon ña'tan ti la' pusic'al tsa' tiliyon cha'an mic ñʌch'chocon jini año' bʌ ti pañimil. Ma'anic tsa' tili c ñʌch'chocoñob, pero cha'an mi cʌq'ueñob espada, cha'an mi' contrajiñob i bʌ. 35 Tsa' tiliyon cha'an mi cʌq'ueñob i t'oxob i bʌ, winic ti' contra i tat, x'ixic ti' contra i ña', a'libʌl ti' contra i yʌ'lib. 36 Winicob mi caj i tajob i ts'a'lentel ti' tojlel i pi'ʌlob ti' yotot. 37 Jini mu' bʌ i ñumen c'uxbin i tat i ña' bajche' mi' c'uxbiñon mach uts'atic mij q'uel. Jini mu' bʌ i ñumen c'uxbin i yalobil bajche' mi' c'uxbiñon mach uts'atic mij q'uel. 38 Jini mach bʌ anic mi' ch'ʌm i cruz i tsajcañon mach uts'atic mij q'uel. 39 Jini mu' bʌ i bajñel cʌntan i cuxtʌlel mi caj i sʌt. Majqui jach mi' yʌc' i cuxtʌlel cha'añon mi caj i taj.
40 Jini mu' bʌ i pʌyetla ochel ti' yotot mi' pʌyon ochel. Jini mu' bʌ i pʌyon ochel mi' pʌy ochel jini tsa' bʌ i chocoyon tilel. 41 Jini mu' bʌ i pʌy ochel x'alt'an cha'an mero x'alt'añʌch mi caj i yʌq'uentel i chobejtʌbal x'alt'an. Jini mu' bʌ i pʌy ochel juntiquil toj bʌ i pusic'al cha'an tojʌch i pusic'al mi caj i yʌq'uentel i chobejtʌbal jini toj bʌ i pusic'al. 42 Majqui jach mi' yʌq'uen mi jump'ejlic vaso tsʌni ja' juntiquil ch'o'ch'oc bʌ cha'an xcʌnt'añʌch, isujm mic subeñetla, mi caj i yʌq'uentel i chobejtʌbal. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.