25
Lajiya cha'an lujuntiquil xch'oc
I yumʌntel jini am bʌ ti panchan mi caj i lajintel che' bajche' lujuntiquil xch'oc tsa' bʌ i ch'ʌmʌyob majlel candil. Tsa' majli i tajob xñujpuñijel. Jo'tiquil añob i ña'tʌbal. Jo'tiquil ma'añobic i ña'tʌbal. Jini mach bʌ añobic i ña'tʌbal tsi' ch'ʌmʌyob majlel candil. Ma'anic tsi' ch'ʌmʌyob majlel cas. Jini año' bʌ i ña'tʌbal tsi' ch'ʌmʌyob majlel cas ti' buxil yic'ot i candil. Che' bʌ tsa' jale xñujpuñijel, tsi' cha'leyob ñʌcʌb. Tsa' cajiyob ti wʌyel.
Ti ojlil ac'ʌlel tsi' yubiyob t'an: “Ubix tilel xñujpuñijel. Cucula, tajala”, che'en. Che' jini tsa' lu' ch'ojyiyob jini xch'oc. Tsi' ts'ita' wilts'ubeyob loq'uel i pislel candil. Jini mach bʌ añobic i ña'tʌbal tsi' subeyob i pi'ʌlob: “Aq'ueñon lojon ts'ita' a cas, come yomix yajpel j candil lojon”, che'ob. Jini año' bʌ i ña'tʌbal tsi' yʌlʌyob: “Ma'anic, ame mach jasʌlic cha'añon lojon cha'añetla ja'el. Cucula ba'an xchon casob. Mʌñʌ la' cha'an”, che'ob. 10 Che' woliyob ti mʌñoñel tsa' tili xñujpuñijel. Jini chajpʌbilobix bʌ tsa' ochiyob yic'ot xñujpuñijel ba' woliyob ti ñujpuñijel. Tsa' mʌjqui i ti' otot. 11 Wi'il tsa' c'otiyob ja'el jini yambʌ xch'ocob. Tsi' yʌlʌyob: “C Yum, c Yum, jambeñon lojon”, che'ob. 12 Jini Yumʌl tsi' subeyob: “Isujm mic subeñetla, mach j cʌñʌyeticla”, che'en. 13 Chʌcʌ q'uele la' bʌ che' jini, come mach la' wujilic baqui bʌ q'uin baqui bʌ ora mi' tilel i Yalobil Winic.
Lajiya cha'an uxtiquil x'e'telob
(Lc. 19.11‑27)
14 Come i yumʌntel jini am bʌ ti panchan lajalʌch bajche' juntiquil winic mu' bʌ caj i majlel ti ñajt bʌ lum. Tsi' pʌyʌ tilel x'e'telob i cha'an. Tsi' yotsʌbeyob ti' wenta i chubʌ'an. 15 Tsi' yʌq'ue juntiquil jo'p'ejl talento. Tsi' yʌq'ue yambʌ cha'p'ejl talento. Tsi' yʌq'ue yambʌ jump'ejl talento. Ti jujuntiquil tsa' aq'uentiyob che' bajche' añob i c'ʌjñibal. Tsa' majli ti ñajtʌl. 16 Jini tsa' bʌ i ch'ʌmʌ jo'p'ejl talento tsa' bʌc' majli. Tsi' wen c'ʌñʌ ti ganar. Tsi' cha'le ti ganar yambʌ jo'p'ejl talento. 17 Che' ja'el, jini tsa' bʌ i ch'ʌmʌ cha'p'ejl talento tsi' cha'le ti ganar yambʌ cha'p'ejl talento. 18 Pero jini tsa' bʌ i ch'ʌmʌ jump'ejl talento tsa' majli i pic lum. Ya' tsi' mucu i taq'uin i yum.
19 Che' bʌ tsa' ñumi cabʌl ora, tsa' cha' tili i yum jini x'e'telob cha'an mi' q'uel bajche' tsi' c'ʌñʌyob jini taq'uin. 20 Tsa' tili jini tsa' bʌ aq'uenti jo'p'ejl talento. Tsi' ch'ʌmʌ tilel yambʌ jo'p'ejl talento. Tsi' yʌlʌ: “C yum, tsa' wʌq'ueyon jo'p'ejl talento. Umba'an. Tsac cha'le ti ganar yambʌ jo'p'ejl”, che'en. 21 I yum tsi' sube: “Uts'at bajche' tsa' cha'le. Uts'atet xuc'ul bʌ x'e'telet. Xuc'ul tsa' mele che' an ts'ita' ti a wenta. Cabʌl mi caj cotsʌbeñet ti a wenta. Tijicñesan a pusic'al che' bajche' tijicña i pusic'al a yum”, che'en. 22 Che' ja'el, tsa' tili jini tsa' bʌ aq'uenti cha'p'ejl talento. Tsi' sube: “C yum, tsa' wʌq'ueyon cha'p'ejl talento. Umba'an. Tsac cha'le ti ganar yambʌ cha'p'ejl”, che'en. 23 I yum tsi' sube: “Uts'at bajche' tsa' cha'le. Uts'atet xuc'ul bʌ x'e'telet. Xuc'ul tsa' mele che' an ts'ita' ti a wenta. Cabʌl mi caj cotsʌbeñet ti a wenta. Tijicñesan a pusic'al che' bajche' tijicña i pusic'al a yum”, che'en.
24 Tsa' tili jini tsa' bʌ aq'uenti jump'ejl talento. Tsi' yʌlʌ: “C yum, tsac ña'ta bʌc'ñʌbilet. Ma' tsep jini jam ba' ma'anic tsa' wejch'u. Ma' lotben i wut ba' ma'anic tsa' wejlʌbe loq'uel i sujl. 25 Tsac cha'le bʌq'uen. Tsa' majli c muc a taq'uin ti mal lum. Umba'an, a cha'añʌch”, che'en. 26 I yum tsi' sube: “Jontolet, ts'ub bʌ x'e'telet. Awujil mic tsep jam ba' ma'anic tsac wejch'u. Mic lotben i wut ba' ma'anic tsac wejlʌbe loq'uel i sujl. 27 ¿Chucoch ma'anic tsa' wʌc'ʌ c taq'uin ba' mi' c'ʌjñel ti ganar? Actan che'ic jini, tsa' mejli c cha' ch'ʌm c taq'uin yic'ot i jol che' bʌ tsa' juliyon. 28 Jini cha'an chilbenla jini taq'uin. Aq'uenla jini am bʌ lujump'ejl i talento. 29 Come jini am bʌ i cha'an mi caj i yʌq'uentel yambʌ. Che' jini wen on i cha'an. Majqui jach ma'anic i cha'an mi caj i lu' chilbentel pejtelel chuqui an i cha'an. 30 Chocola jini x'e'tel mach bʌ anic i c'ʌjñibal ti ic'ch'ipan bʌ pañimil ya' ti jumpat. Ya' mi' cajelob ti uq'uel yic'ot quech'ecña i bʌquel i yej”, che'en.
Che' mi' melob i bʌ pejtelel winicob x'ixicob
31 Che' mi' tilel i Yalobil Winic ti' ñuclel yic'ot pejtelel i yángelob mi' caj ti buchtʌl ti' yumʌntel yic'ot i ñuclel. 32 Ti' tojel i wut mi caj i tempʌntelob pejtelel winicob x'ixicob loq'uemo' bʌ ti pejtelel lum. Jini Xcʌnta tiñʌme' mi caj i t'oxob. Parte mi' yʌc' chivo, parte mi' yʌc' tiñʌme'. 33 Mi' yʌc' tiñʌme' ti' ñoj. Mi' yʌc' chivo ti' ts'ej. 34 Jini Rey mi caj i suben jini año' bʌ ti' ñoj: “La' cu la, ochemet bʌ la ti' yutslel c Tat. Ch'ʌmʌ la' yumʌntel chajpʌbebiletla c'ʌlʌl ti' cajibal pañimil. 35 Come che' bʌ tsa cubi wi'ñal, tsa' la' wʌq'ueyon i bʌl c ñʌc'. Che' bʌ tsa cubi tiquin ti', tsa' la' wʌq'ueyon chuqui mic jap. Che' mach cʌmbilonic la' cha'an, tsa' la' pʌyʌyon ochel. 36 Che' pits'ilon, tsa' la' wʌq'ueyon chuqui mic xoj. Che' c'amon, tsa' la' jula'tayon. Che' añon ti cárcel, tsa' tili la' q'uelon”, che'en. 37 Jini tojo' bʌ i pusic'al mi caj i subeñob: “C Yum, ¿am ba ba' tsaj q'ueleyet lojon che' wi'ñayet? ¿Tsa' ba cʌq'ueyet lojon i bʌl a ñʌc'? Che' an a tiquin ti', ¿tsa' ba cʌq'ueyet lojon chuqui ma' jap? 38 ¿Am ba ba' tsaj q'ueleyet lojon che' mach j cʌñʌyetic? ¿Tsa' ba c pʌyʌyet lojon ochel? ¿Tsa' ba cʌq'ueyet lojon chuqui ma' xoj che' pits'ilet? 39 ¿Am ba ba' tsaj q'ueleyet lojon che' c'amet? ¿Am ba ba' tsac jula'tayet lojon che' añet ti cárcel?” che'ob. 40 Jini Rey mi caj i subeñob: “Isujm mic subeñetla, che' bʌ tsa' la' colta juntiquil quermano, anquese mach ñuquic, tsa' la' coltayon ja'el”, che'en.
41 Che' ja'el, mi caj i subeñob año' bʌ ti' ts'ej: “Cucula, chojquemet bʌ la ti Dios. Ochenla ti c'ajc mach bʌ anic mi' jilel, jini c'ajc chajpʌbil bʌ cha'an xiba yic'ot i yángelob. 42 Come che' bʌ tsa cubi wi'ñal, ma'anic tsa' la' wʌq'ueyon i bʌl c ñʌc'. Che' bʌ tsa cubi tiquin ti', ma'anic tsa' la' wʌq'ueyon chuqui mic jap. 43 Che' mach cʌmbilonic la' cha'an ma'anic tsa' la' pʌyʌyon ochel. Che' pits'ilon ma'anic tsa' la' wʌq'ueyon chuqui mic xoj. Che' c'amon, che' añon ti cárcel, ma'anic tsa' la' jula'tayon”, che'en. 44 Mi caj i subeñob: “C Yum, ¿am ba ba' tsaj q'ueleyet lojon che' wi'ñayet, mi che' an a tiquin ti', mi che' pits'ilet, mi che' c'amet, mi che' añet ti cárcel? ¿Am ba ba' ma'anic tsaj coltayet lojon?” che'ob. 45 Che' jini, mi caj i subeñob: “Isujm mic subeñetla, che' bʌ ma'anic tsa' la' colta juntiquil c cha'an bʌ anquese mach ñuquic, ma'anic tsa' la' coltayon”, che'en. 46 Jini cha'an mi caj i majlelob ti tojmulil mach bʌ anic mi' jilel. Jini tojo' bʌ i pusic'al mi caj i majlelob ba' ma'anic mi' jilel i cuxtʌlel, che'en Jesús.