17
Tsa' yʌjñi Jesús
(Mr. 9.2‑13; Lc. 9.28‑36)
Che' ñumenix wʌcp'ejl q'uin, Jesús tsi' pʌyʌ majlel Pedro yic'ot Jacobo yic'ot Juan i yijts'in Jacobo c'ʌlʌl ti chan bʌ wits. Tsa' yʌjñi Jesús ti' wutob. Ts'ʌylaw i wut che' lajal bajche' q'uin. Wen sʌsʌc tsa' ajni i pislel lajal bajche' i sʌclel pañimil. Awilan, tsa' tsictiyi Moisés yic'ot Elías. Tsi' cha'leyob t'an yic'ot Jesús. Pedro tsi' sube Jesús: C Yum, uts'at mi laj cʌytʌl ilayi. Mi a wom, mi caj c mel uxp'ejl lejchempat, jump'ejl a cha'an, jump'ejl i cha'an Moisés, jump'ejl i cha'an Elías. Che' woli to ti t'an, awilan, tsi' mosoyob wen sʌsʌc bʌ tocal. Tsa' loq'ui t'an ti tocal. Tsi' yʌlʌ: Jiñʌch Calobil mu' bʌ j c'uxbin. Tijicña c pusic'al mij q'uel. Ubinla i t'an, che'en. Che' bʌ tsi' yubiyob xcʌnt'añob, tsa' ñuc yajliyob ti lum. Woliyob ti cabʌl bʌq'uen. Tsa' tili Jesús. Tsi' tʌlʌyob. Tsi' yʌlʌ: Ch'ojyenla. Mach mi la' cha'len bʌq'uen, che'en. Che' bʌ tsi' letsayob i wut tsi' q'ueleyob ma'anix majqui ya'an, jini jach Jesús ti' bajñelil.
Che' woli' jubelob tilel ti wits, Jesús tsi' wersa tiq'uiyob: Mach mi la' suben winic mi juntiquilic chuqui tsa' la' q'uele jinto mi' cha' ch'ojyel i Yalobil Winic ba'an chʌmeño' bʌ, che'en. 10 Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' c'ajtibeyob: ¿Chucoch mi' yʌlob sts'ijbayajob ñaxan yom mi' tilel Elías? che'ob. 11 Jesús tsi' subeyob: Isujmʌch, ñaxan mi' tilel Elías cha'an mi' cha' toj'esan pejtelel chuqui an. 12 Pero mic subeñetla, tsa'ix tili Elías. Ma'anic tsi' cʌñʌyob, pero tsi' tic'layob bajche' jach yomob. Che' ja'el, mi caj i yubin wocol i Yalobil Winic ti' c'ʌbob, che'en Jesús. 13 Jini xcʌnt'añob tsa' caji i ch'ʌmbeñob isujm jiñʌch Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja' tsa' bʌ tili che' bajche' tsi' yʌlʌ Jesús.
Jesús tsi' lajmesa ch'iton am bʌ i juquin chʌmel
(Mr. 9.14‑29; Lc. 9.37‑43)
14 Che' bʌ tsa' c'otiyob ba' tempʌbilob winicob x'ixicob, tsa' tili winic. Tsi' ñocchoco i bʌ ba'an Jesús. 15 Tsi' yʌlʌ: C Yum, p'untan calobil. Come an i juquin chʌmel. Wen woli ti wocol. Cabʌl mi' yajlel ti c'ajc. Cabʌl mi' yajlel ti ja'. 16 Tsac pʌyʌ tilel ba'an xcʌnt'añob a cha'an, pero ma'anic tsa' mejli i lajmesañob, che'en. 17 Jesús tsi' jac'ʌ: Winicob x'ixicob año' bʌ wʌle, mach bʌ anic mi la' ñop, sojquemetla. ¿Jayp'ejl to q'uin wʌ' añon la' wic'ot? ¿Jayp'ejl to q'uin mi caj j cuchbeñetla la' sajtemal? Pʌyʌla tilel wʌ' ba' añon, che'en. 18 Jesús tsi' tic'be i xibʌjlel. Tsa' loq'ui ti' pusic'al. Tsa' bʌc' lajmi jini ch'iton.
19 Tsa' tiliyob xcʌnt'añob cha'an mi' bajñel pejcañob Jesús. Tsi' yʌlʌyob: ¿Chucoch ma'anic tsa' mejli c choc lojon loq'uel? che'ob. 20 Jesús tsi' subeyob: Come ma'anic mi la' ñop ti pejtelel la' pusic'al. Come isujm mic subeñetla, mi tsa' la' ñopo ti la' pusic'al mi che' jach ya wistʌl che' bajche' i bʌc' mostaza, che' jini muq'uix mejlel la' suben jini wits cha'an mi' tʌts' i bʌ ti yambʌ i yajñib. Mi caj i tʌts' i bʌ. Ma'anic chuqui mach bʌ mejlic la' cha'an. 21 Pero jini xibajob ma'anic mi' to'ol loq'uelob, che' jach mi' loq'uelob ti oración yic'ot ti ch'ajb, che'en Jesús.
Jesús tsi' cha' subu bajche' mi caj i chʌmel
(Mr. 9.30‑32; Lc. 9.43‑45)
22 Che' ya' añob ti Galilea Jesús tsi' subeyob: I Yalobil Winic mi caj i yʌjq'uel ti' c'ʌb winicob. 23 Jini winicob mi caj i tsʌnsañob. Ti yuxp'ejlel q'uin mi caj i cha' tejchel ch'ojyel, che'en Jesús. Wen ch'ijiyem tsi' yubiyob xcʌnt'añob.
Tsi' tojoyob tojoñel cha'an Templo
24 Che' bʌ tsa' c'otiyob ti Capernaum, jini xch'ʌm tojoñelob tsa' tiliyob ba'an Pedro. Tsi' yʌlʌyob: ¿Mach ba anic mi' yʌc' cha'p'ejl dracma tojoñel a Maestro? che'ob. 25 Pedro tsi' yʌlʌ: Mu' cu, che'en. Che' bʌ tsa' ochi Pedro ti otot, Jesús tsa' ñaxan caji i pejcan. Tsi' yʌlʌ: ¿Bajche' ma' wʌl, Simón? ¿Majqui mi' yʌq'ueñob tojoñel yumʌlob ti pañimil? ¿Jim ba i yalobilob o yaño' bʌ? che'en. 26 Pedro tsi' sube: Jini yaño' bʌ, che'en. Jesús tsi' sube: Che' jini, mach i wentajic i yalobilob cha'an mi' yʌc'ob tojoñel. 27 Pero cucu ti colem ñajb ame mi lac techbeñob i mich'ajel. Choco ochel luquijib. Ch'ʌmʌ jini ñaxan bʌ chʌy mu' bʌ a chuc. Che' ma' cawben i yej mi caj a taj jump'ejl estatero. Ch'ʌmʌ majlel. Aq'ueñob cha'añon cha'añet. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.