9
Jesús tsi' lajmesa winic mach bʌ anic i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb
(Mr. 2.1‑12; Lc. 5.17‑26)
Tsa' ochi Jesús ti barco. Tsa' c'axi ti colem ñajb. Tsa' c'oti ti' tejclum. Awilan, tsi' ch'ʌmʌyob majlel juntiquil winic mach bʌ anic i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb. Ñolol ti' wʌyib. Che' bʌ tsi' ña'ta Jesús mi woli' ñopob jini winicob, tsi' sube jini mach bʌ anic i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb: Calobil, tijicñesan a pusic'al. Ñusʌbilix a mul, che'en. Awilan, cha'tiquil uxtiquil sts'ijbayajob tsi' yʌlʌyob ti' pusic'al: Jini winic woli' p'aj Dios, che'ob. Ña'tʌbil i cha'an Jesús chuqui woli' yʌlob ti' pusic'al. Tsi' yʌlʌ: ¿Chucoch woli la' cha'len jontol bʌ t'an ti la' pusic'al? ¿Baqui bʌ ñumen wocol? ¿Jim ba wocol che' mic suben: “Ñusʌbilix a mul?” o ¿jim ba wocol che' mic suben: “Ch'ojyen, cha'len xʌmbal”? Subula. Pero cha'an mi la' ña'tan an i p'ʌtʌlel i Yalobil Winic ilayi ti pañimil cha'an mi' ñusan mulil (tsi' sube jini mach bʌ anic i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb): Ch'ojyen. Teche a wʌyib. Cucu ti a wotot, che'en Jesús. Tsa' ch'ojyi. Tsa' majli ti' yotot. Tsa' cajiyob ti bʌq'uen jini winicob x'ixicob che' bʌ tsi' q'ueleyob. Tsi' tsictesʌbeyob i ñuclel Dios tsa' bʌ i yʌq'ueyob winicob ñuc bʌ i p'ʌtʌlel.
Tsa' pʌjyi Mateo
(Mr. 2.13‑17; Lc. 5.27‑32)
Che' woli ti xʌmbal majlel Jesús, tsi' q'uele juntiquil winic i c'aba' Mateo, buchul ya' ba' mi' ch'ʌjmel tojoñel. Jesús tsi' sube: Tsajcañon, che'en. Mateo tsa' wa'le. Tsa' caji i tsajcan majlel.
10 Che' buchul Jesús ti' t'ejl mesa ti otot, awilan, tsa' tiliyob cabʌl xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob. Tsa' buchleyob yic'ot Jesús yic'ot xcʌnt'añob i cha'an. 11 Che' bʌ tsi' q'ueleyob jini fariseojob, tsi' c'ajtibeyob xcʌnt'añob i cha'an Jesús: ¿Chucoch woli' pi'len ti we'el jini xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob la' maestro? che'ob. 12 Che' bʌ tsi' yubi Jesús, tsi' subeyob: Jini c'oc'o' bʌ mach yomobic ts'ʌcʌntel, jini jach jini c'amo' bʌ. 13 Cucula. Ñopola i sujmlel jini t'an: “Com mi la' cha'len p'untaya, mach comic mi la' wʌq'ueñon c majtan”. Come ma'anic tsa' tili c pʌy jini tojo' bʌ i pusic'al. Tsa' tili c pʌy xmulilob cha'an mi' cʌyob i mul. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
C'ajtibal cha'an ch'ajb
(Mr. 2.18‑22; Lc. 5.33‑39)
14 Tsa' tiliyob xcʌnt'añob i cha'an Juan ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌyob: Cabʌl mic cha'len lojon ch'ajb. Che' ja'el fariseojob. ¿Chucoch ma'anic mi' cha'leñob ch'ajb xcʌnt'añob a cha'an? che'ob. 15 Jesús tsi' jac'beyob: ¿Mejl ba i cha'leñob ch'ajb jini xmel q'uiñob che' temel añob yic'ot winic woli bʌ ti ñujpuñijel? Pero tal i yorajlel che' mi caj i pʌjyel majlel jini winic woli bʌ ti ñujpuñijel. Ti jini q'uin tac mi' cajelob ti ch'ajb xmel q'uiñob. 16 Ma'anic majqui mi' c'ʌn tsijib pisil cha'an mi' lʌw tsucul bʌ i pislel, come mu' jach i cha' tsijlel loq'uel, jinto ñumen colem i tsijlemal. 17 Che' ja'el, ma'anic majqui mi' yotsan tsijib vino ti tsucul bʌ i yajñib melbil bʌ ti pʌchi. Mi che'ʌch tsi' mele, mi' tojmel i yajñib, mi' bejq'uel vino, mi' jilel i yajñib. Pero mi' yotsañob tsijib vino ti tsijib to bʌ i yajñib. Che' jini, mi' jalijel i yajñib yic'ot jini vino ja'el.
I yalobil Jairo yic'ot jini x'ixic tsa' bʌ i tʌlbe i bujc Jesús
(Mr. 5.21‑43; Lc. 8.40‑56)
18 Che' woli' subeñob jini t'an, awilan, tsa' tili juntiquil yumʌl. Tsi' ch'ujutesa Jesús. Tsi' yʌlʌ: Poj ujtel i chʌmel xch'oc bʌ calobil. La', ac'ʌ a c'ʌb ti jini xch'oc cha'an mi' cha' cuxtiyel, che'en. 19 Jesús tsa' wa'le. Tsi' tsajca majlel yic'ot xcʌnt'añob i cha'an. 20 Awilan, ma'anic tsa' wis tijq'ui i bec' i ch'ich'el juntiquil x'ixic lajchʌmp'ejl jab. Tsa' tili ti' pat Jesús. Tsi' tʌlbe i yoc i pislel. 21 Come tsi' yʌlʌ ti' pusic'al: Mi tsa' jach c tʌlbe i pislel, mi caj j c'oc'an, che'en jini x'ixic. 22 Jesús tsi' sutq'ui i bʌ. Che' bʌ tsi' q'uele tsi' sube: Calobil, tijicñesan a pusic'al. Tsa' coltʌntiyet cha'an tsa' ñopoyon, che'en. Tsa' bʌc' lajmi jini x'ixic.
23 Che' bʌ tsa' ochi Jesús ti' yotot jini yumʌl, tsi' q'uele jini x'amʌyob yic'ot jini winicob x'ixicob ju'ucñayob ti uq'uel. 24 Jesús tsi' subeyob: Loq'uenla. Mach chʌmenic jini xch'oc. Woli jach ti wʌyel, che'en. Tsi' wajleyob. 25 Che' loq'uemobix winicob x'ixicob tsa' ochi Jesús. Tsi' chucbe i c'ʌb xch'oc. Tsa' ch'ojyi jini xch'oc. 26 Tsa' pujqui t'an ti pejtelel lum cha'an jini tsa' bʌ ujti.
Tsa' c'otiyob i wut cha'tiquil xpots'
27 Che' bʌ tsa' majli Jesús, tsi' tsajcayob majlel cha'tiquil xpots'. C'am tsi' yʌlʌyob: I Yalobil David, p'untañon lojon, che'ob. 28 Che' bʌ tsa' c'oti ti otot, tsa' tiliyob jini xpots'ob ba'an Jesús. Jesús tsi' subeyob: ¿Mu' ba la' ñop mi mejlel c mel jini? che'en. Tsi' jac'beyob: Mu' cu, c Yum, che'ob. 29 Jesús tsi' tʌlbeyob i wut. Tsi' yʌlʌ: La' melbentiquetla che' bajche' tsa' la' ñopo, che'en. 30 Tsa' c'otiyob i wut. Jesús tsi' wersa subeyob: Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an ma'anic mi' yubin winic mi juntiquilic, che'en. 31 Pero che' bʌ tsa' sujtiyob, tsi' pucuyob t'an ti pejtelel lum cha'an ñuc bʌ i melbal Jesús.
Tsa' caji ti t'an juntiquil x'uma'
32 Che' bʌ tsa' majliyob, awilan, tsa' pʌjyi tilel ba'an Jesús juntiquil x'uma' winic am bʌ i xibʌjlel. 33 Che' bʌ tsa'ix chojqui loq'uel i xibʌjlel, tsa' caji ti t'an jini x'uma'. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al jini winicob x'ixicob. Tsi' yʌlʌyob: Ma'anic ba' tsa' laj q'uele che' bajche' jini ti Israel, che'ob. 34 Jini fariseojob tsi' yʌlʌyob: Ti' p'ʌtʌlel i yum xibajob, mi' choc loq'uel xibajob, che'ob.
Wen cabʌl c'ajbal
35 Jesús tsa' ñumi ti pejtelel tejclum tac yic'ot ti pejtelel xchumtʌl tac. Tsi' cha'le cʌntesa ti' sinagoga tac judíojob. Tsi' subu jini wen t'an cha'an i yumʌntel Dios. Tsi' lu' lajmesa c'amʌjel tac yic'ot chʌmel tac. 36 Che' bʌ tsi' q'uele tempʌbilob winicob x'ixicob, tsa' bujt'i i pusic'al Jesús ti p'untaya, come tsi' q'uele c'uñob jax, pujquemob jax che' bajche' tiñʌme' mach bʌ anic xcʌntaya i cha'an. 37 Tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an: Isujm, wen cabʌl c'ajbal pero ma'anic cabʌl x'e'telob. 38 Jini cha'an c'ajtibenla i Yum c'ajbal ti wocol t'an cha'an mi' choc majlel x'e'telob ti' c'ajbal, che'en.