24
Jesús tsi' wʌn alʌ bajche' mi caj i jilel Templo
Jesús tsa' loq'ui ti Templo. Tsa' caji ti majlel. Tsa' tiliyob xcʌnt'añob i cha'an, cha'an mi' pʌsbeñob jini wa'chocobil tac cha'an Templo. Jesús tsi' subeyob: ¿Woli ba la' q'uel ti pejtelel jini? Isujm mic subeñetla, ma'anic mi caj i cʌytʌl mi jump'ejlic xajlel ti' pam yambʌ mach bʌ anic mi caj i chojquel jubel, che'en.
I yejtal tac i jilibal
(Mr. 13.3‑23; Lc. 17.22‑24; 21.7‑24)
Che' buchul Jesús ti' pam Olivo wits, tsa' tiliyob xcʌnt'añob i pejcañob ti' bajñelil. Tsi' yʌlʌyob: Subeñon lojon, ¿baqui ora mi' caj ti ujtel pejtelel jini? ¿Chuqui mi caj c pʌsbentel lojon che' lʌc'ʌl i yorajlel ma' cha' tilel yic'ot che' ti' jilibal pañimil? che'ob. Jesús tsi' subeyob: Chʌcʌ q'uele la' bʌ ame anic majqui mi' soquetla. Come talob cabʌl tij c'aba'. Mi caj i lon cuyob i bʌ ti Cristo. Mi caj i socob cabʌlob. Mi caj la' wubin an cabʌl guerra yic'ot cabʌl t'an cha'an tal guerra. Mach mi la' cha'len bʌq'uen. Come wersa mi' tilel pejtelel jini, pero maxto tilemic i jilibal. Come jini año' bʌ ti jumpejt lum mi caj i techob guerra ti' contra año' bʌ ti yambʌ lum. Jini año' bʌ ti' wenta juntiquil yumʌl mi caj i techob guerra ti' contra jini año' bʌ ti' wenta yambʌ yumʌl. Tal wocol yic'ot cabʌl wi'ñal yic'ot i yujquel lum ti cabʌl lum. Ti pejtelel iliyi i cajibal jach wocol.
Mi cajelob i yʌq'uetla ti tic'lʌntel. Mi cajelob i tsʌnsañetla. Mi caj la' ts'a'lentel ti pejtelel lum cha'an tij c'aba'. 10 Ti jim bʌ ora mi caj i tejchel tile bixelo' bʌ i pusic'al cabʌlob. Mi caj i yʌc'ob i pi'ʌlob ti' c'ʌb i contra. Mi caj i ts'a'leñob i bʌ. 11 Mi caj i tejchelob cabʌl lot bʌ x'alt'añob mu' bʌ caj i socob cabʌl winicob x'ixicob. 12 Cabʌl mi' caj ti p'ojlel jontolil. Jini cha'an mi' caj ti lajmel i c'uxbiya cabʌlob. 13 Jini mu' bʌ i cuch i wocol c'ʌlʌl ti' jilibal mi caj i coltʌntel. 14 Jini wen t'an cha'an i yumʌntel Dios mi caj i sujbel ti pejtelel pañimil cha'an mi' yubintel ti pejtelel pañimil. Ti jim bʌ ora mi caj i tilel i jilibal.
15 Mi caj la' q'uel wa'alix ti ch'ujul bʌ ajñibʌl jini c'ax bibi' jax bʌ mu' bʌ i jisan cabʌl chuqui tac an, jini tsa' bʌ ajli cha'an jini x'alt'an Daniel. (Jini mu' bʌ i q'uel jini jun, la' i ch'ʌmben isujm.) 16 Che' mi la' q'uel jini, la' puts'icob majlel ti wits jini año' bʌ ti Judea. 17 Jini am bʌ ti' jol otot mach jubic ochel cha'an mi' loc'san i chubʌ'an ti' yotot. 18 Jini am bʌ ti cholel mach chʌn sujtic cha'an mi' lot i pislel. 19 Ti jim bʌ ora obolob jax i bʌ jini cʌntʌbilo' bʌ i cha'an alʌl yic'ot jini woli bʌ i tsu'sañob alʌl. 20 Cha'lenla oración cha'an mach ti' yorajlelic tsʌñal mi la' puts'el mi ti jini q'uin che' mi laj c'aj la co. 21 Come ti jim bʌ ora mi caj i tilel cabʌl wocol, ñumen bajche' tsa' ñumi c'ʌlʌl ti' cajibal pañimil c'ʌlʌl wʌle, c'ʌlʌl ti pejtelel ora. 22 Machic tsi' wʌn ña'ta i com'esan i yorajlel wocol, ma'anic majqui mi' coltʌntel mi juntiquilic. Pero cha'an i coltʌntel jini yajcʌbilo' bʌ mi caj i com'esʌntel i yorajlel wocol.
23 Mi an majqui mi' subeñetla: “Awilan, wʌ'an Cristo”, che'en, o mi an majqui mi' subeñetla: “Ya'an Cristo ya'i”, mi che'en, mach mi la' ñopben i t'an. 24 Mi caj i tejchelob lot bʌ x'alt'añob yic'ot xlotob mu' bʌ i cuyob i bʌ ti Cristo. Mi caj i pʌsob ñuc bʌ i yejtal i p'ʌtʌlel, yic'ot bʌbʌq'uen tac bʌ cha'an mi' socob jini yajcʌbilo' bʌ mi tsa' mejli. 25 Awilan, tsa'ix c wʌn subeyetla. 26 Jini cha'an mi tsa' caji i subeñetla: “Awilan, ya'an Cristo ti colem bʌ i tiquiñal lum”, mi che'ob, mach mi la' majlel. Mi tsi' yʌlʌyob: “Awilan, ya'an Cristo ti' mal otot”, mi che'ob, mach mi la' ñopbeñob i t'an. 27 Come che' lajal bajche' mi' tsictiyel i c'ʌc'al chajc ti' pasibal q'uin c'ʌlʌl ti' bʌjlibal q'uin, che' ja'el mi' caj ti tsictiyel i Yalobil Winic che' mi' tilel. 28 Baqui jach an chʌmen bʌ, ya' mi caj i tempañob i bʌ xta'jol.
Che' mi' tilel i Yalobil Winic
(Mr. 13.24‑37; Lc. 12.41‑48; 17.25‑36; 21.25‑36)
29 Ti jim bʌ ora che' mi' yujtel jini wocol, mi caj i yiq'uesʌntel jini q'uin. Ma'anic mi caj i yʌc' i c'ʌc'al uw. Mi' caj ti yajlel jubel ec' ti panchan. Jini p'ʌtʌl tac bʌ ti panchan mi caj i wersa ñijcʌntel. 30 Ti jim bʌ ora i Yalobil Winic mi caj i pʌs i yejtal i p'ʌtʌlel ti panchan. Mi' cajelob ti cabʌl uq'uel pejtelel winicob x'ixicob ti pañimil. Mi caj i q'uelob i Yalobil Winic che' mi' tilel ti tocal ti panchan ti' p'ʌtʌlel yic'ot ti' ñuclel. 31 Mi caj i choc tilel i yángelob yic'ot c'am bʌ i t'an trompeta. Mi caj i tempañob tilel ti chʌnwejlel pañimil jini yajcʌbilo' bʌ i cha'an ti junwejl panchan c'ʌlʌl ti yambʌ junwejl.
32 Ñopola jini lajiya cha'an higuera te'. Che' c'unix i c'ʌb che' woli' pasel i yopol, la' wujil lʌc'ʌlix i yorajlel ticwal. 33 Che' ja'el, che' mi la' q'uel pejtelel jini, ña'tanla lʌc'ʌlix i tilel i Yalobil Winic. Mero wolix i julel. 34 Isujm mic subeñetla, mi' caj ti ujtel ti pejtelel che' cuxulob to jini winicob x'ixicob año' bʌ wʌle. 35 Mi' caj ti jilel pañimil yic'ot panchan pero mach jilic c t'an.
Mach tsiquilic baqui bʌ ora
(Mr. 13.32‑37; Lc. 17.26‑30, 34‑36)
36 Ma'anic majch yujil baqui bʌ q'uin baqui bʌ ora mi caj i yujtel jini, mi ángelob ti panchan, mi i Yalobil Dios. Jini jach c Tat yujil. 37 Che' bajche' ti' yorajlel Noé, che' lajal mi caj i yujtel che' mi' tilel i Yalobil Winic. 38 Che' maxto anic tsa' tili but'ja', tsi' cha'leyob we'el, tsi' cha'leyob uch'el, tsi' cha'leyob ñujpuñijel, tsi' sijiyob i yalobil, jinto ti jini q'uin che' bʌ tsa' ochi Noé ti barco. 39 Ma'anic tsi' ña'tayob mi an chuqui mi' caj ti ujtel jinto tsa' tili but'ja'. Tsi' lu' jisayob. Che' ja'el mi' caj ti ujtel che' mi' tilel i Yalobil Winic. 40 Mi caj i yajñelob cha'tiquil winic ti cholel. Mi' pʌjyel majlel juntiquil. Yambʌ mi' cʌytʌl. 41 Mi' cajelob ti juch'bal cha'tiquil x'ixic. Juntiquil mi' pʌjyel majlel. Yambʌ mi' cʌytʌl. 42 Jini cha'an chʌcʌ q'uele la' bʌ, come mach ña'tʌbilic la' cha'an baqui bʌ q'uin mi' tilel la' Yum. 43 Ña'tanla jini, tsa'ic i ña'ta i yum otot baqui ora mi' tilel xujch', tsi' chʌcʌ q'uele i yotot cha'an ma'anic mi' toc jamben i yotot xujch'. 44 Jini cha'an yom chajpʌbiletla ja'el, come tal i Yalobil Winic ti' yorajlel che' mach yʌxʌlic la' wo.
¿Majqui xuc'ul?
(Lc. 12.41‑48)
45 ¿Majqui lajal bajche' jini xuc'ul bʌ x'e'tel am bʌ cabʌl i ña'tʌbal? Jini x'e'tel tsa' aq'uenti i ye'tel ti' yum cha'an mi' yʌq'ueñob i bʌl i ñʌc' jini año' bʌ ti' yotot che' ti' yorajlel. 46 Tijicña jini x'e'tel uts'at bʌ woli' mel i ye'tel che' mi' c'otel i taj i yum. 47 Isujm mic subeñetla, mi caj i yʌq'uen ñuc bʌ i ye'tel cha'an pejtelel i chubʌ'an. 48 Mi tsi' yʌlʌ ti' pusic'al jini jontol bʌ x'e'tel: “Jal to tal c yum”, mi che'en, 49 mi tsa' caji i jats' i pi'ʌlob ti e'tel, mi tsi' cha'le we'el, mi tsi' cha'le uch'el yic'ot xyʌc'ʌjelob, 50 che' jini mi caj i julel i yum jini x'e'tel ti jump'ejl q'uin che' mach yʌxʌlic i yo, che' ti' yorajlel mach ña'tʌbilic i cha'an. 51 Mi caj i yʌc' ti tojmulil. Mi caj i yotsan ba' añob jini cha'chajp jax bʌ i pusic'al. Ya'i mi' cajelob ti uq'uel yic'ot quech'ecña i bʌquel i yej. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.