19
Che' mi' cʌy i yijñam winic
(Mr. 10.1‑12; Lc. 16.18)
Che' bʌ tsa' ujti Jesús ti ili cʌntesa, tsa' loq'ui ti Galilea. Tsa' majli ti lum i c'aba' Judea ti junwejl Jordán ja'. Bajc'ʌl winicob x'ixicob tsi' tsajcayob majlel. Ya'i tsi' lajmesayob.
Tsa' tiliyob fariseojob ba'an Jesús, come yomob i yilʌben i pusic'al. Jini fariseojob tsi' c'ajtibeyob: ¿Tic'bil ba winic ti mandar cha'an mi' choc loq'uel i yijñam che' mach tijicñayic mi' q'uel? che'ob. Jesús tsi' subeyob: ¿Mach ba anic tsa' la' q'uele ti jun: “Dios tsa' bʌ i meleyob ti ñaxan tsi' mele winic yic'ot x'ixic”? che'en. Tsi' yʌlʌ: “Jini cha'an mi' cʌy i tat i ña' winic, mi' ñochtan i yijñam. Jini cha'tiquil mi' yochelob ti juntiquil jach”. Mach chʌn cha'tiquilix. Juntiquil jach. Jini cha'an mach i cha' t'ox winic chuqui tsi' tempa Dios, che'en Jesús. Tsi' c'ajtibeyob: ¿Chucoch, che' jini, tsi' cha'le mandar Moisés cha'an mi la cʌq'uen la quijñam i juñilel ba' ts'ijbubil mi tsa'ix laj cʌyʌ? Tsi' yʌc'ʌ mandar cha'an mi lac junyajlel cʌy, che'ob. Jesús tsi' jac'beyob: Cha'an i tsʌtslel la' pusic'al Moisés tsi' yʌq'ueyetla t'an cha'an mi mejlel la' choc loq'uel la' wijñam che' mi la' wʌq'uen i juñilel. Pero mach che'ic ti' cajibal pañimil. Mic subeñetla majqui jach mi' to'o cʌy i yijñam che' ma'anic i ts'i'lel cha'an mi' pʌy yambʌ, woli' cha'len ts'i'lel, che'en Jesús.
10 Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' subeyob: Mi wersa yom mi' yajñel winic yic'ot i yijñam, tic'ʌl mi mach wenic mi' pʌyob i yijñam winicob, che'ob. 11 Jesús tsi' subeyob: An winicob mach bʌ mejlic i ch'ʌmbeñob isujm jini t'an, cojach jini mu' bʌ i coltʌntelob. 12 An winicob mach bʌ mejlic i pʌyob i yijñam, come che'ʌch tsi' q'ueleyob pañimil. Yaño' bʌ tic'bilob cha'an winicob. Yaño' bʌ che' jach mi' to'ol ajñelob cha'an i ye'tel ti' yumʌntel panchan. Majqui jach mi mejlel i ch'ʌmben isujm, la' i ch'ʌmben isujm, che'en Jesús.
Jesús tsi' yʌc'ʌ i c'ʌb ti alobob
(Mr. 10.13‑16; Lc. 18.15‑17)
13 Tsa' pʌjyiyob tilel alobob ba'an Jesús cha'an mi' yʌc' i c'ʌb ti jini alobob yic'ot cha'an mi' cha'len oración. Jini xcʌnt'añob tsi' tiq'uiyob. 14 Jesús tsi' yʌlʌ: La' tilicob alobob ba' añon. Mach mi la' tic'ob, come pejtelel mu' bʌ i tilelob bajche' jini mi caj i yochelob ti' yumʌntel jini am bʌ ti panchan, che'en. 15 Che' bʌ tsa' ujti i yʌc' i c'ʌb ti jini alobob tsa' caji ti majlel Jesús.
Jini wen chumul bʌ yumʌl
(Mr. 10.17‑31; Lc. 18.18‑30)
16 Awilan, tsa' tili juntiquil ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌ: Wen bʌ Maestro, ¿chuqui yom mic cha'len cha'an mic taj j cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel? che'en. 17 Jesús tsi' sube: ¿Chucoch ma' pejcañon ti wen bʌ? An juntiquil jach wen bʌ, jiñʌch Dios. Mi a wom a taj a cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel, jac'ben i mandar, che'en. 18 Jini winic tsi' c'ajtibe: ¿Chuqui ti mandar? che'en. Jesús tsi' sube: Mach a cha'len tsʌnsa. Mach a cha'len ts'i'lel. Mach a cha'len xujch'. Mach a cha'len jop't'an. 19 Q'uele ti ñuc a tat a ña'. C'uxbin a pi'ʌlob che' bajche' ma' bajñel c'uxbin a bʌ, che'en. 20 Jini ch'iton winic tsi' sube: Pejtel jini mandar tsac jac'ʌ c'ʌlʌl che' alobon to. ¿Chuqui to yom mic cha'len? che'en. 21 Jesús tsi' sube: Mi a wom ts'ʌcʌl bʌ i yutslel a pusic'al, cucu, choño a chubʌ'an. Aq'uen jini mach bʌ añobic i chubʌ'an. Che' jini mi caj a taj cabʌl a chubʌ'an ti panchan. La' tsajcañon, che'en Jesús. 22 Che' bʌ tsi' yubi jini t'an, tsa' caji ti majlel. Wen ch'ijiyem i pusic'al come an cabʌl i chubʌ'an.
23 Jesús tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an: Isujm mic subeñetla, wen wocol mi' yochel ti' yumʌntel panchan wen chumul bʌ winic. 24 Che' ja'el mic subeñetla, wocol mi' ñumel camello ti' yarcayojlel acuxan. Ñumen wocol mi' yochel ti' yumʌntel Dios wen chumul bʌ winic, che'en Jesús. 25 Che' bʌ tsi' yubiyob xcʌnt'añob i cha'an, tsa' toj sajtiyob i pusic'al. Tsi' yʌlʌyob: ¿Majqui mi mejlel i coltʌntel che' jini? che'ob. 26 Jesús tsi' q'ueleyob. Tsi' subeyob: Mach mejlicob winicob pero Dios mi mejlel i mel ti pejtelel, che'en.
27 Pedro tsi' jac'ʌ: Awilan, tsaj cʌyʌ lojon pejtelel chuqui an c cha'an lojon cha'an mic tsajcañet lojon. ¿Chuqui mi caj c taj lojon? che'en. 28 Jesús tsi' subeyob: Isujm mic subeñetla, ti tsiji' bʌ pañimil che' buchul i Yalobil Winic ti' yumʌntel ti' ñuclel, jatetla tsa' bʌ la' tsajcayon mi caj la' buchtʌl ti lajchʌmp'ejl buchlibʌl cha'an mi la' mel jini lajchʌnmojt i p'olbal Israel. 29 Jujuntiquil tsa' bʌ i cʌyʌ i yotot, mi i yʌscuñob, mi i yijts'iñob, mi i tat, mi i ña', mi i yalobilob, mi i lumal, cha'an tij c'aba' mi caj i taj yambʌ jo'c'al i ñumel bajche' jini tsa' bʌ i cʌyʌ. Mi caj i taj ja'el i cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel. 30 Cabʌl jini ñaxaño' bʌ mi caj i cʌytʌlob ti wi'ipat. Cabʌl jini wi'ilobix bʌ mi caj i c'axelob majlel ti ñaxan, che'en Jesús.