16
Yomob i q'uel i yejtal i p'ʌtʌlel Jesús
(Mr. 8.11‑13; Lc. 12.54‑56)
Tsa' tiliyob fariseojob yic'ot saduceojob cha'an mi' yilʌbeñob i pusic'al Jesús. Tsi' c'ajtibeyob cha'an mi' pʌsbeñob i yejtal i p'ʌtʌlel ti panchan. Jesús tsi' subeyob: Che' woli ti bʌjlel q'uin mi la' wʌl: “Jamʌl pañimil ijc'ʌl come chʌchʌc i yebal panchan”, che'etla. Ti sʌc'ajel mi la' wʌl: “Talix ja'al come chʌchʌquix i yebal panchan. Wolix i mʌjquel”, che'etla. ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Mi la' ña'tʌben i sujmlel chuqui tac mi la' q'uel ti panchan. ¡Pero mach la' wujilic chuqui woli' yujtel wʌle! Jini jontolo' bʌ winicob x'ixicob but'ulo' bʌ ti' ts'i'lel woli' sajcañob i yejtal c p'ʌtʌlel. Ma'anic mi caj i yʌq'uentelob i q'uel, jini jach i yejtal c p'ʌtʌlel tsa' bʌ pʌsle ti Jonás jini x'alt'an, che'en Jesús. Tsi' cʌyʌyob. Tsa' majli.
I levadura fariseojob yic'ot saduceojob
(Mr. 8.14‑21)
Tsa' c'otiyob xcʌnt'añob i cha'an ti junwejl ja'. Tsa' ñajʌyi ti' pusic'al i ch'ʌmob tilel caxlan waj. Jesús tsi' subeyob: Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an i levadura jini fariseojob yic'ot saduceojob, che'en. Tsa' caji i pejcañob i bʌ. Tsi' yʌlʌyob: Ma'anic tsa' lac ch'ʌmʌ tilel caxlan waj, che'ob. Ña'tʌbilix i cha'an Jesús tsi' subeyob: Winicob mach bʌ anic mi la' ñop ti pejtelel la' pusic'al, ¿chucoch woli la' cʌlʌx pejcan la' bʌ cha'an ma'anic la' caxlan waj? ¿Maxto ba anic mi la' ch'ʌmben isujm? ¿Mach ba c'ajalic la' cha'an jini jo'q'uejl waj cha'an jo'p'ejl mil winicob? ¿Mach ba c'ajalic la' cha'an jayp'ejl chiquib tsa' la' loto? 10 Jixcu jini wucq'uejl waj cha'an jini chʌmp'ejl mil winicob, ¿mach ba c'ajalic la' cha'an jayp'ejl colem chiquib tsa' la' loto? 11 ¿Chucoch ma'anic mi' la' ch'ʌmben isujm? Mach jiniqui caxlan waj tsac ña'ta che' bʌ tsac subeyetla cha'an mi la' chʌcʌ q'uel la' bʌ cha'an i levadura fariseojob yic'ot saduceojob, che'en Jesús. 12 Tsi' ch'ʌmbeyob isujm yom mi' chʌcʌ q'uelob i bʌ cha'an i cʌntesʌbal fariseojob yic'ot saduceojob, mach cha'anic jini levadura am bʌ ti caxlan waj.
Pedro tsi' yʌlʌ: Jatet Cristojet
(Mr. 8.27‑30; Lc. 9.18‑21)
13 Che' bʌ tsa' ochi Jesús ya' ti' lumal Cesarea Filipo, tsi' c'ajtibe xcʌnt'añob i cha'an: ¿Majqui i Yalobil Winic mi' yʌlob winicob x'ixicob? che'en. 14 Tsi' yʌlʌyob: Cha'tiquil uxtiquil mi' yʌlob jatet Juanet tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'. Yaño' bʌ mi' yʌlob Elíaset. Yaño' bʌ mi' yʌlob Jeremíaset. Yaño' bʌ mi' yʌlob juntiquil x'alt'añet, che'ob. 15 Jesús tsi' c'ajtibeyob: Jixcu jatetla, ¿Majquiyon mi la' wʌl? che'en. 16 Simón Pedro tsi' jac'ʌ: Jatet Cristojet, jini yajcʌbil bʌ. I Yalobilet jini cuxul bʌ Dios, che'en. 17 Jesús tsi' jac'ʌ: Tijicña a pusic'al Simón, i yalobilet bʌ Jonás, come mach tilemic ti winicob a ña'tʌbal, pero c Tat am bʌ ti panchan tsi' cʌntesayet. 18 Mic subeñet Pedrojet. Ti' pam jini xajlel mi caj c wa'chocon xñopt'añob c cha'an. Jini mu' bʌ i yʌc'ob ti chʌmel mach mejlic i jisañob. 19 Mi caj cʌq'ueñet i llavejlel i yumʌntel jini am bʌ ti panchan. Pejtelel majqui ma' jamben ti pañimil mi caj i jambentel ti panchan. Pejtelel majqui ma' ñup'ben ti pañimil mi caj i ñup'bentel ti panchan, che'en Jesús. 20 Jesús tsi' tiq'ui xcʌnt'añob cha'an ma'anic mi' subeñob i pi'ʌlob mi juntiquilic mi jiñʌch Cristo, jini yajcʌbil bʌ.
Jesús tsi' subu bajche' mi caj i chʌmel
(Mr. 8.31―9.1; Lc. 9.22‑27)
21 Ti jim bʌ ora, Jesús tsa' caji i cʌntesan xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌlʌ wersa mi' majlel ti Jerusalén i yubin cabʌl wocol ti' c'ʌb xñoxob año' bʌ i ye'tel yic'ot ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob. Wersa mi' caj ti tsʌnsʌntel. Mi caj i cha' tejchel ch'ojyel ti yuxp'ejlel q'uin. 22 Pedro tsa' caji i pʌy Jesús ti' bajñelil cha'an mi' tic'. Tsi' yʌlʌ: C Yum, la' i p'untañet Dios. Mach che'ic mi caj a wujtel, che'en. 23 Jesús tsi' sutq'ui i bʌ. Tsi' sube Pedro: Tʌts'ʌ a bʌ ba' añon, Satanás. Jatet xmʌctayajet tic tojlel. Ma'anic ma' ch'ʌmben isujm chuqui yom Dios. Che' jach ma' ch'ʌmben isujm chuqui yom winicob, che'en.
24 Jesús tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an: Mi an majqui yom i tsajcañon, la' i cʌy chuqui yom ti' bajñel pusic'al. La' i ch'ʌm i cruz. La' i tsajcañon. 25 Come majqui jach yom i bajñel cʌntan i ch'ujlel mi caj i sʌt. Majqui jach mi' yʌc' i ch'ujlel cha'an mi' tsajcañon mi caj i cʌntan. 26 Come ¿chuqui mi' taj winic mi tsi' lon ch'ʌmʌ pejtelel pañimil pero mi tsa' sajti i ch'ujlel? Mi tsa' sajti i ch'ujlel winic, ¿chuqui mi mejlel i yʌc' cha'an mi' cha' taj? 27 Come mi caj i tilel i Yalobil Winic ti' ñuclel i Tat yic'ot i yángelob. Mi caj i yʌq'ueñob i tojol winicob x'ixicob ti jujuntiquil cha'an chuqui tac tsi' meleyob. 28 Isujm mic subeñetla: Lamital ili wa'alo' bʌ ma'anic mi caj i chʌmelob jinto tsa'ix i q'ueleyob i Yalobil Winic che' mi' tilel ti' yumʌntel, che'en Jesús.