23
Jesús tsi' tiq'ui sts'ijbayajob yic'ot fariseojob
(Mr. 12.38‑40; Lc. 11.37‑54; 20.45‑47)
Jesús tsa' caji i pejcan tempʌbilo' bʌ winicob x'ixicob yic'ot xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌlʌ: Jini sts'ijbayajob yic'ot fariseojob tsa' ochiyob ti cʌntesa mandar ti' q'uexol Moisés. Jini cha'an jac'benla i t'an. Melela chuqui jach mi' subeñetla. Pero mach mi la' tsajcan i melbalob. Come mi' lon cha'leñob subt'an. Ma'anic mi' melob chuqui mi' yʌlob. Mi' p'ʌtob wen al bʌ cuchʌl wocol bʌ ti q'uechol. Mi' c'ʌcchocobeñob ti' quejlab yaño' bʌ winicob. Pero i bajñelob ma'anic mi' wis tʌlob jini cuchʌl mi ti junts'ijtic i yal i c'ʌb. Ti pejtelel i melbal tac mi' cha'leñob cha'an mi' q'uejlelob ti ñuc ti winicob. Mi' cʌchob ti' jol yic'ot ti' c'ʌb mero ñuc bʌ i yajñib ts'ijbubil bʌ i t'an Dios. Mi' melob wen tam bʌ i ch'ʌjlib rebozo mu' bʌ i xojob ti oración. Mi' mulañob ñaxan bʌ buchlibʌl ti q'uiñijel, yic'ot jini ñaxan bʌ buchlibʌl ti sinagoga. Mi' mulañob i yʌq'uentelob cortesía ba'an choñoñibʌl. Mi' mulañob che' mi' pejcʌntelob ti maestro cha'an winicob. Jatetla, mach yomic mi la' pejcʌntel ti maestro come an juntiquil jach la' maestro, jiñʌch Cristo. Ti pejteletla la' wermano la' bʌ. Mach mi la' tatin yambʌ winic ti pañimil, come juntiquil jach la' Tat, jiñʌch am bʌ ti panchan. 10 Che' ja'el mach yomic mi la' pejcʌntel ti yumʌl come juntiquil jach la' yum, jiñʌch Cristo. 11 Jini ñumen ñuc bʌ winic ti la' tojlel, la' i coltañetla. 12 Majqui jach chan mi' mel i bʌ mi caj i peq'uesʌntel. Majqui jach pec' mi' mel i bʌ, mi caj i chañ'esʌntel.
13 ¡Mi caj la' taj wocol sts'ijbayajob yic'ot fariseojob! ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Come woli la' mʌctʌbeñob winicob x'ixicob i ti' ba' mi' yochelob ti' yumʌntel jini am bʌ ti panchan. Jatetla ma'anic mi la' wochel. Che' ja'el, ma'anic mi la' wʌc'ob ti ochel jini yomo' bʌ ochel. 14 ¡Mi caj la' taj wocol sts'ijbayajob yic'ot fariseojob! ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Mi la' chilbeñob i yototob meba' x'ixicob. Mi la' mel tam bʌ oración cha'an mi' la' lon q'uejlel ti uts'at. Jini cha'an ñumen cabʌl mi caj la' taj tojmulil. 15 ¡Mi caj la' taj wocol sts'ijbayajob yic'ot fariseojob! ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Mi la' ñumel ti xʌmbal ti lum yic'ot ti ñajb cha'an mi' sutq'uin i bʌ juntiquil winic. Che' bʌ tsa'ix i sutq'ui i bʌ, mi la' wutsi xic'ben ti jontolil jinto ñumen an i jontolil bajche' la' jontolil.
16 ¡Mi caj la' taj wocol xpots' bʌ xpʌs bijetla! Mi la' lon al che' an majch mi' taj ti t'an jini Templo cha'an mi' wa'chocon i t'an, mach wersajic mi' mel chuqui tsi' yʌlʌ. Mi tsi' taja ti t'an jini oro am bʌ ti Templo, mi la' wʌl wersa yom mi' mel chuqui tsi' yʌlʌ. 17 ¡Tontojetla! ¡Xpots'etla! ¿Baqui bʌ ñumen ñuc ma' wʌl? ¿Jim ba jini oro? ¿Mach ba jinic Templo ba' mi' taj i c'ʌjñibal jini oro ti' ye'tel Dios? 18 Che' ja'el, mi la' wʌl che' an majch mi' taj ti t'an jini pulʌntib che' mi' wa'chocon i t'an, mach wersajic mi' mel chuqui tsi' yʌlʌ. Pero che' mi' taj ti t'an i majtan Dios am bʌ ti pulʌntib, mi la' wʌl wersa yom mi' mel chuqui tsi' yʌlʌ. 19 ¡Tontojetla! ¡Xpots'etla! ¿Baqui bʌ ñumen ñuc? ¿Jim ba i majtan Dios o jim ba pulʌntib ba' mi' taj i c'ʌjñibal i majtan Dios? 20 Majqui jach mi' taj ti t'an jini pulʌntib cha'an mi' wa'chocon i t'an, mi' taj ti t'an jini pulʌntib yic'ot pejtelel chuqui tac an ti' pam. 21 Majqui jach mi' taj ti t'an jini Templo che' mi' wa'chocon i t'an, mi' taj ti t'an Templo yic'ot jini am bʌ ti' mal Templo. 22 Majqui jach mi' taj ti t'an jini panchan che' mi' wa'chocon i t'an mi' taj ti t'an i buchlib Dios yic'ot jini ya' bʌ buchul.
23 ¡Mi caj la' taj wocol sts'ijbayajob yic'ot fariseojob! ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Come mi la' loc'san i diezmojlel jini pimel i c'aba menta yic'ot yambʌ i c'aba' enelto yic'ot yambʌ i c'aba' comino. Pero mi la' ñusan ñumen ñuc tac bʌ i mandar Dios, jiñʌch toj bʌ meloñel yic'ot p'untaya yic'ot chuqui yom ñopol. Yom mi la' jac' ili mandar. Mach yomic mi la' cʌy la' wʌq'uen i diezmojlel la' chubʌ'an. 24 ¡Xpots' bʌ xpʌs bijetla, mi la' chic loq'uel jini us pero mi la' mʌsan camello! 25 ¡Mi caj la' taj wocol, sts'ijbayajob yic'ot fariseojob! ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Mi' la' wen pocben i pat jini vaso yic'ot latu. Ya' ti' mal but'ul ti xujch' yic'ot cabʌl jontolil. 26 ¡Xpots' bʌ fariseojet, ñaxan poco i mal jini vaso yic'ot latu cha'an sʌc mi' yajñel i pat ja'el!
27 ¡Mi caj la' taj wocol sts'ijbayajob yic'ot fariseojob! ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Lajaletla bajche' i yotlel tac ch'ujlelʌl bombil bʌ ti tan. Wen i t'ojol jax yilal ti' pat pero ti' mal but'ul ti' bʌquel chʌmeño' bʌ yic'ot pejtelel i bibi'lel. 28 Che' ja'el jatetla, toj mi la' pʌs la' bʌ ti' wut winicob, pero ti la' mal but'uletla ti cabʌl lot yic'ot jontolil.
29 ¡Mi caj la' taj wocol, sts'ibayajob yic'ot fariseojob! ¡Cha'p'ejl jax la' pusic'al! Come mi la' melbeñob i yotlel ch'ujlelʌl jini x'alt'añob. Mi la' ch'ʌl i yejtal tac ba' mucul jini tojo' bʌ i pusic'al. 30 Mi la' lon ña'tan mach lajaleticla bajche' la' ñojte'el tsa' bʌ i bec'beyob i ch'ich'el x'altañob. Mi la' wʌl: “Cuxulonicla ti jim bʌ ora, mach che'ic tsa' lac mele”, lon che'etla. 31 Woli la' bajñel contrajin la' bʌ ti la' t'an che' mi la' sub la' bʌ ti' yalobilob jini tsa' bʌ i tsʌnsayob x'alt'añob. 32 Wolix la' chʌn mel che' bajche' tsa' caji' melob la' ñojte'el. 33 ¡Lucumetla, i yalobiletla xc'ʌñʌñej! ¿Bajche' mi mejlel la' puts'tan tojmulil ti c'ajc? 34 Jini cha'an la' wilan, mi caj c chocbeñetla tilel x'alt'añob yic'ot winicob am bʌ cabʌl i ña'tʌbal, yic'ot sts'ijbayajob. Ojlil mi caj la' tsʌnsañob. Mi caj la' ch'ijob ti cruz. Ojlil mi caj la' jats'ob ti asiyal ti la' sinagoga. Mi caj la' tic'lañob ti cabʌl tejclum. 35-36 Jini cha'an mi caj la' tojbeñob i mul jini tsa' bʌ i tsʌnsayob jini x'alt'añob c'ʌlʌl che' bʌ tsa' tsʌnsʌnti Abel, jini toj bʌ i pusic'al, c'ʌlʌl tsa' tsʌnsʌnti Zacarías (i yalobil Berequías). Zacarías tsa' tsʌnsʌnti ti' tojel pulʌntib ya' ti' t'ejl Templo. Isujm mic subeñetla, pejtel i mul mi caj i yotsʌbentelob ti' wenta jini winicob x'ixicob año' bʌ ti pañimil wʌle. Mi caj i tojob pejtel ili mulil.
Jesús tsi' cha'le uq'uel che' bʌ tsi' q'uele Jerusalén
(Lc. 13.34‑35)
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, jatet mu' bʌ a tsʌnsan x'alt'añob! ¡Ma' jul ti xajlel jini chocbilo' bʌ tilel ba' añetla! ¡Anix jayyajl com c tempan la' walobilob che' bajche' mi' luts' i yal jini ña' mut! ¡Pero mach la' womic! 38 La' wilan, jochol mi caj i cʌytʌl la' wotot. 39 Come mic subeñetla, ma'anic mi caj la' cha' q'uelon jinto mi la' wʌl: “La' sujbic i ñuclel jini woli bʌ i tilel ti' c'aba' lac Yum”, che'etla. Che' tsi' subeyob sts'ijbayajob yic'ot fariseojob Jesús.