15
Jini mu' bʌ i bibesan winic
(Mr. 7.1‑23)
Jini sts'ijbayajob yic'ot fariseojob ch'oyolo' bʌ ti Jerusalén tsa' tiliyob ba'an Jesús. Tsi yʌlʌyob: ¿Chucoch mi' ñusañob i subal lac ñojte'el jini xcʌnt'añob a cha'an? Come ma'anic mi' pocob i c'ʌb che' mi' cajelob ti c'ux waj, che'ob. Jesús tsi' subeyob: ¿Chucoch mi la' ñusan i mandar Dios cha'an i subal la' ñojte'el? Come Dios tsi' yʌlʌ ti mandar: “Q'uele ti ñuc a tat a ña'”. Tsi yʌlʌ ja'el: “Jini mu bʌ i p'aj i tat i ña' la' wersa chʌmic”. An winicob mu' bʌ i subeñob i tat i ña' ma'anix chuqui mi mejlel i yʌq'ueñob, come tsa'ix i subeyob i cha'añʌch Dios. Jatetla mi la' lon al mach i wentajobic cha'an mi' coltañob i tat i ña'. Che' jini tsa'ix la' jisʌbe i c'ʌjñibal i mandar Dios ti la' pusic'al cha'an mi la' jac'ben i subal la' ñojte'el. Cha'p'ejl jax la' pusic'al. Isujmʌch bajche' tsi' tajayetla ti t'an Isaías che' bʌ tsi' yʌlʌ: “Ti' yej jach mi' subob c ñuclel jini winicob x'ixicob, pero ti' pusic'al mi' cʌyoñob. Lolom jach mi' ch'ujutesañoñob, come jiñʌch i mandar tac winicob woli bʌ i cʌntesañob”, che'en Jesús.
10 Jesús tsi' pʌyʌ tilel winicob x'ixicob. Tsi' subeyob: Ñich'tanla. Ch'ʌmbenla isujm. 11 Chuqui tac mi' yochel ti' yej winic, ma'anic mi' bibesan. Pero chuqui tac mi' loquel ti' yej, jiñʌch mu' bʌ i bibesan, che'en. 12 Tsa' tiliyob xcʌnt'añob. Tsi' subeyob: ¿Ña'tʌbil ba a cha'an tsa' mich'ayob fariseojob che' bʌ tsi' yubiyob a t'an? che'ob. 13 Jesús tsi' subeyob: Pejtelel pimel mach bʌ pʌc'bilic cha'an c Tat am bʌ ti panchan mi' caj ti bojquel. 14 La' to ajnicob. Xpots'ob jini xpʌs bijob. Mi xpots' jini mu' bʌ i toj'esan majlel xpots', ti' cha'ticlelob mi' yajlelob ti ch'en, che'en Jesús.
15 Pedro tsi' sube: Subeñon lojon i sujmlel jini lajiya, che'en. 16 Jesús tsi' yʌlʌ: Jixcu jatetla ja'el, ¿maxto ba anic mi la' ch'ʌmben isujm? 17 ¿Mach ba la' wujilic, jini mu' bʌ i yochel ti la quej mi' majlel ti lac ñʌc'? Ñumel jach mi' ñumel. 18 Pero jini mu' bʌ i loq'uel ti' yej winic ch'oyolʌch ti' pusic'al. Jiñʌch mu' bʌ i bibesan. 19 Come ch'oyol ti' pusic'al winic mi' tilel jontol bʌ i ña'tʌbal, yic'ot tsʌnsa, yic'ot ts'i'lel, yic'ot jam otot, yic'ot xujch', yic'ot jop't'an, yic'ot p'ajoñel. 20 Jiñʌch mu' bʌ i bibesan winic. Ma'anic mi' bibesʌntel winic che' mi' c'ux waj che' mach pocolic i c'ʌb, che'en.
X'ixic loq'uem bʌ ti Canaán tsi' ñopo Jesús
(Mr. 7.24‑30)
21 Jesús tsa' loq'ui ya'i. Tsa' majli ti' lumal Tiro yic'ot ti' lumal Sidón. 22 Awilan tsa' tili x'ixic cananea ya' bʌ chumul. C'am tsi' cha'le t'an. Tsi yʌlʌ: P'untañon, c Yum, i Yalobilet David. C'ax cabʌl woli' tic'lʌntel xch'oc bʌ calobil cha'an ti' xibʌjlel, che'en. 23 Pero Jesús ma'anic chuqui tsi' sube mi jump'ejlic t'an. Tsa' tili xcʌnt'añob i cha'an. Ti wocol t'an tsi' yʌlʌyob: Subenix majlel jini x'ixic come woli' cha'len c'am bʌ t'an ti lac pat, che'ob. 24 Jesús tsi' subeyob: Chocbilon tilel cha'an jach jini sajtemo' bʌ tiñʌme' ti Israel, che'en. 25 Jini x'ixic tsa' cha' tili. Tsi' ñocchoco i bʌ ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌ: C Yum, coltañon, che'en. 26 Jesús tsi' sube: Mach wenic mi lac chilben i waj alobob cha'an mi lac chocben alʌ ts'i', che'en. 27 Jini x'ixic tsi' yʌlʌ: Isujm, c Yum. Pero jini alʌ ts'i' mi' c'ux i xejt'il mu' bʌ i p'ajtel ti yebal i mesa i yum, che'en. 28 Jesús tsi' sube: X'ixic, tsa'ix a ñopo ti pejtelel a pusic'al. La' aq'uentiquet che' bajche' a wom, che'en. Tsa' bʌc' lajmi i yalobil.
Tsi' lajmesa cabʌlob
29 Jesús tsa' loq'ui ya'i. Tsa' ñumi majlel ti' ti' colem ñajb i c'aba' Galilea. Tsa' letsi majlel ti bujtʌl. Ya'i tsa' caji ti buchtʌl. 30 Bajc'ʌl winicob x'ixicob tsa' tiliyob ba'an. Tsi' pʌyʌyob tilel jini mach bʌ añobic i c'ʌjñibal i yoc, yic'ot jini xpots'ob, yic'ot jini x'uma'ob, yic'ot jini xc'ʌscujelob, yic'ot cabʌl yaño' bʌ. Ya' tsi' yʌc'ʌyob ba' wa'al Jesús. Tsi' lajmesayob. 31 Jini cha'an tsa' toj sajtiyob i pusic'al che' bʌ tsi' q'ueleyob woliyob ti t'an x'uma'ob, lajmeñobix jini xc'ʌscujelob, woliyob ti xʌmbal jini mach bʌ añobic i c'ʌjñibal i yoc, woli' c'otelob i wut jini xpots'ob. Tsi' tsictesayob i ñuclel i Dios israelob.
Tsi' we'sa chʌmp'ejl mil
(Mr. 8.1‑10)
32 Jesús tsi' pʌyʌ tilel xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌlʌ: Mic p'untan jini winicob x'ixicob, come i yuxp'ejlelix q'uin wʌ' añob quic'ot. Ma'anic i bʌl i ñʌc'. Mach comic c subeñob sujtel che' wi'ñayobix ame c'uñ'acob ti bij, che'en. 33 Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' subeyob: ¿Baqui mic taj lojon waj ilayi ti jochol bʌ lum cha'an mi' c'uxob? come cabʌlob jini winicob x'ixicob, che'ob. 34 Jesús tsi' subeyob: ¿Jayq'uejl waj an' la' cha'an? che'en. Tsi' yʌlʌyob: Wucq'uejl yic'ot cha'cojt alʌ chʌy, che'ob. 35 Jesús tsi' sube winicob x'ixicob cha'an mi' buchtʌlob ti lum. 36 Tsi' ch'ʌmʌ jini wucq'uejl waj yic'ot jini chʌy. Che' bʌ tsa' ujti i suben Dios wocolix i yʌlʌ tsi' xet'e. Tsi' yʌq'ue xcʌnt'añob i cha'an. Jini xcʌnt'añob tsi' pucbeyob winicob x'ixicob. 37 Ti pejtelel tsi' c'uxuyob. Tsa' ñaj'ayob. Tsi' lotoyob wucp'ejl colem chiquib but'ul ti' xujt'il tac tsa' bʌ colobaji. 38 Che' bajche' lujumbajc' winicob tsi' c'uxuyob. An x'ixicob yic'ot alobob mach bʌ tsicbilobic. 39 Jesús tsi' subeyob sujtel winicob x'ixicob. Tsa' ochi ti barco. Tsa' majli ti lum i c'aba' Magdala.