18
¿Majqui ñumen ñuc ti' yumʌntel Dios?
(Mr. 9.33‑42; Lc. 9.46‑48; 17.1‑2)
Ti jim bʌ ora tsa' tiliyob xcʌnt'añob ba'an Jesús. Tsi' c'ajtibeyob: ¿Majqui ñumen ñuc ti' yumʌntel panchan? che'ob. Jesús tsi' pʌyʌ tilel juntiquil alob. Tsi' yʌc'ʌ ya' ti ojlil ba' añob. Tsi' subeyob: Isujm, mic subeñetla, mi ma'anic mi la' sutq'uin la' bʌ cha'an lajaletla bajche' alobob, ma'anic mi caj la' wochel ti' yumʌntel panchan. Majqui jach mi' mel i bʌ ti pec' che' bajche' jini alob, c'ax ñuc mi caj i yajñel ti' yumʌntel panchan. Majqui jach mi' coltan tij c'aba' juntiquil alob, mi' coltañon. Majqui jach mi' yʌsan ti mulil juntiquil ch'o'ch'oc bʌ woli bʌ i ñopon mach uts'atic. Ñumen uts'at tsa'ic ñaxan cʌjchi na'atun ti' bic' jini winic cha'an mi' chojquel ochel ti chʌmel ti ñajb.
Jini mu' bʌ i yʌsañonla ti mulil
(Mr. 9.43‑48)
Mi caj i tajob wocol jini año' bʌ ti pañimil mu' bʌ i yʌsañob ti mulil winicob x'ixicob. Wersa mi' tilelob jini mu' bʌ i yʌsañob ti mulil, pero mi caj i tojob i mul. Mi woli' yʌsañet ti mulil a c'ʌb mi a woc, tsepe loq'uel. Choco. Uts'at mi tsa' taja a cuxtʌlel che' xbor c'ʌbet, che' xbor oquet. Mach uts'atic mi tsa' chojquiyet ti c'ajc mach bʌ anic mi' jilel che' cha'ts'ijt a c'ʌb a woc. Che' ja'el, mi woli' yʌsañet ti mulil a wut, loc'san. Choco. Uts'at mi tsa' taja a cuxtʌlel che' jump'ejl a wut. Mach uts'atic mi tsa' chojquiyet ti infierno ti c'ajc che' an cha'p'ejl a wut.
Sajtem bʌ tiñʌme'
(Lc. 15.3‑7)
10 Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an ma'anic mi la' ts'a'len mi juntiquilic ch'o'ch'oc bʌ, come mic subeñetla, ya' ti panchan i yángelob jini ch'o'ch'oco' bʌ ti pejtelel ora mi' q'uelbeñob i wut c Tat am bʌ ti panchan. 11 Come tsa' tili i Yalobil Winic cha'an mi' coltan sajtemo' bʌ. 12 ¿Bajche' mi la' wʌl? Mi an juntiquil winic am bʌ jo'c'al i tiñʌme' mi tsa' sajti juncojt, ¿mach ba anic mi' cʌy jini bolonlujuncojt i jo'c'al cha'an mi' majlel i sajcan jini sajtem bʌ ya' ti bujtʌl? 13 Mi tsi' taja, isujm mic subeñetla, ñumen tijicña i pusic'al mi' q'uel jini juncojt bajche' jini bolonlujuncojt i jo'c'al mach bʌ anic tsa' sajtiyob. 14 Che' ja'el, la' Tat am bʌ ti panchan mach yomic mi' sajtel mi juntiquilic jini ch'o'ch'oco' bʌ.
Mi lac ñusʌben i mul la quermano
(Lc. 17.3‑4)
15 Mi tsi' cha'le mulil ti a contra a wermano, cucu, bajñel suben i mul. Mi tsi' jac'beyet tsa'ix a taja a wermano. 16 Mi ma'anic mi' jac'beñet, pʌyʌ majlel juntiquil cha'tiquil a wic'ot cha'an mi' tsictiyel ti' tojlel cha'tiquil uxtiquil testigo jujump'ejl t'an tsa' bʌ ajli. 17 Mi mach yomic i jac'ben, subeñob xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ. Mi ma'anic mi' jac'ben xñopt'añob jini winic, la'ix ajnic che' lajal bajche' gentil yic'ot xch'ʌm tojoñel.
18 Isujm mic subeñetla, chuqui jach mi la' cʌch ti pañimil cʌchbil ti panchan. Chuqui jach mi la' jit ti pañimil jitbil ti panchan. 19 Mic subeñetla ja'el, mi an cha'tiquilob ti pañimil mu' bʌ i temob i t'an cha'an chuqui mi' c'ajtiñob, che' jini mi caj i yʌq'uentelob cha'an c Tat am bʌ ti panchan. 20 Come baqui jach an cha'tiquil uxtiquil tempʌbilo' bʌ cha'an tij c'aba' yʌ'ʌch añon quic'otob, che'en Jesús.
21 Tsa' tili Pedro ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌ: C Yum, ¿jayyajl yom mic ñusʌben i mul quermano che' an chuqui mi' cha'len tij contra? ¿Yom ba c'ʌlʌl ti' wucyajlel mic ñusʌben i mul? che'en. 22 Jesús tsi' sube: Mic subeñet, mach jasʌlic che' ti wucyajl jach, pero yom c'ʌlʌl ti lujump'ejl i chʌnc'al ti wucyajlel (77).
Cha'tiquil año' bʌ i bet
23 Jini cha'an, i yumʌntel jini am bʌ ti panchan lajalʌch bajche' juntiquil yumʌl woli bʌ i ña'tʌbeñob i bet x'e'telob i cha'an. 24 Che' bʌ tsa' caji i ña'tʌbeñob i bet jini x'e'telob, tsi' pʌyʌ tilel juntiquil am bʌ i bet lujump'ejl mil talento. 25 Ma'anic tsa' mejli i toj i bet. Jini cha'an i yum tsi' yʌc'ʌ mandar cha'an mi' chojñel jini winic yic'ot i yijñam yic'ot i yalobilob yic'ot pejtelel i chubʌ'an cha'an mi' toj i bet. 26 Jini x'e'tel tsi' ñocchoco i bʌ. Tsi' c'ajti ti wocol t'an: “C yum, pijtan to. Mu' to caj c tojbeñet ti pejtelel”, che'en. 27 Jini cha'an i yum tsi' p'unta jini x'e'tel. Tsi' colo.
28 Che' woli ti sujtel jini x'e'tel tsi' taja juntiquil i pi'ʌl ti e'tel am bʌ i bet jo'c'al denario. Tsi' chucu ti' bic'. Tsi' yʌlʌ: “Tojbeñon a bet”, che'en. 29 Jini i pi'ʌl t i e'tel tsi' ñocchoco i bʌ. Ti wocol t'an tsi' yʌlʌ: “Pijtan to. Mu' to c tojbeñet ti pejtelel”, che'en. 30 Jini x'e'tel ma'anic tsi' jac'ʌ. Tsa' majli i yotsan ti mʌjquibʌl jinto mi' toj i bet. 31 I pi'ʌlob ti e'tel tsi' q'ueleyob chuqui tsa' ujti. Tsa' caji i melob i pusic'al. Tsa' majli i subeñob i yum pejtelel chuqui tsa' ujti. 32 Jini i yum tsi' pʌyʌ tilel. Tsi' sube: “Jontol bʌ x'e'telet, tsac ñusʌbeyet a bet come ti wocol t'an tsa' c'ajtibeyon. 33 ¿Mach ba yomic ma' p'untan a pi'ʌl ti e'tel, che' bajche' tsac p'untayet?” che'en. 34 I yum tsa' caji ti mich'ajel. Tsi' yʌc'ʌ ti' c'ʌb año' bʌ i ye'tel ti mʌjquibʌl jinto mi' lu' toj i bet. 35 Che' ja'el mi caj i meletla c Tat ti panchan ti jujuntiquiletla, mi ma'anic mi la' ñusʌben i mul la' wermano ti jump'ejl la' pusic'al, che'en Jesús.